Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 585.

Akty korporacyjne

Sędz.2020.12.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 930/2020
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 585

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Andrzeja Łukaszewicza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 585, zgłosili się:

- Pan Andrzej Łukaszewicz - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, - Pan Krzysztof Karol Świeczkowski - adwokat.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód adwokata, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Andrzeja Łukaszewicza oddali: 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a na Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego: 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest uzasadniony treścią załączonych: oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa. Za rekomendowaniem kandydata - w ocenie zespołu - przemawia także wyróżniające zaangażowanie w pracę orzeczniczą, dające gwarancję należytego sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół podkreślił między innymi, że rekomendowany kandydat posiada doświadczenie zawodowe, w tym prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką zdobył większe doświadczenie niż jego kontrkandydat Pan Andrzej Łukaszewicz, który wykonuje czynności starszego asystenta sędziego.

W ocenie zespołu z powyższych względów, za rekomendowaniem Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego przemawia okoliczność spełnienia kryteriów wyboru na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu wyższym niż kontrkandydat, Pan Andrzej Łukaszewicz.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych oraz opiniami środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

2. Pan Krzysztof Karol Świeczkowski urodził się 2 sierpnia 1981 r. w Lublinie. W 2005 r. ukończył na Uniwersytecie w Białymstoku wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą i uzyskał tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, złożył w 2009 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. jako aplikant sądowy był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Łomży. Od 2 listopada 2009 r. do 31 lipca 2010 r. zajmował stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Łomży. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 5 sierpnia 2010 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Ostrołęce oraz od 11 lutego 2011 r. w filii kancelarii adwokackiej z siedzibą w Łomży.

Ocenę kwalifikacji z dnia 29 września 2020 r. dotyczącą kandydata sporządził Pan Tomasz Sagała - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce, wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych. W ocenie sędziego wizytatora przedstawione do analizy sprawy pozwalają uznać, że kandydat posiada stosunkowo szeroką i ugruntowaną wiedzę w obszarze prawa cywilnego i procesowego. Spektrum spraw, którymi się zajmował, było szerokie, zbliżone do przekroju typowego referatu sędziego cywilnego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu. Obejmowało w szczególności sprawy działowe

i rzeczowe oraz różne sprawy o zapłatę, kontraktowe i deliktowe. Kulturę urzędowania opiniowanego sędzia wizytator ocenił pozytywnie, wysoko, z podkreśleniem właściwej atencji wobec sądu i szacunku dla innych uczestników postępowań. W ocenie sędziego wizytatora, kandydat ma dosyć wyraźny rys zawodowy. Koncentruje się na przedstawianiu stanowisk w pismach procesowych, a na rozprawie zasadniczo się do nich odwołuje i jedynie w razie potrzeby poszerza wnioski i argumentację, a strona techniczna i formalna pism nie budzi wątpliwości i jest na dobrym poziomie. Sędzia wizytator podkreślił osobiste zaangażowanie procesowe opiniowanego, jego obecność na rozprawach, bez spóźnień, wniosków o odroczenie, zmianę terminów. W jego ocenie dominującymi cechami kandydata, którymi można byłoby próbować zamknąć jego sylwetkę prawnika, jest rzetelność, odpowiedzialność i opanowanie. Posiada odpowiednią wiedzę, i w opinii wizytatora można zakładać korzystnie dla kandydata, że posiada też takie cechy charakteru, które pozwolą mu na podjęcie wyzwania pełnienia obowiązków sędziego sądu rejonowego. Podsumowując, sędzia wizytator podkreślił, że Pan Krzysztof Karol Świeczkowski spełnia wymagania warunkujące objęcie urzędu sędziego, jest przygotowany od strony merytorycznej i warsztatowej i jako osoba rzetelna i odpowiedzialna, o odpowiednim doświadczeniu życiowym, powinna być w stanie pełnić ten urząd godnie i odpowiedzialnie. Przyjmując dla potrzeb konkursu skalę ocen od jednego do pięciu - ogólna ocena końcowa kandydata, w przekonaniu sędziego wizytatora, aktualnie kształtuje się na poziomie dobrym (4).

Pan Andrzej Łukaszewicz urodził się 14 września 1977 r. w Bielsku Podlaskim. W 2001 r. ukończył na Uniwersytecie w Białymstoku wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą i uzyskał tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, złożył w 2004 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 2 listopada 2004 r. do 27 lutego 2005 r. był zatrudniony jako referent w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Od 28 lutego 2005 r. do 29 lutego 2016 r. pełnił obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 sierpnia do 30 września 2014 r.

był delegowany do pełnienia czynności asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 marca 2016 r. pełni obowiązki starszego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzał także projekty uzasadnień wyroków wydanych przez sędziów VII Wydziału Gospodarczego oraz VIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Białymstoku, wspomagając pracę kilku sędziów jednocześnie. W 2017 r. udzielał porad prawnych w ramach "Tygodnika Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", które zorganizowane były w Sądzie

Rejonowym w Białymstoku. Kandydat 16 września 2019 r. otrzymał brązowy medal pamiątkowy za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia. Pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji z dnia 10 września 2020 r. dotyczącą kandydata sporządziła Pani Grażyna Załęska-Bartkowiak - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce, wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pani sędzia w opinii uwzględniła, że z danych statystycznych dotyczących sporządzanych projektów uzasadnień przez Pana Andrzeja Łukaszewicza wynika, że sędziowie akceptowali sporządzane przez niego liczne projekty. Dane w tym zakresie wskazują, że sędziowie współpracujący z kandydatem wysoko ocenili jakość sporządzanych przez niego projektów. Na tle danych statystycznych dotyczących liczby sporządzanych i zaakceptowanych projektów uzasadnień w kraju sporządzanych przez asystentów - Pan asystent wypada bardzo korzystnie. Jednocześnie z analizy danych statystycznych wynika, że opiniowany sporządził

w 2018 r. i 2019 r. znacznie wyższą liczbę projektów uzasadnień niż statystyczny asystent sędziego w kraju. Analizowane projekty uzasadnień, w ocenie sędzi wizytator, wskazują na bardzo dobrą znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego procesowego. W opinii sędzi wizytator, kandydat prawidłowo posługuje się językiem prawniczym, przywołując poglądy doktryny, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. Na uwagę, w jej ocenie, zasługuje okoliczność, że opiniowany przedstawił do analizy projekty uzasadnień spraw o dużym stopniu trudności. Reasumując, sędzia wizytator podkreśliła, że Pan Andrzej Łukaszewicz jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się przede wszystkim oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami służbowymi, opiniami środowiska sędziowskiego oraz uwzględniła doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa.

Osoba przedstawiona do powołania posiada wiedzę, popartą doświadczeniem zawodowym w charakterze adwokata, zdobytym podczas pracy w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej, a wcześniej również w sądownictwie - wykonując obowiązki orzecznicze jako referendarz sądowy. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego znajdują odzwierciedlenie w ocenie jego pracy. W opinii Rady kandydat ten posiada kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, a w niniejszej procedurze konkursowej spełnia wszystkie kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie jego kandydatury do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji celem sprawdzenia, który z kandydatów spełnia wszystkie kryteria wyboru - oceniane łącznie-w stopniu uzasadniającym wystąpienie z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce na posiedzeniu 3 listopada 2020 r. zaopiniowało Pana Andrzeja Łukaszewicza stosunkiem głosów: 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 głosach "wstrzymujących się", a Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego stosunkiem głosów: 6 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła zatem, że Pan Krzysztof Karol Świeczkowski uzyskał poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce i wypełnił kryterium, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS.

6. Krajowa Rada Sądownictwa, biorąc pod uwagę ocenę kwalifikacji kandydatów, zważyła, że zarówno Pan Andrzej Łukaszewicz jak i Pan Krzysztof Karol Świeczkowski uzyskali dobre oceny kwalifikacji z treści których wynika, że obydwaj kandydaci posiadają predyspozycje uzasadniające powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Przy uznaniu dla Pana Andrzeja Łukaszewicza, Rada uwzględniła jednak samodzielny charakter i odpowiedzialność pracy w zawodzie adwokata przez Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego. Okoliczność ta - w opinii Rady - determinuje przekonanie, że Pan Krzysztof Karol Świeczkowski posiada wyższe kwalifikacje, wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego w porównaniu do kontrkandydata. Jest to zdaniem Rady świadectwem wiedzy i umiejętności stosowania prawa, które można wykorzystać w praktyce orzeczniczej na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Krajowa Rada Sądownictwa nie pominęła wyniku ukończenia studiów prawniczych z oceną bardzo dobrą oraz złożenia egzaminu sędziowskiego z wynikiem dobrym przez obydwu kandydatów. Rada uwzględniła także okoliczność dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w drodze uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego za kandydata spełniającego w niniejszym postępowaniu nominacyjnym kryteria wyboru w stopniu wyższym w stosunku do kontrkandydata - Pana Andrzeja Łukaszewicza, uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

7. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności różnorodne doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z oceny jego pracy i kwalifikacji, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 grudnia 2020 r. na:

- Pana Andrzeja Łukaszewicza oddano 5 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Krzysztofa Karola Świeczkowskiego oddano 17 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.).