Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 791.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.1.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 39/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 791

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowego w Szczecinie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 791, zgłosiła się Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak - sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Aleksandrę Elżbietę Krukar-Leśniak oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony wieloletnim doświadczeniem zawodowym, szeroką wiedzą prawniczą, oceną kwalifikacyjną, poparciem Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie kandydatkę.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydatki, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak urodziła się 1 kwietnia 1980 r. w Szczecinie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym plus. Od 15 marca 2006 r. do 22 października 2007 r. pracowała w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w w Goleniowie. Orzeka w II Wydziale Karnym. Od 1 października 2017 r. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału, a od 10 maja 2019 r. pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach, a także studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego, ukończone w 2021 r. z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak sporządziła Pani Małgorzata Puczko - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. W ocenie opiniującej, kandydatka prezentuje wysoką kulturę urzędowania, obejmującą kulturę osobistą i poszanowanie praw stron. Badania aktowe i wyniki statystyczne pozwalają na stwierdzenie, że Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak prezentuje właściwą organizację pracy w decemacie, jest systematyczna, rzetelnie wykonuje obowiązki. Postępowania prowadzi bardzo sprawnie, jest przygotowana do rozprawy, zna dobrze materiał dowodowy. Pani sędzia prawidłowo gromadzi materiał dowodowy, wykazuje się aktywnością w zbieraniu dowodów, posiada umiejętność uchwycenia wydźwięku poszczególnych dowodów, wzajemnego ich powiązania, nadania każdemu z nich właściwej rangi procesowej i spojrzenia przez ich pryzmat na istotę zarzucanego oskarżonemu czynu. Redakcja orzeczeń i uzasadnień nie budzi zastrzeżeń. Orzeczenia zawierają podstawę prawną ich wydania. Postanowienia i wyroki pisane są w sposób prawidłowy i transparentný. Poziom orzecznictwa pod względem merytorycznym należy ocenić pozytywnie, mimo odsetka wyroków uchylonych i przekazanych spraw do ponownego rozpoznania oraz zmienionych. W ocenie opiniującej, Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak spełnia kryteria do powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego i - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej spełnia wszystkie kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak posiada prawie 16-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowiskach: asystenta sędziego, asesora sądowego oraz w pełnieniu urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Pełnienie obowiązków orzeczniczych z sukcesem łączy z piastowaniem funkcji administracyjnych w sądzie. Stale podnosi swoje kwalifikacje, o czym świadczą ukończone studia podyplomowe oraz szkolenia. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak znajdują odzwierciedlenie w ocenie jej pracy oraz opiniach służbowych. Zgodnie z przedstawionymi ocenami i opiniami, wyniki statystyczne pracy kandydatki w okresie poddanym kontroli są zadowalające. Pozytywnie zostały także ocenione jakość i poziom merytoryczny jej orzecznictwa. Warsztat pracy Pani sędzi wskazuje na wysokie umiejętności zawodowe i profesjonalne działanie.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie kandydatkę.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Aleksandra Elżbieta Krukar-Leśniak posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Aleksandry Elżbiety Krukar-Leśniak zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, w tym orzecznicze, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, opinie służbowe, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 19 stycznia 2022 r. na Panią Aleksandrę Elżbietę Krukar-Leśniak oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 13 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).