Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1065.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 279/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1065

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jarosława Kulika do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 1065, zgłosili się:

- Pan Jarosław Kulik - adwokat - Izba Adwokacka w Gdańsku oraz

- Pani Iwona Joanna Różycka-Florek - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Panią Iwonę Joannę Różycką-Florek, Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 77/2022/0 z dnia 31 stycznia 2022 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jej zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Jarosława Kulika oddali 4 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku Pana Jarosława Kulika. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W uzasadnieniu stanowiska zespołu wskazano, że za rekomendowaniem Pana Jarosława Kulika przemawiały (ocenione łącznie): wieloletni staż zawodowy, bogate i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, zdobyte w związku z wykonywaniem zawodu prokuratora i adwokata, pozytywna ocena kwalifikacyjna oraz bardzo wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami służbowymi, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Jarosława Kulika do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Jarosław Kulik urodził się w 1969 r. w Sztumie. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze z na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od stycznia 1994 r. do lipca 1995 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Malborku na stanowisku aplikanta kuratorskiego, a następnie kuratora zawodowego dla dorosłych. Od sierpnia 1995 r. do lipca 1996 r. pracował na stanowisku prawnika i księgowego w Zakładach Metalowych "Fila" w Sztumie. Od września 1996 r. do grudnia 1998 r. odbywał etatową aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Kwidzynie. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, w 1998 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Z dniem 1 stycznia 1999 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Malborku, a z dniem 1 maja 1999 r. - asesorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie. Z dniem 1 stycznia 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu, przy czym od 1 lutego 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. był delegowany do Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Z dniem 1 marca 2004 r. został przeniesiony na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie. Po zrzeczeniu się stanowiska prokuratora, został z niego odwołany z dniem 30 czerwca 2007 r. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby i od 15 kwietnia 2008 r. do 31 lipca 2009 r. prowadził kancelarię radcy prawnego. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2008 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Gdańskiej. Od 1 sierpnia 2009 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Sztumie.

Ocenę kwalifikacji Pana Jarosława Kulika sporządził Pan Janusz Zimny - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku. Stwierdzono w niej, że kandydat, mając już długoletnie doświadczenie w zawodach prawniczych, posiada duży zasób wiedzy w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, o czym świadczą przedłożone do kontroli akta spraw. W sporej części tych spraw zapadły wyroki uniewinniające co potwierdza, że kandydat aktywnie uczestnicząc w ich rozpoznaniu pytał i składał stosowne wnioski dowodowe, które doprowadziły do uniewinnienia osób oskarżonych lub obwinionych, również przy ponownym rozpoznaniu spraw przez sąd I instancji. W części spraw poddanych kontroli zapadły też wyroki warunkowo umarzające postępowanie wobec oskarżonych. Powyższe wskazuje na duży nakład pracy opiniowanego przy reprezentowaniu stron procesowych. Podsumowując, sędzia opiniujący stwierdził, że kandydat obowiązki zawodowe wykonuje w sposób rzetelny i staranny. Jest osobą spokojną, taktowną i obowiązkową. Jego zachowanie na sali rozpraw nie budzi żadnych zastrzeżeń. Właściwie reprezentuje interesy stron składając szereg wniosków dowodowych oraz wnosząc środki odwoławcze. W uzasadnionych przypadkach prowadzi negocjacje między stronami w zakresie zawarcia ugody. Wskazane wyżej okoliczności pozwalają, zdaniem sędziego opiniującego, na stwierdzenie, że Pan mecenas spełnia warunki do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Rade Sadownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Pan Jarosław Kulik posiada wszechstronną wiedzę prawniczą oraz bardzo bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobył jako prokurator, radca prawny oraz adwokat. Jego wysokie kwalifikacje merytoryczne znalazły odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej, z której wynika, że wykazuje się należytą wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania obowiązków sędziego sądu rejonowego. Za kandydaturą Pana Jarosława Kulika przemawia ponadto bardzo wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W ocenie Rady, powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Jarosława Kulika za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 9 marca 2022 r. zaopiniowało Pana Jarosława Kulika, oddająclO głosów "za", przy 2 głosach "przeciw".

Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jarosław Kulik posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Kulika zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku prokuratora, radcy prawnego i adwokata, wnioski płynące z wysokiej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych oraz bardzo wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 kwietnia 2022 r. na Pana Jarosława Kulika oddano 15 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 16 osób),w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).