Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 4.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 656/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 4

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 4, zgłosiły się:

- Pani Monika Justyna Obłoża - sędzia Sądu Rejonowego w Rykach oraz

- Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie wobec Pani Moniki Justyny Obłoży (uchwała nr 88/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.), z uwagi na cofnięcie zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Annę Katarzynę Wołucką-Ławnikowicz oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Anny Katarzyny Wołuckiej -Ławnikowicz na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony, bowiem za rekomendacją kandydatki przemawiały (ocenione łącznie): odpowiednie doświadczenie zawodowe, pozytywna ocena kwalifikacji oraz jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym, a także opiniami przełożonych oraz poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz urodziła się w 1971 r. w Lublinie. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej aplikacji sądowej, w 2000 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W 1998 r. prowadziła wykłady z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze, a w 1999 r. - z zakresu postępowania administracyjnego na zlecenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Od 23 stycznia 2001 r. do 30 kwietnia 2003 r. była zatrudniona na stanowisku inspektora-specjalisty ds. prawnych we Wschodnim Banku Cukrownictwa Spółce Akcyjnej z siedzibą w Lublinie. W latach 2002-2003 pracowała, na podstawie umowy o dzieło, jako asystent w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Warszawie, Oddziale Zamiejscowym w Chełmie i Lublinie. W roku akademickim 2003/2004 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Powierzone czynności pełniła w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie. Z dniem 1 maja 2010 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie i przydzielona do orzekania w XIII Wydziale Cywilnym. Od 1 stycznia 2011 r., w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i przydzielona do orzekania w I Wydziale Cywilnym. W 2016 r. rozpoznawała również skargi na orzeczenia referendarzy sądowych V Wydziału Ksiąg Wieczystych tego Sądu. W latach 2009-2017, na podstawie delegacji Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i następnie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie do zastępczego pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, wielokrotnie orzekała w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie na okres od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy i kolejną decyzją z dnia 29 września 2017 r. na okres od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz decyzją z dnia 23 marca 2018 r. na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Nadal orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie, na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości na czas nieokreślony. W dniach 13 i 22 marca, 18 maja i 12 czerwca 2018 r. prowadziła wykłady dla sędziów i referendarzy wydziałów cywilnych sądów rejonowych z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego z Projektu NKCK - nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontrola finansowa kancelarii komorniczych.

Uzupełniającą ocenę kwalifikacji Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz sporządziła Pani Katarzyna Makarzec - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która stwierdziła, że kandydatka prowadziła postępowania sprawnie, wydając adekwatne do stanu sprawy zarządzenia i orzeczenia. Wyroki i postanowienia co do istoty sprawy były właściwie zredagowane i nie pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych. Odroczenie publikacji orzeczenia znajdowało usprawiedliwienie w stanie i stopniu złożoności rozpoznawanych spraw (albo wynikało z przyczyn niezależnych od opiniowanej). Treść protokołów posiedzeń odpowiada wymogom art. 158 k.p.c. Stronom i uczestnikom działającym w postępowaniu samodzielnie były udzielane pouczenia o przysługujących im uprawnieniach, zwłaszcza w zakresie wnoszenia środków odwoławczych. Rozprawy były odraczane z przyczyn odpowiadających przesłankom z art. 214 § 1 k.p.c. lub wynikały z potrzeb postępowania dowodowego. Zgłaszane wnioski rozpoznawane były bez zbędnej zwłoki. Treść zarządzeń i postanowień wydawanych poza rozprawą, jak i sprawność podejmowania tych czynności przez kandydatkę, nie budzą zastrzeżeń. Dłuższe przerwy w podejmowanych czynnościach spowodowane były okolicznościami zazwyczaj niezależnymi od niej. Sporządzane przez kandydatkę uzasadnienia odpowiadają wymogom, określonym w art. 328 § 2 k.p.c. i art. 387 § 21 k.p.c. Wszystkie uzasadnienia zostały zredagowane w sposób staranny oraz wskazują podstawę prawną rozstrzygnięcia z przywołaniem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Uzasadnienia sporządzone zostały profesjonalnym językiem prawniczym, zrozumiałym jednocześnie dla stron i uczestników postępowania. Warsztat pracy sędziowskiej Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz należy ocenić bardzo dobrze. Opiniowana jest sędzią bardzo pracowitym, sumiennym i rzetelnym w wykonywaniu obowiązków. Posiada rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz innych dziedzin prawa, co potwierdza brak orzeczeń zmienionych i uchylonych, jak też zlecenie opiniowanej prowadzenia wykładów dla sędziów i referendarzy wydziałów cywilnych sądów rejonowych z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego: nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontrola finansowa kancelarii komorniczych, a także dla radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie na temat: "Szkody na osobie i w mieniu powstałe na skutek ruchu pojazdu mechanicznego. Materialne i procesowe aspekty dochodzenia roszczeń". Podkreślić również należy wzorową terminowość kandydatki przy sporządzaniu uzasadnień oraz bardzo duży stopień opanowania wpływu w referacie (w 2021 r. wyniósł on 158,36%), jak też wysoką, ogólną liczbę spraw załatwionych w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. - 1015 (w 2020 r. - 418, w 2021 r. - 597), mając przy tym na względzie, że jedynie w 13,59% spraw zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania (w 86,41% wydano wyrok lub postanowienie co do istoty sprawy). Pani sędzia ma duże doświadczenie orzecznicze w zakresie rozpoznawania spraw zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zaznaczenia przy tym wymaga, że w wydziałach cywilnych różnych sądów kandydatka orzeka od 2003 r. W Sądzie Okręgowym w Lublinie, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym opiniowana nieprzerwanie realizuje obowiązki sędziego od 1 kwietnia 2017 r., gdzie orzeka w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie delegacji. W okresie wcześniejszym odbywała zaś liczne delegacje jednodniowe. Powyższe ma bardzo duże znaczenie, albowiem obecnie regułą jest, że sprawy w postępowaniu drugoinstancyjnym rozpoznawane są w składach jednoosobowych. W referacie opiniowanej były i są sprawy wszelkich kategorii, rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Lublinie, jako sąd drugiej instancji (apelacyjne, zażaleniowe, ze skarg na przewlekłość postępowania i inne). Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz dysponuje rozległą i ugruntowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko rozumianej cywilistyki, jak również głęboką znajomością orzecznictwa i poglądów doktryny. Przez lata pracy w sądzie rejonowym oraz w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie zdobyła ogromne doświadczenie w rozstrzyganiu spraw cywilnych w obu instancjach. Formułując wnioski końcowe - w oparciu o przedstawione dane statystyczne, wyniki badań aktowych oraz opinie służbowe przełożonych, duże doświadczenie w orzekaniu w Wydziale Cywilnym Odwoławczym, merytoryczną jakość orzecznictwa, terminowość, rzetelność, dokładność i pracowitość, dużą kulturę osobistą i umiejętność pracy w zespole - sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz w pełni i jednoznacznie spełnia wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Osoba przedstawiona do powołania posiada doświadczenie orzecznicze, zdobyte w trakcie pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego oraz sędziego sądu rejonowego, jak również w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Kwalifikacje merytoryczne Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie jej pracy oraz uzyskanych opiniach służbowych.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Anny Katarzyny Wołuckiej- Ławnikowicz na stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Rada uznała, że wynik głosowania Kolegium - w połączeniu z wnioskami, płynącymi z oceny kwalifikacji - potwierdzają, że Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz jest bardzo dobrą kandydatką do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Anna Katarzyna Wołucka-Ławnikowicz posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Katarzyny Wołuckiej-Ławnikowicz zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania obowiązków asesora sądowego oraz sędziego sądu rejonowego, jak również w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie, wnioski płynące z bardzo dobrej oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, a także uzyskane opinie służbowe oraz jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 lipca 2022 r. na Panią Annę Katarzynę Wołucką-Ławnikowicz oddano 14 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).