Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 512.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.1.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 26/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 512

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 512, zgłosiły się:

- Pani Małgorzata Kanigowska-Wajs - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy -Woli w Warszawie oraz

- Pani Anna Joanna Piotrowska - asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Panią Annę Joannę Piotrowską, Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą ni* 799/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jej zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół na posiedzeniu 17 stycznia 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Małgorzatę Kanigowską-Wajs oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji oraz informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

W ocenie zespołu kandydatka spełnia przesłanki powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego: legitymuje się odpowiednim doświadczeniem życiowym i stażem zawodowym, a jej praca została oceniona pozytywnie przez sędzię sporządzającą ocenę kwalifikacji.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatki oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Małgorzata Kanigowska-Wajs urodziła się 25 marca 1981 r. w Ciechanowie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 5 września 2005 r. do 31 października 2006 r. pracowała jako asystent biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, księgowości, podatków i finansów w ABES AUDYT Sp. z o.o. Od 1 listopada 2006 r. do 31 marca 2008 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Po ukończeniu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Następnie, od 3 listopada 2008 r. do 31 marca 2010 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obowiązki wykonywała w IV Wydziale Cywilnym. W okresie od 3 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. była wykładowcą w Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łodzi. Od 1 kwietnia 2010 r. do 28 czerwca 2012 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w którym obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Orzekała początkowo w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 2 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia 2018 r. - w I Wydziale Cywilnym. Od 15 marca 2016 r. została delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, przy czym do 25 stycznia 2017 r. zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Biurze Ministra, od 26 stycznia 2017 r. do 14 maja 2019 r. - w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjnego, od 15 do 27 maja 2019 r. - w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, od 28 maja 2019 r. do 26 lipca 2020 r. - pełniła funkcję naczelnika Wydziału VII do Spraw Osobowych w tym Departamencie, od 27 lipca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. - zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych a od 1 maja 2021 r. - jest Dyrektorem tego Departamentu. Z dniem 16 kwietnia 2016 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i przydzielona do orzekania w I Wydziale Cywilnym. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z oceną bardzo dobrą.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Dorota Trautman - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia opiniująca wskazała, że analiza pracy kandydatki za okres orzekania przez nią w sądzie rejonowym wskazuje, że niewątpliwie posiada ona bardzo dobre merytoryczne przygotowanie oraz predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego, co daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, również na poziomie sędziego sądu okręgowego. Warsztat pracy Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, podobnie jak jej przygotowanie merytoryczne. Daje się zauważyć rzetelność, pracowitość, sumienność i staranność kandydatki w wypełnianiu spoczywających na niej zadań orzeczniczych w tamtym okresie. Pani sędzia doskonale radziła sobie z pracą w referacie, niezależnie od tego, w jakim wydziale orzekała. Należy podkreślić dobre opanowanie wpływu, terminowość sporządzania uzasadnień oraz stabilność orzecznictwa. Sędzia opiniująca zauważyła, że objęty oceną okres pracy orzeczniczej był krótki, obejmował niespełna 4 lata, a od 15 marca 2016 r. opiniowana nie realizuje zadań orzeczniczych, ze względu na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydatka uzyskała pozytywne opinie przełożonych, zarówno z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, jak i z Ministerstwa Sprawiedliwości.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Małgorzata Kanigowska-Wajs posiada odpowiedni staż orzeczniczy oraz szeroką wiedzę prawniczą. Wysokie kwalifikacje merytoryczne kandydatki znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jej pracy i kwalifikacji. Także wyniki statystyczne w zakresie opanowania wpływu oraz stabilność orzecznictwa nie budzą zastrzeżeń. Krajowa Rada Sądownictwa dostrzegła, co zostało podkreślone w ocenie kwalifikacji, że Pani Małgorzata Kanigowska- Wajs od kilku lat nie realizuje zadań orzeczniczych, gdyż na podstawie delegacji pełni obowiązki administracyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednak okoliczność ta nie może dezawuować jej kandydatury zwłaszcza, że w opinii służbowej, sporządzonej przez Panią Katarzynę Frydrych - podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podkreślono te cechy kandydatki, które szczególnie predestynują ją do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego, takie jak: pracowitość, skrupulatność, doskonała organizacja pracy, umiejętność sprawnego działania pod presją czasu. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Małgorzata Kanigowska-Wajs, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej sędziego sądu rejonowego, a wcześniej również na stanowisku asystenta sędziego, a także podnoszenie kwalifikacji np. przez ukończenie studiów podyplomowych, dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Małgorzaty Kani go wskiej-Wajs za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również opinię Kolegium Sądu Okręgowego Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu 24 listopada 2021 r. zaopiniowało kandydaturę Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, oddając 6 głosów "za" oraz nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", przy mocy poparcia 30 punktów.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Małgorzata Kanigowska-Wajs posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystywała w praktyce orzeczniczej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, a także wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 18 stycznia 2022 r. na Panią Małgorzatę Kanigowską-Wajs oddano 14 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).