Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1065.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 273/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1065

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Marty Kląskały do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Joanny Katarzyny Biernat, Pani Anety Cagary, Pani Magdaleny Marii Skibińskiej oraz Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 1065, zgłosili się:

- Pani Joanna Katarzyna Biernat - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

- Pani Aneta Cagara - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu,

- Pani Marta Kląskała - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Krzyków we Wrocławiu,

- Pani Magdalena Maria Skibińska - starszy asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu oraz

- Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Joannę Katarzynę Biernat - oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", Panią Anetę Cagarę - nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", Panią Martę Kląskałę - oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", Panią Magdalenę Marię Skibińską - oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się" a na Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego - oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Marty Kląskały, która uzyskała 3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", z pierwszego miejsca, oraz Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego, który uzyskał 2 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się", z drugiego miejsca - na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, ich dorobku naukowego oraz opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Marty Kląskały przemawiają w szczególności (ocenione łącznie): uzyskana ocena kwalifikacji, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Za rekomendowaniem zaś Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego przemawiają w szczególności (ocenione łącznie): uzyskana ocena kwalifikacji, a także dotychczasowe doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, dorobkiem naukowym, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła częściowo stanowisko zespołu członków i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Marty Kląskały do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Marta Kląskała urodziła się 20 września 1977 r. we Wrocławiu. W 2001 r. ukończyła wyższe studia na kierunku administracja w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 16 sierpnia 2001 r. do 15 marca 2002 r. pracowała w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu, a w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę - od 16 marca do 31 lipca 2002 r. była zatrudniona w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie-Centrala na stanowisku referenta. Od 1 sierpnia do 20 grudnia 2002 r. pracowała w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu na stanowisku referenta. Od 3 lutego 2003 r. do 11 marca 2005 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach: sekretarki, inspektora (od 1 kwietnia 2003 r.), starszego inspektora (od 1 czerwca 2004 r.), referenta prawnego (od 1 stycznia 2005 r.). W 2003 r. ukończyła wyższe uzupełniające studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 14 marca 2005 r. do 31 października 2007 r. pracowała w Urzędzie Miejskim Wrocławia na stanowisku specjalisty. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 5 listopada 2007 r. do 31 maja 2009 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 1 czerwca 2009 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Pełni obowiązki w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 24 czerwca 2019 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Marty Kląskały sporządził Pan Krzysztof Kremis - sędzia wizytator do spraw wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, że kandydatka jest starszym referendarzem sądowym o znacznym stażu pracy i poważnym doświadczeniu orzeczniczym. Już choćby tylko te okoliczności przemawiają za rekomendowaniem jej kandydatury. Opiniowana cieszy się przy tym bardzo dobrą opinią przełożonych i współpracowników. Osiągane przez nią wyniki liczbowe i jakościowe nie budzą zastrzeżeń, zaś poziom orzecznictwa oraz sposób formułowania wypowiedzi prawniczych ocenić należy jako w pełni odpowiedni do problematyki rozstrzyganych spraw. Trzeba odnotować sprawne prowadzenie referatu przez kandydatkę, brak skarg administracyjnych związanych z jej pracą oraz brak skarg dotyczących przewlekłego prowadzenia postępowania. W konkluzji, sędzia wizytator wskazał, że dokonany przegląd spraw wieczystoksięgowych i danych statystycznych pozwala stwierdzić, że kandydatura Pani Marty Kląskały na stanowisko sędziego sądu rejonowego zasługuje na poparcie.

Pani Joanna Katarzyna Biernat, Pani Aneta Cagara, Pani Magdalena Maria Skibińska oraz Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Joanna Katarzyna Biernat urodziła się 16 sierpnia 1972 r. w Ujeźdźcu. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 16 września 1996 r. do 30 czerwca 1997 r. była zatrudniona w Urzędzie Miejskim Wrocławia na stanowisku starszego referenta. Od 25 lutego do 24 października 1998 r. pracowała - w wymiarze /2 etatu - w Urzędzie Miasta i Gminy w Nysie na stanowisku referenta. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 22 listopada 1999 r. do 21 lutego 2000 r. była zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Nysie na stanowisku podinspektora. Od 1 marca 2000 r. do 31 lipca 2001 r. pracowała w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Wrocławiu na stanowisku specjalisty do spraw windykacji. Z dniem 1 sierpnia 2001 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Podjęła obowiązki w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 15 września 2011 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Od 20 maja 2019 r. pracuje w XI Wydziale Cywilnym tego Sądu. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Katarzyny Biernat sporządziła Pani Elżbieta Czaplicka - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, która stwierdziła, że wyniki pracy kandydatki ocenić należy bardzo wysoko. Referat opiniowanej był i jest duży i różnorodny. Wpływały do niego wszystkie typy spraw rejestrowych, a aktualnie wpływają do niego zarówno sprawy w kategorii "Nc", a ponadto wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, jak i sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego. Kandydatka poza posiedzeniami niejawnymi prowadzi posiedzenia jawne w sprawach o wyjawienie majątku, o odebranie oświadczeń spadkowych, a także nadzoruje przebieg licytacji w ramach nadzoru nad egzekucją z nieruchomości. Opiniowana wywiązywała się z powierzonych obowiązków bardzo dobrze. Znajduje to potwierdzenie w liczbie załatwionych spraw. Widoczny jest przy tym znaczny nakład jej pracy w celu opanowania wpływu, co potwierdzają dane w zakresie średniej miesięcznej spraw załatwionych w skali roku 2017 i 2018 oraz w okresie do 19 maja 2019 r., jak i w okresie do 30 września 2021 r. Na bardzo dobrą ocenę zasługuje również jakość orzecznictwa Pani Joanny Katarzyny Biernat. Zaskarżalność wydanych przez nią orzeczeń jest niska. W zakresie wykonywanych zadań podejmuje w sposób obiektywny i bezstronny trafne decyzje odnośnie do pojawiających się problemów, co przejawia się w niskim współczynniku skarg składanych przez strony na jej orzeczenia. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba zaskarżonych decyzji stanowi jedynie niewielki ułamek wśród ogólnej liczby orzeczeń i zarządzeń wydanych przez referendarza, a ponadto wśród uwzględnionych skarg znajdują się takie sprawy, w których strona składając skargę jednocześnie dokonywała czynności, której brak referendarz wcześniej stwierdził, podejmując negatywne rozstrzygnięcie. Zazwyczaj jeśli skarga była zasadna opiniowana stwierdzała ten fakt samodzielnie i dokonywała właściwej autokorekty. Należy przy tym zauważyć, że w zaskarżonych orzeczeniach nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa. Uzasadnienia orzeczeń wydanych przez kandydatkę charakteryzują się starannością językową oraz wiedzą prawniczą. Wysoka ocena jakości pracy Pani Joanny Katarzyny Biernat znajduje potwierdzenie w opinii Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu. Podkreśla się w niej zdobytą przez opiniowaną wiedzę prawniczą, znajomość przepisów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe. Wskazuje się również na cechy osobowościowe predestynujące ją do kandydowania na stanowisko sędziego. Kandydatka legitymuje się długim, dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku referendarza, w czasie którego podnosiła swoje kwalifikacje, uzyskała szeroki zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego. Zdaniem sędzi wizytator, przedstawiona wyżej opinia służbowa pozwala na stwierdzenie, że Pani Joanna Katarzyna Biernat przez swoją długoletnią pracę zawodową oraz zdobytą wiedzę posiada bardzo dobre kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu sędziego. Również jej cechy charakteru i osobowość dają rękojmię, że zawód ten będzie wykonywała z należytą godnością, a duże doświadczenie zawodowe i życiowe, które posiada, zapewnią spełnienie najwyższych standardów. W konkluzji, opiniująca stwierdziła, że wniosek Pani Joanny Katarzyny Biernat - starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego zasługuje na uwzględnienie.

Pani Aneta Cagara urodziła się 7 kwietnia 1979 r. w Lubinie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, we wrześniu 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 1 listopada 2006 r. do 31 marca 2007 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Obowiązki wykonywała kolejno w I Wydziale Cywilnym (do 31 października 2008 r.) oraz w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (od 1 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2012 r.), a obecnie pracuje w XIV Wydziale Cywilnym (od 1 maja 2012 r.). Z dniem 1 maja 2017 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Anety Cagary sporządziła Pani Katarzyna Wręczycka - sędzia wizytator do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, która stwierdziła, że referat kandydatki jest dość różnorodny. Wpływa do niego ponad połowa wpływu spraw w kategorii "Nc" a ponadto wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, w tym klauzul na akty notarialne, sprawy z wnioskami o zwolnienie od kosztów procesu. Opiniowana rozpoznaje również wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - zarówno w swoich sprawach, jak i w sprawach sędziów, a ponadto orzeka o wynagrodzeniu biegłych i tłumaczy oraz należnościach świadków. Od 8 września 2016 r. uległy rozszerzeniu kompetencje referendarza sądowego w zakresie nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym wskazanym w art. 777 § 1 k.p.c. oraz sprawach egzekucyjnych. Od tej daty kandydatka zaczęła orzekać w zakresie nadawania klauzul wykonalności przeciwko małżonkom dłużników z ograniczeniem do majątku wspólnego, czy też z ograniczeniem do przedsiębiorstwa, z tytułu przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu egzekucyjnego, a ponadto ze skargi na czynności komornika oraz o nadzór nad egzekucją z nieruchomości. Opiniująca podniosła, że przedstawione w ocenie dane liczbowe, obrazujące wyniki ilościowe pracy Pani Anety Cagary, ocenić należy jako dobre, mając na uwadze, że nie są one niższe niż średnia załatwień referendarzy zarówno w wydziale, jak i w pionie, a plasują się w obrębie tej średniej. Zgromadzone dane liczbowe wskazują na zwiększenie stanu liczby spraw w referacie opiniowanej z 568 spraw w 2017 r. do 711 spraw w 2018 r. Zwiększenie nakładu pracy kandydatki w celu opanowania stanu referatu nastąpiło w 2019 r., co potwierdzają dane w zakresie średniej miesięcznej spraw załatwionych, w efekcie zaś doprowadziło do zmniejszenia zaległości w tym okresie do 316 spraw. Jednakże w kolejnym okresie 2020 r., pomimo istotnego spadku wpływu w kategoriach "Nc" i "Co", nie doszło do pokrycia wpływu przy wskaźniku 98% i pozostałości 335 spraw, a tym samym nie dokonano dalszej redukcji pozostałości. W trzecim kwartale 2021 r. stan referatu wynosił 300 spraw. Jednocześnie w 2020 i 2021 r. nastąpiło znaczne pogorszenie wskaźnika szybkości postępowania w kategorii spraw "Co". Ponadto, w okresie 2019 r. i zwłaszcza 2020 r. doszło do wzrostu liczby spraw trwających ponad sześć miesięcy - z 34 do 57 oraz ponad dwanaście miesięcy - z 25 do 65. Te zjawiska częściowo tylko mogą wynikać z wieloetapowego charakteru spraw o nadzór nad egzekucją z nieruchomości, lecz są także konsekwencją zilustrowanego w ocenie, w ramach przeglądu spraw, braku sprawności i terminowości podejmowanych czynności przez opiniowaną. Sędzia wizytator dodała, że stabilność orzecznictwa w referacie Pani Anety Cagary jest dobra, a zaskarżalność wydanych przez nią orzeczeń jest dość niska, co przejawia się w niskim współczynniku skarg składanych przez strony na jej orzeczenia w stosunku do ogólnej liczby orzeczeń i zarządzeń wydanych przez referendarza. Liczba skarg uwzględnionych pozostaje na poziomie 17%. Jednakże w zbadanych sprawach, gdzie na skutek skargi sąd wydał orzeczenie reformatoryjne bądź kasatoryjne, stwierdzone uchybienia były dość poważne i dotyczyły całkowicie błędnej oceny przedstawionego przez stronę materiału dowodowego, wadliwego stosowania prawa w zakresie kosztów komorniczych, przesłanek nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu oraz na następcę prawnego, czy też spełnienia wymogów formalnych, bądź też niedostatecznej staranności w wyliczeniu poniesionych przez strony kosztów i w ustaleniu, jakie przepisy prawa są właściwe w orzekaniu o tej materii, jak też braku analizy karty pracy biegłego w przyznaniu wynagrodzenia. Poważnym mankamentem w pracy opiniowanej jest terminowość i sprawność podejmowania czynności w prowadzonych przez nią sprawach, jak też brak umiejętności zaplanowania pracy w referacie z uwzględnieniem zasad kolejności rozpoznawania spraw unormowanych w § 79 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Przedstawione w ocenie omówienie zbadanych akt spraw, jak też przypadków stwierdzenia w referacie kandydatki przypadków przewlekłości postępowania wykazuje liczne przypadki występowania wielomiesięcznych okresów nieuzasadnionej bezczynności, a także wielokrotnego kierowania pism monitujących stron oraz organów egzekucyjnych, które były ignorowane. Wywołało to konieczność stosowania zarządzeń nadzorczych przez Przewodniczącego Wydziału, Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Okoliczność, że stwierdzone przypadki dotyczyły spraw należących do kategorii spraw pilnych, w szczególności ze skargi na czynność komornika i o nadanie klauzuli wykonalności, wskazuje na niedostateczne segregowanie przydzielonych spraw oraz brak organizacji pracy w referacie z zachowaniem priorytetów związanych z kategoriami spraw pilnych i wyznaczonymi terminami ustawowymi na ich rozpoznanie. Ponadto, stwierdzono liczne uchybienia w sposobie prowadzenia spraw o nadzór nad egzekucją z nieruchomości, polegające na niepodejmowaniu z urzędu czynności wynikających z kolejnych etapów kodeksowych, jak i bezczynności sięgające nawet wielu miesięcy czy lat w rozpoznawaniu wniosków komornika i uczestników postępowania. Przegląd akt, w których orzeczenia wydawała opiniowana, pozwala na stwierdzenie, że opanowała ona w odpowiednim stopniu technikę pracy referendarza, a ponadto posiada dostateczną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, jak też znajomość orzecznictwa. Kandydatka wykazuje umiejętność podejmowania decyzji oraz formułowania sentencji wydawanych orzeczeń w sposób językowo poprawny oraz precyzyjny. Natomiast uzasadnienia wydanych przez nią orzeczeń nie w pełni odpowiadają wymogom wynikającym z przepisów prawa, bowiem - obok przytoczenia właściwych przepisów prawa procesowego i materialnego wraz z ich teoretyczną wykładnią - nie zawierają one szczegółowego odniesienia do okoliczności faktycznych, pozwalającego wykazać zastosowanie ustalonych norm prawnych do stanu sprawy. W konkluzji, sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Aneta Cagara legitymuje się czternastoletnim stażem pracy na stanowisku referendarza, w czasie którego podnosiła kwalifikacje, uzyskała szeroki zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego, a jej kultura osobista nie budzi zastrzeżeń przełożonych i współpracowników. Natomiast przedstawione uchybienia w zakresie sprawności i terminowości czynności oraz umiejętności zarządzania referatem z uwzględnieniem kolejności rozpoznawania spraw, wynikającej z Regulaminu urzędowania sądów, a także konieczność podejmowania czynności nadzorczych wobec opiniowanej wywołują wątpliwości co do dostatecznej rękojmi w sprawowaniu urzędu sędziego.

Pani Magdalena Maria Skibińska urodziła się 2 lutego 1979 r. w Rzeszowie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Również w 2003 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie europeistyki o specjalności administracja publiczna i samorządowa. Od 15 grudnia 2003 r. do 31 sierpnia 2010 r. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, kolejno na stanowiskach referenta i specjalisty do spraw programów. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, w październiku 2008 r. złożyła egzamin prokuratorski z wynikiem ogólnym dobrym. Od 1 czerwca 2010 r. jest zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a od 1 czerwca 2019 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego. Obowiązki pełniła kolejno: w VII Wydziale Karnym (do 30 września 2015 r.), równocześnie w II Wydziale Karnym oraz w VII Wydziale Karnym (od 1 października 2015 r. do 4 września 2016 r.), w VII Wydziale Karnym (od 5 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.), w I Wydziale Cywilnym (od 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.), VI Wydziale Cywilnym (od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.), w I Wydziale Cywilnym (od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.), w II Wydziale Cywilnym (od 1 września do 17 października 2021 r.). Obecnie, od 18 października 2021 r. pracuje w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Krzyków we Wrocławiu. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Marii Skibińskiej sporządziła Pani Dorota Nowińska - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, która stwierdziła, że kandydatka sumiennie i rzetelnie wywiązuje się z obowiązków związanych z pełnioną funkcją starszego asystenta sędziego. Współpracujący z nią sędziowie podkreślili takie cechy, jak: solidność, systematyczność, rzetelność, bardzo dobrą organizację pracy oraz samodzielność przy realizacji powierzonych zadań. Kandydatkę charakteryzuje wysoki poziom kultury osobistej, nienaganny stosunek do przełożonych i współpracowników, a także sumienność i obowiązkowość. Podczas pracy w II i VII Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu dała się poznać jako pracownik bezkonfliktowy, komunikatywny i nawiązujący poprawne relacje z sędziami oraz innymi osobami pracującymi w Wydziale. Przygotowywane przez opiniowaną projekty orzeczeń i ich uzasadnień spełniały wymogi merytoryczne, jak i formalne, charakteryzując się poprawnością językową i profesjonalnym użyciem terminologii prawniczej. Widoczna jest staranność i wnikliwość przy analizie materiału dowodowego, umiejętność trafnej konstrukcji, porządku i logiki wywodu oraz prezentowania rzeczowej i przekonującej argumentacji. Sporządzone projekty orzeczeń i uzasadnień nie budziły większych zastrzeżeń sędziów i zasadniczo nie wymagały poprawek. Analiza projektów orzeczeń i ich uzasadnień potwierdza wnioski co do pozytywnego poziomu wiedzy prawniczej nabytej przez opiniowaną i umiejętności zastosowania jej w praktyce, jak też zdolności podejmowania prawidłowych decyzji i ich uzasadniania. Sporządzane projekty uzasadnień orzeczeń cechuje przejrzystość, jasność i logiczność wypowiedzi, wyważony dobór słownictwa, dokładność i wszechstronność analizy stanu faktycznego oraz prawnego. W konkluzji, sędzia wizytator wskazała, że - biorąc pod uwagę pozytywną ocenę, dotyczącą pracy zawodowej kandydatki i jej cech osobowości, wyrażoną w opiniach współpracujących z nią sędziów, jak również wyniki dokonanego przez wizytatora przeglądu spraw, wskazujące na dobrą ocenę wiedzy prawniczej, warsztatu pracy oraz kompetencji opiniowanej - należy stwierdzić, że kandydatura Pani Magdaleny Marii Skibińskiej na stanowisko sędziego sądu rejonowego zasługuje na pozytywną ocenę. Kandydatka spełnia warunki, określone w art. 61 p.u.s.p. do powołania jej na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Marii Skibińskiej sporządził także Pan Piotr Jarmundowicz - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który podniósł, że - biorąc pod uwagę pozytywne oceny, dotyczące zarówno pracy zawodowej kandydatki, jak i jej cechy osobowości, wyrażone w opinii Przewodniczącej Wydziału - stwierdzić należy, że jest ona osobą odpowiedzialną, prezentuje profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków i poważnie traktuje powierzone zadania. W czasie pracy na stanowisku asystenta sędziego konsekwentnie poszerza posiadaną wiedzę i umiejętności. Opiniowana posiada umiejętność przedstawienia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz prowadzenia wywodu prawniczego zmierzającego do wyjaśnienia podstawy prawnej zawierającego rzeczową argumentację. W pisemnych uzasadnieniach skupia się na kwestiach istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia konkretnej sprawy cywilnej. Przygotowane przez nią projekty charakteryzują się znajomością okoliczności konkretnej sprawy, jak i przepisów prawa materialnego, procesowego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury przedmiotu. Sędzia wizytator wskazał, że z opinii służbowej, sporządzonej przez Przewodniczącą I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Krzyków we Wrocławiu, wynika, że kandydatka w okresie pracy w tym Wydziale sporządzała nie tylko projekty uzasadnień już wydanych orzeczeń co do istoty sprawy, ale także projekty takich orzeczeń. Uwaga ta dotyczy również zarządzeń i postanowień formalnych, w tym między innymi: postanowień w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia, przekazania sprawy według właściwości, umorzenia postępowania, zawieszenia postępowania, nadania klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień, zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, skargi na czynność komornika sądowego i referendarza sądowego, powołania biegłego i przyznania mu wynagrodzenia. W konkluzji, opiniujący stwierdził, że powyższe okoliczności - w jego ocenie - uzasadniają wniosek, że kandydatura Pani Magdaleny Marii Skibińskiej na stanowisko sędziego sądu rejonowego, z uwagi na wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, tak materialnego, jak i procesowego, nabyte już doświadczenie zawodowe, cechy osobowości i wciąż doskonalone umiejętności zasługuje na poparcie.

Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki urodził się 16 lutego 1983 r. w Niemodlinie. W 2007 r. ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim studia na kierunku ekonomia, z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł licencjata. W 2008 r. ukończył wyższe studia prawnicze na tym Uniwersytecie z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 1 czerwca 2008 r. do 31 maja 2009 r. był zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Ziemblickiego z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku asystenta radcy prawnego. W 2009 r. ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku ekonomia w specjalności ekonomii menedżerskiej z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Również w 2009 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. Od 1 czerwca 2009 r. do 28 lutego 2011 r. pracował w ACTUM Kancelarii Radców Prawnych Ziemblicki, Jędrzejowski sp.p. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku asystenta radcy prawnego. W 2010 r. otrzymał, nadaną przez Ministra Infrastruktury, licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. W latach 2010-2012 odbywał aplikację radcowską, której nie ukończył. Od 1 lipca do 30 września 2012 r. był zatrudniony w BizGate-Lex Kancelarii Radców Prawnych Ziemblicki, Niewiadomski sp.p. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku asystenta radcy prawnego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2012 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby, z uwagi na uzyskany stopień naukowy oraz trzyletni staż zawodowy. Od 2 stycznia 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego, przy czym początkowo w indywidualnej kancelarii radcy prawnego pod firmą: Kancelaria Prawna ZKZ Bartosz Ziemblicki z siedzibą we Wrocławiu, a od 21 listopada 2013 r. - w spółce prawnej, obecnie pod firmą: Kancelaria Prawna ZKZ Bartosz Ziemblicki, Bartłomiej Klinowski sp.j. z siedzibą we Wrocławiu. Od 1 października 2013 r. jest także zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego. W listopadzie 2013 r. otrzymał certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu, nadany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie z 16 czerwca 2015 r. został wpisany na listę doradców podatkowych. W 2020 r. ukończył studia drugiego stopnia na kierunku "Zarządzanie - Executive Master of Business Administration" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Ponadto, prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a także szkolenia dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz dla miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Jest autorem pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa obejmujących cztery publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma "The Law and the State", wydawanego przez Uniwersytet KAZGUU w Nur-Sułtanie (Kazachstan). Brał udział w zagranicznych stażach naukowych oraz prowadził wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego sporządziła Pani Małgorzata Brulińska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, która - na podstawie analizy przedstawionych akt sądowych w sprawach cywilnych prowadzonych z udziałem kandydata - stwierdziła, że jest on osobą o wysokim poziomie wiedzy prawniczej i umiejętnościach jej praktycznego zastosowania oraz prezentuje należyty poziom kultury osobistej. W swoich pismach procesowych nienagannie i z szacunkiem odnosi się do sądu, stron i pełnomocników. Z poczynionych obserwacji, opartych na analizie badanych akt, wynika terminowość i sprawność podejmowanych czynności, ich wysoka jakość i należyta sumienność z jaką opiniowany podchodzi do swoich obowiązków procesowych. Widoczna pozostaje staranność w działaniu oraz duże doświadczenie zawodowe, przejawiające się w racjonalnym, przemyślanym podejściu do problematyki najczęściej pojawiającej się w analizowanych sprawach. Zwraca uwagę szeroka tematycznie kategoria spraw przedstawionych do oceny, jak też przebieg postępowań sądowych i sposób działania w nich przez kandydata, świadczące o profesjonalnym podejściu do obowiązków. Według sędzi wizytator, analiza akt 25 spraw daje podstawę do wniosku, że Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki podejmował w nich szereg właściwych i skutecznych działań, które doprowadziły do uwzględnienia w niemal wszystkich analizowanych sprawach, prawie w całości żądań pozywających bądź właściwie chroniły interesy reprezentowanych stron. Opiniująca dodała, że rodzajowo badane sprawy dotyczyły umów ubezpieczenia na życie z UFK, z tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego, roszczeń pracowniczych oraz wynikających z zobowiązań umownych - z umów o roboty budowlane i o świadczenie usług, instytucji prawa rzeczowego, prawa finansowego, w tym na tle ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak też prawa rodzinnego i spadkowego. Stosunkowo szeroki zakres tematyczny spraw wynika z profilu działalności kancelarii, w której opiniowany pracuje. Kandydat w badanych sprawach wykazał się w pełni merytorycznym i profesjonalnym przygotowaniem w zakresie problematyki występującej w analizowanych sprawach, znajomością stanowiska judykatury i doktryny oraz umiejętnościami praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy. Zważywszy na szeroki zakres rodzajowy przedstawionych spraw, opiniująca ma podstawy do przedstawienia wniosku co do wiedzy kandydata z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego z dziedziny zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego, prawa rodzinnego czy też finansowego. Także analiza przedstawionych przez opiniowanego projektów umów, w tym ugód oraz opinii prawnych, wskazuje na szeroki zakres tematyki, którą zajmuje się on zawodowo, w tym na znajomość zagadnień ze sfery prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa podatkowego, które to dziedziny niewątpliwie pozostają w związku z szeroko rozumianą problematyką prawa cywilnego. Także ocena dotychczasowego dorobku zawodowego oraz zdobyte umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe dają podstawę do stwierdzenia, że kandydat sprawdził się i w tych dziedzinach. Względy te są też podstawą do sformułowania wniosku o posiadaniu przez opiniowanego predyspozycji do wykonywania zawodu sędziego, za czym dodatkowo przemawia jego doświadczenie zawodowe, wynikające z pracy naukowo-dydaktycznej. Z tych przyczyn sędzia wizytator wyraziła pogląd, że Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki spełnia wymogi formalne i merytoryczne oraz jest dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pani Marta Kląskała - przedstawiona do powołania - posiada między innymi doświadczenie, wynikające z pracy na stanowiskach uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego, bowiem była zatrudniona kolejno, jako: asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (od 5 listopada 2007 r. do 31 maja 2009 r.), referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (od 1 czerwca 2009 r.) a obecnie pełni obowiązki jako starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (od 24 czerwca 2019 r.). Odnośnie do pozostałych kandydatów - w tym zakresie - wskazać należy, że: Pani Joanna Katarzyna Biernat pracowała na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu (od 1 sierpnia 2001 r.) a obecnie pełni obowiązki jako starszy referendarz sądowy w tym Sądzie (od 15 września 2011 r.); Pani Aneta Cagara była zatrudniona kolejno, jako: asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (od 1 listopada 2006 r. do 31 marca 2007 r.), referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (od 1 kwietnia 2007 r.) a obecnie pełni obowiązki jako starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (od 1 maja 2017 r.); Pani Magdalena Maria Skibińska była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (od 1 czerwca 2010 r.) a obecnie pełni obowiązki jako starszy asystent sędziego w tym Sądzie (od 1 czerwca 2019 r.); Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki od 2 stycznia 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Krajowa Rada Sądownictwa dokonała wszechstronnej analizy zgromadzonych w sprawie materiałów i uznała, że krótszy staż zawodowy Pani Marty Kląskały - jeśli idzie o pracę na stanowisku uprawniającym do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego - od Pani Joanny Katarzyny Biernat i Pani Anety Cagary nie może być czynnikiem obniżającym bardzo wysoką ogólną ocenę jej kandydatury. Pani Marta Kląskała spełnia bowiem wszelkie wymagania ustawowe, w tym także w zakresie długości wymaganego stażu pracy, stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, a całokształt okoliczności sprawy przemawia za wyższością jej kandydatury.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła, że Pani Marta Kląskała uzyskała najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mając na uwadze zarówno liczbę uzyskanych głosów "za", jak i liczbę uzyskanych ocen cząstkowych - bardzo dobry, a także łączną ocenę ze średnią 4,92 a jej wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w uzyskanej ocenie kwalifikacji. Opiniujący podkreślił między innymi, że " (...) Ocena lustrowanych spraw prowadzi do wniosku o wysokim poziomie przygotowania merytorycznego i sprawności orzeczniczej opiniowanej. Sprawy, w których orzeka Pani referendarz załatwiane są zwykle w przedziale czasowym od trzech do czterech miesięcy licząc od daty wpływu (przy założeniu, że wniosek nie jest dotknięty brakami), przy czym nałeży odnotować, że opiniowana niejednokrotnie rozpoznawała również wnioski w czasie bliskim jednego miesiąca od zgłoszenia żądania. Sprawy trwające około sześciu miesięcy stanowią natomiast w referacie kandydatki przypadki rzadkie. Zważywszy na duże obciążenie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (choćby z uwagi na łiczne w ostatnich łatach sprawy dotyczące przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, rzutujące szczegółnie na ponadnormatywne obciążenie wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Wrocław), odnotowane wyniki w zakresie szybkości postępowania nałeży uznać za zdecydowanie korzystne. Technika sporządzania uzasadnień pozwala natomiast stwierdzić, iż kandydatka opanowała probłematykę wieczystoksięgową na poziomie gwarantującym kompetentne wykonywanie obowiązków orzeczniczych. Oceniając orzeczenia zmienione w wyniku skargi wywiedzionej od rozstrzygnięć opiniowanej nałeży przede wszystkim podkreśłić, że przypadki weryfikacji merytorycznej postanowień kandydatki są zdecydowanie niełiczne. Pośród nich istotną część stanowią natomiast rozstrzygnięcia, w wypadku których zmiana orzeczenia referendarza wiązała się ze złożeniem wraz ze skargą brakujących dokumentów, z powołaniem się na okołiczność nieznaną w chwiłi wpływu wniosku, ewentualnie ze sprostowaniem numeru księgi wieczystej, której dotyczy wniosek (...). W takich przypadkach natomiast nie sposób przypisać ocenianej odpowiedzialności za wydanie niewłaściwego orzeczenia. Przeciwnie - w tego rodzaju sytuacjach referendarz często wskazuje w swoim rozstrzygnięciu braki merytoryczne wniosku, które strona uzupełnia następnie wraz ze skargą, co skutkuje z kolei zmianą orzeczenia referendarza. Trzeba dodać, że uzasadnienia orzeczeń Pani Marty Kląskały spełniają wszełkie wymogi ustawowe i sporządzone są odpowiednio czytełnie. Zagadnienia prawne poruszane w sprawach rozstrzyganych przez kandydatkę reprezentują natomiast szerokie spektrum spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego ".

Mając na względzie powyższe, Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Magdalena Maria Skibińska oraz Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki posiadają krótszy staż zawodowy od Pani Marty Kląskały, jeśli idzie o pracę na stanowisku lub wykonywanie zawodu uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego. Ponadto, Pani Marta Kląskała posiada bardziej wszechstronne doświadczenie w tym zakresie, obejmujące wykonywanie zarówno obowiązków asystenta sędziego, jak i referendarza sądowego (obecnie - starszego referendarza sądowego), podczas gdy Pani Magdalena Maria Skibińska zdobyła doświadczenie jedynie w pracy na stanowisku asystenta sędziego/starszego asystenta sędziego, zaś Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki zdobył doświadczenie, wynikające jedynie z wykonywania zawodu radcy prawnego. Wprawdzie zespół rekomendował z drugiego miejsca jego kandydaturę, jednak Krajowa Rada Sądownictwa, nie deprecjonując działalności naukowo-dydaktycznej Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego, uznała za rozstrzygający w niniejszej procedurze nominacyjnej praktyczny aspekt aktywności zawodowej kandydatów, obejmującej w pierwszym rzędzie pracę na stanowisku lub wykonywanie zawodu uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego i wyżej oceniła dotychczasowe doświadczenie zawodowe w tym zakresie Pani Marty Kląskały. Pani Magdalena Maria Skibińska i Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki uzyskali również zdecydowanie niższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a oceny ich kwalifikacji, sporządzone w ramach niniejszej procedury nominacyjnej, nie różnicują - zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa - ich kandydatur na niekorzyść kandydatki przedstawionej z wnioskiem o powołanie.

Pani Aneta Cagara posiada co prawda dłuższy staż zawodowy, jeśli idzie o pracę na stanowiskach uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego, od Pani Marty Kląskały, ale uzyskała zdecydowanie niższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu a sędzia wizytator oceniająca jej kwalifikacje stwierdziła jednoznacznie, że przedstawione uchybienia w zakresie sprawności i terminowości czynności oraz umiejętności zarządzania referatem z uwzględnieniem kolejności rozpoznawania spraw wynikającej z Regulaminu urzędowania sądów, a także konieczność podejmowania czynności nadzorczych wobec Opiniowanej wywołują wątpliwości co do dostatecznej rękojmi w sprawowaniu funkcji sędziego

Pani Joanna Katarzyna Biernat posiada co prawda dłuższy staż zawodowy, jeśli idzie o pracę na stanowiskach uprawniających do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu powszechnego, od Pani Marty Kląskały ale to kandydatka przedstawiona z wnioskiem o powołanie posiada bardziej wszechstronne doświadczenie w tym zakresie, obejmujące wykonywanie zarówno obowiązków asystenta sędziego, jak i referendarza sądowego (obecnie - starszego referendarza sądowego), podczas gdy Pani Joanna Katarzyna Biernat zdobyła doświadczenie jedynie w pracy na stanowisku referendarza sądowego (obecnie - starszego referendarza sądowego). Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, także uzyskane przez te kandydatki oceny kwalifikacji, sporządzone w ramach niniejszej procedury nominacyjnej, nie różnicują ich kandydatur na niekorzyść Pani Marty Kląskały. Wskazać należy, że opiniujące, sporządzające oceny kwalifikacji, wskazały odpowiednio odnośnie do: kandydatury Pani Joanny Katarzyny Biernat, że " W konkluzji przedstawionej oceny należy stwierdzić, że wniosek Pani Joanny Biernat starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego zasługuje na uwzgłędnienie. kandydatury Pani Marty Kląskały "Konkłudując, dokonany przegłąd spraw wieczystoksięgowych i danych statystycznych pozwała stwierdzić, że kandydatura Pani Marty Kłąskały na stanowisko sędziego sądu rejonowego zasługuje na poparcie". Nie tylko jednak wnioski zawarte w konkluzjach ocen kwalifikacji tych kandydatek, ale również treść tych ocen nie wykazuje - zdaniem krajowej Rady Sądownictwa - wyższości kandydatury Pani Joanny Katarzyny Biernat nad kandydaturą osoby przedstawionej w tej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie. Ponadto, Krajowa Rada Sądownictwa miała na uwadze, że Pani Marta Kląskała uzyskała w tym postępowaniu nominacyjnym najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mając na uwadze zarówno liczbę uzyskanych głosów "za", jak i liczbę uzyskanych ocen cząstkowych - bardzo dobry, a także łączną ocenę ze średnią 4,92.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Marta Kląskała, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w trakcie pracy w charakterze asystenta sędziego, referendarza sądowego i starszego referendarza sądowego, jak również podnoszenie kwalifikacji dają gwarancję należytego wykonywania przez nią zawodu sędziego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Marty Kląskały za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu na posiedzeniu 21 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowało kandydatury: Pani Joanny Katarzyny Biernat, oddając 12 głosów "za" (10 - bardzo dobry, 1 - dobry, 1 - dostateczny, łączna ocena ze średnią 4,54), 1 głos "przeciw" i nie oddając głosów "wstrzymujących się"; Pani Anety Cagary, oddając 8 głosów "za" (1 - bardzo dobry, 5 - dobry, 2 - dostateczny, łączna ocena ze średnią 3,25), 4 głosy "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się"; Pani Marty Kląskały, oddając 13 głosów "za" (12 - bardzo dobry, 1 - dobry, 0 - dostateczny, łączna ocena ze średnią 4,92) i nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się"; Pani Magdaleny Marii Skibińskiej, oddając 9 głosów "za" (6 - bardzo dobry, 2 - dobry, 1 - dostateczny, łączna ocena ze średnią 3,77), 4 głosy "przeciw" i nie oddając głosów "wstrzymujących się"; Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego, oddając 8 głosów "za" (3 - bardzo dobry, 5 - dobry, 0 - dostateczny, łączna ocena ze średnią 3,46), 5 głosów "przeciw" i nie oddając głosów "wstrzymujących się".

Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu - mając na uwadze wyniki głosowania - stwierdziło, że Pani Joanna Katarzyna Biernat i Pani Marta Kląskała w stopniu bardzo dobrym, Pani Magdalena Maria Skibińska w stopniu dobrym, zaś Pani Aneta Cagara i Pan Bartosz Andrzej Ziemblicki w stopniu dostatecznym spełniają merytoryczne warunki do powołania na urząd sędziowski w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Pani Marta Kląskała uzyskała zatem najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mając na uwadze zarówno liczbę uzyskanych głosów "za", jak i liczbę uzyskanych ocen cząstkowych - bardzo dobry, a także łączną ocenę ze średnią 4,92.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Marta Kląskała posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marty Kląskały zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: uzyskana ocena kwalifikacyjna, dotychczasowe zróżnicowane doświadczenie zawodowe, w tym wynikające z pracy jako asystent sędziego, referendarz sądowy i starszy referendarz sądowy, a także najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

IV

Wyniki głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 kwietnia 2022 r. na:

- Panią Joannę Katarzynę Biernat oddano 4 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Anetę Cagarę oddano 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Martę Kląskałę oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 glosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Magdalenę Marię Skibińską oddano 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 14 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Bartosza Andrzeja Ziemblickiego oddano 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).