Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 830.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.3.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 marca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 182/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 marca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 830

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Mariusza Wacława Sorysza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 830, zgłosił się Pan dr Mariusz Wacław Sorysz - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół na posiedzeniu 28 lutego 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Mariusza Wacława Sorysza oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Pana Mariusza Wacława Sorysza. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji, ponadto kandydat legitymuje się odpowiednim doświadczeniem życiowym i stażem zawodowym, a także jest autorem licznych publikacji prawniczych oraz posiada stopień naukowy doktora.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 64 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Mariusza Wacława Sorysza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Mariusz Wacław Sorysz urodził się 10 grudnia 1969 r. w Chrzanowie. Od 1 sierpnia 1988 r. do 12 października 1990 r. był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie na stanowisku referenta. W 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w 1996 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Z dniem 3 marca 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w II Wydziale Karnym. Od 1 stycznia 1998 r. został przeniesiony - na swój wniosek - do Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. W 2001 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji tego Uniwersytetu z dnia 19 listopada 2001 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Terminy w polskim procesie cywilnym" oraz po złożeniu przepisanych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Od 1 marca 2005 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1 września 2017 r. został delegowany do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie objął stanowisko p.o. głównego specjalisty w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego, a od 1 stycznia 2018 r. zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej oraz zastępcy kierownika tego Działu. Od 1 kwietnia 2019 r. został delegowany do orzekania w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Krakowie (od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - 10% wpływu, a od 1 stycznia 2021 r. - 15% wpływu). Od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. został delegowany do orzekania w 10 sprawach w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Kandydat jest autorem szeregu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Brał udział w licznych konferencjach naukowych zarówno jako uczestnik, jak i wykładowca.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Monika Kowalska - sędzia wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sędzia wizytator wskazała, że analizując dane statystyczne trzeba mieć na uwadze podział czynności, ustalony indywidualnie dla Pana Mariusza Wacława Sorysza w związku z jego pracą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Kandydat miał wskaźnik procentowy udziału w przydziale spraw wynoszący początkowo 10%, w późniejszym czasie - 15%. Efektywność pracy opiniowanego - przy uwzględnieniu, że orzeka on w bardzo ograniczonym zakresie - nie budzi żadnych zastrzeżeń, tak samo jak terminowość sporządzania uzasadnień. W ocenianych sprawach przeważały sprawy pierwszoinstancyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W większości były to sprawy o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Prowadząc postępowanie kandydat dąży do szybkiego zakończenia postępowania. Pierwsze czynności w sprawie podejmowane są bezzwłocznie, w terminie od kilku do kilkunastu dni od otrzymania akt i uzależnione są od kategorii rozpoznawanej sprawy. Zarządzenia są przeważnie trafne, odpowiednie dla czynności, które na danym etapie postępowania trzeba podjąć. Uzasadnienia orzeczeń w większości są zwięzłe i konkretne, odnoszą się wprost do istoty sporu w rozpoznawanej sprawie, pisane są poprawnym językiem, w sposób zrozumiały także dla stron, nie są nadmiernie rozbudowane i nie zawierają zbędnych cytatów z komentarzy i orzecznictwa. Uzasadnienia są sporządzane na dobrym poziomie. W badanym okresie Sąd II instancji nie uchylił do ponownego rozpoznania ani nie zmienił żadnego orzeczenia rozpoznanego w postępowaniu apelacyjnym z referatu opiniowanego. Sędzia wizytator wskazała, że ocena pracy Pana Mariusza Wacława Sorysza jest dobra, chociaż występują też uchybienia, które powinny zostać wyeliminowane w dalszej pracy. Kandydat powinien również zwrócić baczniejszą uwagę na właściwą organizację pracy. Stwierdzone w tym przedmiocie uchybienia opiniująca wiąże raczej z zakresem obciążenia kandydata pracą pozaorzeczniczą niż z brakiem sumienności i rzetelności. Nie można jednak pominąć tego, że w okresie objętym oceną Pan Mariusz Wacław Sorysz wydał bardzo nieznaczną liczbę orzeczeń drugoinstancyjnych, również ogólna liczba załatwionych spraw w podstawowej kategorii "U" nie była duża. Trudna jest w związku z tym ocena danych statystycznych. Bardzo pozytywnie pracę kandydata ocenia Przewodnicząca VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazując, że dał się poznać jako osoba ambitna, pracowita, zawsze chętna do współpracy i pomocy. Pomimo że orzeka w niewielkim zakresie, to osiąga bardzo dobre wyniki w pracy orzeczniczej, jeśli chodzi o liczbę załatwianych spraw.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby. Kryteria, przyjęte przez Krajową Rade Sądownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydata, a także oceną kwalifikacyjną.

Pan Mariusz Wacław Sorysz posiada wieloletni staż orzeczniczy oraz szeroką wiedzę prawniczą - w 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, jest także autorem licznych publikacji naukowych dotyczących zróżnicowanych zagadnień procedury cywilnej. Wysokie kwalifikacje merytoryczne kandydata znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jego pracy. Sędzia opiniująca zwróciła uwagę na to, że kandydat podejmuje czynności w sprawach bezzwłocznie, w terminie od kilku do kilkunastu dni od otrzymania akt. Uzasadnienia orzeczeń są sporządzane na dobrym poziomie, w większości są zwięzłe i konkretne, odnoszą się wprost do istoty sporu w rozpoznawanej sprawie, pisane są poprawnym językiem, w sposób zrozumiały także dla stron, nie są nadmiernie rozbudowane i nie zawierają zbędnych cytatów z komentarzy i orzecznictwa. Pan Mariusz Wacław Sorysz otrzymał również pozytywna opinię Przewodniczącej VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Krakowie, która podkreśliła jego pracowitość, ambicję i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pan Mariusz Wacław Sorysz, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej sędziego sądu rejonowego, jak również w ramach delegacji na szczeblu sądu okręgowego i apelacyjnego, dają gwarancję należytego wykonywania przez niego obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Mariusza Wacława Sorysza za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się również z opinią Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie na posiedzeniu 31 stycznia 2022 r. negatywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Mariusza Wacława Sorysza, oddając 3 głosy "za" oraz 6 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie może mieć jednak decydującego znaczenia w niniejszym postępowaniu i determinować ostatecznej oceny kandydata. Należy bowiem mieć na uwadze, że Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. W tym zaś przypadku niewątpliwie wysokie kwalifikacje zawodowe Pana Mariusza Wacława Sorysza oraz jego dorobek pozaorzeczniczy - uzyskany stopień naukowy, liczne publikacje czy udział w konferencjach naukowych, stanowią istotny i decydujący powód uznania go za kandydata spełniającego kryteria wyboru na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w stopniu uzasadniającym przedstawienie jego kandydatury Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Mariusz Wacław Sorysz posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Mariusza Wacława Sorysza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i bogate doświadczenie orzecznicze, w tym zdobyte w ramach delegacji zarówno na szczeblu sądu okręgowego, jak i apelacyjnego, wnioski płynące z oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych, a także dorobek naukowy, potwierdzające szeroką wiedzę prawniczą i umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu apelacyjnego.

IV

Wynik glosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 2 marca 2022 r. na Pana Mariusza Wacława Sorysza oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).