Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 142.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 738/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 142

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 142, zgłosił się Pan Jarosław Zygmunt Koczański - sędzia Sądu Rejonowego w Miechowie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że - mając na uwadze wieloletnie doświadczenie kandydata, bardzo dobrą ocenę kwalifikacji, wyróżniającą opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie - Pan sędzia w pełni zasługuje na powołanie do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji i doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami służbowymi, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Jarosław Zygmunt Koczański urodził się w 1967 r. w Krakowie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 1992 r. ukończył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Od 1 listopada 1992 r. do 12 lipca 1994 r. wykonywał powierzone obowiązki orzecznicze jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, w I Wydziale Cywilnym, a następnie - do 2000 r. jako sędzia orzekał w I Wydziale Cywilnym i w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Od 1 maja 2000 r. do 30 czerwca 2015 r. orzekał w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w I Wydziale Cywilnym oraz w XV Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 1 lipca 2015 r. do chwili obecnej orzeka w Sądzie Rejonowym w Miechowie, w I Wydziale Cywilnym. Ponadto pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie oraz Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu.

Ocenę kwalifikacji Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego sporządziła Pani Agata Maniecka-Kurotaki - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie, zdaniem której przeprowadzona analiza wyników pracy Pana sędziego prowadzi do wniosku, że opiniowany podejmuje czynności niezwłocznie po przedłożeniu akt, posiada wysoką znajomość przepisów prawa i orzecznictwa, ma bardzo dobry warsztat pracy, jego kilkudziesięcioletnie doświadczenie orzecznicze znajduje odzwierciedlenie w osiąganych bardzo dobrych wynikach orzeczniczych. W ocenie sędzi wizytator, przeprowadzona lustracja pozwala na bardzo dobrą ocenę pracy kandydata. Jak podkreśliła sędzia wizytator, opiniowany spełnia wszelkie wymogi formalne, posiada predyspozycje osobowościowe, ma ugruntowany, wieloletni warsztat pracy.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Krajowa Rada Sądownictwa, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, dokumentujące doświadczenie kandydata, jak również bardzo dobrą ocenę jego pracy i kwalifikacji, uwzględniła, że Pan Jarosław Zygmunt Koczański posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze, jak również doświadczenie, wynikające z pełnienia funkcji administracyjnych w sądownictwie. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada

Pan Jarosław Zygmunt Koczański, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej sędziego, dają gwarancję należytego wykonywania przez niego obowiązków sędziego na szczeblu sądu okręgowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. zaopiniowało Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego, oddając: 12 głosów "za", przy 2 głosach "wstrzymujących się" (opinia wyróżniająca). Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem znaczące poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jarosław Zygmunt Koczański posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania obowiązków sędziego, oraz wnioski płynące z bardzo dobrej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych, jak również wyróżniająca opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w wyrażonym przez Krajową Radę Sądownictwa poparciu dla kandydata.

IV

Wynik glosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 26 lipca 2022 r. na Pana Jarosława Zygmunta Koczańskiego oddano 15 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).