Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 457.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.3.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR 203/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 marca 2024 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 457

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Violetty Osińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r. pod poz. 457, zgłosiła się Pani Violetta Osińska - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm. - dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył posiedzenia, w tym, przeprowadził rozmowę z kandydatką. Na posiedzeniu 15 marca 2024 r., po wszechstronnym rozważeniu wszystkich materiałów zgromadzonych w sprawie, zespół zajął stanowisko w przedmiocie rekomendowania kandydatury Pani Violetty Osińskiej na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, następującym stosunkiem głosów: 2 "za" i 1 "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

Ustaliwszy, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 64 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 - dalej: p.u.s.p.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jej oceny, kierując się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, a w szczególności oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym i uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Violetty Osińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Violetta Osińska urodziła się w 1965 r. w Toruniu. W 1989 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem dobrym i uzyskała tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, złożyła w 1991 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 15 listopada 1991 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i przydzielona do rozpatrywania spraw cywilnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1993 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Z dniem 1 czerwca 1993 r. rozpoczęła wykonywanie obowiązków orzeczniczych w XII Wydziale Ksiąg Wieczystych, natomiast z dniem 1 listopada 1999 r. została przeniesiona do pracy w I Wydziale Cywilnym. Od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Orzekała w dalszym ciągu w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 15 sierpnia 2005 r. została przeniesiona do pełnienia obowiązków służbowych w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Od 1 stycznia 2006 r. pełniła funkcję wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Szczecinie, a następnie z uwagi na ustanie tej funkcji ex lege, od listopada 2012 r. do 31 października 2016 r. sprawowała funkcję sędziego wizytatora w tym Sądzie w ramach 4-letniej kadencji.

3

W dniu 15 stycznia 2018 r. oraz 14 stycznia 2019 r. prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych dla aplikantów adwokackich. Obecnie Pani sędzia orzeka w ramach delegacji tzw. "prezesowskiej" w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w I Wydziale Cywilnym. Wcześniej, począwszy od listopada 2005 r., także orzekała w ramach delegacji w pionie cywilnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Pani Violetta Osińska realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego. W 2006 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów, uzyskując wynik pozytywny. W 2008 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W 2010 r. ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji Pani Violetty Osińskiej sporządziła Pani sędzia Agnieszka Sołtyka - wizytator w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, która stwierdziła, że kandydatka posiada wiedzę z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego na wysokim poziomie i potrafi właściwie wiedzę tę wykorzystać przy orzekaniu. Dysponuje także znacznym doświadczeniem zawodowym, bowiem orzekała w sprawach z zakresu bardzo zróżnicowanych zagadnień prawnych, rozpoznając apelacje od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe. Jak wynika z opinii zwierzchników jest osobą dobrze zorganizowaną, niezwykle pracowitą i sumienną. Terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Stale podwyższa swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach. Cechuje ją przy tym wysoka kultura osobista, konsekwencja i zdecydowanie, jak również dojrzałość zawodowa. Oceniając pracę Pani sędzi Violetty Osińskiej opiniująca stwierdziła, że w sposób bardzo dobry wykonuje ona obowiązki orzecznicze. Potwierdzeniem tych ocen jest bardzo niski wskaźnik zaskarżalności wydawanych przez nią orzeczeń. Przebieg prowadzonych przez Panią sędzię postępowań świadczy o wysokim poziomie decyzyjności i bardzo dobrym opanowaniu procedury cywilnej. Ponadto Pani sędzia jest orzecznikiem dociekliwym i wykorzystuje w swej pracy możliwość przedstawiania zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w trybie art. 390 k.p.c. W praktyce zagadnienia takie skierowała w trzech sprawach, które zostały opisane w ocenie. Porównanie danych dotyczących liczby załatwionych spraw przez opiniowaną w najważniejszej kategorii merytorycznej - Ca z wynikami innych sędziów orzekających w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie pozwala również stwierdzić, że osiągane przez Panią sędzię wyniki w zakresie liczby załatwionych spraw świadczą o ponadprzeciętnym zaangażowaniu. Stabilność orzecznictwa, sposób prowadzenia postępowań oraz terminowość wywiązywania się z obowiązków pozostają na bardzo wysokim poziomie, podobnie jak kultura urzędowania Pani sędzi i jej charakterystyka osobowościowa, w tym postawa etyczna. Mając na uwadze powyższe sędzia wizytator stwierdziła, że ocena końcowa kwalifikacji Pani Violetty Osińskiej na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest pozytywna, bowiem jej dotychczasowa praca świadczy o tym, że w rzetelny sposób wykonuje powierzane jej obowiązki, posiada odpowiednie umiejętności praktyczne i dysponuje niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem do orzekania w sądzie apelacyjnym.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny jej kandydatury.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Rada uwzględniła kilkunastoletnie doświadczenie orzecznicze, nienaganną pracę oraz informacje ujęte w ocenie pracy i kwalifikacji merytorycznych Pani Violetty Osińskiej z których wynika, że jest przygotowana do orzekania na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego. Reprezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia zawodowego i życiowego, a jej pracę, wiedzę i kwalifikacje należy ocenić wysoko.

W ocenie Rady, Pani Violetta Osińska spełnia zatem kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie jej kandydatury Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na posiedzeniu 28 września 2023 r. - udzieliło rekomendacji Pani Violetcie Osińskiej oddając na nią 5 głosów "za" i 3 głosy "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Violetta Osińska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Violetty Osińskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: wnioski płynące z oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych, dotychczasowe, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, wszechstronna, ugruntowana i stale poszerzana wiedza prawnicza oraz rekomendacja Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Powyższe, uprawniło Krajową Radę Sądownictwa do wystąpienia z wnioskiem o powołanie jej na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 20 marca 2024 r. oddano na Panią Violettę Osińską 14 głosów "za", przy 3 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.).