Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 607.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.3.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR 195/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 marca 2024 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 607

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r. pod poz. 607, zgłosił się Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm. - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2024 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszoną kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego oddali 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. W uzasadnieniu stanowiska zespól wskazał, że za rekomendowaniem Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego przemawiają ocenione łącznie: dotychczasowe wszechstronne doświadczenie zawodowe, pozytywna ocena kwalifikacji z zakresu spraw karnych oraz poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, powiadomiony o terminie posiedzenia.

Krajowa Rada Sądownictwa, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2024 r., postanowiła zaprosić uczestnika postępowania na wysłuchanie przed zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa i zwrócić się do niego o przedstawienie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami dyscyplinarnymi.

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2024 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, wysłuchał kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego przemawiają ocenione łącznie: dotychczasowe bogate doświadczenie zawodowe oraz profesjonalne zaprezentowanie swojej kandydatury podczas wysłuchania przed zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, powiadomiony o terminie posiedzenia.

Ustaliwszy, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jego oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski urodził się w 1981 r. w Warszawie. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 15 maja 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. był zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie na stanowisku inspektora do spraw organizacyjno-prawnych. Od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r. pełnił służbę na stanowisku dublera dowódcy plutonu w VII Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku JW 1872. Od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 maja 2009 r. pracował w Morion s. c. jako sprzedawca oraz pracownik do spraw szkoleń. Od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2008 r. pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jako dubler dowódcy kompani oraz oficer do spraw organizacyjno-prawnych. Od dnia 12 maja 2009 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kolejno na stanowiskach referenta prawnego i specjalisty. Od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010 r. współpracował z Kancelarią Radców Prawnych A. Ożga & T. Wyrzykowski jako aplikant radcowski, stażysta. Od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. współpracował z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzaty Kubik-Trojanowskiej jako aplikant radcowski. Od dnia 1 lutego do dnia 30 listopada 2013 r. był zatrudniony w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) jako naczelnik wydziału. Od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 13 lutego 2015 r. pracował w Ministerstwie Zdrowia kolejno na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w 2014 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od czerwca 2014 r. wykonywał zawód radcy prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex Krzysztof Kańczugowski. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wykonuje zawód radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych Kan-Lex Krzysztof Kańczugowski Agnieszka Kańczugowska s. c. W dniu 21 marca 2011 r. ukończył w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej służbę przygotowawczą w służbie cywilnej. Prowadzi szkolenia w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Pruszkowie, w Warszawie, w Szydłowcu, w CUS w Kozienicach, w OPS w Ostrołęce.

Cząstkową ocenę kwalifikacji Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego sporządził Pan Sebastian Ładoś - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że kandydat posiada doświadczenie w sprawach karnych, a także dużą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego oraz umiejętność przeprowadzenia i oceny dowodów. Na uwagę zasługuje zaangażowanie opiniowanego w przebieg poszczególnych postępowań. Kandydat z reguły z wyprzedzeniem prezentował swoje stanowisko procesowe na piśmie. Odpowiednio wcześniej przed terminem rozprawy składał wnioski dowodowe. Na bieżąco reagował na zmieniającą się sytuację procesową reprezentowanych osób. Składane pisma procesowe spełniały wszelkie wymogi jakich można oczekiwać od zawodowego przedstawiciela procesowego. Składane środki odwoławcze nie budziły zastrzeżeń pod względem formy i treści. W każdym z nich opiniowany prawidłowo formułował zarzuty odwoławcze, które poparte były argumentacją prawniczą. Co istotne, środki te zazwyczaj okazywały się skuteczne. W innych przypadkach rozstrzygnięcia sądu często powielały argumentację przedstawioną przez kandydata w toku rozprawy lub w pismach procesowych. Zdaniem opiniującego, prowadzenie czynności wyjaśniających czy dochodzenia przez rzecznika dyscyplinarnego, a nawet wyrok sądu dyscyplinarnego, którym orzeczono karę łączną upomnienia, nie powinien dyskwalifikować kandydata a nawet umniejszać jego kwalifikacji. Tym bardziej, że nie mając wglądu w akta tych postępowań trudno wyciągać z nich dalej idące wnioski. Ocena łączna na podstawie oceny merytorycznej kandydata i oceny metodyki pracy kandydata (ocena według skali 4-stopniowej: wyróżniająca, pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami i negatywna): pozytywna.

Cząstkową ocenę kwalifikacji Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego sporządził Pan Artur Grajewski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że przeprowadzona analiza wskazuje, że kandydat nie posiada przygotowania teoretycznego i praktycznego do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego. Zdaniem opiniującego Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski wykazuje nie dość szeroką wiedzę w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, co nie pozwoli mu na szybkie i trafne rozstrzyganie spraw o bardzo różnorodnej i skomplikowanej problematyce. Kandydat nie posiada wszystkich niezbędnych cech charakteru potrzebnych do objęcia stanowiska sędziego. Wobec Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego były i są prowadzone liczne postępowania przed organami dyscyplinarnymi samorządu, niektóre skutkujące skazaniem. Kandydat prowadził sprawy dość proste, przy czym na niemal każdej rozprawie stawał z innym radcą prawnym ze swojej kancelarii. Ponadto wskazał do oceny sprawy, w których nie sporządził ani jednego pisma procesowego, a jego rola ograniczała się do udziału w rozprawie i popierania stanowiska. W trzech przypadkach wskazał do oceny akta spraw, w których w ogóle nie reprezentował żadnej ze stron. Pisma sporządza co do zasady w sposób przejrzysty jeśli chodzi o układ graficzny. Nie potrafi posługiwać się jednak poprawną polszczyzną, pisma redaguje często w niezrozumiały sposób, używając kolokwializmów, nierzadko zawarte w nich treści zabarwione są również emocjonalnie. Treść składanych pism i podejmowane czynności procesowe co do zasady chronią interesy reprezentowanej strony. Kandydata cechuje przeciętny poziom posiadanej wiedzy prawniczej i nikła znajomość orzecznictwa, którego przeważnie nie cytuje (podobnie poglądów doktryny). Nie posiada umiejętności ukierunkowanej, przemyślanej i konsekwentnej argumentacji prawniczej. Brak mu niezbędnej w pracy sędziego dokładności i wnikliwości. W konkluzji opiniujący stwierdził, że Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski nie daje należytej rękojmi wykonywania zawodu sędziego sądu rejonowego w sposób prawidłowy i na odpowiednim poziomie. Ocena łączna na podstawie oceny merytorycznej kandydata i oceny metodyki pracy kandydata: negatywna.

Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski zgłosił uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez Pana Artura Grajewskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania - Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyte w szczególności w trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego. Kwalifikacje merytoryczne kandydata zostały ocenione w sporządzonych na potrzeby niniejszej procedury konkursowej ocenach kwalifikacji.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w szczególności podczas wykonywania zawodu radcy prawnego, dają gwarancję należytego pełnienia przez niego urzędu sędziego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 października 2023 r. zaopiniowało kandydaturę Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego oddając 8 głosów "za" z 29 punktami poparcia, przy 2 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". Kandydat uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Krzysztof Andrzej Kańczugowski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dotychczasowe wszechstronne doświadczenie zawodowe, poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, a także profesjonalne zaprezentowanie swojej kandydatury podczas wysłuchania przed zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 13 marca 2024 r. oddano na Pana Krzysztofa Andrzeja Kańczugowskiego 14 głosów "za", przy 2 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.).