Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 362.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2023 r.

UCHWAŁA NR 81/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 362

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Roberta Pawła Seweryna do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Antoniny Zofii Dery do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 362, zgłosili się:

- Pani Antonina Zofia Dera - sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie, - Pan Robert Paweł Seweryn - sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 119/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 362, przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Roberta Pawła Seweryna do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz zdecydowała nie występować z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie Pani Antoniny Zofii Dery.

Odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 119/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. złożyła do Sądu Najwyższego uczestniczka postępowania - Pani Antonina Zofia Dera.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 lipca 2022 r., o sygn. akt I NKRS 36/22, uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa nr 119/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w całości i przekazał sprawę Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały przedstawiono jedynie w sposób formalny kryteria, którymi kierowała się Krajowa Rada Sądownictwa podejmując uchwałę - ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe oraz poparcie środowiska sędziowskiego. Dalsza część uzasadnienia uchwały wskazywała jednak, w ocenie Sądu Najwyższego, że w rzeczywistości Rada nie kierowała się tymi kryteriami, a co za tym idzie zastosowała inne kryteria wyboru niż wskazane w uzasadnieniu uchwały. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że odwołująca się ma dłuższy staż orzeczniczy, gdyż pełniła obowiązki asesorskie od 2005 r., natomiast rekomendowany kandydat od 20 grudnia 2010 r. pełnił obowiązki referendarza sądowego w wydziale ksiąg wieczystych, a urząd sędziego sądu rejonowego - dopiero od 2015 r. Ponadto, Rada pominęła istotne aspekty kandydatury odwołującej się, tj. orzekanie w sprawach wieloosobowych, wielotomowych, z udziałem świadków koronnych i anonimowych, w sprawach medialnych oraz sprawach z materiałami o klauzuli "tajne" i "ściśle tajne", a także w sprawach wymagających przeprowadzania rozpraw na specjalnych salach ze wzmocnionym poziomem zabezpieczenia, orzekanie w sprawach zorganizowanych grup przestępczych, obejmujących zarzuty z art. 294 Kodeksu karnego - które to sprawy, na skutek reformy, zostały przekazane do właściwości sądów okręgowych. Ponadto, Rada, wbrew treści uzasadnienia uchwały, nie zastosowała kryterium poparcia środowiska sędziowskiego, wskazując, że oboje kandydaci otrzymali poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach, tymczasem znacząca różnica głosów uzyskanych przez kandydatów wskazuje jednoznacznie, że odwołująca się otrzymała większe poparcie Kolegium. Sąd Najwyższy podkreślił także, że obie kandydatury są pod wieloma względami do siebie zbliżone, co nie znalazło odzwierciedlenia w szczególności w prezentacji kandydatów na posiedzeniu Rady. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że zarówno zespół, jak i Rada nie zachowały jednolitych standardów w prezentacji kandydatów, co naruszyło, w ocenie Sądu Najwyższego, zasadę równości w procesie wyboru kandydata w postępowaniu nominacyjnym.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

W dniach: 9 i 24 stycznia oraz 6 i 7 lutego 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył posiedzenia w celu przygotowania stanowiska w przedmiocie rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziowskie, objęte niniejszym konkursem. W dniu 9 stycznia 2023 r. zespół postanowił wystąpić do Rady o zwrócenie się o aktualne dane statystyczne dotyczące pracy orzeczniczej obydwojga kandydatów, a także o zaproszenie zarówno Pani Antoniny Zofii Dery, jak i Pana Roberta Pawła Seweryna do udziału w wysłuchaniu przed zespołem członków Rady. W dniach 24 stycznia oraz 6 lutego 2023 r. zespół wysłuchał odpowiednio Pana Roberta Pawła Seweryna oraz Panią Antoninę Zofię Derą a w dniu 7 lutego 2023 r" po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszone kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania na posiedzeniu zespołu na:

- Panią Antoninę Zofię Derę oddano 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się",

- Pana Roberta Pawła Seweryna oddano 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji obydwojga kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W ocenie zespołu oboje kandydaci spełniają w wysokim stopniu kryteria wyboru, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS - posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy orzeczniczej, uzyskali pozytywne oceny kwalifikacji oraz pozytywne opinie Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymaganie ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, a także uzyskanym przez nich poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając częściowo stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Roberta Pawła Seweryna do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

II

Charakterystyka kandydatów

Pan Robert Paweł Seweryn urodził się 9 kwietnia 1983 r. w Pszczynie. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lipca 2006 r. do 30 września 2007 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach na stanowisku referenta prawnego. Od 1 października 2007 r. do 30 września 2010 r. pracował w Sądzie Okręgowym w Katowicach na stanowisku etatowego aplikanta sądowego. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w 2010 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 4 października do 19 grudnia 2010 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Tychach na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywał w I Wydziale Cywilnym. Od 20 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2015 r. pracował w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach na stanowisku referendarza sądowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie. Orzekał w VII Wydziale Karnym oraz równolegle w IV Wydziale Wykonywania Orzeczeń. Od 19 września 2022 r. jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w V Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Ponadto, w 2018 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną bardzo dobrą. Odbył liczne szkolenia, zorganizowane przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Jest autorem wielu publikacji dydaktycznych, naukowych i popularnonaukowych - ponad 40 artykułów prawniczych w czasopismach i periodykach naukowych oraz 4 publikacje książkowe i w formie monografii. Jego najnowszy artykuł poświęcony problematyce przeniesienia sędziego do innego wydziału bez jego zgody zostanie opublikowany w numerze 5/2023 Kwartalnika Krajowej Rady Sądownictwa "Consilium Iuridicum". Ponadto, łączy pracę sędziego z pracą wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc zajęcia w ramach aplikacji sędziowskiej oraz prokuratorskiej z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz prawa wykroczeń.

Otrzymał bardzo dobrą opinię służbową, wystawioną przez Przewodniczącego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach, w której podkreślono, między innymi, że do referatu Pana sędziego wpłynęło szereg spraw wielopodmiotowych i wielotomowych, których przeważnie przedmiotami są przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w tym z wątkami międzynarodowymi), przestępstwa skarbowe i przestępstwa gospodarcze. Sprawy te cechują się wysokim stopniem skomplikowania oraz obszernością materiału dowodowego.

Ocenę kwalifikacji Pana Roberta Pawła Seweryna sporządził Pan Andrzej Czaputa - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Katowicach. W ocenie opiniującego, z przeprowadzonej analizy wynika, że kandydat pomimo niewielkiego stażu (nominację na stanowisko sędziego sądu rejonowego uzyskał w 2015 r.) wykazuje odpowiedni stopień doświadczenia zawodowego i życiowego. Orzeka nieprzerwanie w pionie karnym. Ilościowe wyniki pracy kandydata w wydziale karnym, przy dodatkowym orzekaniu w IV Wydziale Wykonywania Orzeczeń, są bardzo dobre. Kandydat w podstawowych sprawach "K" w roku 2020 opanował wpływ z naddatkiem, tak samo jak w I kwartale 2021 r. W pozostałych kategoriach spraw albo wpływ opanowywał, albo występowała nieistotna zaległość. Zdaniem sędziego wizytatora, żadnych zastrzeżeń nie nasuwa też terminowość czynności podejmowanych przez kandydata w toku rozpoznania sprawy, jak też w związku ze sporządzaniem uzasadnień orzeczeń. Sposób rozpoznawania spraw i jego orzecznictwo zasługuje na oceny pozytywne i na przykładzie poddanych analizie spraw wskazuje na jego bardzo dobre przygotowanie zawodowe. Opiniowany posiada ugruntowaną znajomość prawa karnego materialnego i procesowego. Dysponuje odpowiednią wiedzą prawniczą i znajomością metodyki pracy sędziego, umiejętnie wykorzystując je w praktyce orzeczniczej. Oceniając procentowe wyniki skutków odwołań od wyroków kandydata sędzia wizytator wskazał, że należy je ocenić bardzo dobrze, tak z uwagi na wysoki poziom orzeczeń utrzymanych w mocy, jak i fakt, że odwołania od wyroków wydanych przez kandydata są wprost jednostkowe. Zdaniem opiniującego, w pracy orzeczniczej kandydat jest osobą wyjątkowo dobrze zorganizowaną, energiczną, zdecydowaną i rzeczową. Strona etyczna, cechy charakteru i jego dotychczasowa postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że kandydatura Pana Roberta Pawła Seweryna do powierzenia mu obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Katowicach jest uzasadniona.

Pani Antonina Zofia Dera urodziła się 25 czerwca 1975 r. w Świętochłowicach. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 marca 1997 r. do 31 marca 2005 r. pracowała w Urzędzie Miasta w Katowicach, kolejno na stanowiskach: młodszego referenta (1997-2001), podinspektora (2001-2003) oraz inspektora (2003-2005). Od 1 kwietnia do 31 lipca 2005 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Chorzowie na stanowisku asystenta sędziego. Od 1 sierpnia 2005 r. do 30 marca 2007 r. zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Karnym. Od 1 kwietnia 2007 r. do 4 marca 2009 r. jako asesor sądowy powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Kato wice-Wschód w Katowicach. Orzekała w: III Wydziale Karnym, V Wydziale Karnym oraz IV Wydziale Karnym. Od 1 kwietnia 2016 r. orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Chorzowie. Odbyła szkolenia, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną bardzo dobrą.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Urszula Kasperek-Jajszczok - sędzia w stanie spoczynku, wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Katowicach. W ocenie opiniującej, z przeprowadzonej analizy wynika, że kandydatka orzekała w sprawach cechujących się różnorodnością zarzutów oraz średnim poziomem trudności, co nie generowało potrzeby zwiększonego nakładu pracy. Ocena materiału dowodowego i oparte na właściwie ocenionym materiale dowodowym prawidłowe ustalenia faktyczne prowadziły do wydania prawidłowych orzeczeń, które zyskały aprobatę sądu odwoławczego. Także orzeczenia w pozostałych kategoriach spraw nie budziły zastrzeżeń co do trafności rozstrzygnięcia i powołanych przepisów. W przedstawionych przez kandydatkę spraw z wykazu sięgała ona do wielu instytucji i rozwiązań prawnych, dostosowując represję kamą do każdego przypadku w sposób indywidualny i przemyślany. Argumentując swoje stanowisko w pisemnych motywach niejednokrotnie powoływała się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz stanowisko doktryny. W odniesieniu do spraw spoza wykazu kandydatki sędzia wizytator podniosła, że w każdej z poddanych analizie spraw instytucje prawne zostały zastosowane prawidłowo, z podaniem właściwej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Sprawy rozpoznawane były sprawnie, a podejmowane decyzje przemyślane i trafne. Dalej opiniująca podniosła, że w referacie kandydatki nie ma tzw. spraw "starych", które toczyłyby się przez okres dłuższy aniżeli 3 lata. Wszystkie sprawy wpływające do referatu kandydatki są niezwłocznie terminowane i trafiają na wokandę, bądź wydawane są zarządzenia o zgromadzeniu niezbędnych danych dla rozstrzygnięcia sprawy. Pani sędzia rozpoznaj e sprawy bardzo sprawnie i zazwyczaj na posiedzenie sprawy kierowane są w terminie do miesiąca, zaś na rozprawę w przedziale czasowym od miesiąca do dwóch miesięcy od ich wpływu do sądu. Spośród spraw w obecnym referacie opiniowanej najstarsze sprawy nieznacznie przekraczały okres roku od ich wpływu, przy czym - co podkreśliła sędzia wizytator - zaleganie opisanych spraw miało charakter w pełni obiektywny i związane było z niemożnością przeprowadzenia dowodu, bądź potrzebą przeprowadzenia wielości dowodów wynikających z obszerności zarzutów, bądź ich skomplikowania. W tym kontekście podkreślono również, że zauważalna jest determinacja kandydatki do jak najszybszego zakończenia postępowania przy pełnym zachowaniu wymagań proceduralnych i gwarancji procesowych stron. Terminowość sporządzania uzasadnień od wydanych przez kandydatkę wyroków nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, przez co można stwierdzić, że jest ona wzorcowa. Podsumowując, zdaniem sędzi wizytator kandydatka jest doświadczonym sędzią i w pełni przygotowanym do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego. Posiada dużą wiedzę i ugruntowaną znajomość prawa karnego materialnego oraz procesowego, a także dobrą znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Posiada także odpowiedni stopień doświadczenia zawodowego i życiowego. Kandydatka jest osobą sumienną, rzetelnie oraz terminowo wykonującą powierzone jej obowiązki.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Uwzględniła również wskazania Sądu Najwyższego.

Oboje kandydaci otrzymali oceny kwalifikacji stwierdzające spełnianie przez nich wymagań stawianych kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa kandydat - Pan Robert Paweł Seweryn - pracuje w sądownictwie powszechnym od października 2007 r. Zdobył doświadczenie na stanowiskach: etatowego aplikanta sądowego (od października 2007 r. do września 2010 r.), asystenta sędziego (od października do grudnia 2010 r.), referendarza sądowego (od grudnia 2010 r. do stycznia 2015 r.) oraz sędziego sądu rejonowego (stanowisko to zajmuje od stycznia 2015 r.). Jego doświadczenie w pracy orzeczniczej, obejmującej samodzielne stosowanie przepisów prawa, sięga zatem 2010 r., a poprzedzone było odbywaniem etatowej aplikacji sądowej. Zajmując urząd referendarza sądowego i sędziego sądu rejonowego orzekał zarówno w pionie karnym, jak i cywilnym sądownictwa powszechnego. Jego kwalifikacje zawodowe oceniono jako bardzo dobre w ramach przeprowadzonej oceny kwalifikacji. Kandydat łączy pracę w sądzie z szeroką działalnością naukową oraz dydaktyczną, realizowaną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów, glos i publikacji książkowych z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego, prawa cywilnego, a także ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego. W opinii Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z 24 października 2022 r. podkreślono, że prowadzone przez Pana Roberta Pawła Seweryna zajęcia były wysoko oceniane przez aplikantów w anonimowych ankietach ewaluacyjnych. Ponadto był kilkukrotnie członkiem komisji do przeprowadzania sprawdzianów stanowiących podsumowanie poszczególnych cykli szkoleniowych. Do jego zadań należało merytoryczne opracowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy aplikantów oraz dokonanie oceny prac pisemnych. Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wysoko ocenił zaangażowanie kandydata w wykonywanie powierzonych obowiązków wykładowcy, jego wiedzę, bardzo dobre przygotowanie, dokładność i profesjonalizm.

Pan Robert Paweł Seweryn, jako sędzia sądu rejonowego orzekał nie tylko w sprawach karnych, jak i karnych wykonawczych należących do właściwości sądu rejonowego, ale zdobył również doświadczenie w ramach delegacji do pełnienia urzędu sędziego w sądzie wyższego szczebla - Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jego wysokie kwalifikacje i bardzo dobre wyniki pracy znalazły potwierdzenie w opinii służbowej Przewodniczącego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach, sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego, a obejmującej okres orzekania w ramach delegacji. W opinii tej wskazano na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i wysokie zdolności organizacyjne kandydata. Wyrażono pogląd, że treść orzeczeń i ich uzasadnień pochodzących od Pana Roberta Pawła Seweryna nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wybrany przez Radę kandydat posiada więc odpowiednie doświadczenie orzecznicze do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a ponadto wysokie kwalifikacje wynikające z obszernej wiedzy prawniczej uzyskanej w wyniku prowadzonej pracy naukowej i dydaktycznej.

Pani Antonina Zofia Dera jest również dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Posiada dłuższy staż orzeczniczy od Pana Roberta Pawła Seweryna oraz doświadczenie w orzekaniu w trudnych sprawach z dziedziny prawa karnego. Jej doświadczenie zawodowe jest jednak mniej różnorodne niż wybranego przez Radę kandydata - nie zdobyła doświadczenia w ramach delegacji do sądu wyższego szczebla oraz nie prowadzi pracy naukowej, publikacyjnej i dydaktycznej z dziedziny prawa. Zdobyła jedynie doświadczenie w pracy w sprawach karnych rozstrzyganych przed sądem rejonowym.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pan Robert Paweł Seweryn, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej, jak również łączenie z powodzeniem obowiązków sędziego z działalnością naukowo-dydaktyczną i publikacyjną, dają gwarancję należytego pełnienia przez niego urzędu sędziego sądu okręgowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Roberta Pawła Seweryna za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS w stopniu wyższym od Pani Antoniny Zofii Dery oraz uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach, w trakcie posiedzenia w dniu 17 grudnia 2021 r., oddało na Panią Antoninę Zofię Derę - 20 głosów "za", przy 2 głosach "wstrzymujących się" (siła poparcia - 91 pkt. na 132 pkt. możliwe do uzyskania) a na Pana Roberta Pawła Seweryna - 16 głosów "za" oraz 1 głos "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się" i 1 głosie uznanym za nieważny (siła poparcia - 74 pkt. na 132 pkt. możliwe do uzyskania).

Pani Antonina Zofia Dera uzyskała zatem wyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach. Jak wskazano wyżej, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim okoliczności wskazujące na kwalifikacje do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego przez oboje kandydatów. Na skutek powyższego Rada uznała, że Pan Robert Paweł Seweryn w wyższym stopniu wypełnia kryteria posiadanej wiedzy prawniczej i doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS. Wypełnienie przez Panią Antoninę Zofię Derę w wyższym stopniu kryterium poparcia środowiska sędziowskiego, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS, nie mogło być w tej sytuacji decydujące przy dokonywanym przez Krajową Radę Sądownictwa wyborze, gdyż podstawą oceny kandydatów było ich przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego determinowane przez posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach nie mogła być pod tym kątem decydująca z uwagi na obdarzenie obojga kandydatów wysokim poparciem przez to gremium, skutkującym wydaniem opinii pozytywnej odnośnie do ich kandydatur. Zarówno uzyskana liczba głosów "za", jak i "siła poparcia" nie były na tyle różnicujące, ażeby skutecznie konkurować ze spełnianiem przez Pana Roberta Pawła Seweryna w wyższym stopniu pozostałych przyjętych przez Radę kryteriów, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Robert Paweł Seweryn posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronna, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Roberta Pawła Seweryna zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie orzecznicze, w tym zdobyte w ramach delegacji w sądzie okręgowym, działalność naukowa, publikacyjna i dydaktyczna, wnioski płynące z oceny kwalifikacji zawodowych oraz poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 9 lutego 2023 r. oddano na:

- Panią Antoninę Zofię Derę 9 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 8 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Roberta Pawła Seweryna 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 4 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała największą wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).