Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 1187.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2021 r.

UCHWAŁA NR 947/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 1187

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Edyty Agnieszki Sornat-Unisk do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Mariusza Czaplińskiego oraz Pani Magdaleny Elżbiety Drogowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 1187, zgłosili się: - Pan Mariusz Czapliński - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie,

- Pani Magdalena Elżbieta Drogowska - sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz

- Pani Edyta Agnieszka Somat-Unisk - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód prokuratora, Pan prokurator Marek Piotrowicz, Sekretarz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, który nie wyraził poparcia dla kandydatury Pana Mariusza Czaplińskiego. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Mariusza Czaplińskiego nie oddali głosów "za", oddając 1 głos "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", na Panią Magdalenę Elżbietę Drogowską nie oddali głosów "za", oddając 1 głos "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", a na Panią Edytę Agnieszkę Sornat-Unisk oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie Pani Edyty Agnieszki Sornat-Unisk. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest uzasadniony treścią załączonych dokumentów, dotyczących posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa. Za rekomendowaniem kandydatki, w ocenie zespołu, przemawia także wyróżniające zaangażowanie w pracę zawodową, dające gwarancję należytego sprawowania urzędu sędziego sądu okręgowego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu 8 czerwca 2021 r. zaopiniowało Pana Mariusza Czaplińskiego nie oddając głosów "za" (0 pkt.), oddając 4 głosy "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się", Panią Magdalenę Elżbietę Drogowską oddając 8 głosów "za" (36 pkt.), nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a Panią Edytę Agnieszkę Sornat-Unisk oddając 4 głosy "za" (11 pkt.), nie oddając głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się".

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 i § la ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów oraz opinią środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Edyty Agnieszki Sornat-Unisk do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Edyta Agnieszka Sornat-Unisk urodziła się w 1976 r. w Kielcach. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 11 września 2001 r. do 30 września 2004 r. jako prawnik była zatrudniona w Janex spółka z o. o z siedzibą w Warszawie. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 20 grudnia 2004 r. do 19 lutego 2005 r. była zatrudniona na stanowisku komisarza skarbowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie. Od 7 marca 2005 r. do 25 września 2008 r. jako asesor sądowy powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, początkowo w: Wydziale Pracy, a następnie w I Wydziale Cywilnym i w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, przy czym do 3 lipca 2010 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Orzekała w Wydziale Ksiąg Wieczystych i w Wydziale Cywilnym, a także do 4 lipca 2010 r. orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w ramach delegacji do V Wydziału Cywilnego Odwoławczego. Od 4 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. była delegowana do orzekania w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Od 4 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wołominie, orzekając w tym czasie w Wydziale Cywilnym, jak i w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 1 stycznia 2013 r. do 29 lutego 2020 r. orzekała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, w Wydziale Cywilnym. Od 8 stycznia 2018 r. do 2 czerwca 2020 r. pełniła funkcję Naczelnika IV Wydziału do spraw Komorników Sądowych w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz pracowała jako główny specjalista w Departamencie LPC Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 1 marca 2020 r. orzeka w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym. Kandydatka jest autorką publikacji: "Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych" - publikacja w Nowym Przeglądzie Notarialnym, "Zwrot bądź oddalenie wniosku wieczystoksięgowego" - publikacja w Nowym Przeglądzie Notarialnym, "Zasady odpowiedzialności karnej-skarbowej i legalne sposoby jej złagodzenia lub uniknięcia kary" - publikacja w czasopiśmie Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, "Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w świetle uregulowań kodeksu karnego skarbowego" - publikacja w czasopiśmie Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, "Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia przysługujące podmiotowi odpowiedzialnemu posiłkowo zgodnie z regulowaniami kodeksu karnego skarbowego" - publikacja w czasopiśmie Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Pani sędzia posiada doświadczenie dydaktyczne, wynikające z prowadzenia: zajęć dla aplikantów notarialnych, organizowanych przez Izbę Notarialną w Warszawie, zajęć dla aplikantów komorniczych, organizowanych przez Izbę Komorniczą w Warszawie, wykładów m.in. dla Sądu Okręgowego w: Kielcach, Radomiu, Tarnobrzegu, Nowym Sączu, Tarnowie. Jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Iwona Grzegorzewska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, w ocenie której opiniowana prawidłowo stosuje przepisy proceduralne w zakresie przygotowania sprawy do rozprawy, jak i w zakresie samej rozprawy. W szczególności zarządza doręczenie pism oraz nakłada na strony stosowne obowiązki celem sprawnego przeprowadzenia postępowania, a także czuwa nad prawidłowym kręgiem uczestników i stron, stosując instytucję art. 510 § 2 k.p.c. Zdaniem sędzi opiniującej, kandydatka prawidłowo formułuje zarządzenia, wskazuje podstawy prawne, a także rygor w przypadku ich niewykonania przez zobowiązanych. Jest orzecznikiem doświadczonym i przygotowanym merytorycznie do wydawania rozstrzygnięć, a przyjęta przez nią argumentacja jest solidna i profesjonalna. Pomimo wskazanych uchybień postępowanie dowodowe jest prowadzone prawidłowo, sprawnie i efektywnie, zaś samo orzeczenie kończące dotyczy istoty sprawy, ma oparcie w analizie materiału dowodowego oraz przepisach prawa. Zastrzeżenia, które sędzia opiniująca zdecydowała się ująć dotyczą kwestii rodzaju przedstawionych akt spraw o nieskomplikowanym postępowaniu dowodowym poprzedzającym wydanie orzeczenia. Zdaniem sędzi opiniującej - gdyby ocena była sporządzana za okres wcześniejszy - opiniowana mogłaby się wykazać znacznie bardziej adekwatnymi do jej wiedzy i umiejętności sprawami. W konkluzji, sędzia opiniująca wystawiła Pani sędzi Edycie Agnieszce Sornat-Unisk ocenę pozytywną.

Pan Mariusz Czapliński urodził się w 1975 r. w Olsztynie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską w okręgu olsztyńskim. W 2006 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dostatecznym plus. Od 1 lutego do 31 sierpnia 2007 r. był zatrudniony jako pracownik administracyjno-biurowy w Kancelarii Adwokackiej Anny Wojciechowskiej z siedzibą w Nidzicy. Od 1 września 2007 r. do 30 marca 2010 r. zostały mu powierzone obowiązki asesora w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie. Od 31 marca 2010 r. jest zatrudniony jako prokurator w tej Prokuraturze. Był delegowany: od 4 kwietnia 2011 r. do 15 marca 2015 r. do ówczesnego Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, a od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada stopień naukowy doktora. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce". Od 1 lutego 2016 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W 2019 r. brał udział w konferencji naukowej, podczas której wygłosił referat dotyczący przestępstwa kradzieży.

Pan Mariusz Czapliński posiada publikacje swojego autorstwa: "Uprawnienia Urzędu Skarbowego jako organu postępowania karnego w myśl Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Kodeksu Postępowania Karnego", która ukazała się w Przeglądzie Policyjnym, "Podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego w wypadku złożenia zażalenia", opublikowanej w miesięczniku Prokuratura i Prawo oraz "Zaskarżalność postanowienia o zawieszeniu postępowania", która również ukazała się w miesięczniku Prokuratura i Prawo, a także jest autorem publikacji "Zawieszenie postępowania karnego z uwagi na prejudykat", która ukazała się w Przeglądzie Sądowym oraz współautorem publikacji "Efektywność karania za przestępstwa przepołowione na przykładzie kradzieży"

- raportu dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jest też autorem monografii "Zawieszenie postępowania karnego".

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządził Pan Piotr Bojarczuk - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zdaniem którego analiza spraw poddanych ocenie wskazuje na zadowalającą znajomość prawa karnego procesowego i materialnego przez Pana prokuratora Mariusza Czaplińskiego - opiniowany radzi sobie z rozpoznawaniem spraw złożonych, zarówno prawnie, jak i faktycznie, a postanowienia oraz apelacje sporządzane przez niego są na zadowalającym poziomie merytorycznym. Dobrej jakości pracy orzeczniczej towarzyszą zadowalające wyniki statystyczne. Stwierdzone w sprawach, w których uchylono lub zmieniono orzeczenie, uchybienia w przeważającej większości nie mają rażącego charakteru, ale wynikają w części z odmiennej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wydawane przez Pana prokuratora postanowienia w przeważającej większości nie są zaskarżane. W ocenie sędziego opiniującego kandydat wykazuje się dobrą znajomością prawa oraz dobrą stabilnością. Mając na uwadze te pozytywne cechy opiniowanego, nie sposób - w ocenie sędziego opiniującego - pominąć jednak opinii bezpośredniego przełożonego Pana prokuratora - Pani prokurator Doroty Kuske, która ma najszerszy ogląd jakości pracy opiniowanego i najbardziej bezpośredni kontakt służbowy. Konstatacja Pani prokurator, że "(...) Opiniowany nie zawsze prezentuje właściwy poziom kultury osobistej w kontaktach z pracownikami administracyjnymi. Pracownicy sekretariatu sygnalizowali przejawy braku kultury w zachowaniu opiniowanego", jak również ogólna ocena Pani prokurator stwierdzająca, że "(...) ogólna postawa opiniowanego nie pozwala na rekomendowanie jego osoby, jako odpowiedniej do wykonywania obowiązków sędziego" stwarza zastrzeżenia co do jego rekomendacji na tak zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko, jak stanowisko sędziego sądu okręgowego. Z powyższych względów kandydat uzyskał ocenę pozytywną z zastrzeżeniami.

Pani Magdalena Elżbieta Drogowska urodziła się w 1974 r. w Otwocku. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 stycznia 1999 r. do 14 kwietnia 2006 r. była zatrudniona na stanowisku referenta prawnego: początkowo w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Departamencie Emerytur i Rent, a następnie do 14 kwietnia 2006 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Departamencie Ubezpieczeń Społecznych. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 15 maja 2006 r. do 23 kwietnia 2009 r. powierzone obowiązki orzecznicze jako asesor sądowy wykonywała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w którym orzekała do 30 kwietnia 2013 r., pełniąc obowiązki w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 maja 2013 r. orzeka w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w I Wydziale Cywilnym. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a od 1 czerwca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w ramach delegacji, wystawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Bogusława Jarmołowicz-Lochańska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie sędzi wizytator Pani Magdalena Elżbieta Drogowska decyzje procesowe podejmuje szybko, trafnie, jest bardzo decyzyjna. Przywiązuje wagę do należytego przygotowania rozprawy, dba o uzupełnienie braków formalnych, prawidłowo stosuje rygor zwrotu, sprawdza prawidłowość wyliczenia opłaty, poprawnie redaguje wszystkie orzeczenia oraz w sposób przejrzysty sporządza pisemne uzasadnienia, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zdaniem Pani sędzi Bogusławy Jarmołowicz-Lochańskiej przeprowadzona analiza spraw prowadzi do wniosku, że opiniowana w wysokim stopniu opanowała warsztat pracy sędziego, posiada umiejętności teoretyczno-praktyczne oraz przygotowanie do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Cechuje ją bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz ustaw pozakodeksowych, tj. prawa spółdzielczego, rodzinnego, handlowego, o ochronie praw lokatorów, bankowego i innych. W analizowanym okresie wszystkie uzasadnienia zostały sporządzone w ustawowym terminie. W ocenie sędzi wizytator analiza pracy i orzecznictwa kandydatki prowadzi do wniosku, że będzie dobrym sędzią sądu okręgowego. Kandydatka uzyskała ocenę pozytywną.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się przede wszystkim oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada wiedzę, popartą doświadczeniem zawodowym, zdobytym w trakcie wykonywania zawodu sędziego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne kandydatki znajdują odzwierciedlenie w ocenie jej pracy. W opinii Rady, pozostali kandydaci posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego, ale w niniejszej procedurze konkursowej spełniają wszystkie kryteria wyboru w stopniu niższym niż Pani Edyta Agnieszka Somat- Unisk, co uzasadnia przedstawienie jej z wnioskiem do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krajowa Rada Sądownictwa, uwzględniając kryterium doświadczenia zawodowego kandydatów, wzięła pod uwagę, że Pani sędzia Edyta Agnieszka Somat-Unisk od 2005 r. orzekała jako asesor sądowy a od 2008 r. jako sędzia sądu rejonowego, Pan Mariusz Czapliński od 2007 r. był asesorem prokuratorskim a od 2010 r. wykonuje zawód jako prokurator prokuratury rejonowej, zaś Pani sędzia Magdalena Elżbieta Drogowska od 2006 r. orzekała jako asesor sądowy a od 2009 r. jako sędzia sądu rejonowego. Rada uwzględniła, że Pani sędzia Edyta Agnieszka Somat-Unisk posiada zatem najdłuższy ogólny (liczony łącznie z asesurą) staż orzeczniczy.

Rada, biorąc pod uwagę oceny kwalifikacji kandydatów, uznała, że Pani Edyta Agnieszka Somat-Unisk oraz Pani Magdalena Elżbieta Drogowska uzyskały pozytywne oceny swojej pracy i kwalifikacji, a Pan Mariusz Czapliński uzyskał opinię pozytywną z zastrzeżeniami.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu 8 czerwca 2021 r. zaopiniowało Pana Mariusza Czaplińskiego nie oddając głosów "za" (0 pkt.), oddając 4 głosy "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się", Panią Magdalenę Elżbietę Drogowską oddając 8 głosów "za" (36 pkt.), nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a Panią Edytę Agnieszkę Sornat-Unisk oddając 4 głosy "za" (11 pkt.), nie oddając głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się".

Krajowa Rada Sądownictwa zważyła, że Pani sędzia Magdalena Elżbieta Drogowska uzyskała najwyższe poparcie tego gremium. Rada doszła jednak do przekonania, że to kryterium nie ma charakteru decydującego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także dążenie do pogłębiania wiedzy w ramach samodoskonalenia zawodowego. Rada wzięła pod uwagę, że Pani Edyta Agnieszka Sornat-Unisk jest bardzo aktywna publikacyjnie. Rada zważyła, że publikacje posiada także Pan Mariusz Czapliński. Obydwoje kandydaci posiadają także doświadczenie dydaktyczne.

Krajowa Rada Sądownictwa, analizując całokształt materiału zgromadzonego w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, porównała kandydatów i doszła do przekonania, że w niniejszym postępowaniu: kryterium różnicującym kandydatów jest doświadczenie zawodowe, najdłuższe w przypadku Pani sędzi Edyty Agnieszki Sornat-Unisk. Rada uwzględniła pełnione funkcje przez Panią Edytę Agnieszkę Sornat-Unisk oraz przez Panią Magdalenę Elżbietę Drogowską i doszła do przekonania, że w niniejszej procedurze konkursowej kandydatura Pani Edyty Agnieszki Sornat-Unisk wyróżnia się spośród pozostałych.

5. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Edyta Agnieszka Sornat-Unisk posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Edyty Agnieszki Sornat-Unisk zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową, zasługująca na uwagę determinacja

w dążeniu do pogłębiania wiedzy oraz posiadane przez kandydatkę umiejętności, predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego.

IV

Wyniki głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 lipca 2021 r. na:

- Pana Mariusza Czaplińskiego oddano 1 głos "za" oraz 1 głos "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 19 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Magdalenę Elżbietę Drogowską oddano 11 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 20 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Edytę Agnieszkę Sornat-Unisk oddano 12 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 7 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 19 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą największą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).