Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 113.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 668/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 113

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Moniki Anny Saleckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 113, zgłosiły się: - Pani Monika Anna Salecka - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej oraz - Pani Katarzyna Anna Steffek - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Panią Katarzynę Annę Steffek Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 348/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jej zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatkę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Monikę Annę Salecką oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Moniki Anny Saleckiej na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Moniki Anny Saleckiej przemawiają w szczególności - ocenione łącznie: doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego, oraz ocena jej pracy i kwalifikacji zawodowych.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymaganie ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Moniki Anny Saleckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Monika Anna Salecka urodziła się 3 marca 1975 r. w Bochni. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu w latach 1999-2002 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 września 1998 r. do 30 kwietnia 1999 r. oraz od 1 września 1999 r. do 30 kwietnia 2003 r. była zatrudniona jako nauczyciel prawa w V Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej. Od 1 września 2001 r. do 30 kwietnia 2003 r. pracowała w Kancelarii Prawniczej w Katowicach na stanowisku prawnika. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym i powierzono jej z tym dniem pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. W trakcie asesury została skierowana do orzekania w VIII Wydziale Grodzkim, początkowo w pionie karnym, a od 1 lipca 2003 r. - w pionie cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Po uzyskaniu nominacji nadal orzekała w VIII Wydziale Grodzkim, w pionie cywilnym. Z dniem 1 maja 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Pszczynie. Początkowo orzekała w VI Wydziale Grodzkim - w pionie cywilnym aż do likwidacji tego Wydziału z dniem 30 czerwca 2009 r. Od 1 lipca 2009 r. orzekała w I Wydziale Cywilnym. Jednocześnie, od 1 czerwca 2009 r. do 30 marca 2010 r. pełniła funkcję Przewodniczącej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 12 września 2018 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku -Białej. Została skierowana do orzekania w X Wydziale Cywilnym. Z dniem 6 grudnia 2019 r. została jej powierzona funkcja Zastępcy Przewodniczącego X Wydziału Cywilnego, a od 1 lipca 2020 r. do 14 lutego 2022 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej na okres od 15 lutego do 14 sierpnia 2022 r. Orzeka w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. W związku z delegacją zrzekła się funkcji Przewodniczącej X Wydziału Cywilnego. Kandydatka uczestniczyła w ramach doskonalenia zawodowego w licznych szkoleniach i wykładach.

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Anny Saleckiej sporządziła Pani Aleksandra Kłoda - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w ocenie której kandydatka dysponuje szeroką wiedzą z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, którą umiejętnie wykorzystuje w pracy zawodowej. Lustracja akt wskazuje na dobre przygotowanie merytoryczne i dostrzeganie istoty problematyki prawnej rozpoznawanych spraw. Podejmowane przez opiniowaną czynności procesowe są celowe i adekwatne do stanu sprawy. Wydawane orzeczenia pod względem konstrukcyjnym są prawidłowe, a uzasadnienia zawierają wszystkie wymagane elementy i sporządzane są z dużą starannością. O dobrej sprawności postępowania świadczy stosunkowo niewielka liczba spraw ponadtrzyletnich w referacie opiniowanej. Nie budzi też zastrzeżeń terminowość sporządzania uzasadnień oraz stabilność orzecznictwa. Podsumowując, sędzia wizytator uznała, że Pani sędzia rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest przy tym osobą o nienagannej kulturze osobistej, otwartą i koleżeńską. Posiadana wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe, dobre opanowanie metodyki pracy sędziego uzasadniają przyjęcie, że Pani Monika Anna Salecka posiada kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Osoba przedstawiona do powołania posiada stosowne doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku sędziego sądu rejonowego oraz w ramach delegacji do sądu okręgowego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Moniki Anny Saleckiej znajdują odzwierciedlenie w ocenie jej pracy. Zgodnie z przedstawioną oceną kwalifikacji, Pani Monika Anna Salecka w pełni zasługuje na powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada kandydatka, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej sędziego dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego sądu okręgowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Moniki Anny Saleckiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na posiedzeniu 28 kwietnia 2022 r. zaopiniowało pozytywnie Panią Monikę Annę Salecką, oddając 7 głosów "za" (suma poparcia 35/48), nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a zatem wybrana przez Radę kandydatka uzyskała poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Monika Anna Salecka posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Moniki Anny Saleckiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego oraz w ramach delegacji w sądzie okręgowym, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, bardzo dobre opinie służbowe, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, a także doskonalenie zawodowe przez udział w szkoleniach.

IV

Wynik glosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 lipca 2022 r. na Panią Monikę Annę Salecką oddano 14 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie. POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).