Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 687.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2023 r.

UCHWAŁA NR 76/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 687

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Piotra Gryziaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Jarosława Antoniego Kotuły do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 687, zgłosili się: - Pan Piotr Gryziak - prokurator Prokuratury Rejonowej w Sierpcu;

- Pan Jarosław Antoni Kotula - były adwokat - Izba Adwokacka w Lublinie, obecnie aplikant aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2023 r" po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym - zawiadomieni o terminie posiedzenia. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Piotra Gryziaka oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" a na Pana Jarosława Antoniego Kotułę nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Pana Piotra Gryziaka. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska wskazano, że Pan Piotr Gryziak posiada odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Kwalifikacje merytoryczne i zawodowe Pana Piotra Gryziaka zostały wysoko ocenione przez sędzię opiniującą. Rekomendowany kandydat uzyskał także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Piotra Gryziaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

II

Charakterystyka kandydatów

Pan Piotr Gryziak urodził się w 1979 r. w Warszawie. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 2 marca do dnia 30 listopada 2009 r. pracował na stanowisku prawnika w kancelarii prawniczej w Warszawie. Od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w ramach umowy patronatu, wykonywał obowiązki aplikanta adwokackiego w kancelarii adwokackiej w Warszawie, a od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. był zatrudniony na stanowisku prawnika w kancelarii radcy prawnego w Piasecznie. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, w marcu 2013 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od dnia 1 września 2013 r. do dnia 23 października 2018 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Pruszkowie. Z dniem 23 października 2018 r., został - na własny wniosek - skreślony z listy adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Z dniem 24 października 2018 r. został mianowany na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Płońsku. Z dniem 7 września 2021 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

W 2009 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, z wynikiem bardzo dobrym.

Otrzymał pozytywne opinie służbowe, sporządzone przez Prokuratora Rejonowego w Sierpcu i Prokuratora Rejonowego w Płońsku.

Ocenę kwalifikacji Pana Piotra Gryziaka sporządziła Pani Iwona Wiśniewska -Bartoszewska - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku. Wynika z niej, że przeprowadzone badania aktowe spraw pokazują, że Pan prokurator Piotr Gryziak jest bardzo dobrym prawnikiem, charakteryzującym się równocześnie takimi przymiotami, jak: pracowitość, rzetelność oraz wysoka kultura osobista. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa karnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce. Podkreślenia, zdaniem sędzi opiniującej, wymaga samodzielność Pana prokuratora oraz to, że nie unikał podejmowania trudnych decyzji. W jej ocenie, kandydat ma duże doświadczenie zawodowe, a osiągane przez niego wyniki w zakresie załatwialności, szybkości, jak i stabilności wydawanych decyzji merytorycznych, kształtują się na poziomie średniej w jednostce, a niekiedy ją przewyższają. Z opinii przełożonych wynika, że Pana Piotra Gryziaka cechuje profesjonalizm, duże zaangażowanie i pracowitość. Analiza akt spraw oraz dotychczasowej drogi zawodowej wskazują, że Pan prokurator jest osobą odpowiedzialnością, dojrzałą zawodowo i posiadającą umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Podsumowując, sędzia opiniująca stwierdziła, że kandydat zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego i pełnić je będzie z pożytkiem dla wymiaru sprawiedliwości. Posiada-jej zdaniem - wszelkie ku temu predyspozycje.

Pan Jarosław Antoni Kotuła posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełnia wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Jarosław Antoni Kotuła urodził się w 1986 r. w Kraśniku. W 2010 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. pracował na stanowisku pracownika kancelaryjnego w kancelarii adwokackiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 2015 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 24 września 2015 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 13 stycznia 2022 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie. Z uwagi na złożenie oświadczenia o wystąpieniu z adwokatury, uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 13 stycznia 2022 r. został skreślony z listy adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

W dniu 31 stycznia 2022 r. rozpoczął aplikację prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Z opinii Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie wynika, że kancelaria adwokacka kandydata była wizytowana w 2019 r. Wizytacja zakończyła się sporządzeniem protokołu, który nie zawierał jakichkolwiek uwag do pracy Pana Jarosława Antoniego Kotuły.

Ocenę kwalifikacji Pana Jarosława Antoniego Kotuły sporządziła Pani Joanna Szatkowska - sędzia wizytator do spraw ksiąg wieczystych i nadzoru nad egzekucją komorniczą Sądu Okręgowego w Płocku. Wynika z niej, że kultura urzędowania i kultura osobista kandydata jest na wysokim poziomie. Opiniowany przestrzega zasad etyki wykonywania zawodu i z tego powodu nie toczyło się przeciwko niemu żadne postępowanie. Sędzia wizytator podkreśliła jednak, że nieskomplikowany charakter kontrolowanych spraw (w większości sprawy bezsporne) oraz brak w nich środków odwoławczych, jak również brak opinii prawnych, czy publikacji sporządzonych przez kandydata, nie pozwalają na jednoznaczną pozytywną ocenę poziomu jego wiedzy merytorycznej i należytego przygotowania do wykonywania zawodu sędziego. Ponadto, sędzia wizytator zaznaczyła, że w kontrolowanych sprawach stwierdzono wiele uchybień procesowych. Pomimo tego, że nie były to uchybienia, które skutkowałyby rozstrzygnięciem na niekorzyść reprezentowanych przez opiniowanego stron i nie wywołały dla nich żadnych negatywnych skutków, to jednak nie pozostają one bez wpływu na ocenę kandydata. Opiniowany nie w każdej z kontrolowanych spraw w sposób rzetelny i terminowy dokonywał czynności procesowych. Jego pisma procesowe zawierały braki formalne, które nie zawsze były uzupełniane w terminie, co skutkowało zwrotem pism, zawieszeniem postępowania czy oddaleniem wniosku. Nadto pisma procesowe zawierały niedokładności pisarskie i rachunkowe. Może to, zdaniem opiniującej, świadczyć o braku należytej staranności i zaangażowania w wykonywane czynności. Reasumując powyższe, sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Jarosław Antoni Kotuła aktualnie nie posiada należytych predyspozycji do wykonywania zawodu sędziego w postaci sumienności, dokładności, rzetelności, terminowości oraz należytego zaangażowania w wykonywanie powierzonych mu czynności. Kategoryczna ocena poziomu wiedzy merytorycznej kandydata nie jest możliwa z uwagi na nieskomplikowany charakter spraw, nieskładanie w ich toku środków odwoławczych, brak opinii prawnych czy publikacji naukowych. Ponadto w toku dotychczasowej kariery zawodowej opiniowany nie podnosił swoich kwalifikacji, nie uczestniczył w żadnych szkoleniach, kursach czy konferencjach. W związku z powyższym, sędzia wizytator kandydaturę Pana Jarosława Antoniego Kotuły oceniła negatywnie.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pan Piotr Gryziak wyróżnia się bogatym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, które zdobył wykonując zawód adwokata oraz jako asesor prokuratorski a obecnie prokurator. Otrzymał przy tym wysoką ocenę kwalifikacyjną, z której wynika, że wykazuje się znaczącą wiedzą i umiejętnościami, jak również predyspozycjami do wykonywania zawodu sędziego. Kandydat ten otrzymał pozytywne opinie służbowe, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku. Za jego kandydaturą przemawiają także ukończone studia podyplomowe.

Rozpatrując kandydaturę Pana Jarosława Antoniego Kotuły, Rada miała na względzie, że otrzymał on negatywną ocenę kwalifikacyjną, w której zgłoszono zastrzeżenia do jego pracy i umiejętności zawodowych, a ponadto nie uzyskał poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Piotra Gryziaka za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku w dniu 25 listopada 2022 r. Pan Piotr Gryziak został zaopiniowany - 12 głosami "za", przy braku "przeciw" i "wstrzymujących się" a Pan Jarosław Antoni Kotula - brakiem głosów "za", przy 7 głosach "przeciw" i 5 głosach "wstrzymujących się".

Jak wynika z powyższego, wybrany kandydat uzyskał jednogłośne i zdecydowane poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Piotr Gryziak posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Gryziaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności jego bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, wysoki poziom wiedzy prawniczej, ugruntowanej praktyką zawodową, wnioski płynące z oceny jego pracy i kwalifikacji, pozytywne opinie służbowe, ukończone studia podyplomowe oraz jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 9 lutego 2023 r. oddano na:

- Pana Piotra Gryziaka 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Jarosława Antoniego Kotułę 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).