Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 604.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1080/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 604

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Jowity Gębarowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 604, zgłosiła się Pani Jowita Gębarowska - adwokat - Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Jowitę Gębarowską oddali 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw"

i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Jowity Gębarowskiej na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych oraz informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Jowity Gębarowskiej przemawiają w szczególności - ocenione łącznie: doświadczenie zawodowe oraz oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatki i opiniami służbowymi.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Jowity Gębarowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Jowita Gębarowska urodziła się w 1981 r. w Bełchatowie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2005-2006 prowadziła własną działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawniczej w Zelowie. W kwietniu 2006 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Obowiązki wykonywała w wydziale gospodarczym. W kwietniu 2011 r. rozpoczęła pracę jako asystent sędziego w IV Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Kielcach. W marcu 2015 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 11 maja 2016 r. została wpisana została na listę adwokatów prowadzoną przez tę Radę. Od dnia 16 grudnia 2016 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Kielcach. Otrzymała pozytywne opinie służbowe, w tym wystawioną przez Przewodniczącego IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Kielcach.

Ocenę kwalifikacji Pani Jowity Gębarowskiej z zakresu spraw cywilnych sporządziła Pani Arkadia Wyraz-Wieczorek - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gliwicach. Z przeprowadzonej lustracji wynika, że składne przez opiniowaną pisma procesowe, tak inicjujące postępowanie, jak i wpadkowe w toku tegoż postępowania czy środki zaskarżenia nie budziły zastrzeżeń. Spełniały przewidziane dla ich charakteru wymogi formalne i nie wymagały uzupełnienia. Opiniowana w terminie wykonywała zobowiązania Sądu. Nie było sytuacji, w której z przyczyn przez nią zawinionych zachodziła konieczność odroczenia rozprawy. Zauważalna jest rzetelność, terminowość i zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez Panią adwokat.

Ocenę kwalifikacji Pani Jowity Gębarowskiej z zakresu spraw gospodarczych sporządziła Pani Grażyna Urban - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Gliwicach, która stwierdziła, że kandydatka terminowo wykonywała wszystkie czynności procesowe oraz realizowała nałożone na nią zobowiązania. Pisma procesowe sporządzane były w sposób jasny i przejrzysty, przedstawiając rzeczową argumentację. Sędzia wizytator skonkludowała, że dokonana ocena pracy Pani adwokat, uwzględniająca jakość pracy, wiedzę prawniczą, rzetelność i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków jest pozytywna. Zastrzeżenie budzi doświadczenie procesowe w zakresie spraw prowadzonych przed sądem gospodarczym. Kandydatka złożyła uwagi do tej oceny, z którymi Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się.

Ocenę kwalifikacji Pani Jowity Gębarowskiej z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich sporządziła Pani Joanna Łukasińska-Kanty - sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gliwicach, która podniosła, że zauważalna jest rzetelność opiniowanej i duże zaangażowanie w działanie dla dobra mandanta. Na uwagę zasługuje okoliczność, że każdorazowo osobiście uczestniczyła w rozprawach, w których brała aktywny udział, była także obecna na rozprawach apelacyjnych. Nie zdarzyło się, aby z przyczyn zawinionych przez opiniowaną zachodziła konieczność odroczenia rozprawy. Terminowo wykonywała zobowiązania nałożone przez Sąd. Reasumując, sędzia wizytator oceniła pozytywnie pracę Pani adwokat.

Ocenę kwalifikacji Pani Jowity Gębarowskiej z zakresu spraw karnych sporządził Pan Sławomir Lach - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach, który stwierdził, że czynności procesowe były podejmowane przez opiniowaną terminowo, nie budziły zastrzeżeń i były każdorazowo zgodne z interesem reprezentowanej strony. Apelacje sporządzone były prawidłowo i z zachowaniem wymogów formalnych. Kandydatka wykazuje się odpowiednią znajomością prawa karnego materialnego i procesowego. Analiza spraw wskazuje, że Pani mecenas prawidłowo - starannie i rzetelnie - wywiązywała się z powierzonych obowiązków, zazwyczaj osobiście uczestniczyła w rozprawach i posiedzeniach, prawidłowo formułowała wnioski oraz wystąpienia, prawidłowo były również formułowane apelacje. Rekapitulując sędzia wizytator uznał, że przedstawiony do oceny materiał pozwala na pozytywną ocenę pracy Pani Jowity Gębarowskiej.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Osoba przedstawiona do powołania posiada stosowne doświadczenie zawodowe, nabyte w ramach wykonywanego zawodu adwokata. Podkreślić należy ponadto, że kandydatka przez ponad 10 lat pracowała na stanowisku asystenta sędziego, co - w świetle opinii, wystawionej przez Przewodniczącego IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Kielcach, jak i opinii służbowych dotyczących pracy opiniowanej w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim wskazuje, że posiada ona także niezbędną wiedzę dotyczącą metodologii pracy sędziego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Jowity Gębarowskiej znajdują odzwierciedlenie w ocenach jej pracy. Zgodnie z przedstawionymi ocenami i opiniami służbowymi, Pani Jowita Gębarowska w pełni zasługuje na powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada kandydatka, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego sądu rejonowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Jowity Gębarowskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach na posiedzeniu 21 listopada 2022 r. zaopiniowało negatywnie kandydaturę Pani Jowity Gębarowskiej, nie oddając głosów "za", przy 3 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

Dokonując analizy całokształtu zgromadzonego w niniejszym postępowaniu materiału, Rada uznała, że - w aspekcie całości okoliczności faktycznych, w tym przebiegu ścieżki zawodowej oraz kwalifikacji merytorycznych Pani Jowity Gębarowskiej - kryterium poparcia środowiska sędziowskiego nie ma mocy przeważającej.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Jowita Gębarowska posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Jowity Gębarowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku asystenta sędziego w sądzie rejonowym i w sądzie okręgowym oraz podczas wykonywania samodzielnego zawodu prawniczego adwokata, wnioski płynące z ocen jej pracy i kwalifikacji zawodowych, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także opinie służbowe.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 21 grudnia 2022 r. oddano na Panią Jowitę Gębarowską 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).