Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 722.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.1.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 20/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Połskim z 2021 r., poz. 722

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 722, zgłosiła się Pani Iwona Piekańska-Szymańska - sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół na posiedzeniu 17 stycznia 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Iwonę Piekańską-Szymańską oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji oraz informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

W ocenie zespołu kandydatka spełnia przesłanki powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego: legitymuje się odpowiednim doświadczeniem życiowym i stażem zawodowym, a jej praca została oceniona pozytywnie przez sędzię sporządzającą ocenę kwalifikacji.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatki oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Iwona Piekańska-Szymańska urodziła się w 1970 r. w Inowrocławiu. W 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, we wrześniu 1996 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W dniu 21 października 1996 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w którym powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała do 31 sierpnia 1997 r., a następnie - od 1 września 1997 r. do 28 września 1998 r. - w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Orzeka w sprawach karnych. Od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2009 r. pełniła funkcję Przewodniczącej VII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. pełniła funkcję Przewodniczącej VI Wydziału Karnego tego Sądu. Od 16 listopada 2017 r. do chwili obecnej pełni funkcję Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, a od 7 grudnia 2020 r. - Przewodniczącej II Wydziału Karnego. Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach, kursach i w konferencjach naukowych. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego, z wynikiem bardzo dobrym, a w 2015 r. również na tym Uniwersytecie - z zakresu finansów i ekonomii dla sędziów, także z wynikiem bardzo dobrym.

Ocenę kwalifikacji Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej sporządziła Pani Małgorzata Lessnau-Sieradzka- sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wskazała, że opiniowaną cechuje dobre przygotowanie merytoryczne do rozpoznawania spraw. W kontrolowanym okresie wyniki liczbowe i stabilność orzecznictwa są na bardzo dobrym poziomie, również uzasadnienia orzeczeń kandydatka sporządza co do zasady w ustawowym terminie, a ewentualne przekroczenia terminu są usprawiedliwione. Pani sędzia sprawnie prowadzi postępowanie, przygotowanie rozpraw było odpowiednie do stanu sprawy, nie stwierdzono sytuacji, w których rozprawy byłyby wyznaczane bezcelowo. Sędzia wizytator zaznaczyła, że przeanalizowany materiał wskazuje na wysoki poziom wiedzy prawniczej kandydatki i umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Kandydatka uzyskała również pozytywną opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Iwona Piekańska-Szymańska posiada wieloletni staż orzeczniczy oraz szeroką wiedzę z zakresu prawa karnego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne kandydatki znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jej pracy i kwalifikacji. Także wyniki liczbowe oraz stabilność orzecznictwa nie budzą zastrzeżeń. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani sędzia Iwona Piekańska-Szymańska, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej sędziego sądu rejonowego, a także podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach oraz ukończenie studiów podyplomowych, dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również opinię Kolegium Sądu Okręgowego Bydgoszczy.

Podczas posiedzenia 16 listopada 2021 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zaopiniowało pozytywnie kandydatkę, oddając 6 głosów "za" i nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". Kandydatka uzyskała zatem jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Iwona Piekańska-Szymańska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce orzeczniczej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Iwony Piekańskiej-Szymańskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 18 stycznia 2022 r. na Panią Iwonę Piekańską-Szymańską oddano 15 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).