Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 593.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1034/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 593

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Grzegorza Gałczyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 593, zgłosił się Pan Grzegorz Gałczyński - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Grzegorza Gałczyńskiego oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Grzegorza Gałczyńskiego na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

W uzasadnieniu stanowiska zespołu wskazano, że kandydat posiada bogate doświadczenie zawodowe, wysoki poziom wiedzy prawniczej i uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacji oraz pozytywną opinię Kolegium Sądu.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Grzegorza Gałczyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Grzegorz Gałczyński urodził się w 1963 r. w Sosnowcu. W 1986 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, w 1988 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dostateczną. Z dniem 1 września 1988 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie. W marcu 1989 r. zrezygnował z asesury i następnie do listopada 1990 r. pracował na stanowisku doradcy prawnego w Biurze Doradztwa Prawnego w Sosnowcu, a od maja 1990 r. do kwietnia 1991 r. - w Artystycznej Oficynie Drukarskiej

2 w Katowicach na stanowisku zarządcy administracyjnego. Z dniem 1 kwietnia 1991 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Powierzone czynności orzecznicze pełnił w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1993 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Będzinie. Z dniem 1 kwietnia 1995 r. został powołany na stanowisko Kierownika Sekcji Wykonawczej Wydziału Karnego, które piastował do dnia 31 lipca 2004 r., a z dniem 1 sierpnia 2004 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego IX Wydziału Wykonywania Orzeczeń. Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2022 r. pełnił funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Wykonywania Orzeczeń. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 kwietnia 2022 r. został delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Obowiązki wykonuje w VI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Z dniem 1 czerwca 2022 r. został powołany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu, a z dniem 6 czerwca 2022 r. został powołany do pełnienia funkcji wizytatora w tym Sądzie.

W 2006 r. ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej z oceną bardzo dobrą.

Ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Gałczyńskiego sporządził Pan Paweł Mendewski - sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Wynika z niej, że Pan Grzegorz Gałczyński spełnia formalne warunki do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wykazuje też odpowiedni stopień doświadczenia zawodowego i życiowego. Opiniujący podkreślił, że kandydat przez okres 18 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału. Jego zdaniem, powierzenie na tak długi okres funkcji kierowniczej oznacza nie tylko posiadanie przez kandydata ponadnormatywnych zdolności organizacyjnych, ale również świadczy, że jest osobą godną zaufania i należycie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. O tym samym przekonuje także fakt powierzenia mu funkcji wizytatora w VI Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Liczbowe wyniki pracy kandydata zasługują na oceny pozytywne. Przekonują o tym wskaźniki opanowania wpływu, jak i stabilność orzecznictwa. Żadnych zastrzeżeń nie nasuwa też terminowość czynności podejmowanych przez opiniowanego w toku rozpoznania sprawy, jak też w związku ze sporządzaniem uzasadnień orzeczeń. Sposób rozpoznawania spraw i orzecznictwo kandydata zasługują na oceny pozytywne i wskazują na bardzo dobre przygotowanie zawodowe. Opiniowany posiada ugruntowaną znajomość prawa karnego materialnego i procesowego, w szczególności w zakresie prawa karnego wykonawczego. Dysponuje odpowiednią wiedzą prawniczą i znajomością metodyki pracy sędziego, umiejętnie wykorzystując je w praktyce orzeczniczej. Jakościowe wyniki pracy są dobre, o czym świadczą m.in. wyniki postępowania odwoławczego. W pracy orzeczniczej opiniowany jest osobą dobrze zorganizowaną, zdecydowaną i rzeczową. Strona etyczna, cechy charakteru i jego dotychczasowa postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest osobą kulturalną, koleżeńską i łubianą przez współpracowników. Wobec powyższego sędzia opiniujący stwierdził, że kandydatura Pana Grzegorza Gałczyńskiego do powierzenia mu obowiązków orzeczniczych w sądzie okręgowym, w szczególności w wydziale penitencjarnym, jest uzasadniona.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Pan Grzegorz Gałczyński posiada wieloletni staż zawodowy oraz bardzo bogate doświadczenie orzecznicze. Umiejętności i predyspozycje do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego potwierdza wysoka ocena kwalifikacyjna kandydata, z której wynika, że Pan sędzia wykazuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat wykonując obowiązki orzecznicze osiąga dobre wyniki liczbowe i jakościowe, jest osobą dobrze zorganizowaną, zdecydowaną i rzeczową. Wyróżnia go także pełnienie funkcji w strukturach wymiaru sprawiedliwości, umiejętnie łączone z orzekaniem, a także ukończenie studiów podyplomowych.

W ocenie Rady, powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Grzegorza Gałczyńskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu w dniu 25 października 2022 r. Pan Grzegorz Gałczyński został zaopiniowany pozytywnie - 11 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Kolegium przyznało mu 63 pkt poparcia na 66 pkt. możliwych do zdobycia.

Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem jednogłośne i zdecydowane poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Grzegorz Gałczyński posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Grzegorza Gałczyńskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności bogate doświadczenie zawodowe, wieloletni staż orzeczniczy, wysoki poziom wiedzy prawniczej, wnioski płynące z oceny jego pracy i kwalifikacji, pełnione funkcje administracyjne w sądownictwie powszechnym, ukończone studia podyplomowe, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 6 grudnia 2022 r. oddano na Pana Grzegorza Gałczyńskiego 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (oddano ogółem 16 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

6