Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Toruniu, ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Toruniu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 495.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.3.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 180/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 marca 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Toruniu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 495.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu kandydatury sędziego Sądu Rejonowego w Grudziądzu Pana Marka Andrzeja PACZKOWSKIEGO,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu kandydatur Pani sędzi Sądu Rejonowego we Włocławku Tatiany Łucji CZAJKOWSKIEJ oraz Pani sędzi Sądu Rejonowego w Toruniu Ewy Elżbiety LISOWIEC.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Toruniu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 495, zgłosiło się troje wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 marca 2013 roku przeprowadził posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 495.

Zespół przeprowadził naradę w celu przedstawienia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego ogłoszone powyższym obwieszczeniem. Uwzględniono załączone do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa wniosków uczestników postępowania: ocenę kwalifikacyjną kandydata, opinie przełożonych, rekomendacje, doświadczenie zawodowe, publikacje, opinię Kolegium Sądu, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, oceny ze studiów i z egzaminu sędziowskiego oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia kandydata.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa ocenił, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę Pana sędziego Marka Andrzeja Paczkowskiego na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Pan Marek Andrzej Paczkowski ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. W 2001 roku został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu a następnie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 roku powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Grudziądzu. W 2005 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego studia podyplomowe "Prawo europejskie dla sędziów" z wynikiem dobrym. Posiada bardzo dobrą wydajność i efektywność pracy. Wszystkie uzasadnienia pisane przez Pana sędziego sporządzone zostały w terminie. Na podkreślenie zasługuje także dobra stabilność orzecznictwa (70%) oraz bardzo niski odsetek zaskarżalności orzeczeń (1,18%). Pan sędzia posiada jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku a także wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, które oddało 58 głosów "za" przy 36 głosach "przeciw".

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród dobrych i bardzo dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pana sędziego Marka Andrzeja Paczkowskiego, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jego pracy, a także uzyskane bardzo wysokie poparcie podczas głosowania zarówno Kolegium jak i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej przemawiają za przedstawieniem Jego kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Pan Marek Andrzej Paczkowski urodził się 4 czerwca 1972 roku w Chełmży. W 1997 roku ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w 2001 roku złożył egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. Z dniem 16 lipca 2001 roku został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, a następnie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 18 grudnia 2003 roku powołany został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Pan sędzia od początku kariery orzeczniczej pełni swoje czynności w I Grodzkim Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Grudziądzu a aktualnie w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Orzeka w sprawach cywilnych procesowych oraz nieprocesowych.

Oceny pracy Kandydata dokonał SSO Włodzimierz Jasiński. Efektywność i wydajność pracy w okresie objętym opinią jest na wysokim poziomie. Kompetencje zawodowe Kandydata w zakresie metodyki pracy, kultury organizacji pracy oraz poszanowania stron nie budzą zastrzeżeń. Sprawy prowadzone były bez przewlekłości postępowania, a przyczyny odraczania posiedzeń na kolejne terminy były co do zasady usprawiedliwiane okolicznościami wynikającymi na tle danej sprawy i znajdowały swoje uzasadnienie w przepisach procedury. Nie odnotowano żadnych skarg na toczące się w referacie postępowania w zakresie ich przewlekłości, co świadczy o sprawności i szybkości postępowań. W ocenie wizytatora uzasadnienia sporządzane przez Pana sędziego są na wysokim poziomie, były jasno formułowane i zawierały wszystkie wymagane przepisem elementy. Pan sędzia wykazał się przy ich sporządzaniu wysokim poziomem wiedzy prawniczej i umiejętnością właściwego powoływania przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę rozstrzygnięcia. Orzecznictwo Kandydata także prezentuje wysoki poziom, przy czym zauważyć należy, że legitymuje się bardzo niskim odsetkiem zaskarżalności orzeczeń co do istoty sprawy. Kultura urzędowania Pana sędziego obejmująca zarówno kulturę osobistą oraz stosunek do stron i ich poszanowanie nie budzi zastrzeżeń. Ponadto sposób formułowania orzeczeń jak i ich uzasadnianie w mowie i piśmie świadczą o dużym opanowaniu i dobrych umiejętnościach przekazywania własnej argumentacji. Zdaniem wizytatora jest to kandydat dobrze przygotowany na sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku podczas posiedzenia w dniu 3 stycznia 2013 roku jednogłośnie pozytywnie oceniło tę kandydaturę.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podczas posiedzenia w dniu 4 stycznia 2013 roku oddało 58 głosów "za", 36 głosów "przeciw" przy braku głosów "wstrzymujących się" popierając tę kandydaturę.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Tatiana Łucja Czajkowska, ubiegająca się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu uzyskała zdecydowanie słabsze od sędziego Marka Paczkowskiego poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej: 19 głosów "za" przy 68 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podczas gdy na kandydaturę Pana sędziego oddano 58 głosów "za", 36 głosów "przeciw" przy braku głosów "wstrzymujących się". Opinia na temat pracy Pani sędzi Tatiany Łucji Czajkowskiej była dobra, w toku kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień w prowadzeniu spraw, choć opiniowana nie ustrzegła się pewnych błędów, które obniżyły jej ocenę, a były to stwierdzone przewlekłości postępowań oraz naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Pani sędzia Ewa Elżbieta Lisowiec uzyskała wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, które oddało 72 głosów "za" przy 27 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się"", jednak opinia na temat jej pracy nie była tak dobra jak opinia Kandydata wytypowanego przez Radę do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przedstawienie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu. Pomimo ogólnie dobrej oceny pracy Pani sędzi Ewy Elżbiety Lisowiec dostrzeżono uchybienia polegające na wyznaczaniu tzw. pustych rozpraw, odraczaniu rozprawy bez uzasadnionej przyczyny czy niewskazania terminu do wykonania obowiązku, co także spowodowało, zdaniem Rady, że nie była to najlepsza kandydatura w obecnej procedurze konkursowej.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 5 marca 2013 r.:

- na Pana Marka Andrzeja Paczkowskiego oddano 21 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", udzielając Jego kandydaturze zdecydowanego poparcia,

- na Panią Tatianę Łucję Czajkowską oddano 0 głosów "za", 8 głosów "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Ewę Elżbietę Lisowiec oddano 0 głosów "za", 14 głosów "przeciw, przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).