Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 600.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 958/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 listopada 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 600

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Macieja Hintertana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Pawła Wincentego Butrymowicza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 600, zgłosili się:

- Pan Paweł Wincenty Butrymowicz - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku;

- Pan Maciej Hintertan - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalei: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszone kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osób wykonujących zawód radcy prawnego, przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas głosowania na Pana Pawła Wincentego Butrymowicza nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" a na Pana Macieja Hintertana oddano 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Pana Macieja Hintertana. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji oraz informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że Pan Maciej Hintertan daje gwarancję właściwego wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Ponadto uzyskał poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. - dalej: p.u.s.p.).

2

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym, opiniami służbowymi, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Macieja Hintertana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

II

Charakterystyka kandydatów

Pan Maciej Hintertan urodził się w 1969 r. w Augustowie. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, Filia w Białymstoku z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 września 1993 r. do 22 maja 1994 r. pracował w Urzędzie Skarbowym w Augustowie jako referent ds. karno-skarbowych. Od 23 maja do 31 sierpnia 1994 r. był zatrudniony w Urzędzie Ochrony Państwa Delegatura w Suwałkach jako funkcjonariusz. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach, we wrześniu 1996 r. złożył egzamin sędziowski z ogólną oceną bardzo dobrą. Z dniem 21 października 1996 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ełku. Z dniem 1 kwietnia 1997 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach. W latach 1998-2004 był Przewodniczącym Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz Kierownikiem Sekcji Rejestrowej (poprzednik Krajowego Rejestru Sądowego). Od 4 maja do 30 sierpnia 2006 r. prowadził działalność gospodarczą jako doradca prawny. Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 1 września 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych Michał Hintertan Maciej Hintertan s.c. w Augustowie. W roku akademickim 2000/2001 prowadził ćwiczenia z zakresu prawa cywilnego i handlowego w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach, a w roku akademickim 2003/2004 - ćwiczenia z przedmiotu: Organizacja Systemu Sprawiedliwości we Wszechnicy Mazurskiej 3 w Olecku. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Ocenę kwalifikacji Pana Macieja Hintertana sporządziła Pani Dorota Kołodziej - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która wskazała, że kandydat wykonuje obowiązki zawodowe w sposób rzetelny i staranny. Zachowanie na sali rozpraw nie budzi żadnych zastrzeżeń. Właściwie reprezentuje interesy stron, składając pisma procesowe, wnioski dowodowe lub środki odwoławcze. Na podkreślenie zasługuje, że w większości spraw strona przez niego reprezentowana uzyskuje korzyści procesowe, a także to, że sprawy, w których występuje jako pełnomocnik, mają różnorodny charakter. Opiniowany odbył etatową aplikację sądową i w roku 1996 r. zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1996-2005 orzekał w sądzie rejonowym, przez pierwsze 2 lata jako asesor, a następnie jako sędzia. Od 2006 r. jest radcą prawnym. Niewątpliwie Pan Maciej Hintertan - w ocenie sędzi wizytator - posiada wystarczające doświadczenie zawodowe zważywszy na fakt, że obowiązki radcy prawnego wykonuje od 16 lat, wcześniej przez 9 lat wykonywał obowiązki sędziego. Przebieg jego pracy zawodowej świadczy o tym, że jest osobą podnoszącą kwalifikacje, kompetentną, sumienną i dobrze zorganizowaną. Dotychczasowy przebieg pracy kandydata wskazuje na pogłębione umiejętności pracy na sali sądowej, w tym w relacji do sądu, stron postępowania, pełnomocników, świadków czy też biegłych.

W związku z powyższym - w ocenie sędzi wizytator - Pan radca prawny Maciej Hintertan spełnia warunki do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i jest dobrym kandydatem na to stanowisko.

Pan Paweł Wincenty Butrymowicz posiada odpowiednie, wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełnia wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Paweł Wincenty Butrymowicz urodził się w 1980 r. w Gdańsku. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 20 lutego do 15 września 2006 r. był zatrudniony jako aplikant - prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zimmermann & Romanowski Spółka Komandytowa w Sopocie. Od 14 lipca 2006 r. pracuje w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku,

4 reprezentując spółkę w procesach sądowych, w szczególności dotykających sporów medycznych, będąc zatrudnionym na stanowisku - początkowo asystenta radcy prawnego, a obecnie radcy prawnego w ramach stosunku pracy. W 2009 r. ukończył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 6 kwietnia 2010 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc własną działalność gospodarczą z siedzibą w Gdańsku - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Butrymowicz.

W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie prawa medycznego dla prawników, z wynikiem bardzo dobrym. Podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Wincentego Butrymowicza sporządziła Pani Dorota Kołodziej - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która wskazała, że kandydat niewątpliwie posiada wiedzę w zakresie prawa cywilnego materialnego, jak i procesowego, którą prawidłowo wykorzystuje wykonując obowiązki zawodowe radcy prawnego. Pisma procesowe i opinie prawne sporządzane przez kandydata świadczą o znajomości zagadnień prawa cywilnego czy administracyjnego. Pan Paweł Wincenty Butrymowicz posiada wystarczające doświadczenie zawodowe zważywszy na fakt, że obowiązki radcy prawnego wykonuje od 2010 r., zaś jego doświadczenie zawodowe datuje się od 2006 r. Przebieg pracy zawodowej świadczy o tym, że jest osobą podnoszącą kwalifikacje, kompetentną i dobrze zorganizowaną. Dotychczasowy przebieg pracy kandydata wskazuje na pogłębione umiejętności pracy na sali sądowej, w tym w relacji do stron postępowania, pełnomocników, świadków czy tez biegłych. Pan Paweł Wincenty Butrymowicz jest osobą obowiązkową, właściwie i z pełnym zaangażowaniem reprezentującą interes strony składając odpowiednie żądania, wnioski dowodowe i środki odwoławcze.

Wskazane powyższej okoliczności pozwalają - w ocenie sędzi wizytator - na stwierdzenie, że Pan Paweł Wincenty Butrymowicz spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i jest dobrym kandydatem na to stanowisko.

5

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pan Maciej Hintertan posiada wieloletnie, bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu - od września 2006 r. - zawodu radcy prawnego, a wcześniej zdobyte podczas orzekania w sądzie rejonowym i pełniąc funkcję przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji rejestrowej. Stale podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych, konferencjach i seminariach. Realizuje się również w zakresie pracy dydaktycznej. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Macieja Hintertana znajdują odzwierciedlenie w przebiegu drogi zawodowej oraz dobrej ocenie jego pracy, w której zwrócono uwagę, że jest osobą kompetentną, sumienną i dobrze zorganizowaną, a dotychczasowy przebieg jego pracy wskazuje na pogłębione umiejętności pracy na sali sądowej.

Kontrkandydat w osobie Pana Pawła Wincentego Butrymowicza także otrzymał dobrą ocenę swojej pracy i kwalifikacji zawodowych. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego i wieloletnie doświadczenie,

6

zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym prowadzącego własną działalność gospodarczą. Wykazał się ponadto zaangażowaniem w proces samodoskonalenia zawodowego, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych, jednak jego doświadczenie zawodowe nie jest tak bogate i różnorodne, jak wybranego kandydata. Legitymuje się ponadto zdecydowanie krótszym stażem zawodowym - zawód radcy prawnego wykonuje od 2010 r., podczas gdy wytypowany przez Radę kandydat od 2006 r., a wcześniej - od 1996 r. orzekał przez 9 lat jako asesor, a następnie sędzia sądu rejonowego.

Rada uznała zatem, że dotychczasowy, wieloletni i bogaty przebieg ścieżki zawodowej oraz staż pracy przemawia za wyborem Pana Macieja Hintertana. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna i praktyczna, jaką posiada wybrany kandydat, w połączeniu z doświadczeniem, zdobytym w zawodzie radcy prawnego, a wcześniej sędziego sądu rejonowego, pełnienie funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości, jak również podnoszenie kwalifikacji dają gwarancję należytego pełnienia przez niego obowiązków na stanowisku sędziego sądu okręgowego, o które się ubiega.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Macieja Hintertana za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania. 2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podczas posiedzenia 20 września 2022 r. zaprezentowano kandydatury Pana Pawła Wincentego Butrymowicza i Pana Macieja Hintertana, a w dniu 29 września 2022 r. ogłoszono wyniki głosownia - Pan Paweł Wincenty Butrymowicz uzyskał 0 głosów "za" i 12 głosów "przeciw", a Pan Maciej Hintertan - 11 głosów "za" i 1 głos "przeciw". Kandydat wybrany przez Radę otrzymał zatem, jako jedyny z kandydatów, poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Maciej Hintertan posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Macieja Hintertana zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie, bogate

7 i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego a wcześniej pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, jak również pełnienia funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości, ogólny staż pracy, wnioski płynące z dobrej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 22 listopada 2022 r. oddano na:

- Pana Pawła Wincentego Butrymowicza 1 głos "za", 1 głos "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Macieja Hintertana 17 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 19 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskała zatem wyłącznie kandydatura Pana Macieja Hintertana.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

9