Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 590.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 959/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 listopada 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 590

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Anny Jachniewicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 590, zgłosiła się Pani Anna Jachniewicz - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę Pani Anny Jachniewicz, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania na Panią Annę Jachniewicz oddano 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Anny Jachniewicz na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że podejmując decyzję dotyczącą rekomendacji kandydatury Pani Anny Jachniewicz wziął pod uwagę (dokonując oceny łącznej): ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, oraz opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymaganie ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, a także uzyskanym przez Panią Annę Jachniewicz poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Anny Jachniewicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Anna Jachniewicz urodziła się 2 listopada 1977 r. w Gdańsku. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W okresie od 2 lutego 2004 r. do 31 października 2005 r. była zatrudniona na 0,6 etatu jako specjalista ds. prawnych w Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas, a następnie - w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. - na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Od dnia 1 września 2006 r. zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Od początku orzekała w II Wydziale Karnym.Z dniem 13 listopada 2013 r. powierzono jej sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącej tego Wydziału, którą piastowała do 9 listopada 2018 r. Z dniem 3 marca 2021 r. objęła funkcję Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Joanna Szulc-Kozik - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wskazała, że planując rozprawy Pani sędzia stosowała się do treści art. 366 § 2 k.p.k. dążąc do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszym terminie. W sprawach, w których rozstrzygnięcie sprawy nie nastąpiło na pierwszym terminie rozprawy, było to uzasadnione sytuacją procesową, najczęściej nieobecnością wzywanych świadków lub biegłych, koniecznością przeprowadzenia wielu dowodów, w tym z opinii biegłych, nierzadko takich, których potrzeba wyniknęła w toku postępowania. Sprawy rozpoznawane przez opiniowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku rzadko osiągały bieg powyżej jednego roku od czasu otwarcia przewodu sądowego, co było wynikiem bardzo sprawnie podejmowanych czynności w zakresie organizacji rozprawy, jak i bardzo dobrego merytorycznego przygotowania się do sprawy i do wydania wyroku. Wszędzie tam, gdzie możliwie jest zakończenie sprawy na jednym terminie, rzeczywiście postępowania kończone są na pierwszym posiedzeniu. Opiniowana przestrzega zasad postępowania karnego. Kierując sprawy na posiedzenia zawsze wydawała stosowne zarządzenia z określeniem celu posiedzenia, jego terminu i miejsca, osób podlegających wezwaniu lub zawiadomieniu. Z przebiegu posiedzenia sporządzany był protokół. Pouczenia stron są właściwe, wyczerpujące i zrozumiałe, ich treść zwykle zamieszczana jest w protokole rozprawy. Pani sędzia na bieżąco podejmowała decyzje w kwestii wniosków wpływających do akt rozpoznawanych przez nią spraw. Przebieg rozpraw w ocenianych sprawach był właściwie odnotowywany poprzez wskazanie stawiennictwa stron i ich przedstawicieli procesowych, prawidłowości doręczeń, przyczyn nieobecności, składanych wniosków dowodowych, stanowisk zajętych przez strony, treści postanowień wydanych w zakresie dowodów, czy środków zapobiegawczych, udzielonych pouczeń, ujawnionych i odczytanych dokumentów. W sprawach obszernych pod względem dowodowym lub wymagających wyznaczenia kolejnego terminu rozprawy z innych przyczyn, okresy odroczenia rozprawy nieznacznie przekraczały jedynie termin przerwy. Jako przyczyny odroczenia rozprawy wskazywano najczęściej szeroko pojętą konieczność kontynuowania postępowania dowodowego i brak terminów przerwy spowodowany wyznaczeniem już innych spraw. We wnioskach końcowych sędzia wizytator stwierdziła, że przeprowadzona analiza ilościowych i jakościowych rezultatów pracy Pani sędzi, jak również analiza postępowań w sprawach przydzielonych do jej referatu w okresie objętym badaniem w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku pozwala na wyrażenie pozytywnej - bardzo dobrej opinii o kandydatce. Wskazała, że Pani sędzia legitymuje się wystarczająco długim stażem zawodowym albowiem orzeka nieprzerwanie w sprawach karnych od września 2006 r. O dużym poziomie wiedzy merytorycznej, doświadczeniu zawodowym i zdolnościach kandydatki świadczą dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa, osiągane przy dużej sprawności w zarządzaniu referatem, i bardzo dobrej terminowości w zakresie sporządzanych uzasadnień. Zarówno ugruntowana wiedza prawnicza, doświadczenie życiowe i zawodowe, jak też cechy osobowości Pani Anny Jachniewicz, nienaganna postawa zarówno w służbie, jak i poza służbą, dowodzą, że spełnia ona wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków w przypadku powołania jej na to stanowisko.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Anna Jachniewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z piastowaniem urzędu sędziego. Jej wysokie kwalifikacje merytoryczne znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej, z której wynika, że wykazuje się należytą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego, a ponadto wyróżnia się dojrzałością zawodową i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Anny Jachniewicz za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. zaopiniowało kandydaturę Pani Anny Jachniewicz, oddając 12 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", a zatem kandydatka wybrana przez Radę uzyskała jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Anna Jachniewicz posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Jachniewicz zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z bardzo dobrej oceny pracy i kwalifikacji zawodowych, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 22 listopada 2022 r. oddano na Panią Annę Jachniewicz 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1 głosie "wstrzymującym się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).