Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 508.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 1673/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 508

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Ireny Małgorzaty Kubat do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Agnieszki Barbary Gębali i Pana Michała Zygmunta Wolskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 508, zgłosili się:

- Pani Agnieszka Barbara Gębala - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, - Pani Irena Małgorzata Kubat - adwokat Izby Adwokackiej w Lublinie oraz

- Pan Michał Zygmunt Wolski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Kraśniku.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, zawiadomiony o terminie posiedzenia z uwagi na udział w konkursie osoby wykonującej zawód adwokata. W posiedzeniu nie uczestniczył również przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zawiadomiony o terminie posiedzenia z uwagi na udział w konkursie osoby wykonującej zawód prokuratora. Przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w dniu 13 grudnia 2021 r. poinformował Krajową Radę Sądownictwa, że nie zgłasza żadnych uwag i zastrzeżeń wobec Pana prokuratora Michała Zygmunta Wolskiego oraz - z uwagi na realizację bieżących zadań służbowych - nie będzie mógł osobiście wziąć udziału w posiedzeniu zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do zaopiniowania tego kandydata. Podczas głosowania na posiedzeniu zespołu na:

- Panią Agnieszkę Barbarę Gębalę oddano 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się",

- Panią Irenę Małgorzatę Kubat oddano 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się",

- Pana Michała Zygmunta Wolskiego oddano 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Pani Agnieszki Barbary Gębali i Pani Ireny Małgorzaty Kubat.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że ścieżka zawodowa rekomendowanych kandydatek jest zdecydowanie bardziej konsekwentna od pracy zawodowej Pana Michała Zygmunta Wolskiego, który na ostatnim stanowisku służbowym pracuje dopiero od 1 lipca 2019 r., a urząd prokuratorski piastuje od stycznia 2017 r. Pani Agnieszka Barbara Gębala i Pani Irena Małgorzata Kubat posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodach związanych ze stosowaniem przepisów prawa oraz nieprzerwanie wykonują zawód odpowiednio referendarza sądowego oraz adwokata, co daje rękojmię odpowiedniego i konsekwentnego pełnienia urzędu sędziego sądu powszechnego przez te kandydatki. Wypełniają zatem w wyższym stopniu niż Pan Michał Zygmunt Wolski kryterium doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatów, a także uzyskanym przez nich poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając częściowo stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Ireny Małgorzaty Kubat do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Irena Małgorzata Kubat urodziła się w 1978 r. w Biłgoraju. W latach 2003-2004 pracowała w agencji wydawniczej na stanowisku dziennikarza. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lutego do 19 lipca 2008 r. pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju na stanowisku inspektora do spraw orzecznictwa. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w czerwcu 2011 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2011 r. została wpisana na listę adwokatów. Od 30 grudnia 2011 r. wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Biłgoraju.

Ocenę kwalifikacji kandydatki z zakresu spraw karnych sporządziła Pani Urszula Zwolak - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Zamościu. Wyraziła pogląd, że Pani adwokat Irena Małgorzata Kubat ma dość dobre przygotowanie teoretyczne, o czym świadczy fakt, że studia prawnicze ukończyła z wynikiem dobrym, zaś aplikację adwokacką - z wynikiem pozytywnym. Kandydatka poważnie i odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki. Wszelkie przewidywane, a spowodowane chorobą nieobecności na rozprawach sygnalizowała sądom, przed którymi miała występować, wnosząc o odroczenie rozpraw. Wnioski te były uwzględniane przez sądy. W analizowanych aktach tego rodzaju wniosków nie było zbyt wiele. W razie braku możliwości wystąpienia na rozprawie, Pani mecenas ustanawiała substytutów, co pozwalało kontynuować rozpoznawanie spraw bez szkody w reprezentowaniu oskarżonych lub oskarżycieli posiłkowych. Zapisy protokołów, choć często standardowe, wskazują, że była przygotowana do wystąpień przed sądem, bowiem ze znajomością realiów sprawy zadawala pytania przesłuchiwanym i merytorycznie odnosiła się do wniosków składanych przez innych uczestników postępowania. Nie stwierdzono działań szkodzących stronom przez nią reprezentowanym, ani wpływających na przewlekłość postępowań. Wnioski dowodowe składane przez ocenianą w sprawach były w przeważającej większości uwzględniane przez sądy i zostały przeprowadzone. Zażalenia i apelacje sporządzane przez kandydatkę podnoszą zarzuty adekwatne do stanu sprawy i celu, w jakim zostały złożone. Pani mecenas wykazała się również znajomością stanowisk doktryny, orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (sądów apelacyjnych), trafnie powołując się na nie w apelacjach, zażaleniach i pismach procesowych. Nie ujawniono uchybień, które podważałyby kwalifikacje kandydatki do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego. Badania aktowe i analiza pozostałych dokumentów oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski upoważniły Panią sędzię Urszulę Zwolak do wydania pozytywnej oceny kandydatury Pani adwokat Ireny Małgorzaty Kubat do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji kandydatki z zakresu spraw cywilnych sporządził Pan Dariusz Krzysiak - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Zamościu. Wskazał, że Pani Irena Małgorzata Kubat posiada wiedzę z dziedziny prawa cywilnego materialnego i procesowego. Kwerenda badanych akt świadczy o jej przygotowaniu do każdej sprawy. W rozprawach brała udział osobiście, rzadko korzystała z instytucji substytucji czy upoważnienia aplikanta. Posiada wiedzę teoretyczną, wymaganą do pełnienia urzędu sędziego. Kandydaturę Pani mecenas, mając na uwadze przygotowanie teoretyczne i wskazane wyżej cechy osobowościowe, sędzia oceniający zaopiniował pozytywnie.

Pani Agnieszka Barbara Gębala i Pan Michał Zygmunt Wolski posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Agnieszka Barbara Gębala urodziła się w 1981 r. w Biłgoraju. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W tym samym roku ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego na tym Uniwersytecie, z ogólną oceną dobrą plus. W latach 2005-2008 odbywała stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach studiów doktoranckich prowadziła ćwiczenia dla studentów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Od maja do września 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W latach 2008-2011 pracowała jako prawnik w kancelarii radców prawnych w Lublinie. W latach 2010-2012 prowadziła ćwiczenia z prawa gospodarczego publicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 14 marca 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby (zawodu radcy prawnego nie wykonuje). Z dniem 28 listopada 2011 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin -Zachód w Lublinie. Czynności orzecznicze wykonywała w VI Wydziale Cywilnym - tzw. e-Sądzie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju. Orzeka w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Jest autorką artykułu w prasie fachowej pt.: "Granice dopuszczalności arbitrażu".

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Katarzyna Makarzec - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie. Wskazała, że warsztat pracy Pani referendarz należy ocenić pozytywnie. Dokonana analiza pozwala na stwierdzenie o dobrym poziomie stabilności orzecznictwa kandydatki. Rozstrzygnięcia zapadłe w sprawach przedstawionych do oceny wskazują na bardzo dobre opanowanie przepisów prawa procesowego i prawa materialnego. Pani referendarz właściwie stosowała przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wydawanych zarządzeń dotyczących wzywania do usuwania braków formalnych pozwu, doręczenia korespondencji, w tym kierowanych do stron pouczeń, czy też zwrotu opłaty. Wydawane przez opiniowaną zarządzenia i postanowienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym były również zgodne z linią orzeczniczą Sądu Okręgowego w Lublinie. Sporządzone uzasadnienia są zwięzłe, napisane profesjonalnym językiem prawniczym i jednocześnie zrozumiałe dla stron. W oparciu o przedstawione dane statystyczne, wyniki badań aktowych oraz opinie służbowe przełożonych, należy stwierdzić, że merytoryczna jakość orzecznictwa, dokładność i pracowitość dają pełne podstawy do stwierdzenia, że Pani Agnieszka Barbara Gębala spełnia wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Uzupełniającą ocenę pracy kandydatki sporządziła Pani Barbara Krukowska - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Zamościu. Wyjaśniła, że analiza danych statystycznych dotyczących pracy opiniowanej w pierwszym półroczu 2021 r. wskazuje na dobrą sprawność postępowania w sprawach przydzielonych do jej referatu. Stabilność orzecznictwa kandydatki również nie budzi zastrzeżeń. W pierwszym półroczu 2021 r. na orzeczenia opiniowanej wpłynęła tylko 1 skarga. Sąd Rejonowy w Biłgoraju, rozpoznając wniosek na skutek wniesionej skargi, uznał ją za bezzasadną i również częściowo oddalił wniosek w takim samym zakresie, jak uczyniła to kandydatka. Pani sędzia Barbara Krukowska w całości podzieliła tezy uprzednio sporządzonej przez Panią sędzię Katarzynę Makarzec oceny kwalifikacji. Podkreśliła, że dokonane ustalenia pozwalają na pozytywne zaopiniowane kandydatury Pani Agnieszki Barbary Gębali na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Pan Michał Zygmunt Wolski urodził się w 1981 r. w Częstochowie. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. pracował w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli jako stażysta. Od 1 października 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu na stanowisku referenta stażysty. Od 1 lipca 2007 r. do 3 listopada 2010 r. pracował w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli na stanowisku asystenta sędziego. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną ogólną dostateczną plus. Od 18 stycznia do 23 sierpnia 2010 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Od 1 grudnia 2010 r. do 23 stycznia 2017 r. wykonywał zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Mielcu. Z dniem 24 stycznia 2017 r. został mianowany prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej w Hrubieszowie. Z dniem 1 lipca 2019 r. został przeniesiony na stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kraśniku. Podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Urszula Zwolak - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Zamościu. Wskazała, że Pan prokurator Michał Zygmunt Wolski ma dość dobre przygotowanie teoretyczne, o czym świadczy fakt, że odbył aplikację sądową, którą ukończył egzaminem na ocenę dostateczną plus, a także stwierdzoną badaniem akt umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa materialnego. Pokreśliła jednak, że w nielicznych sprawach stwierdziła zmianę opisu czynu przypisanego oskarżonym w odniesieniu do opisów czynów zarzucanych oraz ich kwalifikacji prawnej i stwierdziła błędy w tym zakresie. Z opinii Prokuratora Rejonowego wynika, że Pan Michał Zygmunt Wolski jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, taktowną i grzeczną. W okresie objętym oceną nie toczyło się wobec niego postępowanie karne, dyscyplinarne bądź wyjaśniające. Akta osobowe kandydata nie zawierają śladów zwrócenia uwagi lub wytknięcia uchybień. Badanie akt spraw z jego referatu wskazuje, że w toku nadzorowanych postępowań - dochodzeń i śledztw - wydaje wymagane przepisami procedury postanowienia i zarządzenia. Ich treść i zawartość merytoryczna nie budzą zastrzeżeń, chociaż w znacznej części są to decyzje schematyczne, często sporządzane według formularza. Decyzje te pisane są pismem komputerowym, nie zawierają poprawek, nie stwierdzono błędów, wynikających ze stosowania techniki "kopiuj-wklej". Bardziej rozbudowane i szerzej uargumentowane są opracowywane przez kandydata różnego rodzaju wnioski kierowane do sądu o uchylenie tajemnicy bankowej, o wydanie wyroku w trybie art. 335 k.p.k., czy o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Uzasadnienia tych wniosków i postanowień wskazują na trafność argumentacji oraz interpretacji instytucji prawa karnego materialnego i procesowego. Akty oskarżenia kierowane przez Pana prokuratora do sądu nie były zwracane i w nielicznych sprawach oskarżeni zostali uniewinnieni. W sprawach, w których postanowieniem odmówiono wszczęcia lub umorzono śledztwo/dochodzenie, po złożeniu zażaleń (w 41 sprawachjw 6 przypadkach zostały one uwzględnione. Pan prokurator jedynie w nielicznych badanych sprawach uczestniczył w posiedzeniach lub rozprawach przed sądem, a jego wystąpienia były lakoniczne i nie dają wystarczającej podstawy do wyciągnięcia stanowczych wniosków co do ich poziomu prawniczego, np. trafności argumentacji. Wieloletnia praca w charakterze obrońcy i pełnomocnika oraz prokuratora, uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach dadzą wystarczającą podstawę do opanowania przez kandydata w przyszłości tzw. "teatru" sali rozpraw. Badania aktowe i analiza pozostałych dokumentów oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski, upoważniły Panią sędzię wizytator do wydania pozytywnej oceny kandydatury Pana Prokuratora Michała Zygmunta Wolskiego do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa w pierwszej kolejności uwzględniła, że wszyscy uczestnicy postępowania posiadają zbliżony staż pracy w zawodach wymagających samodzielnego stosowania przepisów prawa oraz uzyskali pozytywne oceny kwalifikacji. Pani Irena Małgorzata Kubat od grudnia 2011 r. wykonuje zawód adwokata, Pani Agnieszka Barbara Gębala w listopadzie 2011 r. została mianowana referendarzem sądowym, a Pan Michał Zygmunt Wolski rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w grudniu 2010 r., a w styczniu 2017 r. objął urząd prokuratora prokuratury rejonowej. W tym względzie, Rada uznała, że różnice w stażu pracy między poszczególnymi kandydatami nie mogą prowadzić do wyłonienia najbardziej odpowiedniej osoby do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie szczególnie, że wszyscy kandydaci mają staż wynoszący około 10-11 lat w pracy związanej z samodzielnym stosowaniem przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe, Rada w pierwszej kolejności wzięła pod uwagę treść sporządzonych w sprawie ocen kwalifikacji i charakter wykonywanej przez uczestników postępowania pracy. W tym względzie Rada uznała, że Pani Agnieszka Barbara Gębala posiada mniej różnorodne doświadczenie zawodowe, a co za tym idzie legitymuje się niższym poziomem wiedzy zawodowej od Pani Ireny Małgorzaty Kubat, gdyż pracę orzeczniczą na stanowisku referendarza sądowego wykonywała jedynie w wydziale cywilnym (tzw. e-Sądzie) oraz wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Pani Irena Małgorzata Kubat od grudnia 2011 r. wykonuje nieprzerwanie zawód adwokata, świadcząc pomoc prawną przed sądami powszechnymi w szerokiej gamie spraw zarówno karnych, jak i cywilnych. W sytuacji uzyskania przez obie kandydatki pozytywnych i zbliżonych ocen kwalifikacji, elementem różnicującym te kandydatury na korzyść Pani Ireny Małgorzaty Kubat było bardziej różnorodne doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów prawa.

Odnośnie do kandydatury Pana Michała Zygmunta Wolskiego Rada podzieliła zapatrywanie zespołu jej członków i uznała, że ścieżka zawodowa tego kandydata nie jest wystarczająco konsekwentna, gdyż na ostatnim stanowisku służbowym pracuje dopiero od 1 lipca 2019 r., a urząd prokuratorski piastuje dopiero od stycznia 2017 r. W tym względzie jego kandydatura jest przedwczesna, co również potwierdzają tezy oceny kwalifikacji, z których wynika, że stwierdzono pewne błędy i uchybienia w pracy tego kandydata oraz schematyzm podejmowanych decyzji. Ponadto, w ocenie kwalifikacji podkreślono, że Pan Michał Zygmunt Wolski w nielicznych jedynie badanych sprawach uczestniczył w posiedzeniach lub rozprawach przed sądem, a jego wystąpienia były lakoniczne i nie dają wystarczającej podstawy do wyciągnięcia stanowczych wniosków co do ich poziomu prawniczego, np. trafności argumentacji. Doświadczenie tego kandydata w pracy w zawodzie adwokata, w okresie poprzedzającym objęcie urzędu prokuratora prokuratury rejonowej, nie może posłużyć dla wzmocnienia jego kandydatury, gdyż po pierwsze obejmuje okres jego pracy sprzed ponad czterech lat od obwieszczenia przez Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim objętym niniejszym postępowaniem, a po drugie nie zostało objęte przeprowadzoną oceną kwalifikacji. Kandydat nie dostarczył też odpowiednich materiałów mogących służyć na poparcie jego kandydatury w tym zakresie. Rada uwzględniła, że kandydat ten odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Powyższe nie mogło jednak odpowiednio wzmocnić jego kandydatury, gdyż egzamin ten złożył z oceną ogólną -jedynie dostateczną plus.

Wobec powyższego kandydatura Pani Ireny Małgorzaty Kubat, wykonującej od 2011 r. nieprzerwanie zawód adwokata i legitymującej się pozytywną oceną kwalifikacji, w której nie wskazano tak poważnych zastrzeżeń, jak w stosunku do Pana Michała Zygmunta Wolskiego, w wyższym stopniu wypełniła kryteria ustawowe, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu 10 listopada 2021 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie wszystkich uczestników postępowania, oddając na kandydatury: Pani Agnieszki Barbary Gębali, Pani Ireny Małgorzaty Kubat i Pana Michała Zygmunta Wolskiego po 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Wszyscy uczestnicy postępowania wypełnili zatem kryterium, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS, a zatem nie było to kryterium różnicujące.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Irena Małgorzata Kubat posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ireny Małgorzaty Kubat zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie w zawodzie adwokata, wnioski płynące z pozytywnych ocen pracy i kwalifikacji zawodowych oraz pełne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu.

IV

Wyniki głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 15 grudnia 2021 r. na:

- Panią Agnieszkę Barbarę Gębalę oddano 5 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 16 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Irenę Małgorzatę Kubat oddano 15 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 17 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Michała Zygmunta Wolskiego nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 16 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).