Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 832.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.2.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR 89/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lutego 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 832

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 832, zgłosiła się Pani Katarzyna Sulewska-Freigin - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania na posiedzeniu zespołu na kandydatkę oddano 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendacją Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin przemawiały (ocenione łącznie): bogate doświadczenie zawodowe, wysoki poziom wiedzy prawniczej, pozytywna ocena kwalifikacji oraz pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, a także uzyskanym przez Panią Katarzynę Sulewską-Freigin poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Katarzyna Sulewska-Freigin urodziła się w 1981 r. w Piszu. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Od 1 czerwca 2006 r. do 14 kwietnia 2007 r. wykonywała obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Od 3 kwietnia 2007 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w którym do 30 kwietnia 2016 r. wykonywała czynności w V Wydziale Gospodarczym. Z dniem 1 maja 2016 r. awansowała na stanowisko starszego asystenta sędziego i wykonuje czynności w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kandydatka pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Dorota Zientara - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu. Wskazała ona, że Pani Katarzyna Sulewska-Freign uzyskała wyłącznie pozytywne oceny pracy w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Opinie wyrażone przez sędziów bezpośrednio współpracujących z kandydatką, jak i jej przełożonych, świadczą bardzo dobrze o zakresie jej wiedzy oraz cechach osobowości. W przytoczonych opiniach sędziowie opisywali Panią asystent jako osobę sumienną i staranną, posiadającą szeroką wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego, którą umiejętnie wykorzystuje przy wykonywaniu zleconych czynności, potrafiącą samodzielnie podejmować logiczne i uzasadnione decyzje, poprzedzone szczegółową analizą faktyczną i prawną zleconego zadania, skutecznie planującą i organizującą pracę, zdyscyplinowaną, samodzielną, pracowitą, systematycznie pogłębiającą posiadaną wiedzę i umiejętności. Sędziowie zgodnie wskazywali, że cechuje ją wysoka kultura osobista, jest uprzejma, koleżeńska, bezkonfliktowo układa współpracę z przełożonymi i pracownikami sekretariatu. Współpracuje z wieloma sędziami, co stanowi pewne utrudnienie w postaci konieczności dostosowania się do indywidualnych wymagań każdego z sędziów, wymaga także szczególnej organizacji pracy. Sędzia opiniująca podniosła, że w aktach osobowych Pani asystent znajdują się opinie ośmiorga sędziów, z którymi współpracowała, a także opinie Pani Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszystkie są zdecydowanie pozytywne. Takie zgodne stanowiska sędziów współpracujących z opiniowaną najlepiej przekonują o kwalifikacjach, zakresie wiedzy oraz cechach osobowości, predestynujących kandydatkę do zawodu sędziego. Sporządzane przez opiniowaną projekty orzeczeń i uzasadnień cechuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu wielu dziedzin prawa, przygotowywane przez nią projekty rozstrzygnięć oraz ich uzasadnienia uwzględniały całokształt materiału dowodowego, były sporządzone prawidłowo i z zachowaniem wymogów procedury cywilnej. Sposób formułowania twierdzeń i wniosków, ujętych w projektach uzasadnień, wyróżniał się klarownością i precyzją, a także logiką i uporządkowaniem przyjętej argumentacji. Różnorodność spraw pozwoliła Pani asystent na nabywanie wszechstronnego doświadczenia w pracy zawodowej. W konsekwencji zatem, mimo braku doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia postępowań, w ocenie sędzi opiniującej, wypełnione zostały ustawowe przesłanki wymagane do ubiegania się o stanowisko sędziego, a zaangażowanie w dotychczas wykonywaną pracę, opisywane przez przełożonych, prognozuje pozytywnie sumienne wypełnianie w przyszłości obowiązków sędziego. Kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego sądu rejonowego.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Katarzyna Sulewska-Freigin posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta sędziego a obecnie - starszego asystenta sędziego. Ponadto pogłębia wiedzę przez uczestnictwo w licznych szkoleniach zawodowych. Jej kwalifikacje zostały ocenione pozytywnie w ramach przeprowadzonej oceny, w której wskazano między innymi, że sporządzane przez kandydatkę projekty orzeczeń i ich uzasadnień cechuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu wielu dziedzin prawa. W odpowiednim stopniu wypełniła więc kryteria doświadczenia zawodowego i oceny kwalifikacji, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu na posiedzeniu 20 grudnia 2021 r. zaopiniowało pozytywnie Panią Katarzynę Sulewską-Freigin.

Kandydatka wypełniła zatem w wysokim stopniu kryterium, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Katarzyna Sulewska-Freigin posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyny Sulewskiej -Freigin zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie w zawodzie asystenta sędziego, a obecnie - starszego asystenta sędziego, wnioski płynące z pozytywnej oceny kwalifikacji zawodowych oraz poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu.

IV

Wynik glosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 lutego 2022 r. na Panią Katarzyną Sulewską-Freigin oddano 18 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 19 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).