Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. poz. 328.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 945/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. poz. 328

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Macieja Stanisława Borychowskiego, Pani Anny Beaty Pośpiech-Klak i Pani Justyny Bernadety Wtulich-Gruszczyńskiej do pełnienia urzędu na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Moniki Bigdy-Pogońskiej, Pani Katarzyny Wandy Czyżewskiej, Pani Beaty Ewy Kołosowskiej -Hough, Pana Macieja Marka Kozłowskiego, Pana Huberta Malińskiego, Pana Łukasza Mazura, Pani Eweliny Natalii Olszewskiej, Pana Macieja Pawła Plebana, Pani Anny Agnieszki Pysiak, Pani Katarzyny Styś, Pana Tomasza Szpojankowskiego, Pana Piotra Sebastiana Szymkiewicza, Pani Jolanty Waszczuk-Napiórkowskiej, Pana Artura Michała Willi i Pani Magdaleny Ewy Zając do pełnienia urzędu na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na trzy wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 328, zgłosili się:

- Pani Monika Bigda-Pogońska - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

- Pan Maciej Stanisław Borychowski - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

- Pani Katarzyna Wanda Czyżewska - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pani Beata Ewa Kołosowska-Hough - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pan Paweł Piotr Konicki - starszy asystent sędziego w Naczelnym

Sądzie Administracyjnym,

- Pan Maciej Marek Kozłowski - starszy asystent sędziego w Naczelnym

Sądzie Administracyjnym,

- Pan Hubert Maliński - asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pan Łukasz Mazur - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pani Ewelina Natalia Olszewska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

- Pan Maciej Paweł Pleban - asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pani dr Anna Beata Pośpiech-Kłak - Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

- Pani Anna Agnieszka Pysiak - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi,

- Pani Katarzyna Styś - główny specjalista w Wydziale Procesowym Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości,

- Pan dr Tomasz Szpojankowski - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pan Piotr Sebastian Szymkiewicz - adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie,

- Pani dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska - ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, adiunkt - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

2

- Pan Artur Michał Willa - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, - Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pani Magdalena Ewa Zając - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Z uwagi na cofnięcie zgłoszenia przez Pana Pawła Piotra Konickiego, Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 678/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jego zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie skorzystał z uprawnienia do przedstawienia opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniach w dniach: 2, 3 i 4 listopada 2022 r. szczegółowo omówił kandydatury i przeprowadził naradę w celu zajęcia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na wolne stanowiska asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym, objęte konkursem. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomieni o terminach posiedzenia z uwagi na udział w konkursie osoby wykonującej zawód adwokata i osób wykonujących zawód radcy prawnego.

W wyniku przeprowadzonej narady członkowie zespołu ocenili, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami. Na skutek zarządzonego przez Przewodniczącą zespołu głosowania, oddano na:

- Panią Monikę Bigdę-Pogońską - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Macieja Stanisława Borychowskiego - 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się",

- Panią Katarzynę Wandę Czyżewską - 1 głos "za", braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się",

3

- Panią Beatę Ewę Kołosowską-Hough - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Macieja Marka Kozłowskiego - 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Huberta Malińskiego - 0 głosów "za" i 0 głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Łukasza Mazura - 0 głosów "za" i 0 głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Ewelinę Natalię Olszewską - 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Macieja Pawła Plebana - 0 głosów "za" i 0 głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Annę Beatę Pośpiech-Kłak - 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",

- Panią Annę Agnieszkę Pysiak - 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Katarzynę Styś - 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się",

- Pana Tomasza Szpojankowskiego - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Piotra Sebastiana Szymkiewicza - 0 głosów "za" i 0 głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Jolantę Waszczuk-Napiórkowską - 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",

- Pana Artura Michała Willę - 0 głosów "za" i 0 głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Justynę Bernadetę Wtulich-Gruszczyńską - 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",

- Panią Magdalenę Ewę Zając - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku przeprowadzonego głosowania, zespół bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendowania: Pani Anny Beaty Pośpiech-Kłak,

4

Pani Jolanty Waszczuk-Napiórkowskiej i Pani Justyny Bernadety Wtulich-Gruszczyńskiej oraz niejednogłośnej rekomendacji Pana Macieja Stanisława Borychowskiego i Pani Katarzyny Styś na trzy wolne stanowiska asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z 2022 r. poz. 328).

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wyjaśnił, że rekomendowani kandydaci w najwyższym stopniu spełniają kryteria wyboru. Zespół wziął pod uwagę - dokonując oceny łącznej - m.in. oceny kwalifikacyjne kandydatów, informacje dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia kandydatów. Na podstawie analizy całokształtu dokumentacji, zgromadzonej w postępowaniu nominacyjnym, zespół uznał, że rekomendowani kandydaci posiadają kwalifikacje merytoryczne odpowiadające wymogom orzekania w wojewódzkim sądzie administracyjnym i dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę spełnianie przez kandydatów, biorących udział w konkursie, wymagań ustawowych, określonych w art. 6a ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 137 ze zm. - dalej: p.u.s.a.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się wymogiem z art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 pkt 1 p.u.s.a. oraz kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS, i uwzględniła: stopień posiadanej przez kandydatów wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie

5 w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając częściowo stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Macieja Stanisława Borychowskiego, Pani Anny Beaty Pośpiech-Kłak i Pani Justyny Bernadety Wtulich-Gruszczyńskiej do pełnienia urzędu na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydatów

Pan Maciej Stanisław Borychowski urodził się w 1978 r. w Węgrowie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2007 był zatrudniony w Urzędzie Gminy Repki, początkowo na stanowisku pracownika administracyjnego, od 1 lipca 2004 r. jako referent ds. obsługi rady gminy, a od 1 grudnia 2006 r. jako inspektor ds. obsługi rady gminy. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, w 2007 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym. Od 2006 r. współpracuje w zakresie obsługi prawnej z PHU "DARGAZ" Sp. j. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim. W 2012 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 9 czerwca 2008 r. jest zatrudniony w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, początkowo na stanowisku głównego specjalisty, a od 1 lutego 2013 r. do chwili obecnej na stanowisku radcy prawnego. Od 1 marca 2016 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Rynku Pocztowego. W 2018 r. został laureatem konkursu "Pracownik roku 2017", zorganizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie w Białymstoku, z wynikiem bardzo dobrym. Podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że opiniowany spełnia kryteria

6 formalne, określone w art. 6a § 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt IM p.u.s.a. Spełnia również wymóg wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej (art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 p.u.s.a.). Potwierdza to m.in. kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i wysokie oceny pracy, znajdujące się w nadesłanych przez pracodawcę aktach osobowych. Istotne jest zwłaszcza powierzenie kandydatowi pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym (tj. Naczelnika Wydziału). Wysoki poziom jego wiedzy prawniczej z zakresu prawa administracyjnego potwierdzają również ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Na jego korzyść przemawia także to, że ukończył aplikację prokuratorską, zakończoną zdanym egzaminem prokuratorskim (na ocenę dobrą) oraz zdał egzamin radcowski. Wartościowe jest, z punktu widzenia wykonywania zawodu asesora w sądzie administracyjnym, doświadczenie, jakie zdobył w trakcie pracy w urzędzie gminy. Docenić należy również częsty udział w szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego. W porównaniu z poprzednimi ocenami należy odnotować zaangażowanie się kandydata w bardziej złożone i skomplikowane sprawy cywilne, jak i udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sędzia opiniujący ocenił kandydaturę Pana Macieja Stanisława Borychowskiego na ocenę bardzo dobrą.

Pani Anna Beata Pośpiech-Klak urodziła się w 1981 r. w Rykach. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 czerwca 2006 r. do 6 maja 2007 r. pracowała w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, kolejno na stanowiskach: praktykanta, p.o. asystenta sędziego, asystenta sędziego. Od maja 2007 r. do listopada 2009 r. była zatrudniona w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Od 9 listopada 2009 r. do 13 października 2017 r. pracowała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego (od 9 listopada 2009 r. do 30 września 2011 r.), a następnie na stanowisku starszego asystenta sędziego (od 1 października 2011 r. do 13 października 2017 r.). Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2016 r" po przedstawieniu rozprawy doktorskiej pt.: "Wpływ sądów administracyjnych na tworzenie prawa" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców

7 Prawnych w Warszawie z dnia 14 września 2016 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Od 16 października 2017 r. jest zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zagadnień legislacji. W latach 2012/13-2015/16 prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauki o Państwie i Prawie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W latach 2016-2017 była członkiem Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego NSA Izby Ogólnoadministracyjnej. Jest autorką publikacji naukowych. Stale podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie sędzi opiniującej kandydatka spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a. Spełnia także wymóg, określony w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a., tj. pozostawania przez sześć lat w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Od listopada 2009 r. (czyli blisko 13 lat) jest stale zatrudniona na stanowiskach wymagających zaangażowania w stosowanie i tworzenie prawa administracyjnego. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska asesora sądowego. Jej niewątpliwym atutem jest doświadczenie, jakie zdobyła podczas pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego. Wykonując obecnie obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, kandydatka m.in. przygotowuje opinie prawne, udziela odpowiedzi na wątpliwości prawne innych Departamentów ARiMR, bierze udział w pracach legislacyjnych w Sejmie oraz w Senacie, zgłaszała uwagi do projektów zmian aktów prawnych, zajmuje stanowisko w kwestii zasadności przyłączenia się przez Rzeczpospolitą Polską do postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak jest osobą bardzo dobrze wykształconą prawniczo, co potwierdzają odbyte studia podyplomowe, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego oraz wieloletnie wykonywanie czynności na stanowisku asystenta sędziego, a następnie radcy prawnego. Doświadczenie, nabyte na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR, niewątpliwie dowodzi samodzielności w podejmowaniu decyzji. Lektura przygotowanych przez nią pism pozwala na jednoznaczną ocenę, że prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy prawniczej i posiada właściwą umiejętność jej stosowania w praktyce. Pisma przedstawione przez kandydatkę

8 cechuje dokładność, jasność i czytelność argumentacji, szeroka analiza stanu faktycznego oraz prawnego, znajomość linii orzeczniczej sądów powszechnych, administracyjnych i organów sądowych Unii Europejskiej. Cechują ją ponadto: odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak jest, w ocenie Pani sędzi Agnieszki Łąpieś-Rosińskiej, wyróżniającą się kandydatką na stanowisko asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego i w pełni zasługuje na powołanie na to stanowisko.

Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska urodziła się w 1975 r. w Radomiu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od lipca do sierpnia 1999 r. była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Radomiu na stanowisku starszego referenta ubezpieczeń. Od grudnia 1999 r. do maja 2001 r. pracowała na stanowisku referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od marca 2002 r. do grudnia 2003 r. była referentem prawno-administracyjnym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od 1 stycznia 2004 r. jest zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowisku referendarza sądowego, a od lipca 2014 r. - starszego referendarza sądowego. Do kwietnia 2014 r. wykonywała obowiązki w Wydziale VII, a od maja 2014 r. pracuje w Wydziale I, przy czym wykonuje też czynności asystenckie, współpracując z sędziami tego Sądu. W 2015 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. zawieszono - na jej wniosek - prawo do wykonywania tego zawodu z uwagi na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości. W latach 2002-2008 była uczestniczką stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uzyskała zaliczenie 3 lat studiów. W 2019 r. prowadziła szkolenie dla referendarzy sądowych, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy w Gorzowie Wielkopolskim, na temat prawa pomocy. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2021 r. została powołana na Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej II Stopnia dla referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych (w Komisji tej zasiada od 19 grudnia 2016 r.).

9 Ukończyła również podyplomowy kurs zawodowy dla prawników, zorganizowany przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podniósł, że wyróżnia się ona wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Opiniowana miała okazję stosować bardzo wiele ustaw z zakresu prawa administracyjnego, co jest związane z pracą w Wydziałach: I, V oraz VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wśród dziedzin prawa administracyjnego, z którymi miała styczność, można wskazać: gospodarkę nieruchomościami, ochronę zabytków, pomoc społeczną, prawo budowlane, status kościołów, ochronę gruntów rolnych i leśnych, ceny i opłaty, cła oraz subwencje unijne. Ponadto, zakresy spraw rozpoznawanych w tych wydziałach ulegały licznym zmianom. Uzyskiwała także najwyższe oceny okresowe od przełożonych oraz wyróżniające opinie od sędziów wizytatorów sporządzających opinie w ramach procesów nominacyjnych, w których brała udział. Swoim dotychczasowym orzecznictwem potwierdza, że posiada zarówno wiedzę, jak i cechy charakteru (np. decyzyjność) niezbędne do wykonywania zawodu asesora sądowego. Pan sędzia Grzegorz Rząsa przyznał kandydatce ocenę wyróżniającą.

Pani Monika Bigda-Pogońska, Pani Katarzyna Wanda Czyżewska, Pani Beata Ewa Kołosowska-Hough, Pan Maciej Marek Kozłowski, Pan Hubert Maliński, Pan Łukasz Mazur, Pani Ewelina Natalia Olszewska, Pan Maciej Paweł Pleban, Pani Anna Agnieszka Pysiak, Pani Katarzyna Styś, Pan Tomasz Szpojankowski, Pan Piotr Sebastian Szymkiewicz, Pani Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, Pan Artur Michał Willa i Pani Magdalena Ewa Zając posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Monika Bigda-Pogońska urodziła się w 1979 r. w Piszu. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 6 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. pracowała w Ministerstwie Finansów, początkowo ma stanowisku podreferendarza w Wydziale Edukacji Narodowej, a od 1 września 2004 r. - na stanowisku podreferendarza w Wydziale Doradztwa

10

Podatkowego. Od 1 września 2005 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyj nym

w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego, a od 1 czerwca 2016 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym plus. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Z dniem 1 maja 2022 r. została zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym na stanowisku radcy prawnego. Jest autorką jednej publikacji prawniczej (skryptu) z zakresu prawa administracyjnego oraz jednej glosy do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2009-2010 ukończyła szkolenie, zorganizowane w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dla asystentów sędziego. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, z wynikiem dobrym. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że Pani Monika Bigda-Pogońska spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ukończyła 30 rok życia. Ponadto, od 2005 r. zajmowała stanowisko asystenta sędziego (od 2016 r. - starszego asystenta sędziego), a zatem spełnia również przesłankę, określoną w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a. Wszystkie opinie na jej temat w ramach zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta sędziego są opiniami pozytywnymi. Wynika z nich, że jest osobą sumienną, terminową i decyzyjną, które to cechy są niezbędne przy wykonywaniu zawodu czy to sędziego, czy asesora sądowego. Ponadto poziom jej przygotowania merytorycznego jest niezwykle wysoki. Opinię taką potwierdzają projekty sporządzanych przez nią projektów uzasadnień wyroków. Kompetentnie porusza się w materii normatywnej i orzeczniczej. Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa oraz rozpoznawania istoty problemu adekwatnie do ustalonego stanu faktycznego. Posiada zatem stosowną wiedzę, niezbędne wykształcenie i przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Na uwagę zasługują również zalety, jakimi cechuje się kandydatka - wysoka kultura osobista, sumienność, pracowitość, serdeczność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.

11 Posiadane przez nią kwalifikacje świadczą o jej bardzo dobrym przygotowaniu do pełnienia obowiązków asesora sądowego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pani Monika Bigda-Pogońska złożyła zastrzeżenia do bardzo dobrej oceny kwalifikacji, z którymi Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się i - uwzględniając odpowiedź, udzieloną przez Pana sędziego Włodzimierza Kowalczyka - uznała, że złożone zastrzeżenia nie mają wpływu na ocenę kandydatury uczestniczki postępowania, zaprezentowaną w powyższej ocenie kwalifikacji.

Pani Katarzyna Wanda Czyżewska urodziła się w 1973 r. w Brzozowie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczęła z dniem 1 sierpnia 1997 r., podejmując zatrudnienie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Radomiu. W instytucji tej pracowała do 30 listopada 2006 r., przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego, poczynając od referenta, a kończąc na stanowisku specjalisty w dziale obsługi prawnej. Od 1 grudnia 2006 r. jest zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - w tym od 15 maja 2009 r. do 30 września 2014 r. - na stanowisku asystenta sędziego, od 1 października 2014 r. do 9 grudnia 2018 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego, a od 10 grudnia 2018 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko referendarza sądowego. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2021 r. została powołana do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego dla referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych. W okresie zatrudnienia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła szereg szkoleń zawodowych, w tym, w latach 2010-2011, szkolenie dla asystentów sędziego, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że spełnia ona wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a. Od 2006 r. pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo jako asystent sędziego, następnie referendarz sądowy. Obecnie zajmuje stanowisko referendarza sądowego w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zgodnie z przydziałem czynności zajmuje się samodzielnie oceną wniosków o przyznanie prawa pomocy, kosztów zastępstwa procesowego świadczonego z urzędu i wykonuje inne zlecone przez przełożonych

12 czynności, w tym przygotowuje sprawy na rozprawę, sporządza projekty uzasadnień orzeczeń. Analiza przedstawionych opinii i rekomendacji oraz wskazanych w opinii akt wskazuje, że opiniowana dysponuje szeroką znajomością literatury fachowej, piśmiennictwa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posiada przy tym bardzo duże umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Opiniujący ją sędziowie zwracają uwagę, że te umiejętności - w połączeniu z wysoką odpowiedzialnością i pracowitością - plasują ją w gronie osób zasługujących na powołanie na stanowisko asesora sądowego. Na uwagę zasługują również zalety, jakimi cechuje się kandydatka, a które zostały podkreślone w złożonych rekomendacjach: wysoka kultura osobista, sumienność, pracowitość, serdeczność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole. Pani referendarz posiada stosowną wiedzę i wystarczające umiejętności do pełnienia obowiązków asesora sądowego. Ponadto posiada przygotowanie merytoryczne do rozstrzygania spraw o charakterze administracyjnym tym bardziej, że zajmowała samodzielne stanowisko w sądownictwie administracyjnym związane z wydawaniem samodzielnych rozstrzygnięć. Pozwala to, w ocenie Pana sędziego Włodzimierza Kowalczyka, na podtrzymanie stwierdzenia o wyróżniającym przygotowaniu Pani Katarzyny Wandy Czyżewskiej do pełnienia obowiązków asesora sądowego.

Pani Beata Ewa Kołosowska-Hough urodziła się w 1982 r. w Tarnowie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lipca 2012 r. jest zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego asystenta sędziego, a uprzednio - od 1 kwietnia 2007 r. - na stanowisku asystenta sędziego i od 2006 r. - na stanowisku sekretarza sądowego. Obowiązki wykonuje w Wydziale II Izby Gospodarczej. We wrześniu 2012 r. ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, które odbywała w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego. W 2010 r. ukończyła szkolenie, zorganizowane dla asystentów sędziego przez Naczelny Sąd Administracyjny, i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą. W 2017 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Na jej wniosek, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uchwałą z dnia 12 lipca 2017 r. zawiesiła jej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego wobec kontynuowania

13 od dnia ślubowania zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Jest autorką publikacji "Cele Wspólnej Polityki Rolnej przy interpretacji przepisów dotyczących przyznania prawa do renty strukturalnej". Brała udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Kube - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z oceny wynika m.in., że opiniowana wyróżnia się znajomością zarówno prawa administracyjnego, jak i umiejętnością posługiwania się instytucjami procedury sądowoadministracyjnej w praktyce. Zdaniem opiniującej potwierdzeniem tej tezy są zgromadzone w aktach oceny i opinie przełożonych a także przeprowadzona ocena wyników jej pracy. Z opinii wynika także, że w sposób wzorowy wykonuje obowiązki asystenckie, jest samodzielna, rzetelna, zaangażowana i odpowiedzialna. Pani sędzia Joanna Kube przyznała Pani Beacie Ewie Kołosowskiej-Hough wyróżniającą ogólną ocenę kwalifikacji.

Ocenę kwalifikacji Pani Beaty Ewy Kołosowskiej-Hough sporządziła także Pani Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z oceny wynika, że kandydatka jest wyróżniającą się kandydatką na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pan Maciej Marek Kozłowski urodził się w 1979 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 3 listopada 2003 r. do 30 listopada 2005 r. był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Warszawie, kolejno na stanowiskach: starszego referenta, praktykanta pełniącego obowiązki asystenta sędziego i asystenta sędziego. Obowiązki pełnił w: II Wydziale Cywilnym, IV Wydziale Cywilnym i XVI Wydziale Gospodarczym. Od 1 grudnia 2005 r. do 30 września 2009 r. był zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Od 1 października 2009 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od 2011 r. - starszego asystenta sędziego. Obowiązki wykonuje w Izbie Ogólnoadministracyjnej. W 2015 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uchwałą z dnia 17 czerwca 2015 r. zawieszono mu - na jego wniosek - prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego z uwagi na zatrudnienie w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Jest autorem publikacji "Prawo do odszkodowania za odwołany i opóźniony lot w świetle orzecznictwa Trybunału

14

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego". Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W październiku 2008 r. ukończył roczne szkolenie dla asystentów sędziego, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, i zdał egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego "Biuletynu Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego". W 2005 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym, a w 2016 r. - studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, również z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniująca stwierdziła, że posiada on dogłębną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Sporządzone przez niego projekty wyróżniają się przekonującą oraz wyczerpującą argumentacją faktyczną i prawną, popartą stosownym orzecznictwem. Zdaniem opiniującej kandydat posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W podsumowaniu wniosków końcowych kandydatura Pana Macieja Marka Kozłowskiego oceniona została jako wyróżniająca.

Pan Hubert Maliński urodził się w 1984 r. w Płońsku. Od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. był zatrudniony w Komendzie Stołecznej Policji na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. Obowiązki wykonywał w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Od 1 marca 2007 r. do 31 października 2017 r. pracował w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Obowiązki pełnił w Wydziale Spraw Cudzoziemców, kolejno na stanowiskach: starszego inspektora, specjalisty, starszego inspektora wojewódzkiego, zastępcy kierownika oddziału w wydziale i ponownie starszego inspektora wojewódzkiego. W 2008 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 listopada 2017 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki pełni w Wydziale IV. W 2014 r. przeprowadził cykl 5 szkoleń w Szkole Zarządzania sp. z o.o. w Tarnobrzegu nt. "Problematyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce z elementami k.p.a.". W 2020 r. ukończył roczne szkolenie dla asystentów sędziego, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, i zdał egzamin końcowy z ogólną oceną bardzo dobrą. W czerwcu 2022 r. ukończył studia podyplomowe

15 z zakresu prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że opiniowany posiada zarówno wiedzę, jak i doświadczenie z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej i jest bardzo dobrze przygotowany zarówno pod względem merytorycznym, jak i predyspozycji osobistych do wykonywania działalności orzeczniczej na stanowisku asesora sądowego. Uwzględniając kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe oceniła Pana Huberta Malińskiego na ocenę bardzo dobrą.

Pan Łukasz Mazur urodził się w 1981 r. w Dębicy. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2005-2006 był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisku specjalisty. Od 1 marca do 29 lipca 2006 r. pracował w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji. Od 1 sierpnia 2006 r. był zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowisku referenta stażysty, a od 1 lipca 2007 r. do 31 marca 2013 r. - asystenta sędziego. Od 1 kwietnia 2013 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a od 1 lutego 2014 r. do chwili obecnej - na stanowisku starszego asystenta sędziego. Obowiązki pełni w Izbie Ogólnoadministracyjnej. W 2014 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Uchwałą z dnia 16 lipca 2014 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zawiesiła jego prawo do wykonywania zawodu. W latach 2009-2010 odbył szkolenie dla asystentów sędziego, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, i zdał egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą plus. Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu informacji niejawnych, wykładni prawa oraz uzasadnień wyroków sądów administracyj nych.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że spełnia on wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a.

16

Z przebiegu zatrudnienia kandydata wynika, że od 15 lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zdobył zarówno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jak i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Przez cały okres zatrudnienia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uzyskiwał bardzo dobre oceny swojej pracy od przełożonych. Na uwagę zasługuje fakt, że kandydat zna język angielski w stopniu bardzo dobrym, język włoski w stopniu dobrym oraz średnio język hiszpański. W opiniach służbowych oceniający wskazują na jego duży zasób wiedzy prawniczej, umiejętność jej zastosowania oraz rozpoznania istoty problemu, a ponadto na jego sumienność, odpowiedzialność, dobrą organizację pracy oraz gotowość rozwijania umiejętności. Podkreślają jego wysoką kulturę wypowiedzi. Przeprowadzona ocena pracy dowodzi, że kandydat wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej i jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Biorąc pod uwagę wykazane wysokie kwalifikacje, zdobyte doświadczenie zawodowe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędzia opiniująca oceniła kandydaturę Pana Łukasza Mazura na wolne stanowisko asesorskie na ocenę wyróżniającą.

Pani Ewelina Natalia Olszewska urodziła się w 1983 r. w Radomiu. W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym, uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Od 15 października 2009 r. do 30 listopada 2015 r. pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, kolejno na stanowiskach: starszego inspektora, starszego specjalisty oraz inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości. Od 1 grudnia 2015 r. jest zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości, kolejno na stanowiskach: specjalisty w Biurze Krajowego Rejestru Karnego, głównego specjalisty w Wydziale Zagadnień Karnych Departamentu Prawa Administracyjnego, głównego specjalisty w Wydziale Zagadnień Administracyjnych Departamentu Prawa Administracyjnego, głównego specjalisty w Wydziale Zagadnień Ogólnych Departamentu Prawa Administracyjnego, głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Departamentu Prawa Administracyjnego oraz głównego specjalisty Koordynatora Wydziału Organizacyjnego Departamentu Prawa Administracyjnego.

17

Od 1 lutego 2021 r. zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Departamentu Prawa Administracyjnego. Ukończyła służbę przygotowawczą w służbie cywilnej. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że Pani Ewelina Natalia Olszewska spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przebieg zatrudnienia kandydatki wskazuje, że od ponad 12 lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Z przeprowadzonej oceny pracy wynika, że posiada znaczny poziom wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej i jest dobrze przygotowana do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego. Uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: "poufne". Swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji publicznej. Uzyskuje bardzo dobre oceny swojej pracy od przełożonych. Stale podnosi kwalifikacje, bierze udział w licznych szkoleniach. Posiada dużą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Jest pracownikiem samodzielnym, wykazującym inicjatywę w rozwiązywaniu problemów prawnych. Powierzone zadania realizuje na wysokim poziomie merytorycznym w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Opiniujący ją przełożony wyraził przekonanie, że posiadane przez kandydatkę cechy - w połączeniu z jej komunikatywnością oraz dobrą organizacją pracy - sprawiają, że jest osobą, której z pełnym zaufaniem można powierzyć do wykonania skomplikowane obowiązki. Biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie, osiągnięcia zawodowe, a także przeprowadzoną ocenę metodyki pracy Pani sędzia Joanna Kubę oceniła kandydaturę Pani Eweliny Natalii Olszewskiej na wolne stanowisko asesorskie na ocenę dobrą plus.

Pan Maciej Paweł Pleban urodził się w 1989 r. w Warszawie. W czerwcu i lipcu 2008 r. oraz w lipcu 2009 r. i sierpniu 2010 r. był zatrudniony jako pracownik biurowy w Bakemark Polska sp. z o.o. W 2013 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą plus i uzyskał tytuł magistra. Od 26 maja do 6 grudnia 2014 r. pracował, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku pomocnika asystenta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

18 Od 7 stycznia 2015 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Od 2016 r. pracuje również na podstawie umów cywilno-prawnych w charakterze wykładowcy na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od 29 marca 2017 r. do 4 października 2018 r. brał udział w szkoleniu dla asystentów sędziego, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, po odbyciu którego zdał egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą plus. W latach 2014-2019 uczestniczył w seminarium doktorskim na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Przygotowuje pracę doktorską pt. "Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności w orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów Inspekcji Farmaceutycznej". W 2022 r. ukończył Szkołę Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej przy Uniwersytecie Warszawskim. Jest również autorem kilku publikacji z dziedziny prawa. Brał udział w szeregu konferencjach naukowych z dziedziny prawa.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że Pan Maciej Paweł Pleban spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1^4 p.u.s.a. Spełnia także wymóg, określony w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a., tj. pozostawania przez sześć lat w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Ponadto od 2016 r. łączy pracę asystenta sędziego z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytecie. Ze znajdujących się w aktach osobowych arkuszach ocen pracy wynika, że w okresie pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie otrzymywał bardzo dobre oceny pracy, za wyjątkiem okresu od marca do listopada 2016 r" kiedy jako asystent współpracował z sędziami Wydziału VII. Z opinii służbowej Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 29 listopada 2016 r., wystawionej za ten okres, wynika, że nie wykazywał się zaangażowaniem i starannością w pracy, wymaganymi na danym stanowisku. Sporządzone przez niego projekty postanowień i wyroków wymagały wielokrotnych korekt, zlecone zadania w znacznej części wykonywał nieterminowo. W rozmowach z Przewodniczącą Wydziału VII zobowiązał się do poprawienia jakości pracy. Po tym okresie, opinie sędziów współpracujących na temat pracy kandydata były wyłącznie pozytywne. Ponadto z przedłożonych przez niego opinii wynika, że w pracy jest osobą samodzielną i kreatywną - wykorzystuje w pełni swoją wiedzę i umiejętności. Jest osobą o dużej kulturze osobistej, bezkonfliktową i łubianą w zespole, osobą wykształconą prawniczo, która podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, podejmując studia doktoranckie oraz pracę

19 dydaktyczną ze studentami. Niewątpliwym atutem kandydata jest doświadczenie w zakresie stosowania prawa administracyjnego, jakie zdobył podczas pracy w charakterze asystenta sędziego. Sporządzane przez niego projekty uzasadnień stanowią odzwierciedlenie posiadanej wiedzy prawniczej. Są merytoryczne, odnoszą się do stawianych w skargach kasacyjnych zarzutów. Z tych wszystkich względów, w ocenie Pani sędzi Agnieszki Łąpieś-Rosińskiej, kandydatura Pana Macieja Pawła Plebana zasługuje na ocenę bardzo dobrą.

Pani Anna Agnieszka Pysiak urodziła się w 1973 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 2000 r. ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim wyższe studia administracyjne z oceną dobrą, a w 2003 r. - także na tym Uniwersytecie - wyższe studia prawnicze, również z oceną dobrą, uzyskując na obu kierunkach tytuł magistra. W latach 2004-2007 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, jednak nie przystąpiła do egzaminu sędziowskiego. Od 10 lipca 2004 r. do 31 stycznia 2005 r. była zatrudniona jako referent prawny w Zespole Radców Prawnych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie pracowała jako asystent sędziego: w Sądzie Okręgowym w Warszawie (od 3 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r.), w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Izba Gospodarcza (od 5 maja do 26 czerwca 2010 r.), w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (od 6 lipca 2010 r. do 28 lutego 2011 r., w Wydziale Karnym, od 1 marca 2011 r. do 8 lipca 2012 r., w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), w Sądzie Okręgowym w Łodzi (od 9 lipca 2012 r. do 31 października 2017 r., w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w I i III Wydziałach Cywilnych), gdzie pracuje do chwili obecnej - od 1 listopada 2017 r. jako starszy asystent sędziego w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W marcu 2019 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. W latach 2010-2018 uczestniczyła w Prawniczym Seminarium Doktorskim w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorką kilku publikacji naukowych, m.in. dotyczących problemów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie sędziego opiniującego kandydatka spełnia kryteria formalne, określone w art. 6a § 1 p.u.s.a. Spełnia również wymóg wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej (art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 p.u.s.a.). Opiniowana od kilkunastu lat stosuje 20 prawo administracyjne. Pierwotnie jako referent prawny w Zespole Radców Prawnych Urzędu Miasta, a następnie jako asystent sędziego, w tym zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych, które - w ujęciu materialnym - należy do sfery prawa administracyjnego. Obie prace magisterskie autorstwa kandydatki dotyczyły zagadnień prawa ochrony środowiska, należącego do systemu prawa administracyjnego. Warto zauważyć, że prace te zostały bardzo wysoko ocenione przez prof. Marka Górskiego - wybitnego znawcę problematyki prawa ochrony środowiska. Kandydatka jest autorką trzech publikacji naukowych w istotnej części poświęconych zagadnieniom administracyjnoprawym, w tym kwestii uznaniowości 7 decyzji administracyjnych. Analiza jej publikacji pt. "Problem konstytucyjności skonsumowanego kapitału początkowego wcześniejszych emerytek urodzonych w latach 1949-1953" prowadzi do wniosku, że opanowała warsztat pracy naukowej, a ponadto potrafi łączyć zagadnienia prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Na korzyść kandydatki przemawiają również liczne opinie sporządzone przez sędziów, z którymi współpracowała. Sędziowie byli zgodni, że wyróżnia się ona zarówno co do wiedzy merytorycznej, jak i cech osobowościowych. Reasumując, Pan sędzia Grzegorz Rząsa ocenił, że szeroka i głęboka wiedza kandydatki, jej dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości, zainteresowania naukowe z zakresu prawa publicznego, a także nienaganna postawa wobec współpracowników pozwala na postawienie tezy, że zasługuje ona na ocenę bardzo dobrą.

Pani Katarzyna Styś urodziła się w 1989 r. w Warszawie. W 2013 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 9 czerwca do 31 lipca 2014 r. wykonywała pracę w Departamencie Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stanowisku specjalisty do spraw rozstrzygania sporów o współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury przedsiębiorstw użyteczności publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 sierpnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. zajmowała stanowisko specjalisty do spraw rozstrzygania sporów o dostęp do infrastruktury oraz sporów międzyoperatorskich w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a od 1 grudnia 2015 r. do 31 maja 2017 r. w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stanowisku starszego specjalisty zajmowała się sprawami rozstrzygania sporów o dostęp do infrastruktury technicznej nietelekomunikacyjnej oraz sporów o dostęp do budynków. Od 1 czerwca 2017 r. pracuje w Wydziale Procesowym

21

Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty. W 2019 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w dniu 1 kwietnia 2019 r. wszczęła przewód doktorski. Jest autorką publikacji. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Borkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie sędzi opiniującej Pani Katarzyna Styś spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przeprowadzona ocena kwalifikacji dowodzi, że opiniowana osiągnęła wysoki poziom wiedzy, przede wszystkim w zakresie przygotowania i prowadzenia spraw na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Na podstawie przedstawionych do oceny kwalifikacyjnej akt kandydatki trudno jest jednak ocenić prezentowany przez nią poziom wiedzy z innych dziedzin prawa administracyjnego, a także dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Przebieg aktywności zawodowej wskazuje, że od 8 lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Ma także doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami administracyjnymi. Wykazuje chęć stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, czego potwierdzeniem jest jej udział w szkoleniach zawodowych oraz przystąpienie do przygotowania rozprawy doktorskiej. Do karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie przedłożyła bardzo dobre opinie przełożonych o swojej pracy. Biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe i predyspozycje osobowościowe sędzia opiniująca oceniła kandydaturę Pani Katarzyny Styś na wolne stanowisko asesora sądowego na ocenę dobrą.

Pani Katarzyna Styś zgłosiła uwagi do przedstawionej oceny kwalifikacji. Krajowa Rada Sądownictwa - po zapoznaniu się ze złożonymi zastrzeżeniami - uznała, że nie mają one wpływu na konkluzję oceny, przedstawionej przez Panią sędzię Joannę Borkowską.

Pan Tomasz Szpojankowski urodził się w 1978 r. w Sierpcu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W tym samym roku ukończył Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a następnie w Naczelnym Sądzie 22 Administracyjnym. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie przeszedł drogę zawodową: referenta stażysty - od lutego 2004 r. do marca 2005 r., starszego referenta stażysty - od marca 2005 r. do października 2005 r., asystenta sędziego - od października 2005 r. do lipca 2011 r., starszego asystenta sędziego - od lipca 2011 r. do lutego 2014 r. Pracował w VII Wydziale Orzeczniczym. Od 1 lutego 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku starszego asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo w I Wydziale oraz II Wydziale Izby Ogólnoadministracyjnej, a od maja 2016 r. w II Wydziale tej Izby. Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjnobudowlanym w polskim systemie prawnym". Jest autorem publikacji: z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, dotyczącej problematyki decyzji o warunkach zabudowy. Wystąpił w charakterze prelegenta na konferencji naukowej w 2019 r. Ukończył kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum. Pogłębia wiedzę przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Joanna Borkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zdaniem której opiniowany spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Z treści oceny kwalifikacji wynika, że kandydat osiągnął bardzo wysoki poziom wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, sądów administracyjnych, a także innych gałęzi prawa, w szczególności w zakresie prawa cywilnego. Zdaniem sędzi opiniującej Pan Tomasz Szpojankowski jest bardzo dobrze przygotowany zarówno pod względem merytorycznym, jak i predyspozycji osobistych do wykonywania działalności orzeczniczej jako asesor sądowy. Sędzia opiniująca wskazała, że ocena końcowa jest wyróżniająca.

Pan Piotr Sebastian Szymkiewicz urodził się w 1979 r. w Kętrzynie. W 2010 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od lutego 2008 r. do września 2009 r. był zatrudniony jako specjalista ds. należności i windykacji w spółce SPS Handel S.A. w Warszawie, a następnie - od września 2011 r. do stycznia 2012 r. - wykonywał obowiązki doradcy ds. najmu w spółce Home Broker S.A. Od stycznia 2012 r. do stycznia 2013 r. pracował

23 na stanowisku specjalisty ds. prawnych i windykacji w spółce Supermedia sp. z o.o. w Warszawie. Od września 2013 r. do czerwca 2015 r. odbywał praktyki w ramach aplikacji adwokackiej w kancelarii adwokackiej. W latach 2015-2016 był zatrudniony jako starszy specjalista w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2016 r. ukończył aplikację adwokacką, a w marcu 2017 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie w dniu 20 września 2017 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od listopada 2017 r. wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii z siedzibą w Warszawie. Pogłębia swoją wiedzę przez udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Joanna Borkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zdaniem której opiniowany, na tym etapie drogi zawodowej, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje i doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe, zasługuje na ocenę "dostateczną". Z treści oceny kwalifikacji wynika, że Pan Piotr Sebastian Szymkiewicz spełnia wymogi formalne, osiągnął wysoki poziom wiedzy, w szczególności w sprawach cywilnych. Niemniej, sędzia opiniująca wyraziła pogląd że - ze względu na małą liczbę spraw przedstawionych do oceny - trudno jest ocenić poziom wiedzy kandydata z zakresu prawa administracyjnego, czy dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Pani Jolanta Waszczuk-Napiórkowska urodziła się w 1979 r. w Siedlcach. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2005 - jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego - współpracowała z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od września do grudnia 2006 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w V Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. W trakcie zatrudnienia w Sądzie, od października 2006 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którą kontynuuje, przy czym od listopada 2014 r. do chwili obecnej na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz umów cywilnoprawnych w administracji. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ponadto, przed tym zatrudnieniem prowadziła zajęcia dla studentów tego

24

Uniwersytetu w oparciu o umowę o dzieło (od października 2003 r.). Od czerwca do listopada 2008 r. współpracowała jako prawnik z kancelarią adwokacką z siedzibą w Warszawie. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 8 października 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie (nie wykonywała zawodu adwokata). Od stycznia 2009 r. jest zatrudniona jako ekspert ds. legislacji (główny specjalista ds. legislacji) w Kancelarii Sejmu. Do końca października 2011 r. pracowała w Biurze Analiz Sejmowych, Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, a następnie - od listopada 2011 r. do chwili obecnej pracuje w Wydziale Analiz Sejmowych Zespole Konsultacji Poselskich. W okresie zatrudnienia w Kancelarii Sejmu, od czerwca 2011 r. do czerwca 2017 r. współpracowała z kancelarią radcy prawnego z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy o dzieło. W 2013 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Zapis windykacyjny w Polskim prawie spadkowym" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 2 października 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Jest autorką i współautorką publikacji prawniczych oraz licznych artykułów. Brała udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, w charakterze uczestniczki i prelegentki.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zdaniem której opiniowana spełnia wymagania formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Z treści oceny kwalifikacji wynika, że posiada bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej, umiejętność stosowania prawa, w tym z różnych dziedzin prawa. Zdaniem sędzi opiniującej kandydatka sporządziła opinie prawne, umowy i pisma procesowe na bardzo wysokim poziomie. W konkluzji Pani sędzia Joanna Kubę wyraziła opinię, że kandydatka zasługuje na bardzo dobrą ocenę na stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pan Artur Michał Willa urodził się w 1982 r. w Bydgoszczy. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od sierpnia do października 2006 r. odbywał staż urzędniczy w Urzędzie Miasta Torunia - Wydział Ewidencji i Rejestracji. Po odbyciu aplikacji referendarskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w 2007 r. złożył egzamin referendarski z oceną dobrą plus. Od 1 lipca 2008 r. do 17 czerwca 2012 r. pracował

25 na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 18 czerwca 2012 r. jest zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, początkowo jako referendarz sądowy a od 1 stycznia 2020 r. - starszy referendarz sądowy. Obowiązki wykonywał kolejno w I Wydziale Cywilnym oraz w połowie obciążenia w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych (od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.). Aktualnie pełni obowiązki w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz rozpoznaje skargi na czynności komornika. W latach 2009-2015 brał udział w seminarium doktoranckim w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach. Opublikował także recenzję monografii Rogera Hooda i Carolyn Hoyle "The Death Penalty: A Worldwide Perspecive" - Oxford University Press 2008.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Joanna Kube - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która podniosła, że zarówno z przebiegu wykształcenia, jak i dorobku zawodowego kandydata nie można jednoznacznie stwierdzić, że wyróżnia się on wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, które wywodzi się również ze stosowania tej dziedziny prawa. Biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe i predyspozycje osobowościowe oceniła Pana Artura Michała Willę na ocenę dobrą plus.

Pani Magdalena Ewa Zając urodziła się w 1974 r. w Warszawie. W latach 1995-2001 była zatrudniona w Kancelarii Prawnej "Cons-Lex" w Warszawie na stanowisku asystentki radcy prawnego, a następnie referenta prawnego. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lutego do 2 grudnia 2001 r. była zatrudniona w spółce developerskiej "WAR INVEST" S.A. na samodzielnym stanowisku konsultanta prawnego a od września do grudnia 2002 r. - na umowę zlecenie - w "BUDIMEX" S.A. W latach 2003-2004 pozostawała w zatrudnieniu w administracji celnej, początkowo w Izbie Celnej Port Lotniczy w Warszawie, a po jej likwidacji - w Izbie Celnej w Warszawie, ostatnio na stanowisku młodszego kontrolera celnego w stopniu służbowym aplikanta celnego. Od 1 października 2004 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obowiązki wykonywała w Wydziale I Orzeczniczym, ostatnio na stanowisku starszego asystenta sędziego, a wcześniej - do 30 czerwca 2011 r. - na stanowisku asystenta sędziego. W dniu 30 grudnia 2021 r. została wpisana na listę stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator.

26 Za zgodą Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wykonywała dodatkowo zawód mediatora. Z dniem 3 października 2022 r. została zatrudniona na stanowisku starszego asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od 7 marca 2007 r. do 7 października 2008 r. brała udział w szkoleniu dla asystentów sędziego, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, po odbyciu którego zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i studiach podyplomowych.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Kube - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że opiniowana jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Pani Magdalena Ewa Zając posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego. Zdobyła również doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej. Jest bardzo dobrze oceniana przez przełożonych za zdolność logicznego, analitycznego i samodzielnego myślenia. Cechuje ją również zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań, samodzielnie dokonuje analizy stanów faktycznych i przepisów. Prawidłowo planuje działania, właściwie ustala priorytety i efektywnie wykorzystuje czas pracy. Sędzia opiniująca stwierdziła, że Pani Magdalena Ewa Zając jest bardzo dobrą kandydatką na stanowisko asesorskie i jej kandydaturę oceniła jako bardzo dobrą.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

27

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska asesorskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tych osób, które spełniają wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Wszyscy uczestnicy postępowania posiadają wysokie kwalifikacje do pełnienia urzędu asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 6a p.u.s.a. Wybrani przez Radę kandydaci - Pan Maciej Stanisław Borychowski, Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak i Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska - w najwyższym stopniu wypełnili przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa kryteria, do których zaliczono uzyskane przez nich oceny kwalifikacji i doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa administracyjnego.

Pan Maciej Stanisław Borychowski uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Pracę rozpoczął w administracji samorządowej (w latach 2003-2007 pracował w urzędzie gminy), a następnie został zatrudniony na szczeblu centralnym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Powyższe oraz okoliczność, że pełni od marca 2016 r. obowiązki na stanowisku kierowniczym związanym z bezpośrednim przygotowywaniem decyzji administracyjnych, przemówiło za uznaniem, że posiada biegłą znajomość tematyki prawa administracyjnego w zakresie właściwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Co więcej, kandydat ten złożył z wynikiem pozytywnym dwa egzaminy zawodowe - prokuratorski i radcowski - czym udowadnia swoje możliwości intelektualne oraz zaangażowanie w rozwój własnej wiedzy prawniczej, a także znajomość przepisów prawa administracyjnego i postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a co za tym idzie przygotowanie do objęcia obowiązków orzeczniczych asesora sądowego. W sporządzonej ocenie kwalifikacji doceniono również jego częsty udział w szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego oraz zaangażowanie w złożone i skomplikowane sprawy cywilne, jak i udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższe okoliczności wpłynęły na uznanie jego kandydatury za wyróżniającą się na tle

28 pozostałych uczestników postępowania konkursowego na trzy stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak uzyskała wyróżniającą ocenę kwalifikacji. Pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła w czerwcu 2006 r. zatrudnieniem w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, kolejno na stanowiskach: praktykanta, p.o. asystenta sędziego i asystenta sędziego. Następnie zdobyła doświadczenie w pracy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, również na stanowisku asystenta sędziego. Od listopada 2009 r. do października 2017 r. pracowała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a następnie na stanowisku starszego asystenta sędziego. Od 16 października 2017 r. kontynuuje pracę związaną ze stosowaniem przepisów prawa i postępowania administracyjnego w ramach zatrudnienia na kierowniczym stanowisku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych. Ponadto ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej sądów administracyjnych i postępowania administracyjnego. Legitymuje się zatem różnorodnym, wieloletnim i wyróżniającym doświadczeniem zawodowym, zdobytym w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz administracji publicznej, co - w połączeniu z aktywnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez tę kandydatkę i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych - pozwala zaliczyć Panią Annę Beatę Pośpiech-Kłak do grona trzech najlepszych kandydatów do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska asesorskie.

Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska również uzyskała wyróżniającą ocenę kwalifikacji na stanowisko asesora sądowego. Pracę w organach administracji rozpoczęła już w 1999 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku starszego referenta ubezpieczeń. Następnie pracowała na stanowisku referenta prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz referenta prawno-administracyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Z dniem 1 stycznia 2004 r. została zatrudniona w sądownictwie administracyjnym na stanowisku referendarza sądowego, a od lipca 2014 r. zajmuje stanowisko starszego referendarza sądowego. Równocześnie wykonuje czynności asystenckie. Ponadto złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Od 2016 r. zasiada w Komisji Dyscyplinarnej II Stopnia dla referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych. Posiada zatem wyróżniający staż pracy zarówno w wymiarze ogólnym, jak i na samodzielnym

29 stanowisku orzeczniczym referendarza sądowego. Wykonuje czynności orzecznicze, łącząc je z zadaniami asystenta sędziego od ponad 18 lat. Powyższe - wraz z okolicznością podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kandydatkę, w tym złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego oraz uzyskania wyróżniającej oceny kwalifikacji - stanowiło podstawę do uznania przez Krajową Radę Sądownictwa, że Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska jest - obok Pana Macieja Stanisława Borychowskiego i Pani Anny Beaty Pośpiech-Kłak najlepszą i spełniającą w najwyższym stopniu kryterium doświadczenia zawodowego kandydatką spośród wszystkich uczestników postępowania.

Pozostali uczestnicy postępowania posiadają wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego, ich kandydatury są jednak mniej wyróżniające się na tle wybranych przez Radę kandydatów do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na trzy stanowiska asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Nie dają oni rękojmi pełnienia urzędu asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym na równym lub wyższym poziomie niż kandydaci wybrani przez Radę, wynikającym z funkcji sądownictwa administracyjnego w systemie kontroli działalności administracji publicznej. Pozostali uczestnicy postępowania, biorący udział w konkursie, nie spełniają zatem - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - w wyższym stopniu ocenianych łącznie kryteriów wyboru, wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS, oraz nie legitymują się wyższym poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej niż Pan Maciej Stanisław Borychowski, Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak i Pani Justyna Bernadeta Wtulich -Gruszczyńska. Powyższe nie przekreśla możliwości udziału tych uczestników postępowania w przyszłych postępowaniach nominacyjnych, obejmujących stanowiska w sądownictwie administracyjnym, jako dobrych i bardzo dobrych kandydatów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podczas posiedzenia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 20 września 2022 r. na: Panią Monikę Bigdę-Pogońską oddano 2 głosy "za", przy 6 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Pana Macieja Stanisława Borychowskiego nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę dobrą; Panią Katarzynę Wandę Czyżewską oddano 7 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" i braku

30 głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę wyróżniającą; Panią Beatę Ewę Kołosowską-Hough oddano 2 głosy "za", przy 6 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Pana Macieja Marka Kozłowskiego oddano 7 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę wyróżniającą; Pana Huberta Malińskiego oddano 3 głosy "za", przy 5 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Pana Łukasza Mazura oddano 3 głosy "za", przy 5 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Panią Ewelinę Natalię Olszewską nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę dobrą; Pana Macieja Pawła Plebana nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę dobrą; Panią Annę Beatę Pośpiech-Kłak oddano 5 głosów "za", przy 3 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę wyróżniającą; Panią Annę Agnieszkę Pysiak nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Panią Katarzynę Styś nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę dobrą; Pana Tomasza Szpojankowskiego oddano 2 głosy "za", przy 6 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę bardzo dobrą; Pana Piotra Sebastiana Szymkiewicza nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę dobrą; Panią Jolantę Waszczuk-Napiórkowską nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę dobrą; Pana Artura Michała Willę nie oddano głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jego kandydaturze ocenę dobrą; Panią Justynę Bernadetę Wtulich-Gruszczyńską oddano 8 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę wyróżniającą; Panią Magdalenę Ewę Zając oddano 3 głosy "za", przy 5 głosach "przeciw" i braku głosów "nieważnych", przyznając jej kandydaturze ocenę bardzo dobrą.

Wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa kandydaci uzyskali zatem poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani Anna Beata Pośpiech -Kłak oraz Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska uzyskały wyróżniające opinie tego gremium, w najwyższym stopniu wypełniły zatem kryterium, o którym mowa 31 w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS. Trzeci z wybranych przez Radę uczestników postępowania - Pan Maciej Stanisław Borychowski - uzyskał opinię dobrą, jednakże - jak wskazano powyżej - w jego przypadku Rada przyznała prymat doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu prawniczemu tego kandydata, co - w powiązaniu z uzyskaniem pozytywnej (dobrej) opinii Kolegium - przełożyło się na uznanie, że wypełnia on w odpowiednim stopniu łącznie badaną całość kryteriów, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Maciej Stanisław Borychowski, Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak i Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz adekwatne doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej i dają rękojmię wykonywania zgodnie z najwyższymi standardami obowiązków orzeczniczych na stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Macieja Stanisława Borychowskiego, Pani Anny Beaty Pośpiech-Kłak i Pani Justyny Bernadety Wtulich -Gruszczyńska zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe i wnioski płynące z bardzo dobrej i wyróżniających ocen kwalifikacji, potwierdzające ich rzetelne przygotowanie predestynujące do pełnienia urzędu asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a także pozytywna rekomendacja Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 10 listopada 2022 r. oddano na:

- Panią Monikę Bigdę-Pogońską 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 18 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

32

- Pana Macieja Stanisława Borychowskiego 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 6 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Katarzynę Wandę Czyżewską 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Beatę Ewę Kołosowską-Hough 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 17 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Macieja Marka Kozłowskiego 12 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Huberta Malińskiego 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 18 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Łukasza Mazura 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Ewelinę Natalię Olszewską 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 15 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Macieja Pawła Plebana 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Beatę Pośpiech-Kłak 18 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Annę Agnieszkę Pysiak 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

33

- Panią Katarzynę Styś 6 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Szpojankowskiego 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Piotra Sebastiana Szymkiewicza 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 19 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Jolantę Waszczuk-Napiórkowską 12 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 8 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Artura Michała Willi 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 18 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Justynę Bernadetę Wtulich-Gruszczyńską 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 20 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Magdalenę Ewę Zając 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 18 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Jak wynika z powyższego, Pan Maciej Stanisław Borychowski, Pan Maciej Marek Kozłowski, Pani Anna Beata Pośpiech-Kłak, Pani Jolanta Waszczuk-Napiórkowska i Pani Justyna Bernadeta Wtulich-Gruszczyńska uzyskali bezwzględną większość głosów. W związku z tym, że do obsadzenia w tym postępowaniu przewidziano trzy stanowiska asesorskie, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącego załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2019 r. poz. 192 ze zm.), za wybranych do przedstawienia z wnioskiem o powołanie uznano Pana Macieja Stanisława Borychowskiego, Panią Annę Beatę Pośpiech-Kłak i Panią Justynę Bernadetę Wtulich -Gruszczyńską, którzy uzyskali najwięcej głosów "za" spośród osób, które otrzymały bezwzględną większość głosów.

34

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).