Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 531.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.4.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 270/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 531

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Łukasza Kiersikowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r. pod poz. 531, zgłosił się Pan Łukasz Kiersikowski - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm. - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzenie zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 19 kwietnia 2024 r. nie stawił się - z przyczyn losowych - jeden z członków zespołu, w związku z czym przewodnicząca zespołu zarządziła odroczenie posiedzenia zespołu z uwagi na nieobecność członka zespołu. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód radcy prawnego, przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2024 r., po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód radcy prawnego, przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Łukasza Kiersikowskiego oddali 2 głosy "za" oraz 1 głos "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Łukasza Kiersikowskiego na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

W ocenie zespołu rekomendowany kandydat w najwyższym stopniu spełnia kryteria wyboru. Zespół wziął pod uwagę - dokonując oceny łącznej - m.in. ocenę kwalifikacyjną kandydata, informacje dokumentujące jego doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, a także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia kandydata.

Zdaniem zespołu za rekomendowaniem Pana Łukasza Kiersikowskiego przemawiają w szczególności: doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego, wnioski płynące z treści oceny kwalifikacyjnej oraz pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Ustaliwszy, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jego oceny, kierując się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym, opiniami służbowymi, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Łukasza Kiersikowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Łukasz Kiersikowski urodził się 10 lutego 1984 r. w Przasnyszu. W 2008 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. W trakcie studiów, a także po ich ukończeniu odbywał praktyki, a następnie staż w Kancelarii Radców Prawnych Naworska Marszałek Płaza sp.k. w Toruniu. Po odbyciu w latach 2010-2012 aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, w marcu 2013 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej pracował jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański s.c. w Pułtusku. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 8 maja 2013 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 10 lipca 2013 r. do 29 stycznia 2014 r. jako radca prawny pracował w Kancelarii Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański s.c. w Pułtusku. Od 30 stycznia 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii radcy prawnego w Pułtusku.

W latach 2014-2018 był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. w Łomiankach. Od 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pułtusku.

Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Kandydat posiada bardzo dobre opinie od współpracujących z nim radców prawnych.

Ocenę pracy i kwalifikacji zawodowych Pana Łukasza Kiersikowskiego sporządził Pan Tomasz Sagała - sędzia wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, który stwierdził, że przedstawione do analizy sprawy pozwalają uznać, że opiniowany posiada wiedzę w obszarze prawa cywilnego i rodzinnego na poziomie pozwalającym zapewne funkcjonować w typowych kategoriach spraw. Przedstawione spektrum spraw było jednak dosyć ubogie, proste i nie ujawniało wiedzy i kompetencji kandydata w bardzo wielu obszarach prawnych, którymi przyszłoby się zajmować w typowym referacie sędziego wydziału cywilnego. Były to sprawy bardziej sprofilowane na specyfikę jednostek samorządu terytorialnego.

Sędzia wizytator wskazał, że dobrze należy ocenić prezencję, kulturę urzędowania i kulturę słowa podczas rozprawy, właściwą atencję wobec sądu i szacunek dla innych uczestników postępowań, ale z zauważeniem, że kandydat nie był stawiany w sytuacjach szczególnego konfliktu procesowego lub możliwego w realiach sali rozpraw istotniejszego napięcia. W czynnościach, których autorstwo mogło zostać przypisane opiniowanemu, poza wskazanymi w analizie kilkoma przypadkami, nie miały one bardzo istotnego, czy kardynalnego charakteru.

Pan radca prawny w sposób zasadniczo poprawny formułuje pisma procesowe i przedstawia stanowiska na rozprawie, z tym jednak zastrzeżeniem, że można to stwierdzić w oparciu o sprawy z ograniczonym spektrum tematycznym i relatywnie proste. Sędzia wizytator podkreślił, że trudno mu także miarodajnie odnieść się do kwestii warsztatu pracy, jej organizacji, gdyż spozycjonowanie kandydata (dokonane nie tylko przez niego, ale przez samego opiniowanego) w roli pełnomocnika substytucyjnego, nie pozwala na dostatecznie jasne rozdzielenie pracy własnej i pracy głównego pełnomocnika. Z tych samych przyczyn sędzia wizytator nie mógł dokonać oceny pod kątem efektywności, wpływu liczby czynności na ich jakość, ani wypowiedzieć się miarodajnie o ogólnej liczbie prowadzonych spraw. Skoro na 25 spraw tylko dwie były z samodzielnym pełnomocnictwem, to przyjąć bezpiecznie należałoby, że kandydat na rynku usług prawnych zasadniczo nie działa samodzielnie, w oparciu o własną, dostatecznie ukształtowaną renomę. Sędzia wizytator zauważył, że forma redagowania pism procesowych, sposób prezentowania się kandydata w trakcie procesów, poddaje w wątpliwość samodzielność jego działalności. Także formę organizacyjną - indywidualny charakter kancelarii prawnej.

Autor oceny kwalifikacji wyraził pogląd, że opiniowany powinien być już doświadczonym prawnikiem. Czas od egzaminu powinien pozwolić na zgromadzenie dorobku reprezentatywnego dla jego wiedzy i umiejętności. Dorobek ten jest jednak dosyć skromny. Przy braku opinii prawnych, został ograniczony do spraw sądowych o zawężonej tematyce cywilnej, dalekiej od typowego referatu sędziowskiego i nie przystających stopniem trudności do średniej wagi takiego referatu. I nie chodzi jedynie o rodzaj spraw, a o rodzaj czynności podejmowanych w tych sprawach, bez wykazania umiejętności ogarnięcia sprawy w sposób całościowy, a nie jedynie fragmentaryczny, co było zapewne efektem działania w roli pomocniczej, substytucyjnej. Chociaż kandydat spełnia wymogi ustawowe do ubiegania się o urząd sędziego, to - zdaniem sędziego wizytatora - jest zdecydowanie za wcześnie, by można było uzyskane doświadczenie uznawać za wystarczające i z pewnością nie może odpowiedzialnie przyjąć, że objęcie urzędu sędziego byłoby zasłużonym zwieńczeniem dotychczasowego dorobku zawodowego. Nie mając wiedzy, jakie przyczyny leżą u podstaw decyzji o zmianie profesji prawniczej z radcowskiej na sędziowską, sędzia wizytator stwierdził, że musi uchylić się od oceny opiniowanego w takim aspekcie - oceny, czy rzeczywiste motywacje bardziej należy postrzegać jako zaletę czy wadę.

We wnioskach końcowych sędzia wizytator podsumował, że Pan radca prawny Łukasz Kiersikowski spełnia formalne wymogi do ubiegania się o urząd sędziego w sądzie rejonowym. Zawarte w analizie uwagi nie pozwalają jednak na wyrażenie pozytywnej oceny dotychczasowego dorobku zawodowego.

Pan Łukasz Kiersikowski nie złożył zastrzeżeń do powyższej oceny swoich kwalifikacji, jednak dołączył pisemne wyjaśnienia, z którymi Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Rada uwzględniła, że Pan Łukasz Kiersikowski posiada ponad dziesięcioletnie, różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego. Jego praca i kwalifikacje merytoryczne są oceniane jako bardzo dobre przez współpracujących z nim radców prawnych a ogólny wydźwięk sporządzonej na użytek niniejszego postępowania nominacyjnego oceny kwalifikacyjnej również jest pozytywny. W ocenie Rady Pan Łukasz Kiersikowski spełnia zatem kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce na posiedzeniu w dniu 27 października 2023 r. zaopiniowało pozytywnie kandydaturę Pana Łukasza Kiersikowskiego (4 głosami "za" i 2 głosami "wstrzymującymi się"). Kandydat uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Łukasz Kiersikowski posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Łukasza Kiersikowskiego zadecydowało w szczególności: ponad dziesięcioletnie, różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego, ogólny wydźwięk oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych, bardzo dobre opinie od współpracujących z nim radców prawnych, pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 26 kwietnia 2024 r. oddano na Pana Łukasza Kiersikowskiego 14 głosów "za" oraz 1 głos "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.).