Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźłu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 503.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.12.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 1690/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźłu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 503

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269). Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Alicji Danuty Dzik do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźłu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Grzegorza Jana Juszczaka oraz Pani Małgorzaty Danuty Ragiel do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.

UZASADNIENIE I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 503, zgłosili się:

- Pani Alicja Danuta Dzik - adwokat - Izba Adwokacka w Opolu,

- Pani Katarzyna Maria Haładus-Obrochta - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nysie,

- Pan Grzegorz Jan Juszczak - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Brzegu,

- Pani Małgorzata Danuta Ragiel - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz - Pani Katarzyna Staniaszek - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Panią Katarzynę Marię Haładus-Obrochtę oraz Panią Katarzynę Staniaszek Krajowa Rada Sądownictwa odpowiednio uchwałą nr 1689/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz uchwałą nr 793/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z ich zgłoszeń.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2021 r. uznał, że materiały sprawy są niewystarczające i należy zwrócić się do Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie o przesłanie danych statystycznych dotyczących pracy Pani Katarzyny Marii Haładus-Obrochty. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. zespół, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniach zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej - zawiadomiony o terminach posiedzeń. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Alicję Danutę Dzik oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", na Pana Grzegorza Jana Juszczaka oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a na Panią Małgorzatę Danutę Ragiel oddali 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Pani Alicji Danuty Dzik i Pana Grzegorza Jana Juszczaka. Zespół opracował listę rekomendacyjną, przyznając pierwsze miejsce Pani Alicji Danucie Dzik, a drugie miejsce - Panu Grzegorzowi Janowi Juszczakowi. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska wskazano, że za kandydaturą Pani Alicji Danuty Dzik przemawia poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, wysokie oceny kwalifikacyjne w zakresie spraw cywilnych i karnych oraz bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Odnosząc się do Pana Grzegorza Jana Juszczaka wskazano, że uzyskał on wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, posiada bogatą ścieżkę zawodową, osiąga bardzo dobre wyniki pracy i ukończył studia podyplomowe. Oceniając Panią Małgorzatę Danutę Ragiel zespół uwzględnił jej doświadczenie zawodowe oraz uzyskane poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, jednak nie udzielił jej rekomendacji.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072; dalej: p.u.s.p.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Alicji Danuty Dzik do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Alicja Danuta Dzik urodziła się w 1979 r. w Nysie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 2009 r. złożyła egzamin adwokacki z łączną oceną dobrą. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu z dnia 22 grudnia 2009 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Zawód adwokata wykonuje od 1 listopada 2010 r. w kancelarii adwokackiej w Kędzierzynie-Koźlu (od 6 marca 2013 r. także w ramach spółki jawnej z siedzibą w Katowicach). Od 17 września 2016 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Opolu. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Alicji Danuty Dzik sporządził w zakresie spraw karnych Pan Dariusz Kita - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Opolu, który stwierdził, że analiza akt spraw karnych wskazuje na wysoki poziom i profesjonalizm pracy Pani adwokat. Opiniowana opanowała na wysokim poziomie sztukę sprawnego stosowania prawa w praktyce, którego teoretyczna znajomość przez kandydatkę również nie może być kwestionowana. Argumentacja prawna, zawarta w licznych pismach procesowych, zasługuje na uznanie. Styl wykonywania powierzonych jej obowiązków również nie budzi zastrzeżeń. W badanych sprawach nie ujawniono braku czynności kandydatki, opieszałości, naruszenia prawa procesowego lub materialnego. Kandydatka z jednakową starannością traktuje sprawy należące do kategorii niezbyt skomplikowanych, jak i sprawy wieloosobowe, złożone pod względem procesowym i materialnym. Sporządzone przez nią pisma procesowe i wnioski odpowiadają warunkom formalnym, sformułowano je przy użyciu bogatego języka prawniczego, z dużą dbałością o formę oraz treść. Są kompletne, z prawidłowo ujętymi wnioskami i właściwą podstawą prawną. Uzasadnienia pism zawierają wyczerpujące przytoczenie faktów oraz wskazanie dowodów, trafnie odnoszą się do poglądów doktryny i orzecznictwa. Złożone środki zaskarżenia (apelacje i zażalenia) zawierały konieczne elementy środka odwoławczego, określające zakres zaskarżenia, zarzuty, wnioski. Treść uzasadnień środków odwoławczych jest wyczerpująca, często obszerna i bardzo obszerna z odwołaniem się (tam, gdzie było to zasadne) do poglądów doktryny i orzecznictwa. Treść uzasadnień wskazuje na bardzo dobrą znajomość materiału dowodowego, jest uporządkowana i szczegółowa. Dbałość o formę i treść wskazanych środków zaskarżenia przełożyła się jednocześnie na ich wysoką efektywność. W tym zakresie dotychczasową pracę kandydatki ocenić należy szczególnie pozytywnie. Opiniowana wykazuje aktywną postawę w trakcie postępowania sądowego, niezależnie czy reprezentuje stronę, świadcząc pomoc prawną z wyboru czy z urzędu, wyrażającą się w aktywnym udziale w przeprowadzaniu dowodów, składaniu wniosków dowodowych, zajmowaniu stanowiska w kwestiach wymagających rozstrzygnięcia. W konsekwencji przyjąć należy, w kontekście ocenianej dotychczasowej działalności zawodowej Pani adwokat Alicji Danuty Dzik, jej kwalifikacji, zdobytego doświadczenia, cech osobowościowych, że wykazuje bardzo dobre przygotowanie do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji kandydatki w zakresie spraw cywilnych sporządził Pan Wojciech Bazgier - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Opolu, który stwierdził, że analiza opisanych spraw, w których występowała Pani adwokat, wskazuje na bardzo wysoki poziom jej pracy i profesjonalizm. Kontrola wszystkich akt spraw może stanowić wręcz wzorzec rzetelnego i profesjonalnego podejścia opiniowanej do obowiązków pełnomocnika (a w jednym przypadku kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu). Pomijając w pełni profesjonalne i rzeczowe przygotowywanie pism procesowych, poczynając od tych wszczynających sprawę, przez pisma składane w toku postępowania, zawierające stanowisko w sprawie oraz wnioski dowodowe, a na składanych apelacjach lub odpowiedziach na apelację kończąc, jak również w przeważającej liczbie spraw, osobiste uczestnictwo w rozprawie bądź przesłuchaniu strony w jej miejscu zamieszkania - należy podkreślić, że opiniowana we wszystkich ocenianych sprawach reprezentowała stronę, która sprawę wygrała bądź stronę, której w postępowaniu nieprocesowym wnioski zostały uwzględnione. Na podkreślenie zasługuje, że opiniowana reprezentując stronę uzyskiwała w sprawach rozstrzygnięcie nie tylko zbieżne z kierunkiem własnego stanowiska, prezentowanego w pismach procesowych, ale w niektórych sprawach rozstrzygnięcie to było wręcz identyczne z żądaniem i to w zakresie wskazanych kwot z tytułu ewentualnych spłat czy też kwot dochodzonych w procesie. Aż w pięciu ocenianych sprawach zawarto ugody, które w całości były zbieżne z propozycjami, zawartymi w pismach procesowych sporządzonych przez opiniowaną. Powyższe dowodzi, że sprawy, w których kandydatka występowała jako pełnomocnik, były przez nią prawidłowo i rzetelnie przygotowane i to zarówno z perspektywy oceny składanych pism procesowych, jak i osobistego udziału w rozprawach, do których była należycie przygotowana. Powyższe powoduje, że Pani Alicja Danuta Dzik zasługuje na bardzo dobrą ocenę, wynikającą z analizy jakości jej pracy jako adwokata, a tym samym wykazuje bardzo dobre przygotowanie 5 zawodowe i kwalifikacje oraz cechy osobowościowe, które predysponują ją do objęcia urzędu sędziego.

Pozostali kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Grzegorz Jan Juszczak urodził się w 1981 r. w Brzegu. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 grudnia 2005 r. do 26 września 2006 r. był zatrudniony w Urzędzie Skarbowym w Brzegu jako referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw Podatków Majątkowych i Opłat. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, w 2009 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Od 1 listopada 2009 r. do 10 grudnia 2012 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu, w którym obowiązki wykonywał między innymi w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 8 lutego 2011 r. do 10 grudnia 2012 r. współpracował - na podstawie umowy cywilnoprawnej - z Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego jako prawnik. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego. Z dniem 11 grudnia 2012 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, w którym orzekał w wydziale cywilnym oraz w wydziale ksiąg wieczystych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków. Z dniem 1 lutego 2017 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Brzegu, w którym orzekał jednocześnie w I Wydziale Cywilnym i w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, zaś od 1 października 2019 r. orzeka w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 12 październikii 2020 r. jest przedstawicielem referendarzy sądowych okręgu opolskiego, wybranym na zebraniu referendarzy sądowych okręgu opolskiego. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Jana Juszczaka sporządziła Pani Lidia Sowińska -Ludewicz - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Opolu, która uznała, że Pan referendarz spełnia wymogi dla osoby ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu rejonowego i uzasadniona jest bardzo dobra ocena jego dotychczasowej pracy. Po dokonaniu uzupełniającego badania wyników pracy Pana referendarza za I półrocze 2021 r" sędzia wizytator w pełni podtrzymała bardzo dobrą ocenę kandydata i wskazała, że - jak wynika z analizy przebiegu dotychczasowej pracy, wieloletniego doświadczenia zawodowego i posiadanej wiedzy merytorycznej, jak również umiejętności w zakresie właściwego organizowania pracy, cech osobowościowych, co odzwierciedla także treść opinii bezpośrednich przełożonych - Pan referendarz jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do pełnienia obowiązków sędziego. Nie jest to ocena, która odnosiłaby się jedynie do ostatniego okresu służby, ale wynika z dokonywania przez sędzię wizytator oceny kwalifikacji kandydata na potrzeby wcześniejszych konkursów, w których Pan referendarz ubiegał się o stanowisko sędziego, jak również z treści ocen, które zostały dołączone do karty zgłoszenia. Powyższe uzasadnia bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Jana Juszczaka.

Pani Małgorzata Danuta Ragiel urodziła się w 1974 r. w Kędzierzynie-Koźlu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, w 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. W latach 2002-2004 pracowała w jednostce Poczty Polskiej we Wrocławiu początkowo na stanowisku inspektora kontroli w Dziale Kontroli, a następnie na stanowisku kierownika w jednostce do spraw zamówień publicznych. Z dniem 15 kwietnia 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i delegowana do pełnienia czynności w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Z dniem 15 kwietnia 2006 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu. Początkowo obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziale grodzkim, a następnie w wydziale cywilnym, przy czym w 2019 r. była delegowana do pełnienia czynności referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. Z dniem 8 października 2019 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu - obowiązki orzecznicze wykonywała w V Wydziale Gospodarczym. Od 1 kwietnia 2020 r. wykonuje je w Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w tym Wydziale. Kandydatka podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach, posiada także doświadczenie dydaktyczne, wynikające z prowadzenia szkoleń dla pracowników Poczty Polskiej w latach 2002-2003.

Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Danuty Ragiel sporządził Pan Wojciech Bazgier - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Opolu, który w uzupełniającej ocenie kwalifikacji z 27 września 2021 r. stwierdził aktualność oceny z 23 lipca 2020 r., sporządzonej w związku z ubieganiem się przez kandydatkę o inne stanowisko sędziowskie.

Zdaniem sędziego wizytatora aktualna pozostaje bardzo dobra ocena jakości jej pracy na stanowisku referendarza sądowego. Analiza akt spraw, w których orzekała Pani referendarz, jak również danych statystycznych dotyczących liczby załatwionych spraw powodują, że jej pracę należy ocenić pozytywnie. Kandydatkę cechuje wnikliwe i rzeczowe podejście do rozstrzygania problemów pojawiających się w toku rozpoznania sprawy. W przeważającej liczbie tych spraw Pani referendarz wydala orzeczenie sporządzając uzasadnienie lub wskazując zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Powyższe pozwalało na dokonanie pełnej oceny merytorycznej wydanego orzeczenia, ale także na dokonanie pogłębionej analizy jakości orzeczenia, wynikającej z przedstawionych motywów oraz podstawy prawnej orzeczenia. Uzasadniając swoje stanowisko opiniowana często odwołuje się do doktryny, jak również powołuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, czyniąc to w sytuacjach tego wymagających. Kontrola akt praktycznie nie nasuwa żadnych zastrzeżeń, które wymagałyby interwencji lub zwrócenia uwagi. Również analiza akt spraw, w których orzeczenie kandydatki zostało zmienione i skargi zostały uwzględnione, nie zmienia powyższej oceny. Pani referendarz, tak jak we wszystkich sprawach, wskazywała na motywy swojego rozstrzygnięcia szczegółowo je uzasadniając. Odmienna ocena sądu wynikała ze zwykłego nadzoru judykacyjnego. Na negatywną ocenę zasługuje jedynie jedna ze spraw, w której kandydatka, wydając postanowienie w zakresie poniesienia kosztów procesu, popełniła oczywistą omyłkę obciążając pozwanego kosztami w wysokości 81% zamiast ustalonego w wyroku poziomu 19%. Z drugiej jednak strony powyższe uchybienie może być ocenione w ramach oczywistej omyłki i nie może rzutować w sposób zasadniczy na końcową ocenę kwalifikacji opiniowanej. Wysoka ocena pracy Pani referendarz wynika również z analizy efektywności pracy mierzonej przez wskaźnik liczby załatwionych spraw, wielkości referatu i stabilności orzecznictwa. Ponadto, należy podkreślić, że opiniowana jest bardzo dobrze oceniana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu. Podsumowując, sędzia wizytator wskazał, że Pani Małgorzata Danuta Ragiel zasługuje na bardzo dobrą ocenę, wynikającą z analizy jakości jej pracy na stanowisku referendarza sądowego.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada bardzo bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte w związku z wykonywaniem od ponad dwunastu lat zawodu adwokata. Wysokie umiejętności zawodowe Pani Alicji Danuty Dzik znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach jej kwalifikacji, zarówno w zakresie spraw cywilnych, jak i karnych. Podkreślono w nich jej bardzo dobre przygotowanie zawodowe, wysoką jakość sporządzanych pism procesowych, dużą efektywność i skuteczność podejmowanych czynności. W ocenie z zakresu spraw cywilnych stwierdzono wręcz, że kontrola akt spraw, w których kandydatka brała udział jako pełnomocnik, stanowi wzorzec rzetelnego i profesjonalnego podejścia do zawodowych obowiązków. Rada uznała, że wszechstronność doświadczenia zawodowego kandydatki, szeroka wiedza prawnicza zarówno z zakresu prawa karnego, jak i szeroko rozumianego prawa cywilnego, jej wieloletnia, wysoko oceniana praktyka adwokacka w połączeniu z uzyskanym bardzo wysokim poparciem Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, czynią Panią Alicję Danutę Dzik najlepszą kandydatką w tym postępowaniu.

Pan Grzegorz Jan Juszczak również uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji oraz wykazuje się znaczącym doświadczeniem zawodowym, jednak w porównaniu do wybranej kandydatki jest ono zdecydowanie mniej zróżnicowane. Omawiany kandydat wykonywał bowiem obowiązki asystenckie i referendarskie wyłącznie w pionie pracy i szeroko rozumianym pionie cywilnym sądownictwa - zaś Pani Alicja Danuta Dzik jako adwokat wykazuje się bogatą praktyką zawodową zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, ponadto występowała przed sądami różnych instancji, a przy tym uzyskała wysoką ocenę swoich umiejętności zawodowych. W ocenie Rady, w szczególności przy powołaniu na pierwsze stanowisko sędziowskie, bardzo ważna jest wszechstronność wiedzy i praktyki zawodowej. Z tych względów, choć kandydaci ci zostali obdarzeni takim samym poparciem Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, Rada uznała, że to Pani Alicja Danuta Dzik jest lepszą kandydatką niż Pan Grzegorz Jan Juszczak. Pomimo zatem rekomendacji zespołu, nie uzyskał on poparcia Rady.

Odnosząc się do Pani Małgorzaty Danuty Ragiel, Rada - tak jak w przypadku Pana Grzegorza Jana Juszczaka - uznała, że pomimo bardzo dobrej oceny kwalifikacji, jej doświadczenie zawodowe nie jest tak bogate i zróżnicowane, jak wybranej kandydatki. Pani Małgorzata Danuta Ragiel wykonując obowiązki referendarza sądowego posiada doświadczenie tylko w pionie cywilnym i gospodarczym sądownictwa. Ponadto otrzymała niższe niż wybrana kandydatka poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu. Z tych względów nie uzyskała poparcia Rady.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Alicji Danuty Dzik za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na posiedzeniu 15 października 2021 r. zaopiniowało: Panią Alicję Danutę Dzik - pozytywnie, oddając 8 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", Pana Grzegorza Jana Juszczaka - pozytywnie, oddając 8 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", a Panią Małgorzatę Danutę Ragiel - pozytywnie, oddając 7 głosów "za", przy 4 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Jak wynika z powyższego, wybrana kandydatka oraz Pan Grzegorz Jan Juszczak uzyskali najwyższe poparcie tego gremium. Rada uznała jednak, że na korzyść Pani Alicji Danuty Dzik przemawia zdecydowanie szersze i bogatsze doświadczenie zawodowe.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Alicja Danuta Dzik posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Alicji Danuty Dzik zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności, bogate i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, zdobyte w związku z wykonywaniem zawodu adwokata, szeroka wiedza prawnicza i praktyka w jej stosowaniu, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne zarówno w zakresie spraw karnych, jak i cywilnych, a także bardzo wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu.

IV

Wyniki głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 16 grudnia 2021 r. na:

- Panią Alicję Danutę Dzik oddano 11 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 6 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 17 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Grzegorza Jana Juszczaka oddano 8 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 18 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Małgorzatę Danutę Ragiel oddano 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 18 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).