Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 797.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.6.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 593/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 797

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Marka Winczewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy,

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Bartosza Lau do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 797, zgłosili się:

- Pan Bartosz Lau - sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, - Pan Marcin Marek Winczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu zespołu 24 czerwca 2019 r. Przewodniczący zespołu poinformował, że Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku podjęło uchwałę nr 72 z 15 maja 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie do czasu wydania orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy (sygn. akt III PO 7/18) i Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GOK 2/18). Ponadto Przewodniczący zespołu wskazał, że Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwałę nr 1 z 17 maja 2019 r. w przedmiocie odroczenia opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeń w sprawie powyższych pytań prejudycjalnych.

Zespół członków działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o KRS stwierdził, że brak oceny kandydatów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nie stanowi przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów.

Zespół przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, omówił wszystkie kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił bezwzględną większością głosów rekomendować na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kandydaturę Pana Marcina Marka Winczewskiego.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Marcina Marka Winczewskiego przemawiają (ocenione łącznie): odpowiedni staż zawodowy i bogate doświadczenie zawodowe, doświadczenie zdobyte w trakcie orzekania na delegacji w sądzie okręgowym oraz ocena kwalifikacyjna, z której wynika, że kandydat osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa i daje rękojmię właściwego wykonywania obowiązków sędziego na odpowiednio wysokim poziomie.

Przedstawiając powyższe, zespół uwzględnił dyspozycję art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia sędziów.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła oceny kwalifikacji kandydatów, ich doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także miała na uwadze treść uchwały Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nr 72 z 15 maja 2019 r. oraz uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nr 1 z 17 maja 2019 r. dotyczących odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, postanowiła, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Marka Winczewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

2. Pan Marcin Winczewski urodził się w 1980 r. w Kościerzynie. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą plus. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku prawnika w podmiotach gospodarczych, a także w kancelarii radcy prawnego. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w 2007 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. W latach 2007-2012 był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 marca 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Orzeka w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W listopadzie 2013 r. orzekał w ramach jednodniowej delegacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od kwietnia 2019 r. do września 2019 r. jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Obowiązki wykonuje w VIII Wydziale Gospodarczym tego Sądu.

Kandydat otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Joannę Siupkę-Mróz - sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wynika z niej, że wykazuje się właściwym poziomem wiedzy, sprawnie i szybko rozpoznaje sprawy. Są one należycie przeanalizowane, a orzeczenia właściwie i szeroko uzasadnione. Kandydat osiąga bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o stabilność orzecznictwa. Uchybienia stwierdzone w trakcie postępowań odwoławczych nie miały, zdaniem opiniującego, zasadniczego znaczenia dla oceny jego pracy. Pan Marcin Marek Winczewski posiada umiejętność organizacji pracy, jest osobą odpowiedzialną, spełnia warunki powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego i daje rękojmię właściwego wykonywania obowiązków w tym sądzie na odpowiednio wysokim poziomie.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pan Marcin Marek Winczewski posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe. Z oceny kwalifikacyjnej i opinii służbowej, sporządzonej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. W niniejszym postępowaniu wyróżniają go przede wszystkim uzyskane bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa (90,17% oddalonych apelacji) oraz doświadczenie zdobyte w trakcie orzekania w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Pan Bartosz Lau posiada kwalifikacje zawodowe i staż orzeczniczy, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego, jednak nie uzyskał takiego poparcia Rady jak Pan Marcin Marek Winczewski.

Pan Bartosz Lau urodził się w 1979 r. w Bydgoszczy. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w 2007 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. W latach 2007-2012 był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w IV Wydziale Karnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 marca 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Orzeka w IV Wydziale Karnym tego Sądu.

Kandydat otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Małgorzatę Lessnau-Sieradzką - sędziego wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wynika z niej, że legitymuje się niemal siedmioletnim stażem orzeczniczym, odpowiednią wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Liczba załatwionych przez niego spraw nie budzi zastrzeżeń. Dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez kandydata uzasadnienia orzeczeń. Terminowość ich sporządzania jest wzorowa. Kandydat sprawnie, bez zbędnej zwłoki prowadzi postępowania. Jest osobą pracowitą i zaangażowaną. Świadczą o tym uzyskiwane przez niego wyniki ilościowe. Docenić należy jego zaangażowanie i wzorową terminowość sporządzania uzasadnień. Opiniująca wskazała jednak, że staż pracy kandydata na stanowisku sędziego nie jest zbyt długi, a ponadto nie poddano weryfikacji jego umiejętności przez delegowanie do orzekania w sądzie okręgowym.

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, Pan Bartosz Lau nie osiąga tak wysokich wyników w zakresie stabilności orzecznictwa (ok. 71,25 % utrzymanych orzeczeń) jak Pan Marcin Marek Winczewski (90,17% oddalonych apelacji). Sędzia wizytator w sporządzonej ocenie dotyczącej pracy Pana Bartosza Lau podkreślił, że w jego ocenie ilość uchylonych i zmienionych wyroków w stosunku do ogółu spraw poddanych kontroli odwoławczej, powinna być mniejsza. Ponadto, w przeciwieństwie do wybranego kandydata, Pan Bartosz Lau nie orzekał w ramach delegacji w sądzie okręgowym. Z tych względów jego kandydatura została uznana za mniej wyróżniającą od kandydatury Pana Marcina Marka Winczewskiego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także treść uchwały Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nr 72 z 15 maja 2019 r. oraz uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nr 1 z 17 maja 2019 r. dotyczących odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Marcina Marka Winczewskiego na stanowisko sędziego sądu okręgowego zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: odpowiednie doświadczenie zawodowe, wysoka ocena kwalifikacyjna, z której wynika, że kandydat osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w związku z orzekaniem w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Pan Bartosz Lau nie posiada - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych niż Pan Marcin Marek Winczewski, dlatego Rada nie wystąpiła z wnioskiem o powołanie go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Ponadto wskazać należy, że do obsadzenia w ramach niniejszej procedury nominacyjnej jest tylko jedno wolne stanowisko sędziowskie, wobec czego Krajowa Rada Sądownictwa mogła dokonać wyboru tylko jednej spośród tych osób.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 26 czerwca 2019 r. na kandydaturę:

- Pana Bartosza Lau nie oddano głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Marcina Marka Winczewskiego oddano 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.).