Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 178.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.6.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 596/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 178

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r. pod poz. 178, zgłosili się:

- Pan Wiesław Marek Łukaszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

- Pani Karolina Monika Sarzyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zespół Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadził posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu

Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 178. Przewodnicząca zespołu sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała pozostałych członków zespołu, że nie dotarły do Krajowej Rady Sądownictwa akta osobowe jednego z kandydatów. Zespół jednogłośnie postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy do czasu uzupełnienia materiałów o akta osobowe jednego z uczestników postępowania.

Na posiedzeniu zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa 26 czerwca 2019 r. zespół członków zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił bezwzględną większością głosów (3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się") rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Za kandydaturą Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej oddano: 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 3 głosy "wstrzymujące się".

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendacją Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego przemawiają (ocenione łącznie) wysokie kwalifikacje kandydata, doświadczenie zawodowe i ocena kwalifikacyjna. Członkowie zespołu mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego postanowili rekomendować Radzie właśnie jego kandydaturę.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 64 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. dalej: p.u.s.p.). Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i z egzaminu zawodowego, informację że Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stosunkiem głosów 3 "za", 2 "przeciw" podjęło uchwałę nr 72/2019 z 15 maja 2019 r. dotyczącą odroczenia zaopiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym i Sądach Okręgowych Apelacji Gdańskiej oraz informację, że Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwałę nr 1 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego na stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

2. Pan Wiesław Marek Łukaszewski urodził się 25 maja 1971 r. w Szubinie. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1996-1997 pracował jako specjalista w Wydziale do spraw szkód komunikacyjnych i osobowych Oddziału Okręgowego PZU SA w Bydgoszczy. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w 1999 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od maja 2000 r. do listopada 2000 r. był zatrudniony jako referent prawny w kancelarii radcy prawnego. Z dniem 15 listopada 2000 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Orzekał w Wydziałach: XI Karnym, następnie VIII Gospodarczym, XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz I Cywilnym (procesowym). Orzekał wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym i w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Orzeka w VIII Wydziale Gospodarczym. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a w latach 2011-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego tego Sądu. W ramach jednodniowych delegacji, orzekał wielokrotnie w V Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów, w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego oraz w 2009 r. studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto w 2007 r. ukończył roczne seminarium na temat: "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym", którego organizatorem było Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydat podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w licznych szkoleniach między innymi z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i prawa gospodarczego, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Kandydat prowadził okazjonalnie wykłady dla aplikantów aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z zakresu prawa gospodarczego. W latach 2016-2017 był członkiem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w Bydgoszczy.

Ocenę kwalifikacji Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego sporządziła Pani Teresa Sobolewska - sędzia w stanie spoczynku, wizytator do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, która uznała, że przeprowadzona ocena orzecznictwa opiniowanego oraz sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw pozwala na stwierdzenie, że jest on dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Pan Wiesław Marek Łukaszewski legitymuje się odpowiednio długim stażem pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego i około 4,5-letnim stażem pracy na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i pogłębia wiedzę prawniczą, o czym świadczy uczestnictwo w licznych szkoleniach dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych. W zbadanych sprawach, w których opiniowany był sędzią sprawozdawcą, terminowość podejmowanych czynności nie budzi zastrzeżeń, a zawarte w nich zarządzenia i postanowienia odpowiadają co do zasady wymogom Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów regulaminowych oraz uzasadnione są stanem sprawy. Sentencje wyroków, sporządzone przez opiniowanego, mają poprawną formę, przy czym sentencje wyroków reformatoryjnych zostały zredagowane prawidłowo w sposób nawiązujący do treści zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji. Uzasadnienia orzeczeń sporządzone przez kandydata spełniają wymogi ustawowe i są wyczerpujące, zawierają też rozważania prawne odwołujące się do adekwatnie przywołanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, czy też niejednokrotnie do orzecznictwa sądów apelacyjnych. Wyniki liczbowe pracy opiniowanego w okresie objętym badaniem należy ocenić dobrze. Orzekając w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy we wszystkich kategoriach spraw wpływających do Wydziału załatwił w 2017 r. średnio nieco więcej spraw ogółem w porównaniu z sędzią w wydziale i w okręgu, jednak mniej spraw aniżeli w kraju. Orzekając w tym samym Wydziale w 2018 r. opiniowany uzyskał lepsze wyniki aniżeli sędzia w wydziale i w okręgu. Świadczy to o efektywnej pracy kandydata i zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków orzeczniczych. Odnośnie do stabilności orzecznictwa Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego, której wskaźnik za kontrolowany okres kształtował się na poziomie 0,33 zastrzeżenia budzi stosunkowo duża liczba spraw, w których orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zostało uchylone na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. z powodu nierozpoznania istoty sprawy. W omawianym okresie terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach pierwszo, jak i drugoinstancyjnych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy była bardzo dobra - w 2017 r. wszystkie uzasadnienia sporządzone zostały w terminie ustawowym, natomiast w 2018 r. w sprawach w pierwszej instancji na 15 uzasadnień tylko jedno sporządzone zostało z przekroczeniem terminu, a w drugiej instancji również jedno na 41 uzasadnień sporządzone zostało po terminie ustawowym. Powyższe, w ocenie sędzi opiniującej, pozwala na sformułowanie wniosku, że Pan Wiesław Marek Łukaszewski odpowiada wymogom koniecznym do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Nadto Rada zwróciła uwagę, że na opisane przez wizytatora wyroki, w których orzeczenie zostało uchylone z powodu nierozpoznania istoty sprawy. Kandydatowi uchylone 9 wyroków z tej przyczyny. Analiza streszczeń uzasadnień sporządzonych przez sąd odwoławczy wskazuje, że rzeczywistą przyczyną było przyjęcie odmiennej koncepcji rozstrzygnięcia, której konsekwencją była konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego. Tylko jedno orzeczenie kasatoryjne nastąpiło z powodu nieważności. Biorąc pod uwagę sprawność procedowania kandydata, stopień skomplikowania rozpoznawanych spraw, w żaden sposób nie obniża to wysokiej oceny merytorycznej orzecznictwa kandydata.

Odnośnie do kandydatki nieprzedstawianej z wnioskiem o powołanie Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła między innymi, co następuje:

3. Pani Karolina Monika Sarzyńska urodziła się 15 grudnia 1973 r. w Gdańsku. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1997-1998 pracowała jako nauczyciel przedmiotów zawodowych - podstawy prawa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdańsku oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 w Gdańsku. W latach 1998-2000 była zatrudniona jako prawnik w Kancelarii Prawniczej adwokat Zyty Rutkowskiej-Koriat w Gdyni. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 marca 2000 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tczewie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tczewie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 20 kwietnia 2004 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Orzekała w I Wydziale Cywilnym, pełniąc w latach 2004-2011 funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W tym czasie orzekała też, w ramach jednodniowych delegacji, w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 1 kwietnia 2011 r. do 15 kwietnia 2013 r. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Orzeka w I Wydziale Cywilnym. W latach 2016-2017 orzekała kilkunastokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w Wydziałach I i V Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. i od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r. Orzekała w 1 Wydziale Cywilnym. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów a w 2013 r. podyplomowe studia w zakresie prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, dotyczących między innymi problematyki prawa i procedury cywilnej, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Ocenę kwalifikacji Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej sporządził Pan Zbigniew Merchel - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który uznał, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy opiniowanej w świetle danych statystycznych, w okresie objętym przedmiotową opinią, nie odbiegała znacząco od średnich wydziału czy okręgu, choć była nieco niższa szczególnie w 2017 r., co było wynikiem mniejszego przydziału spraw w związku z pełnioną funkcją - członka Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku i zmniejszonym przydziałem spraw (współczynnik przydzielanych spraw - 80%). Kandydatka w ocenianych latach załatwiała przydzielane jej sprawy, nie dopuszczając do powstawania zaległości. W zbadanych sprawach z sądu okręgowego, jak i sądu apelacyjnego nie budziła żadnych zastrzeżeń formalna poprawność czynności podejmowanych przez opiniowaną jako sędziego referenta. Wiceprezes Sądu Okręgowego Pan sędzia Krzysztof Solecki w swojej opinii z 13 marca 2019 r. wskazał, że kandydatka posiada dużą wiedzę z zakresu prawa cywilnego zarówno materialnego, jak i procesowego oraz ogromne doświadczenie zawodowe. Ponadto posiada umiejętności dobrej organizacji pracy, a jej wyniki orzecznicze pod względem ilościowym, jak i stabilności orzeczeń korzystnie odbiegały od średniej wydziału. Referat sędziego, pomimo dużego wpływu spraw, zawsze należał do najmniejszych w Wydziale. Pani Karolina Monika Sarzyńska do czasu delegowania jej do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku była bardzo zaangażowana w pracę Wydziału, uczestniczyła w naradach i chętnie zastępowała sędziów nieobecnych z powodu choroby. Pani sędzia jest osobą sumienną, odpowiedzialną, kulturalną i koleżeńską, umiejącą pracować w zespole. Przez wiele lat chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodszymi sędziami. W okresie delegowania do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku nie podejmowała czynności związanych z wyznaczeniem terminów rozprawy apelacyjnej i posiedzenia niejawnego, czynności po wydaniu orzeczenia z uzasadnieniem, poza wskazanymi stosownymi zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału Cywilnego, nie przewodniczyła również z oczywistych przyczyn składowi orzekającemu. Sentencje orzeczeń formułowane były poprawnie, z zachowaniem ustawowych wymogów, zaś sentencje wyroków reformatoryjnych charakteryzowała prawidłowa redakcja, nawiązująca do treści zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji, co ma zasadnicze znaczenie dla kwestii wykonalności wyroku. Analiza orzeczeń wydanych w sprawach, w których kandydatka była sprawozdawcą, pozwala stwierdzić, że posiada ona bardzo dobrą wiedzę prawniczą oraz umiejętność dokonywania właściwej interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego oraz stosowania ich w praktyce orzeczniczej. Siedzi na bieżąco zmiany ustawodawcze i orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy doktryny, które adekwatnie powołuje w uzasadnieniach orzeczeń. W sprawach, w których sąd odwoławczy przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe lub dokonał jako sąd meriti odmiennej oceny dowodów uzasadnienia zawierają samoistne ustalenia faktyczne, wskazanie dowodów będących podstawą ustaleń i ocenę tych dowodów, jak również określenie skutków prawnych dokonanych ustaleń. Uzasadnienia orzeczeń kasatoryjnych zawierają prawidłowe wyjaśnienia przyczyn uchylenia zaskarżonego wyroku lub postanowienia, oraz wskazania co do dalszego postępowania. Rodzaj i stopień zawiłości przydzielonych opiniowanej spraw do jej referatu nie odbiegał od średniej Wydziału (tak w ramach pracy w Sądzie Okręgowym, jak i podczas delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku). W większości były to sprawy procesowe o różnorodnej problematyce prawnej, obejmującej szerokie spektrum zagadnień materialnoprawnych i procesowych. Kompetencje zawodowe opiniowanej w zakresie metodyki pracy i kultury organizacji pracy oraz poszanowania stron nie budziły zastrzeżeń. Terminowość sporządzania uzasadnień jest dobra (94 ze 113 - 83,2% sporządzono w terminie ustawowym; po terminie powyżej 15 dni tylko 3, tj. 2,7%). W okresie ocenianym kandydatka sporządziła 17 (15%) uzasadnień z przekroczeniem ustawowego terminu w okresie od 1-14 dni (w większości wypadków przekroczenia te wynosiły od jednego do sześciu dni), co było wynikiem wadliwej praktyki prowadzenia ewidencji terminowości sporządzania uzasadnień w Wydziale, w którym pracowała. Terminowość sporządzenia uzasadnienia liczono wadliwie od daty przedstawienia akt sędziemu celem sporządzenia uzasadnienia, nie informując wcześniej sędziego o dacie wpłynięcia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Dla potrzeb niniejszej oceny dane statystyczne co do terminowości sporządzania uzasadnień opracowano zgodnie z brzmieniem art. 329 k.p.c., czyli termin liczono od daty wpływu wniosku, co doprowadziło do oceny, że część uzasadnień wykazano jako sporządzone po terminie i to nieusprawiedliwione. W okresie delegacji do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (według danych na koniec lutego 2019 r.) terminowość sporządzania uzasadnień nie budziła zastrzeżeń - na 65 uzasadnień kandydatka 56 sporządziła w ustawowym terminie, tj. 86,2%. Wskaźnik zaskarżalności za okres pracy w Sądzie Okręgowym objęty oceną wynosił 0,262, zaś wskaźnik stabilności 0,123. W stosunku do orzeczeń wydanych w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w których opiniowana była sędzią sprawozdawcą, wywiedziono 4 skargi kasacyjne i w stosunku do żadnej Sąd Najwyższy nie wydał orzeczenia. Orzecznictwo opiniowanej stało także na dobrym poziomie. Dowodzą tego przede wszystkim dane statystyczne obejmujące wyniki postępowania apelacyjnego (procent oddalonych apelacji wynosił 56,8%, przy średniej apelacji 58%, zaś procent uchylonych orzeczeń wynosił 8,1% przy średniej apelacji 6,7%). Dokonując oceny orzecznictwa opiniowanej należy wskazać, że z uwagi na zespołowy charakter orzecznictwa sądu odwoławczego analiza wskazanych wyżej orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w których była ona sędzią sprawozdawcą, odnosi się głównie do płaszczyzny poprawności formalnej redagowania sentencji orzeczeń oraz poprawności i poziomu uzasadnień. Sentencje orzeczeń formułowane były poprawnie, z zachowaniem ustawowych wymogów, zaś sentencje wyroków reformatoryjnych charakteryzowała prawidłowa redakcja, nawiązująca do treści zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji, co ma zasadnicze znaczenie dla kwestii wykonalności wyroku. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień w prowadzeniu spraw. W oparciu o osobisty kontakt z opiniowaną na rozprawach apelacyjnych, jak też w oparciu o wybiórczo przejrzane zapisy rozpraw, stwierdzić należy, że udział, jak i prowadzenie i przewodnictwo na rozprawach były nienaganne, taktowne w relacjach ze stronami i ich pełnomocnikami, odpowiadające powadze sprawowanego urzędu. Sposób formułowania wypowiedzi na rozprawach, przy wydawaniu orzeczeń, jak i ich uzasadnianiu ustnym, świadczą o dużym opanowaniu przez opiniowaną umiejętności przekazywania własnej argumentacji. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że przeprowadzona ocena orzecznictwa i pracy Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej pozwala na wyrażenie opinii, że jest ona bardzo dobrą kandydatką na urząd sędziego sądu apelacyjnego. W ocenie Rady nieuzasadnione było stanowisko wizytatora usprawiedliwiające opóźnienia w sporządzaniu uzasadnień przez kandydatkę. Nie istnieje żaden przepis nakładający na pracowników sekretariatu "specjalne" informowanie sędziego referenta o wpływie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Informację zastępuje przedstawienie akt sędziemu. Rada zwróciła także uwagę, że niektóre sprawy przedłożone przez kandydatkę do oceny cechowały się niewielkim stopniem skomplikowania (np. o rozwód).

4. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pan Wiesław Marek Łukaszewski przedstawiany Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone oceną kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa kandydata wskazuje, że zdobył on szeroką wiedzę i legitymuje się bogatym doświadczeniem, które zdobył między innymi na stanowiskach: specjalisty w wydziale do spraw szkód komunikacyjnych i osobowych, etatowego aplikanta aplikacji sądowej, referenta prawnego w kancelarii radcy prawnego, asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego orzekając w wydziałach: Karnym, Gospodarczym, Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz Cywilnym (procesowym), jednocześnie wielokrotnie orzekając, w ramach jednodniowych delegacji, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym i w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, sędziego sądu okręgowego orzekając w wydziale gospodarczym, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a w latach 2011-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego tego Sądu, orzekając wielokrotnie w V Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Kandydat podnosi także kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej oraz dokumenty załączone przez nią do karty zgłoszenia. Z oceny kwalifikacji tej kandydatki wynika, że posiada ona odpowiednią znajomość przepisów prawa i jest należycie przygotowana do sprawowania urzędu sędziego sądu apelacyjnego. Podnosi także swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. Jednakże w niniejszym postępowaniu nominacyjnym jej kwalifikacje zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydata przedstawianego z wnioskiem Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego. Rada uwzględniła, że kandydaci posiadają porównywalny staż pracy, oboje orzekali na delegacjach w sądzie apelacyjnym, oboje pełnili funkcje administracyjne w sądach powszechnych, podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego, jednakże kandydat przedstawiany z wnioskiem osiągnął wyższe wyniki statystyczne w zakresie terminowości sporządzanych pisemnych uzasadnień orzeczeń, nadto jego sprawność, efektywność, organizację oraz wydajność pracy - zdaniem Rady - również należy ocenić na korzyść Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego (mając na uwadze, że kontrkandydatka osiągała w tym samym czasie również dobre wyniki statystyczne), który w okresie objętym badaniem załatwił w 2017 r. średnio nieco więcej spraw ogółem w porównaniu z sędzią w wydziale i w okręgu, orzekając w 2018 r. również uzyskał wyższe wyniki aniżeli sędzia w wydziale i w okręgu. Świadczy to o efektywnej pracy Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego i zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków orzeczniczych. Rada wzięła także pod uwagę stopień skomplikowania spraw prowadzonych przez kandydata, który był nieco wyższy aniżeli kontrkandydatki. Kandydat przedstawiony Prezydentowi RP prowadził bardzo skomplikowane sprawy gospodarcze. W przeciwieństwie do kontrkandydatki terminowość sporządzania uzasadnień nie budziła żadnych zastrzeżeń. W związku z tym Rada uznała, że spośród dwóch dobrych kandydatów nieco lepszym merytorycznie okazał się kandydat wskazany przez Radę. Uwagę Rady zwróciła także proobywatelska postawa kandydata rekomendowanego do powołania na urząd sędziego sądu apelacyjnego wyrażająca się w niezwłocznym zawiadomieniu policji o próbie kradzieży. Interwencja Pana Sędziego spowodowała pewne problemy służbowe (sędzia musiał składać obszerne wyjaśnienia), ale taka postawa sędziego spotkała się z uznaniem Rady.

5. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła także pod uwagę fakt niewyrażenia opinii o kandydatach przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Gdańskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku podjęło uchwałę nr 72/2019 z dnia 15 maja 2019 r., którą postanowiło odroczyć zaopiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądzie apelacyjnym i w sądach okręgowych apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 r. (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwałę nr 1 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej.

Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ocenione łącznie: wysokie kwalifikacje, uzyskana ocena kwalifikacyjna, doświadczenie zawodowe.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Karolina Monika Sarzyńska posiada - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - nieznacznie niższe kwalifikacje zawodowe od Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego, jednakże w tym konkursie było tylko jedno wolne stanowisko i dlatego Rada nie wystąpiła z wnioskiem o powołanie Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 26 czerwca 2019 r. na kandydaturę:

- Pana Wiesława Marka Łukaszewskiego oddano 16 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pani Karoliny Moniki Sarzyńskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art.44 ust.1 - 3 ustawy z dnia 12 maja 201 Ir. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.).