Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 685.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1082/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 685

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Wioletty Agnieszki Kwiatkowskiej-Skrzypiec, Pani Agnieszki Krystyny Matury-Rek, Pani Anny Ewy Zakrzewskiej-Zarzyckiej oraz Pani Anny Zapart do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 685, zgłosiły się:

- Pani Alicja Katarzyna Brzezińska - adwokat - Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach,

- Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska-Skrzypiec - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Starachowicach,

- Pani Agnieszka Krystyna Matura-Rek - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Pińczowie,

- Pani Anna Ewa Zakrzewska-Zarzycka - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku,

- Pani Anna Zapart - adwokat - Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszone kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Alicję Katarzynę Brzezińską oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"; Panią Wiolettę Agnieszkę Kwiatkowską-Skrzypiec nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się"; Panią Agnieszkę Krystynę Maturę-Rek oddali 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się"; Panią Annę Ewę Zakrzewską-Zarzycką oddali 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się"; Panią Annę Zapart oddali 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, a także informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatki doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomieni o terminie posiedzenia.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej przemawiają w szczególności (ocenione łącznie): najdłuższe

2 doświadczenie zawodowe (wykonuje zawód adwokata od grudnia 1998 r.) oraz różnorodność dotychczasowego doświadczenia (sprawy karne, sprawy cywilne).

Podejmując niniejszą uchwalę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatki spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. - dalej: p.u.s.p.) oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1139 ze zm.).

Dokonując oceny kandydatek, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatek, a także opiniami służbowymi.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

II

Charakterystyka kandydatek

Pani Alicja Katarzyna Brzezińska urodziła się dnia 30 lipca 1970 r. w Kielcach. W 1993 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. Od stycznia do września 1994 r. była zatrudniona w Exbud-Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Kielcach, kolejno na stanowiskach stażysty oraz inspektora. Od września 1994 r. do sierpnia 1995 r. pracowała jako aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, a od września 1995 r. do sierpnia 1998 r. - jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Tomasza Czernica z siedzibą w Kielcach. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 1998 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem ogólnym dostatecznym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 23 września 1998 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Kieleckiej. Od dnia 7 grudnia 1998 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, początkowo z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, a od dnia 1 listopada 2005 r. - z siedzibą w Kielcach. W latach 2007-2013 świadczyła obsługę prawną dla Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia

3 w Kielcach - "Radio Kielce" S.A. W latach 2016-2021 prowadziła obsługę prawną firmy budowlanej Kormal Sp. z o.o. W latach 2017-2019 udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach umowy ze Starostą Kieleckim. Udzielała również nieodpłatnych porad prawnych w punkcie przy Kościele Św. Krzyża w Kielcach w ramach działalności Stowarzyszenia Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko w Kielcach. Była członkiem zarządu tego Stowarzyszenia oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Ponadto w latach 2013-2016 i 2016-2020, przez dwie kadencje, była członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Wizytatorów. Obecnie jest członkiem Zespołu Wizytatorów. W 2019 r., po odbyciu podstawowego szkolenia z mediacji, przeprowadzonego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, uzyskała tytuł mediatora. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Ocenę kwalifikacji Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego sporządził Pan Cezary Klepacz - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, który stwierdził, że nie budzi wątpliwości kultura urzędowania kandydatki. Wskazał, że Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach podał bowiem, że w kontaktach z innymi adwokatami oraz wobec pracowników organów wymiaru sprawiedliwości Pani Alicja Katarzyna Brzezińska przejawia takt i wysoką kulturę osobistą, a jej profesjonalizm spotyka się z uznaniem klientów. Ponadto opiniujący podniósł, że ze zbadanych dla potrzeb oceny akt spraw sądowych wynika, że kandydatka, występując jako pełnomocnik procesowy, podejmowała czynności terminowo. Nie odnotowano przypadków zwrotu składanych przez nią pism procesowych z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Sporządzane pisma są poprawne językowo i stylistycznie, zawierają prawidłowo sformułowane żądania wraz z uzasadnieniem. Skontrolowane sprawy nie były skomplikowane pod względem prawnym. Ich problematyka była typowa, niewymagająca pogłębionej analizy. W większości nieskomplikowana była także podstawa faktyczna, wobec czego postępowanie w tych sprawach toczyło się szybko, kończąc się nawet na pierwszej rozprawie. Czynności opiniowanej dotyczyły przede wszystkim ustaleń faktycznych i gromadzenia materiału dowodowego. W niektórych przypadkach konieczne było zatem podejmowanie przez nią zwiększonej aktywności procesowej. Reasumując nie budzi zastrzeżeń terminowość czynności podejmowanych przez kandydatkę w zbadanych sprawach ani też, co do zasady, ich jakość. Nie można mieć zastrzeżeń do rzetelności czynności dokonywanych przez Panią mecenas adekwatnie do potrzeb danej sprawy. Skoro jednak sprawy te nie były nazbyt trudne i złożone, to nie mogły stanowić większego problemu dla adwokata z takim doświadczeniem,

4 jak opiniowana. W związku z tym istnieje trudność w ocenie przygotowania kandydatki do wykonywania zawodu sędziego, biorąc pod uwagę jego specyfikę. W sprawach cywilnych sędzia musi podejmować czynności w szeregu spraw (referat sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach liczy ponad 400 spraw różnych kategorii), poczynając od badania pod względem formalnym pism procesowych inicjujących postępowanie w danej sprawie, przez odpowiednie przygotowanie i organizowanie posiedzeń sądowych (art. 2051 i następne Kodeksu postępowania cywilnego), sprawne prowadzenie samego postępowania, w tym dowodowego, co wymaga również bieżącej, selektywnej oceny wniosków dowodowych, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym lub prawnym. W końcu niezbędne są umiejętności właściwego redagowania orzeczeń kończących postępowanie, szczególnie tych, które wymagają złożonych rozstrzygnięć, np. w sprawach działowych, gdy zgłaszane są różne żądania, a także prawidłowego i terminowego sporządzania uzasadnień tych rozstrzygnięć, co przy wielości i różnorodności rozpoznawanych spraw nie jest łatwe. Na podstawie przedstawionych przez opiniowaną akt spraw sądowych, które nie wymagały pogłębionej znajomości problematyki prawnej, a w większości - także wysokiego nakładu pracy, nie sposób, zdaniem opiniującego, ocenić czy kandydatka będzie w stanie podołać takim obowiązkom w największym sądzie rejonowym w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

Kandydatka pismem z dnia 3 listopada 2022 r. zgłosiła uwagi do oceny kwalifikacji sporządzonej przez Pana Cezarego Klepacza - sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, z którymi Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się.

Ocenę kwalifikacji Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej w zakresie prawa karnego sporządził Pan Jan Klocek - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Kielcach, który stwierdził, że z opinii Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz liczby spraw karnych przedstawionych do oceny przez kandydatkę wynika, że występuje ona w sprawach karnych stosunkowo rzadko, częściej angażując się w sprawy z zakresu prawa cywilnego. Analiza akt spraw karnych, w których występowała jako pełnomocnik pokrzywdzonego, bądź obrońca pozwala stwierdzić, że w stopniu dobrym zna i stosuje przepisy prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego. Zdaniem opiniującego, niewielka liczba mało istotnych uchybień (przedstawionych w ocenie przy omówieniu poszczególnych spraw) nie wpływa na ogólnie pozytywną ocenę w tym względzie. Działania podejmowane przez kandydatkę związane z wykonywanym zawodem adwokata realizowane są rzetelnie, ze znajomością prawa i praktyki. W relacjach z organami procesowymi i stronami postępowań sądowych Pani mecenas działa rzeczowo i taktownie. W konkluzji sędzia wizytator

5 stwierdził, że wyniki dokonane po kwerendzie akt spraw karnych oraz oparte na opinii dotyczącej kandydatki dają podstawę do pozytywnej oceny jej pracy w zakresie spraw karnych. Zatem spełnia ona warunki, aby ubiegać się o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska-Skrzypiec, Pani Agnieszka Krystyna Matura-Rek, Pani Anna Ewa Zakrzewska-Zarzycka oraz Pani Anna Zapart posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska-Skrzypiec urodziła się dnia 8 kwietnia 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, w październiku 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem 1 września 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Z dniem 1 stycznia 2013 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. Z dniem 1 października 2014 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. Z dniem 1 stycznia 2015 r. została przeniesiona na stanowisko starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. pełniła funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie. Z dniem 1 maja 2019 r. została przeniesiona na stanowisko starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Obowiązki wykonuje w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, pełniąc od dnia 1 października 2019 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Wioletty Agnieszki Kwiatkowskiej-Skrzypiec sporządziła Pani Joanna Bysiak - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach, która stwierdziła, że opiniowana spełnia wymogi stawiane kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Posiada znaczne doświadczenie zawodowe, wynikające między innymi z wykonywania obowiązków referendarza sądowego przez okres ponad osiemnastu lat. Kandydatka posiada dużą wiedzę prawniczą, umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania jego prawidłowej wykładni. Zapoznaje się z bieżącym 6 orzecznictwem Sądu Najwyższego, o czym świadczy jego powoływanie w uzasadnieniach wydawanych orzeczeń nie będących wpisem. Poziom sporządzanych uzasadnień jest wysoki i w pełni odpowiada wymogom art. 3271 Kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem opiniującej bardzo pozytywnie ocenić należy sprawność postępowania, a także wyniki kandydatki w zakresie stabilności orzecznictwa, w tym bardzo niski poziom zaskarżeń wydanych przez nią orzeczeń. Sporządzona przez Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach opinia o pracy kandydatki jest bardzo dobra, podkreśla jej zaangażowanie w pracę, pracowitość, systematyczność oraz wysoki poziom wiedzy prawniczej. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska-Skrzypiec jest wartościową kandydatką na stanowisko sędziego.

Pani Agnieszka Krystyna Matura-Rek urodziła się dnia 6 lutego 1980 r. w Krakowie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. była zatrudniona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na stanowisku technika prac biurowych. Od dnia 1 lutego do dnia 4 sierpnia 2006 r. pracowała w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, w Wydziale Egzekucji na stanowisku referenta. Od dnia 16 sierpnia 2006 r. do dnia 15 lutego 2008 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Kielcach na stanowisku asystenta sędziego. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od dnia 15 października 2008 r. do dnia 12 września 2009 r. pracowała w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku młodszego specjalisty do spraw dokumentacji kredytowej. Z dniem 15 września 2009 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pińczowie, z tym że od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 1 lipca 2015 r., w związku ze zmianą organizacyjną sądów powszechnych, obowiązki wykonywała w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pińczowie Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju. W okresie orzekania w tym Wydziale pełniła funkcję jego Przewodniczącej. Od dnia 1 listopada 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pińczowie. Z dniem 1 marca 2020 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pińczowie. Obowiązki orzecznicze wykonuje w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w I Wydziale Cywilnym (1/5 etatu). Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych szkoleniach. Ponadto od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. pracowała w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach

7 na stanowisku wykładowcy. Od 2016 r. pełni funkcję arbitra w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Krystyny Matury-Rek sporządził Pan Łukasz Stencel - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach, który stwierdził, że analiza danych statystycznych dotyczących pracy kandydatki prowadzi do następujących wniosków. W sprawach z I Wydziału Cywilnego, w okresie objętym oceną, średnie miesięczne załatwienie przez kandydatkę w sprawach kategorii "Nc" było wyższe od średniego miesięcznego załatwienia referendarza sądowego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych okręgu kieleckiego, z wyjątkiem 2021 r. (opiniowana - 116, w okręgu kieleckim - 119,37). Analogicznie kształtowały się średnie miesięczne załatwienia przez kandydatkę w sprawach kategorii "Co". Jedynie w 2019 r. było ono niższe od średniego miesięcznego załatwienia referendarza sądowego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych okręgu kieleckiego (opiniowana - 7, w okręgu kieleckim - 61,26). W sprawach wieczystoksięgowych, w okresie obj ętym oceną, średnie miesięczne załatwienie przez kandydatkę wynosiło: w 2019 r. - 318,44, w 2020 r. - 227,71, w 2021 r. - 257,83, w I półroczu 2022 r. - 380,24 i jest niższe od średniego miesięcznego załatwienia referendarza sądowego w wydziałach ksiąg wieczystych w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, które we wskazanym okresie wyniosło odpowiednio: w 2019 r. - 373,30, w 2020 r. - 363,44, w 2021 r. - 391,68, w I półroczu 2022 r. -411,40. Analogicznie kształtuje się sytuacja w odniesieniu do średniego miesięcznego załatwienia referendarza sądowego w wydziałach ksiąg wieczystych w apelacji krakowskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wydajność pracy jest determinowana liczbą spraw podlegających rozpoznaniu. Zdaniem opiniującego analiza danych statystycznych prowadzi do wniosku, że sprawność i wydajność pracy kandydatki należy ocenić dobrze. Zaskarżalność orzeczeń wydanych przez referendarza sądowego w okresie objętym oceną kształtowała się następująco. W I Wydziale Cywilnym, w okresie objętym oceną, wskaźnik zaskarżalności orzeczeń wydanych przez kandydatkę był niewielki, bo wyniósł 8,1%. Był on nieco niższy od wskaźnika zaskarżalności orzeczeń w Wydziale (8,8%). Z kolei wskaźnik stabilności orzecznictwa dla spraw kategorii "Nc" i "Co", w przypadku orzeczeń wydanych przez opiniowaną wyniósł 7,2% i był wyższy od tego wskaźnika w Wydziale (5,1%). W referacie kandydatki na ogółem 19 spraw, w których wniesiono skargę na orzeczenie referendarza sądowego, w 4 sprawach uwzględniono skargę. W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, w okresie objętym oceną, wskaźnik zaskarżalności orzeczeń wydanych przez opiniowaną był nieznaczny, bo wyniósł 0,36% (na ogółem 6143 sprawy z referatu kandydatki, w których wydano orzeczenie podlegające

8 zaskarżeniu, w 22 wniesiono skargę na orzeczenie referendarza sądowego). Był on nieco wyższy od wskaźnika zaskarżalności orzeczeń w Wydziale (0,29%). Z kolei wskaźnik stabilności orzecznictwa w przypadku orzeczeń wydanych przez kandydatkę wyniósł 0,11% i był zbliżony do tego wskaźnika w Wydziale (0,10%). W referacie opiniowanej na ogółem 22 sprawy, w których wniesiono skargę na orzeczenie referendarza sądowego, w 7 sprawach uwzględniono skargę. Stabilność orzecznictwa kandydatki należy ocenić bardzo dobrze. Sędzia wizytator podniósł, że badanie akt spraw sądowych, w których orzekała kandydatka, prowadzi do wniosku, że bardzo dobrze porusza się ona w materii zastrzeżonej do kognicji referendarza sądowego, wykazując się w tym zakresie bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Przydzielane do jej referatu sprawy są rozpoznawane niezwłocznie. Nie budzi zastrzeżeń redakcja wydawanych przez nią orzeczeń. Sporządzane uzasadnienia zawierają wszystkie niezbędne elementy oraz w czytelny sposób przedstawiają motywy rozstrzygnięcia i podstawę prawną (w sprawach wieczystoksięgowych - także wskazówki co do wymogów, które muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Wskazane dostrzeżone uchybienia są sporadyczne i mogą zostać wyeliminowane w dalszej pracy, nie rzutują na ogólną pozytywną ocenę pracy kandydatki. Opiniujący zwrócił także uwagę, że z ostatniej oceny okresowej Pani Agnieszki Krystyny Matury-Rek wynika między innymi, że dała się ona poznać jako osoba odpowiedzialna, pracowita, posiadająca umiejętności planowania i organizacji pracy oraz wywiązywała się w sposób właściwy z powierzonych jej obowiązków i zadań, podejmowała trafne i zasadne decyzje, starannie przygotowuje się do wykonywanej pracy, dba o poszerzenie swojej wiedzy. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że Pani Agnieszka Krystyna Matura-Rek spełnia wszelkie kryteria, jakie wymagane są od kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Pani Anna Ewa Zakrzewska-Zarzycka urodziła się dnia 5 lipca 1981 r. w Kielcach. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W tym samym roku ukończyła Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, również z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od dnia 9 października 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. pracowała w kancelarii radców prawnych z siedzibą w Gdańsku na stanowisku prawnika. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Od dnia 1 kwietnia 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego w formie indywidualnej kancelarii radcy

9 prawnego z siedzibą w Tczewie. W 2015 r., w związku z przeniesieniem wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Ewy Zakrzewskiej-Zarzyckiej z zakresu spraw karnych sporządził Pan Artur Polut - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Kielcach, który wskazał, że analiza akt spraw karnych, w których występowała kandydatka, pozwala stwierdzić, że w stopniu dobrym zna ona i stosuje przepisy prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego, jak również prawa karnego wykonawczego. Czynności związane z zawodem radcy prawnego wykonuje rzetelnie, z dużą znajomością prawa i praktyki. Do wykonywanych obowiązków podchodzi z zaangażowaniem i z postanowieniem zasad etyki zawodowej, przestrzegając terminów procesowych. W kontaktach z sądami i stronami postępowań sądowych działa rzeczowo i taktownie. Opiniujący nie stwierdził w działaniach kandydatki uchybień lub naruszeń prawa, w szczególności takich, które skutkowały rozstrzygnięciami na niekorzyść osób przez nią reprezentowanych. W konkluzji sędzia wizytator wyraził pogląd, że ustalenia, dokonane w oparciu o badanie akt spraw karnych i karnych wykonawczych, jak również opinię Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczące Pani Anny Ewy Zakrzewskiej-Zarzyckiej, dają podstawę do pozytywnej oceny jej pracy w zakresie spraw karnych, a tym samym pozwalają na pozytywną ocenę jej kandydatury do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Ewy Zakrzewskiej-Zarzyckiej z zakresu spraw cywilnych sporządził Pan Rafał Adamczyk - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach, który stwierdził, że analiza akt postępowań z udziałem kandydatki uprawnia do wniosku, że dysponuje ona dobrą znajomością przepisów prawa materialnego i procesowego oraz umiejętnością jej wykorzystania w praktyce zawodowej. Świadczy o tym sposób redagowania pism procesowych, właściwe posługiwanie się terminologią prawniczą oraz dochowywanie terminów procesowych. Kultura osobista opiniowanej nie budzi zastrzeżeń. Sędzia wizytator wskazał, że nie stwierdził w działaniach kandydatki uchybień lub naruszeń prawa, w szczególności skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść stron bądź uczestników reprezentowanych przez pełnomocnika. Pani Anna Ewa Zakrzewska-Zarzycka przez ponad trzynaście lat świadczy pomoc prawną, wykonując zawód radcy prawnego i nabywając doświadczenie w stosowaniu prawa. Omówione aspekty pracy opiniowanej pozwalają na pozytywną ocenę jej kandydatury na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

10

Pani Anna Zapart urodziła się dnia 4 marca 1986 r. w Kielcach. W 2010 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w marcu 2014 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 30 maja 2014 r. uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Kielcach. Jest mediatorem sądowym, wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach na podstawie decyzji z dnia 29 października 2019 r. Została powołana na członka Komisji Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach w kadencji 2021-2024.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Zapart z zakresu spraw karnych sporządził Pan Michał Winiarczyk - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Kielcach, który stwierdził, że posiada ona ponad ośmioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu adwokata. Cieszy się dobrą opinią Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, który wskazał na jej wysoki poziom merytoryczny, a jednocześnie na jej staranność, sumienność i duże zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków. Zdaniem opiniującego dokonana obecnie ocena pracy kandydatki potwierdza w pełni jej wysokie kwalifikacje merytoryczne i predyspozycje osobowościowe, pozwalające na ubieganie się o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Analiza przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej opiniowanej potwierdziła w szczególności jej bardzo dobrą znajomość prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procesowego oraz takie cechy, jak sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że Pani Anna Zapart jest wartościową kandydatką do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego i zasługuje na pozytywną ocenę.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Zapart z zakresu spraw cywilnych sporządziła Pani Monika Gądek-Tamborksa - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach, która stwierdziła, że badanie akt spraw sądowych wskazuje, że rzetelnie i z zaangażowaniem wykonuje ona obowiązki adwokata. W sporządzanych pozwach, wnioskach o wszczęcie postępowania nieprocesowego, zażaleniach, apelacji opiniowana czyniła zadość wymogom formalnym pozwu (wniosku), zażalenia, apelacji, formułowała wnioski w sposób jasny i szczegółowy (wyjątki zostały omówione w niniejszej ocenie). W pismach procesowych inicjujących postępowanie oraz stanowiących odpowiedź na pozew (wniosek), w pismach

11 przygotowawczych kandydatka prezentowała rzeczową i szczegółową argumentację w odniesieniu do analizy prezentowanego skonkretyzowanego stanu faktycznego, zgłaszała wnioski dowodowe, pomijając w części analizowanych spraw odwołanie się do podlegających zastosowaniu przepisów prawa materialnego i procesowego. Pisma procesowe, składane w toku sprawy, były sformułowane w sposób rzeczowy, adekwatny do stanu sprawy, odnosiły się do wszystkich zarzutów podniesionych przez przeciwnika procesowego. Przedstawiana przez opiniowaną argumentacja na poparcie swojego stanowiska procesowego i wniosków dowodowych była zgodna z interesem reprezentowanej strony (uczestnika), sąd wielokrotnie ją uwzględniał dopuszczając wnioskowane dowody, także na zaawansowanym etapie postępowania. Pani Anna Zapart zawsze uczestniczyła w rozprawach osobiście lub ustanawiała substytuta. Biorąc osobisty udział w rozprawie, prezentowała aktualne stanowisko strony (uczestnika), aktywnie uczestniczyła w przesłuchaniu świadków, stron, biegłego. Poddane analizie sprawy sądowe, w których kandydatka reprezentowała strony (uczestników), miały zróżnicowany charakter, były to sprawy skomplikowane pod względem prawnym i faktycznym, często zaś miały charakter powtarzalny (sprawy o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania, z umów pożyczki, o rozwód, w przedmiocie władzy rodzicielskiej). W każdej sprawie opiniowana wykazywała rzetelność, terminowość i zaangażowanie w reprezentowaniu strony (uczestnika). W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że analiza akt spraw sądowych oraz zaprezentowane cechy osobowościowe i kultura urzędowania Pani Anny Zapart uzasadniają pozytywną ocenę jej kwalifikacji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

III

Porównanie kandydatek

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

12

Uczestniczki postępowania, pretendujące do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatek przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się długością stażu zawodowego kandydatek w pracy na stanowisku/wykonywaniu zawodu uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, różnorodnością ich doświadczenia zawodowego, a także ocenami kwalifikacji.

Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że Pani Alicja Katarzyna Brzezińska posiada najdłuższy spośród uczestniczek niniejszego postępowania konkursowego staż w pracy na stanowisku/wykonywaniu zawodu uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, bowiem od grudnia 1998 r. wykonuje zawód adwokata. Odnośnie do pozostałych kandydatek wskazać należy, że: Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska -Skrzypiec od września 2004 r. pełni obowiązki referendarza sądowego/starszego referendarza sądowego; Pani Agnieszka Krystyna Matura-Rek od sierpnia 2006 r. do lutego 2008 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, a od września 2009 r. pełni obowiązki referendarza sądowego/starszego referendarza sądowego; Pani Anna Ewa Zakrzewska -Zarzycka od kwietnia 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego; Pani Anna Zapart od sierpnia 2014 r. wykonuje zawód adwokata. Mając na względzie powyższe Rada wzięła jednocześnie pod uwagę, że Pani Alicja Katarzyna Brzezińska posiada różnorodne doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno sprawy karne, jak i sprawy cywilne, a uzyskane przez nią oceny kwalifikacji - przy uwzględnieniu uwag zgłoszonych do oceny kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego - nie różnicują jej kandydatury na niekorzyść względem pozostałych uczestniczek niniejszej procedury konkursowej, które również otrzymały pozytywne oceny swojej pracy i kwalifikacji zawodowych. Podkreślenia wymaga, że z treści uzyskanej przez Panią Alicję Katarzynę Brzezińską oceny kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego nie wynika, że nie będzie ona w stanie podołać obowiązkom w sądzie rejonowym. Z uwag zgłoszonych przez kandydatkę do tej oceny wynika natomiast, że w praktyce zawodowej prowadziła znacznie ponad 1000 spraw różnego rodzaju, nie tylko z zakresu prawa cywilnego, ale z różnych dziedzin prawa. Przygotowanie tych spraw, zanim trafią one do sądu wymaga bardzo dużego nakładu czasu pracy, związanego z rozmowami 13 z klientami, sporządzaniem pism, co świadczy o tym, że dla kandydatki tak duża liczba spraw nie będzie trudnością ani pod względem organizacyjnym, ani merytorycznym. Dodatkowo kandydatka, będąc adwokatem, zobowiązana jest podejmować szereg innych czynności związanych z wykonywaniem tego zawodu (wszelkie liczne czynności związane z prowadzeniem indywidualnej kancelarii), które pozostają poza zakresem działania sędziego. Pani Alicja Katarzyna Brzezińska jako adwokat zdobyła bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, co ma przełożenie na znajomość przepisów prawa w tym zakresie. Prowadziła nie tylko sprawy osób fizycznych różnego rodzaju, ale także obsługę firmy, która miała w zakresie swojej działalności problemy związane z prawem budo walnym. Ponadto przez okres sześciu lat prowadziła obsługę prawną Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach - "Radio Kielce" S.A., obejmującej swoim zakresem wiele spraw dotyczących szeroko pojętego prawa zobowiązań, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, czy też prawa pracy i prawa handlowego. Niezależnie od powyższego wolne stanowisko sędziowskie objęte niniejszą procedurą nominacyjną może być przeznaczone także do pionu rodzinnego, a atutem Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej jest doświadczenie życiowe wynikające z wieku oraz jej dotychczasowego wieloletniego doświadczenia zawodowego, które predestynują ją do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Alicja Katarzyna Brzezińska, w połączeniu z długoletnim doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w trakcie wykonywania zawodu adwokata, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dają gwarancję należytego pełnienia przez nią urzędu sędziego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach.

Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. zaopiniowało kandydatury: Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej - oddając 1 głos "za", 6 głosów "przeciw" i 6 głosów "wstrzymujących się", Pani Wioletty Agnieszki Kwiatkowskiej -Skrzypiec - oddając 11 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 2 głosy "wstrzymujące się", Pani Agnieszki Krystyny Matury-Rek - oddając 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw"

14 i 4 głosy "wstrzymujące się", Pani Anny Ewy Zakrzewskiej-Zarzyckiej - oddając 1 głos "za", 7 głosów "przeciw" i 5 głosów "wstrzymujących się", Pani Anny Zapart - oddając 0 głosów "za", 6 głosów "przeciw" i 7 głosów "wstrzymujących się".

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach dla kandydatury Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej nie znajduje odzwierciedlenia w zgromadzonej w niniejszej sprawie dokumentacji. Kandydatka ta spełnia bowiem w wysokim stopniu wszelkie wymagania ustawowe stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, a jednocześnie brak jest okoliczności deprecjonujących jej kandydaturę.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Alicja Katarzyna Brzezińska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Alicji Katarzyny Brzezińskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności najdłuższy spośród uczestniczek tego postępowania konkursowego staż zawodowy w pracy na stanowisku/wykonywaniu zawodu uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, wynikający z wykonywania zawodu adwokata, oraz różnorodność dotychczasowego doświadczenia zawodowego, obejmującego zarówno sprawy karne, jak i sprawy cywilne, a także wnioski płynące z pozytywnych ocen jej pracy i kwalifikacji potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 21 grudnia 2022 r. na:

- Panią Alicję Katarzynę Brzezińską oddano 10 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Wiolettę Agnieszkę Kwiatkowską-Skrzypiec oddano 10 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

15

- Panią Agnieszkę Krystynę Maturę-Rek oddano 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 13 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Ewę Zakrzewską-Zarzycką nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Zapart oddano 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 16 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

W związku z tym, że Pani Alicja Katarzyna Brzezińska i Pani Wioletta Agnieszka Kwiatkowska-Skrzypiec otrzymały równą, bezwzględną większość głosów a uznanie obu kandydatek za wybrane spowodowałoby przekroczenie liczby wolnych stanowisk sędziowskich przewidzianych do obsadzenia w tym postępowaniu, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącego załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2019 r. poz. 192 ze zm.), przeprowadzono ponowne głosowanie nad tymi kandydaturami.

Podczas ponownego głosowania na:

- Panią Alicję Katarzynę Brzezińską oddano 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 16 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Wiolettę Agnieszkę Kwiatkowską-Skrzypiec oddano 6 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 10 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 16 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

17