Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.6.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 237/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku kandydaturę Pana referendarza Jakuba Karola ŚLĘZAKA,

2. ponadto postanowiła, że:

- Pan prokurator Jacek Krzysztof BOCIANOWSKI, - Pan radca prawny Jędrzej DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI, - Pani asystent Magdalena Joanna GAŁKOWSKA, - Pani asystent Ewelina GOŹDZIK, - Pani referendarz Zuzanna GÓRNA, - Pan asystent Jakub Mikołaj KLEKOWSKI, - Pani asystent Joanna Renata KŁACZYŃSKA, - Pani referendarz Halina KOZIK-KUŚMIREK,

- Pani asystent Maria Magdalena LASOTA-DUDKIEWICZ,

- Pani asystent Justyna Magdalena MAJEWSKA,

- Pan asystent Bartosz PASZKIEWICZ,

- Pan referendarz Michał Piotr PAWŁOWSKI,

- Pan asystent Paweł PIJEWSKI,

- Pani asystent Justyna Katarzyna SIERUGA,

- Pan prokurator Piotr Marcin SOBCZYŃSKI,

- Pani referendarz Anna Barbara STRZELCZYK,

- Pani asystent Katarzyna Jadwiga WIELICKO WSKA-OPALSKA,

- Pani asystent Agnieszka ZAJĄC

nie zostaną przedstawieni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomsku.

UZASADNIENIE

I

1. Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Radomsku, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26 zgłoszonych zostało dziewiętnaście, wyżej wskazanych, kandydatur.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 czerwca 2014 r. na posiedzeniu w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa Kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Radomsku, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26, postanowił jednogłośnie rekomendować Radzie kandydaturę Pana referendarza Jakuba Karola Ślęzaka (5 głosów "za").

Zespół podejmując decyzję dotyczącą rekomendacji kandydatury Pana Jakuba Karola Ślęzaka podkreślił, że uzyskał On najwyższe spośród wszystkich, biorących udział w tym postępowaniu uczestników, poparcie środowiska sędziowskiego (Kolegium: jednogłośnie pozytywnie, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim: 39 głosów "za", 5 głosów "przeciw", 6 głosów "wstrzymujących się"). Pan Jakub Karol Ślęzak posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta sędziego oraz referendarza sądowego. Swoje umiejętności praktyczne rozwijał w pionie cywilnym - jako asystent sędziego oraz w wydziale cywilnym i gospodarczym - jako referendarz sądowy. W swojej pracy Kandydat wykazuje się samodzielnością, jest sumienny, obowiązkowy i zaangażowany. Powierzone czynności wykonuje terminowo, a Jego praca została oceniona przez sędziego wizytatora bardzo dobrze. Z oceny kwalifikacyjnej płynie także wniosek, że opanowany przez Niego warsztat pracy pozwoli mu w stopniu bardzo dobrym sprawować samodzielną funkcję orzeczniczą na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Pan referendarz Jakub Karol Ślęzak odznacza się wszechstronną wiedzą prawniczą oraz cechami osobistymi, które zdaniem Zespołu wyróżniają Go w niniejszym postępowaniu na tle wszystkich uczestników.

O terminie posiedzenia Zespołu została zawiadomiona Krajowa Rada Prokuratury oraz Krajowa Rada Radców Prawnych gdyż na stanowisko sędziowskie swoją kandydaturę zgłosiły osoby wykonująca zawód prokuratora i zawód radcy prawnego. Na posiedzeniu Zespołu nie stawili się prawidłowo zawiadomieni przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratury i Krajowej Rady Radców Prawnych.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pana referendarza Jakuba Karola Ślęzaka, podzielając przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendację, uwzględniającą przede wszystkim ocenę kwalifikacji Kandydatów i kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz warunki z art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Rada ma za zadanie wybrać najlepszego spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszym Kandydatem spośród wszystkich osób ubiegających się o przedmiotowe stanowisko jest Pan referendarz Jakub Karol Ślęzak.

Znajduje to potwierdzenie w Jego dotychczasowym dorobku zawodowym pozytywnie ocenionym przez sędziego opiniującego, a także przez środowisko sędziowskie w trakcie głosowań na Kolegium i Zgromadzeniu Ogólnym.

2. Pan Jakub Karol Ślęzak urodził się 29 października 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2009 r. złożył egzamin sędziowski z ogólną oceną dobry plus.

W okresie od 7 października 2009 r. do 8 sierpnia 2010 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi (w wydziałach cywilnych i gospodarczych tego Sądu, w tym w sekcji egzekucyjnej). Z dniem

9 sierpnia 2010 r. został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, przy czym w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 31 maja 2013 r. był delegowany do Sądu Rejonowego w Bełchatowie (do Wydziału Cywilnego tego Sądu).

Ocenę pracy Kandydata sporządził wizytator ds. wieczystoksięgowych - sędzia Stanisław Łęgosz. Sędzia wizytator dokonując oceny kwalifikacji Pana Jakuba Karola Ślęzaka za okres pracy jako asystent sędziego i jako referendarz sądowy (za okres od 9 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.) scharakteryzował Kandydata jako doświadczonego prawnika, wykazującego się bardzo dobrą znajomością prawa cywilnego materialnego i procesowego. Orzecznictwo Kandydata prezentuje bardzo wysoki poziom, a jednocześnie uzyskuje On bardzo dobre wyniki ilościowe. Pan Jakub Karol Ślęzak jest pracowity i sumienny oraz posiada predyspozycje osobowościowe do zawodu sędziowskiego, w tym umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność i bardzo dobrą organizację pracy. Podkreślił także fakt uzyskania przez Kandydata bardzo dobrej opinii sędziów I i II Wydziałów Cywilnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, z którymi współpracował jako asystent oraz sędziów I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, z którymi aktualnie współpracuje jako referendarz. Bardzo dobrym opiniom w pracy towarzyszy wysoki poziom ferowanych orzeczeń i ich uzasadnień. Zdaniem sędziego wizytatora Kandydat ma bardzo dobre i wszechstronne przygotowanie do zawodu sędziego. W czasie wymaganego stażu, do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, podejmował różnorodne czynności w sprawach o bardzo szerokim spektrum. Pan Jakub Karol Ślęzak wykazuje się samodzielnością i inwencją w pracy, co potwierdziły wyniki pracy jako asystenta sędziego i, w jeszcze większym stopniu, jako referendarza sądowego. Konkludując sędzia wizytator stwierdził, że Pan Jakub Ślęzak posiada bardzo dużą umiejętność stosowania prawa w praktyce sądowej. Wykazuje wielkie zaangażowanie w pracę i zamiłowanie do zawodu sędziego, co uzasadnia wniosek, że Kandydat jest w stopniu bardzo dobrym przygotowany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

W ocenie uzupełniającej, obejmującej okres pracy Kandydata do 30 września 2012 r. i kolejnej obejmującej okres do 30 listopada 2013 r. Pan sędzia Stanisław Łęgosz podtrzymał wcześniej sformułowane wnioski.

Pozytywne opinie o pracy Kandydata przedłożyli prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie oraz prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniu w dniu 6 maja 2014 r. zaopiniowało pozytywnie powyższą kandydaturę udzielając poparcia w ilości 40 punktów.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 8 maja 2014 r. Kandydat uzyskał: 39 głosów "pozytywnych", 5 głosów "negatywnych", przy 6 głosach "wstrzymujących się" i 1 głosie "nieważnym".

3. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wysokie kwalifikacje oraz wysokie poparcie środowiska sędziowskiego kandydatury Pana Jakuba Karola Ślęzaka, który poza wysokim wynikiem w głosowaniu na Kolegium uzyskał także bardzo dobry wynik na głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne. Środowisko sędziowskie udzieliło Panu referendarzowi Jakubowi Karolowi Ślęzakowi najwyższego poparcia spośród wszystkich uczestniczących w niniejszej procedurze konkursowej.

W niniejszym postępowaniu nominacyjnym wysokie kwalifikacje Pana referendarza Jakuba Karola Ślęzaka potwierdzone zostały formułowanymi na przestrzeni lat bardzo pozytywnymi ocenami kwalifikacyjnymi, opiniami sędziów współpracujących z Kandydatem oraz zwierzchników służbowych, a także zdecydowane poparcie środowiska sędziowskiego. Dają one - zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa - gwarancję sprostania przez tego Kandydata wymaganiom stawianym sędziemu sądu rejonowego. Niemal pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy w sądzie, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a później referendarza sądowego także stanowią argument za poparciem i koniecznością bardzo wysokiej oceny kandydatury Pana Jakuba Karola Ślęzaka.

Pozostali Kandydaci:

- Pan prokurator Jacek Krzysztof BOCIANOWSKI,

- Pan radca prawny Jędrzej DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI,

- Pani asystent Magdalena Joanna GAŁKOWSKA,

- Pani asystent Ewelina GOŹDZIK,

- Pani referendarz Zuzanna GÓRNA,

- Pan asystent Jakub Mikołaj KLEKOWSKI,

- Pani asystent Joanna Renata KŁACZYŃSKA,

- Pani referendarz Halina KOZIK-KUŚMIREK,

- Pani asystent Maria Magdalena LASOTA-DUDKIEWICZ,

- Pani asystent Justyna Magdalena MAJEWSKA,

- Pan asystent Bartosz PASZKIEWICZ,

- Pan referendarz Michał Piotr PAWŁOWSKI,

- Pan asystent Paweł PIJEWSKI,

- Pani asystent Justyna Katarzyna SIERUGA,

- Pan prokurator Piotr Marcin SOBCZYŃSKI,

- Pani referendarz Anna Barbara STRZELCZYK,

- Pani asystent Katarzyna Jadwiga WIELICHOWSKA-OPALSKA,

- Pani asystent Agnieszka ZAJĄC

nie spełniają tak dalece kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jak Pan Jakub Karol Ślęzak.

4. Przedstawione wyżej okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 10 czerwca 2014 r.:

- Pan referendarz Jakub Karol Ślęzak uzyskał 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" - udzielono Jego kandydaturze jednogłośnego poparcia,

- Pan prokurator Jacek Krzysztof BOCIANOWSKI, uzyskał 0 głosów "za", 7 głosów "przeciw" oraz 8 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan radca prawny Jędrzej DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI, uzyskał 0 głosów "za", 5 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Magdalena Joanna GAŁKOWSKA, uzyskała 0 głosów "za", 6 głosów "przeciw" oraz 9 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Ewelina GOŹDZIK, uzyskała 0 głosów "za", 1 głosów "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Zuzanna GÓRNA, uzyskała 0 głosów "za", 1 głosów "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Jakub Mikołaj KLEKOWSKI, uzyskał 0 głosów "za", 3 głosów "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Joanna Renata KŁACZYŃSKA, uzyskała 0 głosów "za", 1 głosów "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Halina KOZIK-KUŚMIREK, uzyskała 0 głosów "za", 7 głosów "przeciw" oraz 8 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Maria Magdalena LASOTA-DUDKIEWICZ, uzyskała 0 głosów "za", 1 głosów "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Justyna Magdalena MAJEWSKA, uzyskała 0 głosów "za", 4 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Bartosz PASZKIEWICZ, uzyskał 0 głosów "za", 3 głosów "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Michał Piotr PAWŁOWSKI, uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Paweł PIJEWSKI, uzyskał 0 głosów "za", 7 głosów "przeciw" oraz 8 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Justyna Katarzyna SIERUGA, uzyskała 0 głosów "za", 7 głosów "przeciw" oraz 8 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pan prokurator Piotr Marcin SOBCZYŃSKI, uzyskał 0 głosów "za", 8 głosów "przeciw" oraz 7 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Anna Barbara STRZELCZYK, uzyskała 0 głosów "za", 3 głosów "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Katarzyna Jadwiga WIELICHOWSKA-OPALSKA, uzyskała 0 głosów "za", 6 głosów "przeciw" oraz 9 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Agnieszka ZAJĄC uzyskała O głosów "za", 5 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192).