Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.3.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 125/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 marca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. postanowiła przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach kandydaturę Pani Jolanty Katarzyny SASI AK - sędzi Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,

2. postanowiła, że:

- Pani Marzena CHELIS - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

- Pani Marzena Beata KAŁUŻA-MIROSŁAWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

- Pan Piotr Tomasz KULA - sędzia Sądu Rejonowego w Mysłowicach,

- Pani Karolina Celina LEWIŃSKA - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie,

- Pani Izabela Ewa SZOPIŃSKA - sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu nie zostaną przedstawieni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach.

UZASADNIENIE

I

1. Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554 zgłoszonych zostało sześć, wyżej wskazanych, kandydatur.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 17 marca 2014 r. na posiedzeniu w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa Kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 554, postanowił jednogłośnie rekomendować Radzie kandydaturę Pani sędzi Jolanty Katarzyny Sasiak (4 głosy "za").

Zespół za najlepszą Kandydatkę do rekomendowania Radzie uznał Panią sędzię Jolantę Katarzynę Sasiak. Kandydatka ta uzyskała bardzo pozytywną ocenę kwalifikacji oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego. Kandydatka legitymuje się niemal czternastoletnim stażem orzeczniczym jako sędzia sądu rejonowego, posiada także doświadczenie orzecznicze w sądzie okręgowym, wynikające z jednodniowych delegacji. Sędzia wizytator sporządzając ocenę kwalifikacji Kandydatki stwierdziła, że jest Ona przygotowana do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego i posiada cechy dające gwarancję prawidłowego sprawowania tego urzędu. Pozytywna ocena orzecznictwa połączona z dojrzałością zawodową oraz cechami osobistymi świadczą o wysokich kwalifikacjach Pani sędzi, adekwatnych do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na przedmiotowe stanowisko.

Kandydatka w 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Unii Europejskiej, w roku 2007/2008 ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Sądów powszechnych, a ponadto uczestniczyła w szeregu adresowanych do sędziów szkoleń.

Kolegium zaopiniowało kandydaturę Pani sędzi Jolanty Katarzyny Sasiak jednomyślnie pozytywnie z łączną sumą punktów poparcia 25/36 (wyższy wynik, w zakresie łącznej sumy punktów poparcia, uzyskała jedynie Pani sędzia Karolina Celina Lewińska -

31/36), zaś w trakcie Zgromadzenia Przedstawicieli uzyskała najwyższe poparcie: 66 głosów "za", 15 głosów "przeciw" i 22 głosy "wstrzymujące się".

W ocenie Zespołu pozostali Kontrkandydaci nie byli lepsi czy bardziej odpowiedni od rekomendowanej Kandydatki.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Pani sędzi Jolanty Katarzyny Sasiak, podzielając przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendację, uwzględniającą przede wszystkim ocenę kwalifikacji Kandydatów i kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz warunki z art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Rada ma za zadanie wybrać najlepszego spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności Rada uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą Kandydatką spośród wszystkich osób ubiegających się o przedmiotowe stanowisko jest Pani sędzia Jolanta Katarzyna Sasiak. Znajduje to potwierdzenie w Jej dotychczasowym dorobku zawodowym pozytywnie ocenionym przez sędzię sporządzającą ocenę kwalifikacji, a także przez środowisko sędziowskie w trakcie głosowań na Kolegium i Zgromadzeniu Przedstawicieli.

2. Pani sędzia Jolanta Katarzyna Sasiak urodziła się 3 lutego 1970 r. w Chorzowie. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z ogólną oceną dobrą.

Z dniem 20 listopada 1997 r. została mianowana asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach (orzekała w Wydziale V Rodzinnym i Nieletnich, w którym pełniła funkcję Przewodniczącej od 1 grudnia 2004 r.). Z dniem 1 stycznia 2006 r. została przeniesiona na stanowisko w nowotworzonym Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, gdzie objęła funkcję

Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, którą sprawuje do tej pory. Kandydatka była kilkukrotnie delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach (w XVIII Wydziale Rodzinnym).

W 2006 r. ukończyła dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Unii Europejskiej organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w 2008 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a ponadto Pani sędzia Jolanta Katarzyna Sasiak na przestrzeni lat uczestniczyła w szeregu adresowanych do sędziów szkoleń.

Ocenę pracy Kandydatki sporządziła wizytator ds. cywilnych i rodzinnych Lucyna Salachna - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach w stanie spoczynku. W przekonaniu sędzi wizytator Kandydatka jest przygotowana do wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego, a posiadane wysokie kwalifikacje zawodowe, dobry poziom orzecznictwa i dojrzałość zawodowa oraz posiadane cechy osobowościowe dają niewątpliwie gwarancję prawidłowego wypełniania przez Nią obowiązków sędziego sądu okręgowego. Posiadane przez Panią sędzię Jolantę Katarzynę Sasiak doświadczenie życiowe oraz ponad trzynastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego stanowią o przydatności na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Pani Jolanta Katarzyna Sasiak była wielokrotnie, w toku pracy w wymiarze sprawiedliwości, pozytywnie opiniowana, przy czym oceniana była zawsze jako osoba przygotowana merytorycznie do wykonywania obowiązków sędziego, staranna i rzetelna. Przeprowadzona, z bardzo pozytywnym wynikiem, w 2010 r. wizytacja Wydziału potwierdziła wysoką przydatności Pani sędzi dla wymiaru sprawiedliwości. Także w 2011 r. praca Wydziału została oceniona wysoko: zarówno pod względem sprawności postępowania (lepszej od średnich wskaźników osiąganych przez sądy w okręgu) jak i stabilności orzecznictwa - dzięki bardzo dobrym wynikom indywidualnych sędziów.

Przewodnicząca Wydziału XVIII Rodzinnego Sądu Okręgowego w Katowicach pozytywnie oceniła pracę Pani sędzi Jolanty Sasiak, charakteryzując Ją jako osobę kompetentną. Podkreśliła przygotowanie do każdej z rozpoznawanych spraw i wysoką jakość sprawozdań z toku postępowania, przedstawiania zarzutów i wniosków apelacyjnych oraz orzecznictwa.

3. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2014 r. zaopiniowało pozytywnie kandydaturę Pani sędzi Jolanty Katarzyny Sasiak, stosunkiem głosów: 6 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się" z łączną sumą punktów poparcia 25/36. Wyższą ocenę Kolegium uzyskały kandydatury przedstawione uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 517/2013 z 3 grudnia 2013 r. z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz kandydatura Pani sędzi Karoliny Celiny Lewińskiej (także jednomyślnie pozytywnie z łączną sumą punktów poparcia 31/36).

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w dniu 7 lutego 2014 r. Kandydatka została najwyżej oceniona, wśród wszystkich zgłoszonych kandydatur - uzyskała 66 głosów "za", 15 głosów "przeciw", przy 22 głosach "wstrzymujących się". Najwyżej oceniona przez Kolegium Kontrkandydatura - Pani sędzi Karoliny Celiny Lewińskiej uzyskała wyraźnie mniejsze poparcie - uzyskała 57 głosów "za", 12 głosów "przeciw", przy 35 głosach "wstrzymujących się"

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wysokie kwalifikacje oraz wysokie poparcie środowiska sędziowskiego kandydatury Pani sędzi Jolanty Katarzyny Sasiak, która poza wysokim wynikiem w głosowaniu na Kolegium uzyskała także bardzo dobry wynik na głosowaniu przez Zgromadzenie Przedstawicieli. Doświadczenie orzecznicze i zdobyte kwalifikacje oraz wzorowo wykonywane obowiązki Przewodniczącej Wydziału świadczą o słuszności bardzo wysokiej oceny Jej kandydatury, która zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa daje rękojmię właściwego wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego.

Kandydatury: Pani sędzi Marzeny Chelis oraz Pani sędzi Marzeny Beaty Kałuży-Mirosławskiej przedstawione zostały uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 517/2013 z 3 grudnia 2013 r. z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Pozostali Kandydaci:

- Pan Piotr Tomasz KULA,

- Pani Karolina Celina LEWIŃSKA,

- Pani Izabela Ewa SZOPIŃSKA

nie spełniają tak dalece kryteriów z art. 35 ust. 2 u.k.r.s. jak Pani sędzia Jolanta Katarzyna Sasiak.

5. Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 18 marca 2014 r.:

- Pani sędzia Jolanta Katarzyna SASIAK uzyskała 15 głosów "za" - udzielono Jej kandydaturze jednogłośnego poparcia,

- Pani sędzia Marzena CHELIS nie uzyskała głosów "za" ani "przeciw", Jej kandydatura uzyskała natomiast 15 głosów "wstrzymujących się",

- Pani sędzia Marzena Beata KAŁUŻA-MIROSŁAWSKA nie uzyskała głosów "za" ani "przeciw", Jej kandydatura uzyskała natomiast 15 głosów "wstrzymujących się",

- Pan sędzia Piotr Tomasz KULA nie uzyskał głosów "za", uzyskał natomiast 5 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się",

- Pani sędzia Karolina Celina LEWIŃSKA nie uzyskała głosów "za", uzyskała natomiast 1 głos "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się",

- Pani sędzia Izabela Ewa SZOPIŃSKA nie uzyskała głosów "za", uzyskała natomiast 3 głosy "przeciw" i 12 głosów "wstrzymujących się".

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192).