Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 626.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 512/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 maja 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 626

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Ewy Olszewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie: Pani Angeliki Czyczyn, Pani Patrycji Małgorzaty Ossowskiej i Pani Anny Eweliny Żelazowskiej-Spagielskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 626, zgłosili się:

- Pani Angelika Czyczyn - adwokat,

- Pan Łukasz Marek Kaczor - starszy asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie,

- Pani Ewa Olszewska - radca prawny,

- Pani Patrycja Małgorzata Ossowska - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie,

- Pani Anna Ewelina Żelazowska-Spagielska - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie wobec Pana Łukasza Marka Kaczora uchwałą nr 607/2018 z 4 grudnia 2018 r., z uwagi na cofnięcie zgłoszenia.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu 20 maja 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił bezwzględną większością głosów (3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się") rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Ewy Olszewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu. O terminie posiedzenia zespołu została zawiadomiona Naczelna Rada Adwokacka, gdyż na stanowisko sędziowskie swoją kandydaturę zgłosiły osoby wykonujące zawód adwokata. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej. O terminie posiedzenia zespołu została zawiadomiona Krajowa Rada Radców Prawnych, gdyż na stanowisko sędziowskie swoją kandydaturę zgłosiła osoby wykonujące zawód radcy prawnego. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendacją Pani Ewy Olszewskiej przemawiają (ocenione łącznie) wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatki, ocena kwalifikacyjna, bardzo dobra ocena na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, a także poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie. Członkowie zespołu mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pani Ewy Olszewskiej postanowili zarekomendować Radzie właśnie Jej kandydaturę.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydatki biorące udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. dalej: p.u.s.p.) i art. 18 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139). Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatki oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i z egzaminu zawodowego oraz wyniki głosowania Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia. Rada wzięła również pod uwagę, że Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie podjęło uchwałę nr 1 z dnia 14 grudnia 2018 r. o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu szczecińskim. Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Ewy Olszewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Myśliborzu.

2. Pani Ewa Olszewska urodziła się 14 lipca 1984 r. w Głogowie. W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2009 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Rostoku na kierunku "Międzynarodowe prawo gospodarcze i kierowanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi" z oceną dobrą. Od 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 września 2013 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i zobowiązań oraz prawa rodzinnego i prawa spadkowego. Nadto od 15 lipca 2011 r. do 2 października 2012 r. na podstawie umowy zlecenia pracowała na stanowisku aplikanta radcowskiego w Kancelarii Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut - Odlanicki spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w 2013 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą nr 73/IX/2013 z dnia 21 maja 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie i wykonuje obecnie zawód w formie kancelarii radcy prawnego z siedzibą w Szczecinie.

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Olszewskiej sporządził sędzia wizytator - Pan Sławomir Krajewski, który stwierdził, że kandydatka posiada wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe konieczne do pełnienia służby na stanowisku sędziego sądu powszechnego - sądu rejonowego. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie teoretyczne opiniowanej, która ukończyła, oprócz studiów prawniczych w kraju, zagraniczne studia prawnicze oraz przez niemal cztery lata była zatrudniona jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Nadto kandydatka cechuje się właściwą kulturą urzędowania. Powyższe pozwoliło sędziemu wizytatorowi pozytywnie ocenić kandydaturę Pani Ewy Olszewskiej na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Odnośnie do kandydatek nieprzedstawianych z wnioskiem o powołanie Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła między innymi, co następuje:

3. Pani Angelika Czyczyn urodziła się 20 listopada 1984 r. w Białogardzie. W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w 2013 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą nr 47/13 z dnia 13 maja 2013 r. została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Szczecińską Izbę Adwokacką i od 4 listopada 2013 r. wykonuje zawód adwokata w formie kancelarii adwokackiej z siedzibą w Szczecinie.

Ocenę kwalifikacji Pani Angeliki Czyczyn w zakresie spraw cywilnych sporządził sędzia wizytator - Pan Sławomir Krajewski, który stwierdził, że opiniowana posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe konieczne do zajmowania stanowiska sędziego sądu powszechnego - sądu rejonowego. Cechuje się także właściwą kulturą urzędowania. Powyższe pozwala pozytywnie ocenić tę kandydaturę na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pani Angeliki Czyczyn w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych sporządziła sędzia wizytator - Pani Greta Puchalska, która stwierdziła, że w przedstawionych do oceny aktach, kandydatka uczestniczyła w sprawach o rozwód, o alimenty, o rozdzielność majątkową oraz o zmianę postanowienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej. W sprawach tych występowała jako pełnomocnik z wyboru zarówno po stronie powodowej lub reprezentując stronę pozwaną, bądź też jako substytut pełnomocnika głównego. W siedmiu analizowanych sprawach występowała jako pełnomocnik z wyboru, a w sześciu jako substytut głównego pełnomocnika. Niezależnie od tego czy była wybrana na pełnomocnika, czy reprezentowała go jako substytut, zawsze brała czynny udział w sprawie. W ośmiu analizowanych sprawach wzięła udział w rozprawie bądź kilku rozprawach. Z zapisu protokołów wynika, że był to udział aktywny, zajmowała stanowisko w sprawie, a jeśli doszło do przesłuchania strony lub świadka, to zawsze zadawała pytania zmierzające do wyjaśnienia spornych okoliczności. Protokoły świadczą o prawidłowym poziomie wypowiedzi opiniowanej oraz wysokiej kulturze osobistej, tak wobec sądu jak i innych uczestników postępowania. W analizowanych sprawach Pani adwokat Angelika Czyczyn sporządzała pisma procesowe. Były to pozwy lub wniosek i zawsze były to pisma odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów prawa. W sprawie rozwodowej pozew zawierał niezbędne alimenty dotyczące tego rodzaju postępowań, a zatem rozwiązania związku małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, roszczeń alimentacyjnych. Podobnie było w sprawie alimentacyjnej jak i sprawie dotyczącej zmiany wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej. W sprawach, w których reprezentowała stronę pozwaną sporządziła odpowiedź na pozew, pismo to zawierało konieczne elementy, w tym odniesienie się od żądania strony powodowej. Do wszystkich pism dołączone było pełnomocnictwo wraz z konieczną opłatą skarbową oraz załączniki wraz z ewentualnymi dowodami, jeśli takie były wnoszone. O ile w piśmie składany był wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, zawsze była prawidłowo zakreślona teza dowodowa. Najbardziej skomplikowaną sprawą spośród wskazanych w wykazie i poddanych kontroli spraw rodzinnych jest sprawa, w której kandydatka reprezentuje pozwanego, będącego grekiem. Okoliczność ta powoduje trudność w prowadzeniu postępowania, albowiem niektórzy wnioskowani świadkowie zamieszkują w Grecji i nie posługują się językiem polskim, są przesłuchiwani przez sądy greckie. Z pewnością utrudnia to także opiniowanej komunikowanie się z klientem. W sprawie składane są bardzo liczne pisma, w tym wnioski dowodowe, przy czym zauważalne jest zmienne stanowisko - pełnomocnik składa wniosek dowodowy, a niebawem go cofa, co może świadczyć o niezdecydowaniu strony, bądź braku z nią kontaktu. Co do środków odwoławczych złożonych przez kandydatkę, to w przywołanej wyżej sprawie, złożyła ona zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielenia powódce zabezpieczenia alimentów. Zażalenie zostało oddalone. Zażalenie złożono także w innej sprawie w zakresie zasądzenia pomiędzy stronami zwrotu kosztów sądowych. Zażalenie nie zostało jeszcze rozpoznane, ale po analizie akt wydaje się być zasadne. Wszystkie pisma wnoszone przez opiniowaną są wnoszone w terminie wynikającym z przepisów prawa lub w terminie zakreślonym przez sąd. Pisma są sporządzone rzetelnie, zawierają konieczne elementy, natomiast nie zawierają elementów zbędnych i nie są przeteoretyzowane. Dodatkowo wskazuję, że w zakresie kultury urzędowania język pism procesowych jest profesjonalny i grzeczny. W niektórych sprawach kandydatka wykonywała obowiązki pełnomocnika naprzemiennie z innym pełnomocnikiem, co z jednej strony świadczy o umiejętności współpracy, a z drugiej nie pozwala do końca ustalić, czyją była koncepcja prowadzenia sprawy. Reasumując stwierdzam, że dokonana przeze mnie i przedstawiona powyżej analiza akt spraw i udziału w nich Pani Angeliki

Czyczyn oraz wyprowadzone z niej wnioski pozwalają uznać, że ocena z zakresu spraw rodzinnych jest pozytywna i opiniowana spełnia wymogi do objęcia urzędu sędziego sądu rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pani Angeliki Czyczyn w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sporządziła sędzia wizytator - Pani Anna Stasiewicz, która stwierdziła, że analiza akt tych spraw wskazuje, że kandydatka jest dobrze przygotowana merytorycznie, reprezentuje dobry poziom znajomości orzecznictwa, zna przepisy prawa materialnego i procesowego oraz ich wykładnię. Sporządzone przez opiniowaną pisma procesowe oraz środki zaskarżenia zawierają konkretne, zwięźle przedstawione i logiczne treści. Dodatkowo stanowiska poparte są orzecznictwem, co wzmacnia ich walory. Składane przez kandydatkę pisma procesowe odpowiadają wymogom formalnym. W pismach procesowych przygotowawczych kandydatka podaje zwięźle stan sprawy, wypowiada się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazuje dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załącza. W pismach przygotowawczych kandydatka wskazuje podstawy prawne swoich żądań lub wniosków. Również sporządzona przez opiniowaną apelacja, odpowiedź na apelację i zażalenie czyniły zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierały oznaczenie wyroku, postanowienia, zwięzłe przedstawienie stanowiska wraz z uzasadnieniem. W tym zakresie jednostkowo, błędnie wyliczona została przez kandydatkę tylko opłata od apelacji. Na podkreślenie zasługuje, że wszelkie zobowiązania wykonywane są w zakreślonych przez sąd terminach oraz zgodnie z treścią zobowiązania. Pisma sporządzone przez kandydatkę są staranne i poprawne. Kandydatka czynnie uczestnicy w rozprawach, w których reprezentuje stronę. Wypowiedzi uwidocznione w protokołach wskazują, że jest dobrze zorientowana w prowadzonych sprawach. W ocenie sędziego wizytatora kandydatka posiada kwalifikacje do objęcia wolnego stanowiska sędziowskiego.

Ocenę kwalifikacji Pani Angeliki Czyczyn w zakresie spraw karnych sporządził sędzia wizytator - Pan Maciej Kawałko, który stwierdził, że badanie spraw, spośród wskazanych przez opiniowaną przy zgłoszeniu na wolne stanowisko sędziowskie, nie pozwala na sformułowanie pozytywnej oceny jej kwalifikacji. Przede wszystkim wskazać należy, że na dziesięć losowo wybranych do badania spraw, w dwóch przypadkach okazało się, że wskazane sygnatury są błędne, albo sprawa o wskazanej sygnaturze w ogóle nie występowała, albo występowała, lecz opiniowana nie brała w niej udziału. Nie tylko zmniejszyło to liczbę materiału jaki podlegał badaniu, ale też samo w sobie wskazało na brak dokładności opiniowanej w sporządzaniu dokumentacji. Skala tego uchybienia nie jest co prawda duża, jednak jego wystąpienie w toku procesu nominacyjnego, mającego prezentować atuty kandydata, istotnie osłabia siłę zaprezentowanego materiału. Merytoryczna ocena przedstawionych do badania spraw, także nie pozwala stwierdzić - w obszarze prawa karnego - przydatności opiniowanej do zawodu sędziego. Zbadane sprawy - w liczbie ośmiu - obejmowały sprawy, w których występowała jako zastępca procesowy ustanowiony z wyboru. Jednak tylko w trzech sprawach była ona ustanowionym przez oskarżonego obrońcą. W pozostałych pięciu występowała jako substytut innego adwokata, ustanowionego obrońcą oskarżonego. Wśród pierwszych trzech spraw, czynności podejmowane przez opiniowaną nie były obszerne. W jednej sprawie stawiła się na rozprawie na ogłoszeniu wyroku. Pisma składane w tej sprawie nie dotyczyły jej meritum i nie były skomplikowane (wniosek o odroczenie rozprawy). W kolejnej sprawie uczestniczyła w nieco szerszym zakresie w postępowaniu, gdyż brała udział w rozprawie i wygłosiła mowę końcową, była to jednak sprawa o wykroczenie, a z odnotowanego w protokole zapisku wynika, że w mowie tej obrońca poparła wniosek oskarżyciela co do kary. W następnej sprawie czynności dokonywane przez opiniowaną to udział w przesłuchaniu bronionego podejrzanego (i to tylko w części tej czynności), a później w dwóch terminach rozpraw (tylko części z przeprowadzonych terminów rozpraw). W sprawach, w których kandydatka występowała jako obrońca substytucyjny, także wykonywane czynności procesowe nie były skomplikowane. Ograniczały się one do uczestniczenia w rozprawach (trzeba przyznać, że nie biernego) i sporządzania nieskomplikowanych pism procesowych. Na podstawie przedstawionego materiału, nie można, zdaniem sędziego wizytatora, sformułować odnośnie opiniowanej żadnych wniosków co do jej znajomości przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również co do znajomości poglądów doktryny i orzecznictwa. Taka wiedza - w stopniu pozwalającym na pozytywne zaopiniowanie na stanowisko sędziego - nie została zaprezentowana w ramach odnotowanych w badanych aktach czynności. Można jedynie stwierdzić, że sposób wykonywania czynności procesowych nie wskazuje aby opiniowana uchybiała swym obowiązkom procesowym lub wykazywała się nieznajomością przepisów. W świetle powyższego, o wiele bogatszy materiał stanowi poddana badaniu opinia prawna, sporządzona przez opiniowaną. Zawiera ona przedstawienie stanu faktycznego badanego zagadnienia, konkretyzuje problem i przedstawia jego rozwiązanie, sformułowane z wykorzystaniem orzecznictwa. Sama analizowana kwestia nie jest skomplikowana, co też przekłada się na nieobszeRNość wywodu zaprezentowanego w badanej opinii. Zaprezentowana w badanej opinii koncepcja jest poprawna merytorycznie i formalnie, przedstawiony wywód jest logiczny i spójny, także poprawny pod względem stylistycznym. Stanowi jednak w zasadzie pojedynczy materiał, w oparciu o który nie można w sposób odpowiedzialny sformułować wniosku o predyspozycjach zawodowych opiniowanej i jej przydatności do zawodu sędziego. Z powyższych powodów, w ocenie opiniującego, nie jest możliwe stwierdzenie, że w obszarze prawa karnego Pani adwokat Angelika Czyczyn wykazuje kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego. Zdaniem sporządzającego niniejszą ocenę kwalifikacji, pozytywna opinia w procesie nominacyjnym wymaga stwierdzenia istnienia predyspozycji do wykonywania zawodu sędziego, nie zaś jedynie braku przeszkód lub uchybień dyskredytujących w tym względzie. Nawet przy uwzględnieniu, że niewielka liczba spraw z zakresu prawa karnego w jakich uczestniczyła opiniowana jest okolicznością obiektywną, nie jest możliwe stwierdzenie - w obszarze objętej niniejszą oceną gałęzi prawa - że swoją wiedzą i przygotowaniem zawodowym daje ona rękojmię należytego wykonywania zawodu sędziego. W świetle przytoczonych okoliczności sędzia wizytator nie stwierdził, aby Pani Angelika Czyczyn spełniała kryteria do powołania jej na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Kandydatka zgłosiła uwagi do oceny kwalifikacji z zakresu spraw karnych.

4. Pani Patrycja Małgorzata Ossowska urodziła się 25 kwietnia 1979 r. w Szczecinie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. Od 8 września 2003 r. do 30 kwietnia 2009 r. była kuratorem do spraw dorosłych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Od 15 października 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. pracowała na stanowisku referenta-stażysty w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Od 1 maja 2004 r. była asystentem w VII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Szczecinie, zaś od 18 kwietnia 2006 r. była asystentem sędziego, a obecnie jest starszym asystentem sędziego w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Po odbyciu aplikacji sądowej w 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą.

Ocenę kwalifikacji Pani Patrycji Małgorzaty Ossowskiej sporządziła sędzia wizytator - Pani Małgorzata Grzesik, która stwierdziła, że opiniowana bardzo sprawnie wykonuje powierzone jej obowiązki. Jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną i samodzielną. Posiada bogate czternastoletnie doświadczenie w pracy asystenta sędziego, w tym od dwunastu lat zdobywane w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Kontrola projektów orzeczeń i uzasadnień w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym wskazuje na wysoki poziom wykonywanej pracy. Wszystkie projekty zostały wykorzystane przez sędziów - w zdecydowanej większości bez żadnych poprawek. Uzupełnienia były sporadyczne i dotyczyły pojedynczych zdań wzmacniających argumentację. Projekty sentencji orzeczeń w sprawach kategorii "Cz" były prawidłowo sformułowane i akceptowane bez zmian (co zwłaszcza przy orzeczeniach reformatoryjnych zasługuje na szczególne pozytywne podkreślenie). Nie budziła żadnych zastrzeżeń merytoryczna ocena zasadności żądań i wniosków, nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przepisów prawa materialnego ani procesowego. Sporządzone przez opiniowaną projekty uzasadnień w pełni odpowiadały wymogom określonym przepisami. Należy podkreślić ich bardzo dobry styl, umiejętność przedstawienia uporządkowanej, konkretnej i logicznej argumentacji odnoszącej się w sposób kompletny do podnoszonych w treści danego środka zaskarżenia zarzutów. Szczególnego podkreślenia wymaga lekkość stylu i łatwość przedstawiania logicznej argumentacji nawet w sprawach szczególnie skomplikowanych. W razie potrzeby oceny materiału dowodowego projekty uzasadnień szczegółowo odnosiły się do poszczególnych dowodów, wskazywały na sprzeczności, logicznie argumentowano okoliczności wpływające na ocenę poszczególnych środków dowodowych. Należy również zauważyć, że Pani asystent do sporządzanych projektów umiejętnie wplata poglądy doktryny oraz orzecznictwa. Wyciąga też z nich prawidłowe wnioski dla danej sprawy. Wszystko to wskazuje na umiejętne korzystanie z posiadanej wiedzy prawniczej. Powyższy wniosek potwierdzają również wysokie oceny jej pracy wyrażane przez sędziów II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Szczecinie, z którymi współpracowała. Większość opinii sędziów wskazuje na sprawność i bardzo dobrą organizację pracy, a także dużą wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego kandydatki. Podkreślają, że jest ona asystentem wyróżniającym się pozytywnie wśród pozostałych asystentów. Jeżeli do tego dodać umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz łatwość przedstawiania logicznej argumentacji - to rysuje się niewątpliwie obraz bardzo dobrego kandydata na stanowisko sędziego. Pozostałe cechy Pani Patrycji Małgorzaty Ossowskiej jak pracowitość, sumienność, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków i jej duża kultura osobista, dodatkowo potwierdzają pozytywną opinię o kandydatce. W oparciu o przedstawioną powyżej ocenę sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Patrycja Małgorzata Ossowska w stopniu bardzo dobrym spełnia wymogi do powołania jej na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

5. Pani Anna Ewelina Zelazowska-Spagielska urodziła się 16 sierpnia 1983 r. w Szczecinie. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Od 1 listopada 2010 r. jest zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejno na stanowiskach asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego. Od 1 listopada 2010 r. do 6 maja 2018 r. wykonywała obowiązki w VI i VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od 7 maja 2018 r. pełni w I Wydziale Cywilnym.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Eweliny Żelazowskiej-Spagielskiej sporządził sędzia wizytator - Pan Andrzej Stasiuk, który stwierdził, że w ocenie sędziów, z którymi współpracowała opiniowana powierzone jej obowiązki wykonywała na bardzo wysokim poziomie. Sporządzane przez nią projekty orzeczeń i uzasadnień - co podkreślali wszyscy opiniujący sędziowie - prezentują wzorcowy poziom i wyczerpują wymagania przewidziane przepisami prawa. Należy podkreślić, że wszystkie były w zasadzie akceptowane przez sędziów w całości. Nie zdarzało się, aby wymagały korekt, dopracowania czy uzupełnienia rozważań przez powołanie określonych orzeczeń Sądu Najwyższego czy opracowań pochodzących z doktryny. Kandydatka posiada rozległą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje, a także posiada umiejętność podejmowania trafnych decyzji i ich logicznego uzasadniania. Sędziowie z którymi współpracowała podkreślili, że materia prawa pracy i ubezpieczeń - z uwagi na swoją specyfikę - często zazębia się z prawem cywilnym, handlowym czy administracyjnym. Co więcej, z uwagi na transgraniczny charakter wielu spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, związany z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz przemieszczaniem się pracowników i ubezpieczonych, wielokrotnie konieczne było stosowanie norm unijnych, z czym kandydatka zawsze dobrze sobie radziła, co dowodzi, że jest osobą wszechstronnie przygotowaną do wykonywania zawodu sędziego. Wykazywała się dociekliwością i dokładnością przy studiowaniu i przygotowywaniu akt dla sędziego, wskazując na istotne występujące tam problemy i proponując trafne rozwiązania. Swoje stanowisko potrafiła zawsze logicznie uzasadnić, wykazując przy tym bardzo dobrą znajomość przepisów prawa, ich wykładni i orzecznictwa. W swej pracy wykazywała znajomość nie tylko orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale również prawa wspólnotowego, dyrektyw oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, jak i wspomnianych wyżej przepisów innych gałęzi prawa. Analiza wyżej wskazanych danych jak również, opinia sędziów pozwoliła sędziemu wizytatorowi na uznanie, że opiniowana, zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

6. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek.

Pani Ewa Olszewska przedstawiana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone uzyskaną oceną kwalifikacji.

Dotychczasowa droga zawodowa kandydatki wskazuje, że zdobyła ona wiedzę i doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej, prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i zobowiązań oraz prawa rodzinnego i spadkowego na Uniwersytecie Szczecińskim, jak i na stanowisku aplikanta radcowskiego oraz wykonując zawód radcy prawnego. Kandydatka podnosi także kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych kandydatek oraz dokumenty załączone przez nie do kart zgłoszenia. Z ocen kwalifikacji kandydatek wynika, że posiadają one odpowiednią znajomość przepisów prawa i są należycie przygotowane do sprawowania urzędu sędziego sądu rejonowego. Podnoszą także swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. Jednakże w niniejszym postępowaniu nominacyjnym ich kwalifikacje zostały ocenione niżej, na podstawie materiału zebranego w toku postępowania, od kwalifikacji kandydatki przedstawianej z wnioskiem Pani Ewy Olszewskiej. Rada uwzględniła, że Pani Ewa Olszewska ukończyła polskie i zagraniczne studia prawnicze, podczas odbywania aplikacji radcowskiej wykonywała pracę na rzecz Kancelarii Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut - Odlanicki spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie oraz uzyskała wysokie, jak na kandydatkę wykonującą zawód radcy prawnego, poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

7. Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu zawodowego.

Oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu zawodowego zostały omówione we wcześniejszej części uchwały.

Krajowa Rada Sądownictwa, mając na względzie całokształt przesłanek decydujących o wyborze kandydata na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że oceny uzyskane na dyplomach ukończenia studiów prawniczych przez kandydatki oraz wyniki złożonych przez nie egzaminów zawodowych nie stanowią, w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, czynnika wyróżniającego którąkolwiek z kandydatur w stopniu mogącym istotnie wpłynąć na wynik konkursu.

8. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie i zapoznała się z uchwałą nr 1 z dnia 14 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie na posiedzeniu 23 listopada 2018 r. zaopiniowało kandydatki w następujący sposób:

- Pani Anna Ewelina Żelazowska-Spagielska - opinia jednogłośnie pozytywna (przy obecności 12 członków Kolegium),

- Pani Patrycja Małgorzata Ossowska - opinia jednogłośnie pozytywna (przy obecności 12 członków Kolegium),

- Pani Ewa Olszewska - opinia pozytywna przy 9 głosach "za" i 3 głosach "wstrzymujących się",

- Pani Angelika Czyczyn - opinia negatywna przy 2 głosach "za" i 10 głosach "przeciw".

Kolegium zarekomendowało w pierwszej kolejności do objęcia stanowiska sędziego kandydaturę Pani Anny Eweliny Żelazowskiej-Spagielskiej - 11 glosami "za", przy 1 glosie "za" oddanym na Panią Patrycję Małgorzatę Ossowską.

Podczas posiedzenia 14 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie podjęło uchwałę nr 1 z dnia 14 grudnia 2018 r. o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu szczecińskim. Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa poparcie udzielone przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie przemawia na korzyść Pani Ewy Olszewskeij, biorąc pod uwagę, że wykonuje ona zawód radcy prawnego, a więc jest kandydatką spoza środowiska sędziowskiego

9. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Ewy Olszewskiej do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ocenione łącznie: wysokie kwalifikacje, uzyskana ocena kwalifikacyjna, doświadczenie zawodowe, a także poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostałe kandydatki uczestniczące w niniejszym postępowaniu konkursowym posiadają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - niższe kwalifikacje zawodowe od Pani Ewy Olszewskiej. Ponadto w tym konkursie było tylko jedno wolne stanowisko i dlatego Rada nie wystąpiła z wnioskiem o powołanie pozostałych kandydatek do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.

10. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 21 maja 2019 r. na kandydaturę:

- Pani Angeliki Czyczyn nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw" i 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Ewy Olszewskiej oddano 16 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 1 głos "wstrzymujący się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pani Patrycji Małgorzaty Ossowskiej oddano 3 głosy "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Eweliny Żelazowskiej-Spagielskiej oddano 2 głosy "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art.44 ust.l - 3 ustawy z dnia 12 maja 201 Ir. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.).