Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ogłoszonym... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 784.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.7.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 295/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 lipca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 784

I. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim kandydaturę Pani referendarz Anny ŁAWECKIEJ.

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim kandydatur: Pani prokurator Agnieszki Wioletty BRYGIDYR-DOROSZ, Pani asystent sędziego Iwony HULKO, Pani referendarz Moniki JASZCZUK-ORZYLOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Izabeli MAŃKO, Pana asystenta sędziego Tomasza MORYCZA, Pani asystent sędziego Małgorzaty SAMELSKIEJ, Pana asystenta sędziego Floriana Kamila SZCZEŚNIKA oraz Pani referendarz Sylwii Marii WITCZAK-KALMAN.

II. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:

1. umorzyć postępowanie z wniosku Pani Joanny JARZĄB, Pani Aleksandry Marii KLIM oraz Pani Elżbiety Lilii KOZIKOWSKIEJ o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 2 października 2013 r.. poz. 784, zgłosiło się dwunastu powyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył w dniu 28 lipca 2014 r. posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.

W posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód prokuratora.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa po przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Uwzględniając ustawowe kryteria, jednogłośnie (4 głosami "za") przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pani referendarz Anny Ławeckiej.

Zespół wziął pod uwagę, że Pani Anna Ławecka uzyskała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz ocenę dobrą plus z egzaminu sędziowskiego. Kandydatka posiada różnorodne doświadczenie zawodowe. W okresie od października do grudnia 2007 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a następnie do lutego 2011 r. w charakterze referendarza sądowego w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Od lutego 2011 r. do chwili obecnej jest zatrudniona jako referendarz sądowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. Pani referendarz uzyskała pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach (6 głosów "za" - moc poparcia 34 pkt) oraz zdecydowanie najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego (41 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się"). Kandydatka otrzymała również wzorowe opinie o swojej pracy.

W dniu 29 lipca 2014 r. Rada wszechstronnie rozważyła całokształt okoliczności i podzielając stanowisko Zespołu uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą kandydatką jest Pani referendarz Anna Ławecka, która zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani referendarz Anny Ławeckiej, posiadane doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z opinii na temat Jej pracy, a także uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem Jej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.

Pani Anna Ławecka urodziła się w dniu 23 maja 1980 r. w Warszawie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2007 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W okresie od dnia 1 października do dnia 2 grudnia 2007 r. Kandydatka pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a następnie od dnia 3 grudnia 2007 r. do dnia 13 lutego 2011 r. w charakterze referendarza sądowego w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Od dnia 14 lutego 2011 r. do chwili obecnej jest zatrudniona jako referendarz sądowy w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Ocenę kwalifikacyjną Kandydatki sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Jolanta Roszuk - wizytator ds. cywilnych, która podniosła, że efektywność pracy Opiniowanej jest bardzo dobra i dowodzi dużego zaangażowania w pracę i dążenia do jak najszybszego załatwienia spraw, co jednak nie powoduje obniżenia jakości i poziomu pracy. Sędzia wizytator podkreśliła dobrą stabilność orzecznictwa Pani referendarz. Zwróciła uwagę, że Kandydatka zdobyła i ma odpowiednie doświadczenie, jak też dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do działalności orzeczniczej w zakresie powierzonych Jej obowiązków, posiada dobrą znajomość przepisów z różnych dziedzin prawa, orzecznictwa i literatury, które właściwie stosuje w praktyce. W opiniach służbowych podkreślano cechy osobiste i predyspozycje Pani referendarz do zawodu sędziego. Pozytywna jest też ocena okresowa Jej pracy. Sędzia wizytator stwierdziła, że wyniki dotyczące całokształtu pracy Pani referendarz Anny Ławeckiej oraz Jej cechy osobiste przedstawione w opiniach służbowych i okresowej ocenie pracy w pełni uzasadniają wniosek o spełnieniu przez Nią wymogów i warunków do objęcia stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckiem.

Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. pozytywnie (6 głosów "za" - moc poparcia 34 pkt) zaopiniowało kandydaturę Pani referendarz Anny Ławeckiej na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego w dniu 13 czerwca 2014 r. Kandydatka uzyskała: 41 głosów "za" oraz 2 głosy "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się". W Zgromadzeniu wzięło udział 49 jego członków spośród 62 uprawnionych.

Każde postępowanie nominacyjne stawia szczególne wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpoznania i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów rozpatrzonych przez Krajową Radę Sądownictwa, w przedmiotowym postępowaniu nominacyjnym, na wyróżnienie zasługuje kandydatura Pani referendarz Anny Ławeckiej. Rada dokonując takiego wyboru miała na uwadze przymioty wskazane we wzorowych ocenach kwalifikacyjnych dotyczących pracy Kandydatki. Pani referendarz posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną predysponującą do objęcia stanowiska sędziego. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymała zdecydowanie najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego.

Pani Iwona Hulko została pozytywnie zaopiniowana, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 stycznia 2014 r., Nr 27/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Pan Florian Kamil Szcześnik został pozytywnie zaopiniowany. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 marca 2014 r., Nr 103/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wołominie.

Pani Joanna Jarząb cofnęła zgłoszenie swojej kandydatury. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 540/2013, Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. W dniu 21 maja 2014 r. otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację. Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Jej wniosku stało się bezprzedmiotowe.

Pani Aleksandra Maria Klim cofnęła zgłoszenie swojej kandydatury. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 stycznia 2014 r., Nr 31/2014, Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Jej wniosku stało się bezprzedmiotowe.

Pani Elżbieta Lilia Kozikowska cofnęła zgłoszenie swojej kandydatury. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 grudnia 2013 r., Nr 544/2013, Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Legionowie. W dniu 14 kwietnia 2014 r. otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację. Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Jej wniosku stało się bezprzedmiotowe.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim w osobach: Pani prokurator Agnieszki Wioletty BRYGIDYR-DOROSZ, Pani referendarz Moniki JASZCZUK-ORZYŁOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Izabeli MAŃKO, Pana asystenta sędziego Tomasza MO RYCZĄ, Pani asystent sędziego Małgorzaty SAMELSKIEJ oraz Pani referendarz Sylwii Marii WITCZAK-KALMAN spełniają kryteria ustawowe powołania na urząd sędziego i prezentują odpowiedni poziom merytoryczny. Jednakże ogólne oceny kwalifikacji tych osób nie są tak wyróżniające, jak przytoczone oceny kwalifikacji Pani referendarz Anny Ławeckiej.

Przedstawione powyżej okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 29 lipca 2014 r. na kandydaturę:

- Pani Anny Ławeckiej oddano 21 głosów "za**, nie oddano głosów ..przeciw'* oraz nie oddano głosów "wstrzymujących się", udzielając Jej kandydaturze jednogłośnego poparcia,

- Pani Agnieszki Wioletty Brygidyr-Dorosz nie oddano głosów "za". oddano 3 głosy "przeciw*', przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

- Pani Iwony Hulko nie oddano głosów "za** oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 21 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Moniki Jaszczuk-Orzyłowskiej nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

- Pani Izabeli Mańko nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Morycza nie oddano głosów ..za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Samelskiej nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Floriana Kamila Szcześnika nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 21 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Sylwii Marii Witczak-Kalman nie oddano głosów "za", oddano 1 głos ..przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Postępowanie wywołane zgłoszeniem Pani Joanny Jarząb, Pani Aleksandry Marii Klim oraz Pani Elżbiety Lilii Kozikowskiej 21 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", zostało umorzone (art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).