Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 792.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.1.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 40/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 792

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Barbary Moniki Rezmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowego w Szczecinie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 792, zgłosiła się Pani Barbara Monika Rezmer - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Barbarę Monikę Rezmer oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie Pani Barbary Moniki Rezmer. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony wieloletnim doświadczeniem zawodowym, szeroką wiedzą prawniczą, oceną kwalifikacyjną, poparciem Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie kandydatkę.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydatki, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Barbary Moniki Rezmer do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Barbara Monika Rezmer urodziła się 8 stycznia 1975 r. w Szczecinie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Choszcznie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w w Choszcznie. Orzekała w II Wydziale Karnym. Z dniem 1 lipca 2006 r. została

przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie, w którym orzekała w VI Wydziale Karnym, a następnie - z dniem 1 stycznia 2009 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w którym orzekała w IV Wydziale Karnym i V Wydziale Karnym. Od 1 stycznia 2017 r. do 13 września 2021 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Od 13 września 2021 r. została delegowana do pełnienia obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach, a także studia podyplomowe z zakresu: prawa europejskiego dla sędziów, ukończone w 2006 r. z wynikiem pozytywnym, prawa dowodowego, ukończone w 2009 r. z wynikiem bardzo dobrym, oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego dla sędziów sadów powszechnych orzekających w sprawach karnych, prokuratorów oraz asesorów prokuratury, ukończone w 2013 r., również z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji Pani Barbary Moniki Rezmer sporządziła Pani Magdalena Łopuszko - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. W ocenie opiniującej, dane statystyczne i dokonana kontrola akt spraw prowadzonych przez kandydatkę, jak również przebieg dotychczasowej wieloletniej służby sędziowskiej wskazują, że Pani Barbara Monika Rezmer jest bardzo dobrą kandydatką do objęcia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Dotychczasowa praca orzecznicza kandydatki nie budzi zastrzeżeń. Opiniująca podkreśliła zaangażowanie Pani Barbary Moniki Rezmer w wykonywaną pracę, bardzo dobre wyniki, zarówno w zakresie wydajności, jak i poziomu merytorycznego. Bardzo dobrze została także oceniona terminowość dokonywania czynności. Najmniejszych zastrzeżeń nie budzi kultura urzędowania, osobowość kandydatki i jej postawa etyczna. W ocenie opiniującej, Pani Barbara Monika Rezmer spełnia kryteria do powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego oraz istnieją wszelkie przesłanki do uznania, że kandydatka będzie w sposób właściwy i rzetelny pełniła powierzone jej obowiązki sędziego sądu okręgowego.

Pani Barbara Monika Rezmer posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego i - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej spełnia wszystkie kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Barbara Monika Rezmer posiada ponad 19-letnie doświadczenie orzecznicze, zdobyte na stanowisku asesora sądowego oraz w pełnieniu urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Pełnienie obowiązków orzeczniczych z sukcesem łączyła z piastowaniem funkcji administracyjnej w sądzie. Jest także delegowana do pełnienia obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje, o czym świadczą ukończone studia podyplomowe oraz szkolenia. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Barbary Moniki Rezmer znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie jej pracy oraz opiniach służbowych. Zgodnie z przedstawionymi ocenami i opiniami, wyniki statystyczne pracy kandydatki w okresie poddanym kontroli są bardzo dobre. Bardzo dobrze została także oceniona jakość orzecznictwa i jego stabilność. Warsztat pracy Pani sędzi wskazuje na wysokie umiejętności zawodowe i profesjonalne działanie.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Barbary Moniki Rezmer za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie kandydatkę.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Barbara Monika Rezmer posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Barbary Moniki Rezmer zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie orzecznicze, zdobyte na szczeblu sądu rejonowego i okręgowego, wnioski płynące z bardzo dobrej oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, opinie służbowe, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 19 stycznia 2022 r. na Panią Barbarę Monikę Rezmer oddano 14 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 14 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).