Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 598.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 960/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 listopada 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 598

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Eweliny Tomczuk do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 598, zgłosiła się Pani Ewelina Tomczuk - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę Pani Eweliny Tomczuk, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie.

Podczas głosowania na Panią Ewelinę Tomczuk nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o nierekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Eweliny Tomczuk na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że podejmując decyzję dotyczącą braku rekomendacji kandydatury Pani Eweliny Tomczuk wziął pod uwagę (dokonując oceny łącznej): brak doświadczenia w występowaniu przed sądami powszechnymi oraz relatywnie krótki czas wykonywania zawodu radcy prawnego. W ocenie zespołu profd działalności kandydatki świadczy o tym, że zdobyła ona doświadczenie prawnicze skoncentrowane wokół obsługi korporacyjnej spółek i nie legitymuje się doświadczeniem w zastępstwie procesowym stron przed sądami bądź pracy w sądzie.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymaganie ustawowe, określone w art. 63 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, a także uzyskanym przez Panią Ewelinę Tomczuk poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Eweliny Tomczuk do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Ewelina Tomczuk urodziła się dnia 8 czerwca 1982 r. w Łosicach. W latach 1997- 2002 pracowała w redakcji "Gazety Łosickiej". Od 1 lipca do 31 grudnia 2001 r. odbywała staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach na stanowisku referenta do spraw administracyjno-biurowych. Od 2 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2007 r. współpracowała - na podstawie umowy cywilnoprawnej - z Ministerstwem Zdrowia/Główną Inspekcją Sanitarną jako ekspert do spraw legislacji. Od 1 marca do 31 października 2006 r. odbywała staż w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 lipca 2006 r. do 30 lipca 2007 r. współpracowała - na

2 podstawie umowy cywilnoprawnej -z Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie jako prawnik a od 1 lipca 2006 r. do 6 stycznia 2022 r. współpracowała, również na podstawie umowy cywilnoprawnej, z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako ekspert/prawnik. Od 1 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. była zatrudniona w Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra. Od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. współpracowała z Unią Własności Pracowniczej - Izbą Gospodarczą w Warszawie jako ekspert. Od 2 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku doradcy sekretarza stanu/asystenta sekretarza stanu. Od 1 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. była zatrudniona w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku głównego specjalisty, zaś od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. pracowała w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie jako starszy specjalista - menadżer projektu. Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. współpracowała z Kancelarią Radcy Prawnego "Centrum Prawa Konkurencji" Elżbieta Modzelewska-Wąchal z siedzibą w Warszawie jako ekspert/prawnik. Od 1 sierpnia 2011 r. do 19 lipca 2021 r. prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Ewelina Tomczuk. Z dniem 15 września 2011 r. została wybrana na eksperta/biegłego dla potrzeb Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych Instytutu "ORGMASZ" w Warszawie w dziedzinie: zarządzanie projektami, w tym współfinansowanymi ze środków unijnych, zamówienia publiczne, prawo pracy, prawo medyczne, zdrowie publiczne, zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej. Od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. pracowała w AIR CLUB Centrum Podróży Stanisław Modliński Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (obecnie BCD Travel Poland sp. z o.o.) początkowo jako Kierownik zespołu do spraw umów projektowych, a od 1 maja 2012 r. jako Kierownik działu projektów konferencyjno-szkoleniowych. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w kwietniu 2014 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Od 24 czerwca 2014 r. do 19 lipca 2021 r. wykonywała zawód radcy prawnego we własnej kancelarii z siedzibą w Łosicach. Współpracowała jako radca prawny między innymi z podmiotami: Projekty Treningi Szkolenia Stanisław Modliński z siedzibą w Warszawie, MDDP S.A. Akademia Biznesu sp.k. z siedzibą w Warszawie (w latach 2014-2015); Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (w latach 2016-2018); T4B sp. z o.o. (w latach 2018-2019); 3City Invest sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, 3City Development sp. z o.o. Homes sp.k. z siedzibą w Gdyni oraz

3 3City Development sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni (w latach 2018-2021); Ingenium Logos Invest sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku (w latach 2018-2021); Polska Sieć Handlowa "Nasz Sklep" S.A. (w latach 2018-2021); Satland Prototype sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w latach 2019-2021); AIR CLUB Centrum Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie BCD Travel Poland sp. z o.o.). Od 1 stycznia 2016 r. do 31 lipca 2021 r. była wspólnikiem w Narodowym Instytucie Działań Obronnych Kulita Tomczuk Spółka jawna (jednocześnie jako radca prawny świadczyła na rzecz spółki usługi z zakresu obsługi prawnej). Od 1 stycznia 2018 r. współpracuje jako radca prawny/ekspert z Kancelarią Panasiuk & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie. Od 3 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. pracowała w AIR CLUB Centrum Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie BCD Travel Poland sp. z o.o.) na stanowisku special events director. W grudniu 2019 r. uzyskała certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. W styczniu 2020 r. uzyskała certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Z dniem 19 lipca 2021 r. podjęła zatrudnienie jako radca prawny - na podstawie umowy o pracę - w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Prawnej w Departamencie Planowania Przestrzennego). W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, a także studia podyplomowe w zakresie zagadnień legislacyjnych. Jest autorką bądź współautorką kilku publikacji. Prowadziła szkolenia dla różnych podmiotów. Jest członkiem Rady Fundacji "Kokonovo" z siedzibą w Warszawie, członkiem Rady Fundacji "Oczami Nieba" oraz członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Sakura w Warszawie.

Ocenę kwalifikacji Pani Eweliny Tomczuk sporządził Pan Przemysław Jasinkiewicz - sędzia wizytator ds. egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Opiniujący na wstępie wskazał, że w zgłoszeniu na stanowisko sędziego opiniowana podała, że prowadziła kilkanaście spraw cywilnych/gospodarczych w ramach obsługi prawnej, dodatkowo prowadziła postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wskazała kilka sygnatur spraw sądowych i wyjaśniła, że stara się robić wszystko, aby wszelkie możliwe spory załatwiać poza salą sądową. Zdaniem opiniowanej jak dotąd udaje jej się to z wielkim sukcesem, bo ponad 90% sporów, w których była pełnomocnikiem, znajduje swoje zakończenie poza sądem. Z tych przyczyn opinia w całości została oparta o badanie dołączonych do zgłoszenia opinii prawnych.

W ocenie opiniującego przedstawione do oceny sprawy generalnie należy ocenić jako sprawy o równym poziomie skomplikowania, a jednocześnie wielorodzajowe, część umów/opinii o niewielkim zakresie skomplikowania (np.: umowa o świadczenie usług doradczych), część umów/opinii o wysokim stopniu skomplikowania i szczegółowości (np.:

4

Opracowanie dotyczące analizy i sytuacji prawnej (ochrony) osoby zgłaszającej zdarzenie niepożądane w podmiocie działalności leczniczej (szpitalu) wraz z rekomendacjami i propozycjami rozwiązań legislacyjnych sprzyjających zgłaszaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków ze zdarzeń niepożądanych). Sposób formułowania opinii i umów w ocenie opiniującego jest prawidłowy, bezbłędny, w umowach są właściwe opisania essentialia negotii, właściwie wskazany tytuł umowy. Umowy zawierają wskazanie miejsca i daty, właściwie podane strony i ich reprezentację. Zawierają właściwe oświadczenia oraz zapewnienie służące wykonaniu umowy (głównie zapewnienia o charakterze gwarancyjnym - np. ze skutkiem dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi, przepisów o błędzie), właściwie określone obowiązki stron, charakterystyczne dla danej umowy. Generalnie w umowach wskazywano na odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy (odsetki, kara umowna itp.), właściwie zauważone zastrzeżenia ograniczające skuteczność umowy. Umowy zawierają postanowienia końcowe o skutkach materialnoprawnych (np.: klauzula ilości egzemplarzy umowy, parafowania stron, itp.). Często w umowach została zawarta klauzula salwatoryjna. Postanowienia umowy generalnie nie wymagały innej wykładni niż językowa i w zasadzie nie powinny powodować możliwości powstania sporów co do ich interpretacji (nie dotyczy to oczywiście ewentualnych sporów z wykonania umów). Treść umów jest jednoznaczna, czytelna, sporządzona prawidłowym językiem prawniczym, z zachowaniem zasad składni i gramatyki języka polskiego. We wnioskach końcowych opiniujący wskazał, że Pani Ewelina Tomczuk niewątpliwie posiada szeroką wiedzę w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego. Prawidłowo wykorzystuje wiedzę wykonując obowiązki zawodowe radcy prawnego. Sporządzane przez nią opinie i umowy świadczą o dużej znajomości zagadnień prawnych, dużym zaangażowaniu w pracę oraz rozległych horyzontach zawodowych. Niewątpliwie, Pani Ewelina Tomczuk posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, zważywszy na fakt, że obowiązki radcy prawnego wykonuje od niemalże ośmiu lat. Podkreślić należy dużą precyzję i staranność w zakresie sporządzanych umów, ponadprzeciętną obszerność projektów oraz bardzo dobrą orientację w różnorakich zagadnieniach cywilnych. Pani mecenas Ewelina Tomczuk jest osobą obowiązkową i wyważoną. Właściwie reprezentuje interesy stron projektując odpowiednie instytucje prawne, właściwie waży interes stron stosując adekwatne zabezpieczenia. W konkluzji sędzia wizytator wyraził pogląd, że wskazane w ocenie kwalifikacji okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że Pani Ewelina Tomczuk jest dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

5

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Ewelina Tomczuk posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe wykonując zawód radcy prawnego. Jej wysokie kwalifikacje merytoryczne znalazły odzwierciedlenie w dobrej ocenie kwalifikacyjnej, z której wynika, że wykazuje się należytą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego, a ponadto wyróżnia się umiejętnością podejmowania trafnych decyzji.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Eweliny Tomczuk za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. zaopiniowało kandydaturę Pani Eweliny Tomczuk, oddając 9 głosów "za", przy 3 głosach "przeciw". Kandydatka wybrana przez Radę otrzymała zatem wysokie poparcie tego gremium. 3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Ewelina Tomczuk posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale

6 pogłębianą wiedzę prawniczą, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Eweliny Tomczuk zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, wynikające z wykonywania samodzielnego zawodu prawniczego radcy prawnego, wnioski płynące z dobrej oceny pracy i kwalifikacji zawodowych, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 22 listopada 2022 r. oddano na Panią Ewelinę Tomczuk 13 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" oraz 7 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 21 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

o