Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 590.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1087/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 590

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jakuba Witolda Kowalskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 590, zgłosił się Pan Jakub Witold Kowalski - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Jakuba Witolda Kowalskiego oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Jakuba Witolda Kowalskiego na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że - mając na uwadze doświadczenie kandydata i oceny kwalifikacji - kandydat w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W ocenie zespołu Pan mecenas Jakub Witold Kowalski dysponuje wieloletnim stażem zawodowym, a tym samym dużym doświadczeniem. Uzyskał pozytywną oraz wyróżniającą ocenę kwalifikacji i pracy, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. - dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacji i doświadczeniem zawodowym kandydata, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Jakuba Witolda Kowalskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Jakub Witold Kowalski urodził się w 1975 r. we Włocławku. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od czerwca 2002 r. do czasu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. - o licencji syndyka był wpisany na listę kandydatów na syndyków upadłości, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. W 2003 r. ukończył aplikację adwokacką i w tym samym roku złożył egzamin adwokacki z wynikiem ogólnym dobrym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie z dnia 3 października 2003 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Koszalinie. Od dnia 17 listopada 2003 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonywał zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii z siedzibą w Kołobrzegu. W okresie prowadzenia kancelarii adwokackiej, od stycznia 2006 r. do lutego 2009 r., w ramach umowy zlecenia, prowadził obsługę prawną dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Polonia" z siedzibą w Kołobrzegu. Od czerwca 2009 r. do czerwca 2012 r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. W okresie od listopada 2012 r. do września 2017 r. świadczył usługi w zakresie pomocy prawnej dla spółki pod firmą: Autocomp Management Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie, w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2020 r., na mocy umowy na świadczenie obsługi prawnej, świadczył również usługi prawne dla Jednostki Wojskowej 2117 w Kołobrzegu. W dniu 19 listopada 2019 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Od stycznia 2020 r. rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego, również w ramach indywidualnej kancelarii z siedzibą w Kołobrzegu. Ponadto, w dniu 27 maja 2020 r. uzyskał wpis na listę stałych mediatorów, prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Kandydat uzyskał pozytywną oraz wyróżniającą ocenę kwalifikacji i pracy. Cząstkową ocenę kwalifikacji i pracy Pana Jakuba Witolda Kowalskiego sporządziła Pani Magdalena Figura - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zdaniem której należy zwrócić uwagę na kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe opiniowanego, posiadaną przez niego wiedzę z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w tym procedury cywilnej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy. W opinii Pani sędzi, kandydat zasługuje na pozytywną ocenę jego kwalifikacji i pracy.

Ocenę kwalifikacji i pracy Pana Jakuba Witolda Kowalskiego sporządził także Pan Sebastian Ładoś - Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zdaniem którego analiza akt i innych dokumentów wskazuje na wysoki poziom merytoryczny kandydata. Z treści oceny wynika, że wobec opiniowanego nie toczyły się żadne postępowania karne i dyscyplinarne, a przeprowadzona analiza akt spraw wskazuje na dużą dyscyplinę i rzetelność przy wykonywaniu funkcji obrońcy, dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego, a także tzw. pozakodeksowego prawa karnego i kryminalistyki. Zdaniem autora opinii Pan mecenas posiada zróżnicowane doświadczenie, z uwagi na możliwość świadczenia pomocy na rzecz różnych podmiotów. We wnioskach końcowych sędzia opiniujący zaakcentował, że w każdym przypadku opiniowany konsekwentnie i rzetelnie realizował przemyślaną linię obrony, a sporządzane przez niego pisma procesowe nie budziły żadnych zastrzeżeń. Zdaniem sędziego opiniującego powyższe pozwala przewidywać, że Pan mecenas Jakub Witold Kowalski będzie rzetelnie wykonywał obowiązki sędziego (ocena łączna - wyróżniająca).

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Krajowa Rada Sądownictwa, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, dokumentujące doświadczenie kandydata, jak również oceny jego pracy i kwalifikacji, uwzględniła, że Pan Jakub Witold Kowalski posiada znaczące doświadczenie zawodowe. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pan Jakub Witold Kowalski, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w trakcie wykonywania zawodu adwokata, a następnie radcy prawnego, dają gwarancję należytego wykonywania przez niego obowiązków sędziego na szczeblu sądu rejonowego. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w ocenach kwalifikacji i pracy Pana radcy prawnego Jakuba Witolda Kowalskiego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Jakuba Witolda Kowalskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28 października 2022 r. zaopiniowało Pana Jakuba Witolda Kowalskiego - 10 głosami "za" (44 pkt), przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jakub Witold Kowalski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jakuba Witolda Kowalskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, oraz wnioski płynące z ocen jego pracy i kwalifikacji zawodowych, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 21 grudnia 2022 r. oddano na Pana Jakuba Witolda Kowalskiego 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).