Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 491.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1063/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 491

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 491, zgłosił się Pan Marcin Andrzej Bratkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego oddali 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacji, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego przemawiają w szczególności - ocenione łącznie: uzyskane oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia oraz opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. - dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydata, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Marcin Andrzej Bratkowski urodził się dnia 23 stycznia 1978 r. w Szczecinie. Od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2000 r. był zatrudniony w kancelarii notarialnej Eleonora Dorota Drożdż, Karolina Hyjek-Marchel S.C. z siedzibą w Poznaniu na stanowisku pracownika sekretariatu. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra.

Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, we wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z ogólnym wynikiem dobrym. Od dnia 3 października do dnia 14 grudnia 2005 r. był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 15 grudnia 2005 r. został mianowany asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Chodzieży na okres 4 lat. Wykonywał czynności w II Wydziale Karnym oraz orzekał w sprawach "Co" I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Ponadto rozpoznawał sprawy uchylone do ponownego rozpoznania oraz sprzeciwy od wyroków nakazowych w Zamiejscowym Wydziale Grodzkim w Wyrzysku, a od dnia 1 maja 2008 r. orzekał również w sprawach karnych w Wydziale Grodzkim Sądu Rejonowego w Chodzieży. Obowiązki te pełnił do dnia 4 marca 2009 r. Od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Chodzieży. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży. Od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku Sądu Rejonowego w Chodzieży i orzekał w tym Wydziale. Orzekał ponadto w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz w Wydziale Cywilnym tego Sądu w zakresie spraw "Co". Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą w Wyrzysku, orzekając w tym Wydziale, ponadto rozpoczął orzekanie w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Chodzieży Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Z dniem 1 stycznia 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, orzekając w tym Wydziale, ponadto nadal orzekał w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chodzieży. Od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 15 lipca 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Chodzieży i orzekał w tym Wydziale. Od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2021 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Orzekał w XIX Wydziale Własności Intelektualnej. Od dnia 16 lipca 2021 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Pozytywne opinie o kandydacie sporządzili Prezes Sądu Rejonowego Chodzieży, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz Przewodniczący XIX Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Ocenę kwalifikacji kandydata w zakresie spraw gospodarczych sporządził Pan Piotr Marciniak - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Poznaniu, który stwierdził, że pod względem doświadczenia i stopnia realizacji procesu doskonalenia zawodowego posiada on kwalifikacje do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Pod względem merytorycznym praca kandydata została oceniona bardzo pozytywnie, a analiza orzeczeń i uzasadnień wskazuje na jego wysokie kompetencje merytoryczne. Wniosek ten znajduje potwierdzenie także w stabilności orzecznictwa. Ponadto, pod względem sprawności, terminowości, efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy opiniowany również został oceniony bardzo pozytywnie. Sędzia wizytator wskazał, że Pan Marcin Andrzej Bratkowski prowadzi postępowania bardzo sprawnie, w sposób wzorowy koncentrując materiał procesowy. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej określone elementy, a ponadto uwzględniając wysoki poziom kultury osobistej oraz odpowiedni stosunek opiniowanego do stron i współpracowników, a także jego predyspozycje osobowościowe, sędzia wizytator uznał, że Pan Marcin Andrzej Bratkowski spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego w stopniu bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji kandydata w zakresie spraw cywilnych sporządził Pan Marcin Radwan - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zaznaczył, że - poza zagadnieniem bezczynności - praca kandydata nie budzi zastrzeżeń. Jej merytoryczna ocena, dokonywana przede wszystkim przez sąd odwoławczy, ale możliwa do podjęcia także w oparciu o sporządzone w części spraw uzasadnienia, wskazuje na bardzo dobre przygotowanie do ich rozpoznania, ale również na rozległą wiedzę i duże doświadczenie zawodowe wykorzystywane przy ich prowadzeniu i rozstrzyganiu. Sędzia wizytator podkreślił, że w zasadzie większość spraw prowadzona była sprawnie, czynności podejmowane w ich toku były celowe i znajdowały merytoryczne uzasadnienie, a sposób prowadzenia wskazywał na przygotowaną koncepcję rozstrzygnięcia przy zachowaniu zasadniczego wpływu stron na ich przebieg i ostatecznie wynik. W tym zakresie ocena pracy Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego jest bardzo dobra. Zdaniem sędziego wizytatora nie można jednak pominąć dostrzeżonych w toku analizy akt okresów bezczynności. Występowały one w kilku poddanych ocenie sprawach i w większości dotyczyły opóźnień w podejmowaniu czynności na wstępnym etapie postępowania. Należy jednak wskazać również na jedną sprawę, w której bezczynność i jej skutki przybrały postać drastyczną. W tym zakresie opiniowany przedstawił wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji. Biorąc pod uwagę powyższe - w ocenie sędziego wizytatora - uzasadnione jest stwierdzenie, że Pan Marcin Andrzej Bratkowski zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kandydat zgłosił uwagi do oceny kwalifikacji, sporządzonej przez Pana Marcina Radwana - sędziego wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, które zostały uwzględnione przez Krajową Radę Sądownictwa.

Również Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży ustosunkował się do oceny kwalifikacji Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego, sporządzonej przez Pana Marcina Radwana - sędziego wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, w zakresie jego uwag co do okresów bezczynności kandydata. Stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Chodzieży również zostało uwzględnione przez Krajową Radę Sądownictwa.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie zatrudnienia na stanowiskach: asystenta sędziego, asesora sądowego i sędziego sądu rejonowego oraz w trakcie delegacji do sądu okręgowego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego znajdują odzwierciedlenie w uzyskanych ocenach jego pracy (przy uwzględnieniu przez Radę uwag wniesionych przez kandydata do oceny kwalifikacji, sporządzonej przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych).

Powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 17 października 2022 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego - oddając 18 głosów "za" (w tym 18 ocen wzorowych), przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Kandydat uzyskał zatem jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Marcin Andrzej Bratkowski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: uzyskane oceny kwalifikacji (przy uwzględnieniu przez Radę uwag wniesionych przez Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego do oceny kwalifikacji, sporządzonej przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych), dotychczasowe wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 20 grudnia 2022 r. oddano na Pana Marcina Andrzeja Bratkowskiego 9 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" oraz 5 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

7