Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 414.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.12.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 526/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 414.

I. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:

1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Pana sędziego Tomasza SZAJA,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Pani sędzi Katarzyny LONGI, Pana sędziego Rafała Zbigniewa WOJNOWSKIEGO, Pani sędzi Aleksandry WÓJCIK-WOJNOWSKIEJ.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 414, zgłosiło się czworo wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 2 grudnia 2013 roku przeprowadził posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 414.

W toku przeprowadzonej narady w celu przedstawienia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego ogłoszone powyższym obwieszczeniem uwzględniono załączoną do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa wniosków uczestników postępowania dokumentację obejmującą: ocenę kwalifikacyjną kandydata, opinie przełożonych, rekomendacje, doświadczenie zawodowe, publikacje, opinię Kolegium Sądu, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, oceny ze studiów i z egzaminu sędziowskiego oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia kandydata.

Po naradzie Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa ocenił, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 414 kandydaturę Pana Tomasza Szaja.

Zespół stwierdził, że Pan sędzia Tomasz Szaj posiada należyte przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Kandydat prezentuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych poparty ugruntowaną wiedzą prawniczą, w tym dobrą znaj omościąjudykatury i doktryny oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce. Efektywność orzekania, staranność i poprawność w redagowaniu sentencji orzeczeń i ich uzasadnień, czynią tę kandydaturę bardzo dobrą i w pełni nadającą się do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego. Członkowie zespołu mieli na uwadze fakt, że Pan sędzia pełniąc funkcję Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, przy jednoczesnym orzekaniu w Sądzie Okręgowym w Szczecinie na podstawie delegacji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sporządza uzasadnienia pisemnych wyroków w terminie, co stanowi o Jego odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Ponadto stabilność orzecznicza Pana sędziego jest bardzo dobra. Pan sędzia stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe czego wyrazem jest ukończenie przez Niego studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego dla sędziów, prawa cywilnego dla sędziów oraz z zakresu organizacji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Jednocześnie Zespół zwrócił także uwagę, na opinię środowiska sędziowskiego dla kandydatury Pana sędziego Tomasza Szaja, wyrażoną przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Kandydatura opiniowanego otrzymała tylko 2 głosy "za", 1 głos "przeciw" i 2 głosy "wstrzymujące się". Tym samym kandydatura Pana sędziego Tomasza Szaja nie otrzymała poparcia ze strony Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Natomiast na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Szczecińskiej kandydatura Pana sędziego uzyskała najwyższe poparcie spośród wszystkich osób biorących udział w tym konkursie (41 głosów "za", przy 27 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się").

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego kandydata.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pana Tomasza Szaja, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jego pracy, doświadczenie, a także uzyskane bardzo wysokie poparcie podczas głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Pan Tomasz Szaj w 1999 roku ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w 2002 roku złożył egzamin sędziowski z oceną celującą. Z dniem 1 sierpnia 2002 roku został mianowany asesorem sądowym i z tym dniem powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, gdzie orzekał w Wydziale I Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 23 marca 2006 roku powołany został do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 maja 2006 roku przeniesiony został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łobzie i z tym samym dniem powołany do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu. Od dnia 2 czerwca 2006 roku pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łobzie, a od dnia 15 września 2006 roku dodatkowo funkcję Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego tego Sądu. Sposób realizacji obowiązków wynikających zarówno z pełnienia funkcji Prezesa, jak również Przewodniczącego Wydziałów oceniany był przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie jako wzorowy. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2009 roku Pan sędzia Tomasz Szaj przeniesiony został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i z tym dniem powołany do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu, którą sprawuje do chwili obecnej. Pan sędzia ukończył następujące studia podyplomowe oraz kursy: 30 sierpnia 2006 roku Studia Podyplomowe Prawo Europejskie dla sędziów; 7 czerwca 2008 roku Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów; 4 grudnia 2010 roku Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości; 25 października 2011 roku Kurs dokształcający w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacją Pracy w Wymiarze Sprawiedliwości. Pan sędzia brał również udział w licznych szkoleniach dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych. Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie delegował Pana sędziego do orzekania w Wydziale II Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie w dniach: 25 września 2012 roku, 8, 19, 24 października 2012 roku, 23 stycznia 2013 roku, 19 lutego 2013 roku, 20 marca 2013 roku oraz 20 czerwca 2013 roku. W latach

2010 -2012 Pan sędzia przeprowadzał szkolenia z zakresu prawa cywilnego dla aplikantów radcowskich i notarialnych.

Oceny pracy Kandydata dokonała SSA Marta Sawicka. W ocenie sędzi wizytator analiza wyników pracy Pana sędziego wskazuje jednoznacznie na bardzo dobre przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych. W rzetelny sposób realizuje zadania, dysponuje wiedzą niezbędną dla prawidłowego orzekania oraz stanowiącą potencjał dla dalszego rozwoju zawodowego. Efektywność pracy orzeczniczej Pana sędziego - uwzględniając w tym kontekście rozmiar obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - należy ocenić wysoko. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na duży stopień profesjonalizmu zawodowego opiniowanego, czego dowodem jest w szczególności kształtująca się na bardzo dobrym poziomie stabilność jego orzecznictwa. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wyraził pozytywną opinię na temat kandydata potwierdzając wskazane wyżej oceny przygotowania zawodowego opiniowanego. W świetle wskazanych okoliczności jakość pracy orzeczniczej kandydata, poziom posiadanej wiedzy prawniczej oraz przymioty osobiste sprawiają, że Pan sędzia Tomasz Szaj spełnia wszelkie kryteria do powołania go na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 18 października 2013 roku oddało 2 głosy "za", 1 głos "przeciw" i 2 głosy "wstrzymujące się".

Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Szczecińskiej w dniu 29 października 2013 roku oddano 41 głosów "za", przy 27 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". Kandydatura Pana sędziego uzyskała najwyższe poparcie spośród wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w osobach: Pani sędzi Katarzyny LONGI, Pana sędziego Rafała Zbigniewa WOJNOWSKIEGO, Pani sędzi Aleksandry WÓJCIK-WOJNOWSKIEJ nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniany najwyżej w obecnej procedurze konkursowej kandydat. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy, a także wielkość uzyskanego przez Nich poparcia środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji Pana sędziego Tomasza Szaj a.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 grudnia 2013 r. na kandydaturę:

- Pana Tomasza Szaja oddano 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", udzielając Jego kandydaturze jednogłośnego poparcia, - Pani Katarzyny Longi oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Rafała Zbigniewa Wojnowskiego oddano 0 głosów "za", 5 głosów "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Aleksandry Wójcik-Wojnowskiej oddano 0 głosów "za", 5 głosów "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).