Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 382/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lubłin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Dariusza Segita do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Anny Weroniki Karyś-Włodek, Pani Anny Marii Lubeńczuk, Pani Katarzyny Pacek, Pani Anny Siemianowskiej-Sokół oraz Pani Barbary Krystyny Wojtowicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 762, zgłosili się:

- Pani Anna Weronika Karyś-Włodek - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim,

- Pani Anna Maria Lubeńczuk - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie,

- Pani Katarzyna Pacek - starszy asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie,

- Pan Dariusz Segit - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie,

- Pani Anna Siemianowska-Sokół - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz

- Pani Barbara Krystyna Wojtowicz - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił wszystkich kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Annę Weronikę Karyś-Włodek nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", Panią Annę Marię Lubeńczuk oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", Panią Katarzynę Pacek nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", Pana Dariusza Segita oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", Panią Annę Siemianowską -Sokół nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" i Panią Barbarę Krystynę Wojtowicz nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Dariusza Segita na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, opinią służbową oraz wysokim poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że Pan Dariusz Segit zdobył doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego, referendarza sądowego oraz starszego referendarza sądowego. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacji, bardzo dobrą opinię służbową oraz wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Umiejętnie łączy działalność dydaktyczną z pracą orzeczniczą. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach zawodowych oraz jest autorem i współautorem publikacji prawniczych.

Wprawdzie pozostałe kandydatki także legitymują się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi, jednak - w ocenie zespołu - w świetle wszystkich ustawowych kryteriów wyboru, ocenionych łącznie, na ocenę najwyższą zasługuje Pan Dariusz Segit.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Dariusza Segita do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

2. Pan Dariusz Segit urodził się 23 września 1977 r. w Lublinie. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Otrzymał dyplom uznania Rektora tego Uniwersytetu za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów. Po odbyciu, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w 2004 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 20 grudnia 2004 r. został zatrudniony jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Obowiązki wykonywał w VII Wydziale Pracy. Z dniem 1 maja 2005 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, w którym pełnił czynności w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 15 kwietnia 2007 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie, w którym do 31 grudnia 2009 r. obowiązki orzecznicze wykonywał w XIII Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 stycznia 2010 r. został przeniesiony do XVI Wydziału Cywilnego tego Sądu, utworzonego do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z dniem 1 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w nowoutworzonym Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Od 1 stycznia 2011 r. do 20 października 2013 r. pełnił obowiązki referendarza sądowego w VI Wydziale Cywilnym, wykonując czynności orzecznicze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z dniem 21 października 2013 r. został przeniesiony do pełnienia obowiązków służbowych w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, w którym pełni czynności do chwili obecnej, przy czym z dniem 1 czerwca 2017 r. został mianowany starszym referendarzem sądowym. Jest współautorem książki "Model polskiego elektronicznego postępowania upominawczego" pod red. Piotra Telusiewicza, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2012 r. oraz autorem artykułów zamieszczanych w Rzeczpospolitej, Kwartalniku Naukowym Prawo Mediów Elektronicznych i Monitorze Prawniczym o tematyce dotyczącej elektronicznego postępowania upominawczego. Kandydat prowadził oraz brał udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Dariusza Segita sporządziła Pani Anna Ścioch-Kozak - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która uznała, że w bardzo dobrym stopniu opanował warsztat pracy referendarza sądowego. W ocenie sędzi wizytator Pan Dariusz Segit jest profesjonalistą. Stabilność jego orzecznictwa stoi na bardzo wysokim poziomie a wydajność i terminowość podejmowanych czynności nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Pana Dariusz Segit ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku referendarza sądowego. Jest też osobą zaangażowaną w usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie sędzi wizytator na podkreślenie zasługuje również dorobek naukowy, organizatorski i dydaktyczny opiniowanego. Sędzia wizytator przychyliła się do poprzednich opinii i wyrażonej w nich oceny o wysokich kwalifikacjach opiniowanego oraz jego dużej wiedzy zarówno z zakresu prawa cywilnego materialnego, jak i procedury cywilnej. Wiedzę tę umiejętnie wykorzystuje w praktyce, wydając trafne i należycie uzasadnione rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność organizacji pracy oraz jej techniki i metodyki, cechują go sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków. Reasumując, sędzia wizytator pozytywnie zaopiniowała Pana referendarza Dariusza Segita na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Segita znajdują odzwierciedlenie w ocenie jego pracy oraz opinii służbowej. Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie podkreśliła, że jest on bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego. Wyróżnia się pracowitością, zaangażowaniem oraz rzetelnością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków. Wykazuje znajomość orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.

Pozostałe kandydatki posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w świetle wszystkich kryteriów wyboru - nie okazały się kandydatkami lepszymi niż Pan Dariusz Segit.

Pani Anna Weronika Karyś-Włodek urodziła się 9 marca 1979 r. w Kielcach. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 sierpnia do 30 września 2003 r. odbywała staż na stanowisku referenta prawnego w Prokuraturze Rejonowej w Kielcach. Po odbyciu, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, w 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 1 kwietnia 2007 r. do 4 października 2009 r. pracowała w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Puławach. Obowiązki wykonywała początkowo w I Wydziale Cywilnym, a następnie również w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Z dniem 5 października 2009 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obowiązki orzecznicze wykonywała w XVI Wydziale Gospodarczym i XX Wydziale Gospodarczym. Z dniem 15 lutego 2010 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Obowiązki orzecznicze wykonywała w XII Wydziale Rejestru Zastawów a od 1 stycznia 2011 r. w VIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Od 15 kwietnia 2011 r. do 14 kwietnia 2012 r., w ramach delegacji, pełniła obowiązki orzecznicze w I Wydziale Cywilnym i V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim a od 15 listopada 2013 r. do 14 listopada 2014 r. w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą w Opolu Lubelskim. Od 1 stycznia 2015 r. wykonuje obowiązki referendarza sądowego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowym w Opolu Lubelskim, przy czym pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Weroniki Karyś-Włodek sporządziła Pani Anna Scioch-Kozak - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która uznała, że Pani referendarz podejmowała czynności w sprawach wieczystoksięgowych o różnorodnym przedmiocie i stopniu trudności. Treść wydawanych przez nią postanowień i zarządzeń nie budzi uzasadnionych zastrzeżeń co do warsztatu jej pracy, wskazuje na profesjonalizm i biegłą znajomość norm prawa materialnego, jak i stosowanej procedury. Sędzia wizytator przy czym podkreśliła bardzo dobrą sprawność podejmowania czynności w opiniowanym okresie. W zakresie spraw cywilnych o charakterze wieczystoksięgowym kandydatka w bardzo dobrym stopniu opanowała warsztat pracy referendarza sądowego. Sędzia wizytator wskazała również na opinię służbową Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, w której podniesiono, że opiniowana dała się poznać jako osoba posiadająca dużą wiedzę prawniczą i na bieżąco zapoznającą się z orzecznictwem, które umiejętnie wykorzystuje w praktyce. Zwrócono uwagę, że opiniowana posiada umiejętność trafnej i przekonującej argumentacji. Reasumując, sędzia wizytator wskazała, że Pani Anna Weronika Karyś-Włodek spełnia wszelkie merytoryczne kryteria przydatności na stanowisko sędziego sądu rejonowego i pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę.

Pani Anna Maria Lubeńczuk urodziła się 9 lutego 1980 r. w Parczewie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. We wrześniu 2004 r. była zatrudniona w charakterze referenta ds. organizacyjnoprawnych w P.W. "YIKKING KTS" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej a od 15 grudnia 2004 r. do 31 lipca 2005 r. pracowała jako podinspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 14 lipca 2005 r. była zatrudniona jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Czynności służbowe wykonywała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 września 2009 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rykach. Obowiązki orzecznicze wykonywała w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 lutego 2010 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie, w którym wykonywała czynności orzecznicze w XVI Wydziale Cywilnym, utworzonym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Wykonywała obowiązki orzecznicze w VI Wydziale Cywilnym, pełniąc czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Od 1 kwietnia 2015 r. do chwili obecnej pełni obowiązki referendarza sądowego w VIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin -Zachód w Lublinie. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Marii Lubeńczuk sporządziła Pani Anna Ścioch-Kozak - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która przyłączyła się do wniosków z wcześniejszej opinii, dotyczących dobrej jakości i stabilności jej orzecznictwa. W ocenie sędzi wizytator, opiniowana obowiązki referendarza sądowego wykonuje w sposób prawidłowy. Jest dobrze przygotowana do orzekania. Cechuje ją rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. Sędzia wizytator podkreśliła szerokie spektrum pracy orzeczniczej Pani referendarz, obejmujące także orzekanie w elektronicznym postępowaniu uproszczonym oraz wieczystoksięgowym. Wskazała na opinię służbową Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, w której m.in. podkreślono sumienność, terminowość, obowiązkowość i punktualność kandydatki w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków, a także dobrą organizację pracy. Zwrócono również uwagę, że Pani referendarz w latach 2013, 2015 i 2017 otrzymała pozytywne okresowe oceny pracy. Reasumując, sędzia wizytator wskazała, że Pani Anna Maria Lubeńczuk posiada kwalifikacje zawodowe oraz spełnia wymogi, oczekiwane od sędziego sądu rejonowego i zaopiniowała jej kandydaturę pozytywnie.

Pani Katarzyna Pacek urodziła się 11 lutego 1980 r. w Lubartowie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 13 maja 2005 r. do 2 czerwca 2006 r. pracowała na stanowisku referenta w Dziale Egzekucyjnym w Urzędzie Skarbowym w Lubartowie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 kwietnia 2007 r. do 31 października 2009 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Od 1 listopada 2009 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Obowiązki wykonywała w III Wydziale Cywilnym Rodzinnym. Z dniem 17 października 2011 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, przy czym z dniem 15 lipca 2016 r. została awansowana na stanowisko starszego asystenta sędziego. Obowiązki wykonuje w I Wydziale Cywilnym. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Pacek sporządziła Pani Anna Podolska-Kojtych - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która uznała, że opiniowana wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych jej zadań a jej projekty charakteryzują się bardzo dobrym poziomem wiedzy prawniczej. W ocenie sędzi wizytator ich redakcja nie nasuwa jakichkolwiek zastrzeżeń a trafność rozstrzygnięć świadczy o umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Sędzia wizytator wskazała na opinię służbową sporządzoną przez Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który m.in. podkreślił, że projekty orzeczeń i uzasadnień były sporządzane w sposób bardzo dobry, przy pogłębionej i szczegółowej analizie stanu faktycznego, będącego podstawą rozstrzygania, z przytoczeniem właściwej analizy przepisów prawa materialnego i procesowego, mających zastosowanie w danej sprawie. Język orzeczeń i uzasadnień był prawidłowy i nie nasuwał żadnych zastrzeżeń. Bez zarzutu pozostawała staranność sporządzanych uzasadnień. Opiniowana jest osobą bardzo zaangażowaną w wykonywanie powierzonych jej obowiązków. Konkludując, sędzia wizytator wskazała, że - mając na względzie bardzo dobre wyniki pracy, stwierdzone w ocenie kwalifikacji i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych - należy bardzo pozytywnie zaopiniować Panią Katarzynę Pacek na stanowisko sędziego sądu rejonowego, która - w jej ocenie - spełnia w wysokim stopniu wszelkie kryteria przydatności na to stanowisko.

Pani Anna Siemianowska-Sokół urodziła się 3 maja 1986 r. w Bartoszycach. W 2010 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 29 listopada 2010 r. do 29 listopada 2011 r. odbywała aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, uzyskując łącznie 44,44 punktów a od 30 stycznia 2012 r. do 31 marca 2016 r. aplikację sędziowską, uzyskując 116,5 punktów. W 2014 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym, uzyskując 284,5 punktów. Z dniem 1 października 2014 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Obowiązki orzecznicze wykonywała w VI Wydziale Gospodarczymi-Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 1 grudnia 2018 r. powierzono jej funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału, na okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Siemianowskiej-Sokół sporządził Pan Wojciech Leon Turzański - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, który uznał, że wszystkie czynności w rozpoznawanych sprawach kandydatka wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, bardzo sprawnie, sumiennie i rzetelnie. Prawidłowo prowadzi postępowania rejestrowe. Jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia spraw sądowych. Zaznaczył, że potwierdza to opinia okresowa z 15 kwietnia 2015 r. oraz opinia służbowa. W przywołanej ocenie okresowej wskazano m.in., że opiniowana sumiennie wykonuje powierzone obowiązki, decyzje podejmuje obiektywnie i bezstronnie, na podstawie dokumentów oraz sprawdzonych informacji. Ma wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych, rozstrzyganych w wydziale, którą potrafi doskonale wykorzystać. Znakomicie rozpoznaje istotę problemu. Niezmiennie dąży do uzyskania jak najlepszych efektów pracy, w szczególności w zakresie jakości orzeczeń i przebiegu postępowań, które prowadzi. Sędzia opiniujący wskazał również na opinię służbową Wiceprezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w której podkreślono m.in., że kandydatka prezentuje bardzo dobrą znajomość przepisów prawa zarówno materialnego, jak i procesowego, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, jak też literatury prawniczej. Podsumowując, sędzia opiniujący wskazał, że - biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki pracy oraz cechy osobowości - Pani Anna Siemianowska-Sokół w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Pani Barbara Krystyna Wojtowicz urodziła się 24 lipca 1981 r. w Radymnie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, w 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym plus. Od 17 listopada 2008 r. do 7 listopada 2009 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta Zespołu Windykacji Klienta Detalicznego w Kredyt Banku S.A. w Lublinie. Od 1 czerwca 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

Obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 23 grudnia 2010 r. została zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Lublinie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywała w VIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2012 r. wykonuje obowiązki w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przy czym od 10 lipca 2017 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego. Kandydatka systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Barbary Krystyny Wojtowicz sporządziła Pani Lucyna Krawczyk-Nazar - sędzia wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, która uznała, że przedstawione projekty postanowień i ich pisemne motywy oraz uzasadnienia wyroków wskazują na bardzo szeroki zakres materii, z jaką kandydatka zmierzyła się w okresie pracy na stanowisku asystenta sędziego. Projekty uzasadnień charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, co świadczy o jej szerokiej i ugruntowanej wiedzy prawniczej. Sędzia wizytator wskazała m.in. na opinię służbową Przewodniczącej VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Lublinie, z której wynika, że opiniowana wykazała się wysoką starannością, dokładnością i zaangażowaniem, wysokim poziomem wiedzy prawniczej i umiejętnością stosowania jej w praktyce, aktywnością i wzorową postawą, a także umiejętnością pracy w zespole. Sędzia wizytator podkreśliła również, że w opiniach przełożonych jednoznacznie wskazano, że kandydatka jest zaangażowana w pracę, zdyscyplinowana, sumienna i bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki służbowe, z których wywiązuje się wzorowo. Sędzia wizytator oceniła bardzo dobrze pracę opiniowanej. Reasumując, wskazała, że Pani Barbara Krystyna Wojtowicz spełnia wszelkie merytoryczne kryteria przydatności na stanowisko sędziego sądu rejonowego i należy ją zaopiniować pozytywnie.

W każdym postępowaniu nominacyjnym Rada dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Krajowa Rada Sądownictwa jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Niniejsza procedura konkursowa obejmuje tylko jedno wolne stanowisko sędziowskie i Rada mogła dokonać wyboru jedynie jednej osoby.

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak osoba przedstawiona do powołania. Zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu. Rada nie mogła zatem pominąć, że wprawdzie pozostałe kandydatki - podobnie jak wybrany kandydat - otrzymały pozytywne oceny swoich kwalifikacji zawodowych, a także poparcie środowiska sędziowskiego, jednak Pan Dariusz Segit posiada dłuższe doświadczenie zawodowe, dorobek naukowy, organizatorski i dydaktyczny. Kandydat prowadził szereg szkoleń w różnego rodzaju placówkach, m.in. z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego dla referendarzy sądowych i asystentów sędziego. Jako jedyny jest również współautorem publikacji oraz autorem artykułów zamieszczanych w Rzeczpospolitej, Kwartalniku Naukowym Prawo Mediów Elektronicznych i Monitorze Prawniczym o tematyce dotyczącej elektronicznego postępowania upominawczego. Pan referendarz jest osobą zaangażowaną w usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości, co wyrażało się m.in. w udziale w pracach zespołu projektowego Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (MSEPO), a zatem wiedza, kreatywność i wytrwałość opiniowanego w znacznej mierze przyczyniły się do powstania rozwiązania, które usprawni procedowanie spraw sądowych. Ponadto - jak wynika z danych statystycznych, przedstawionych przez sędziego wizytatora - skargi wnoszone od orzeczeń wydanych przez kandydata w zdecydowanej większości nie są uwzględniane przez sąd rejonowy. Wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa Pana referendarza pozostają lepsze od średniej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie (procent spraw, w których skarga została uwzględniona jest niższy, aniżeli w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie). Rada podzieliła pogląd sędziego wizytatora, wyrażony w sporządzonej ocenie jego pracy i kwalifikacji, że stabilność orzecznictwa Pana referendarza w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie jest na wysokim poziomie.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowało wszystkich kandydatów, oddając na: Panią Annę Weronikę Karyś-Włodek 11 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", Panią Annę Marię Lubeńczuk 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", Panią Katarzynę Pacek 7 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się", Pana Dariusza Segita 11 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", Panią Annę Siemianowską-Sokół 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" i Panią Barbarę Krystynę Wojtowicz 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 21 grudnia 2018 r. oddano na: Panią Annę Weronikę Karyś-Włodek 46 głosów "za", 12 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", Panią Annę Marię Lubeńczuk 48 głosów "za", 10 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", Panią Katarzynę Pacek 39 głosów "za", 19 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", Pana Dariusza Segita 47 głosów "za", 11 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", Panią Annę Siemianowską-Sokół 31 głosów "za", 27 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się" i Panią Barbarę Krystynę Wojtowicz 44 głosy "za", 14 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

Pan Dariusz Segit uzyskał zatem wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Wprawdzie Pani Anna Maria Lubeńczuk uzyskała nieco wyższe poparcie zarówno Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie, jak i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, Pani Anna Siemianowska-Sokół oraz Pani Barbara Krystyna Wojtowicz otrzymały nieco wyższe poparcie Kolegium a Pani Anna Weronika Karyś-Włodek takie samo poparcie Kolegium jak wybrany kandydat, jednak - dłuższe doświadczenie zawodowe Pana Dariusza Segita - w ocenie Rady powoduje, że najpełniej i w najwyższym stopniu spełnia wszystkie, oceniane łącznie, kryteria wyboru w niniejszej procedurze nominacyjnej.

5. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Dariusz Segit jest najlepszym kandydatem w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dariusza Segita zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dłuższe niż pozostałych uczestniczek niniejszego postępowania i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte przez niego podczas wykonywania obowiązków asystenta sędziego, referendarza sądowego oraz starszego referendarza sądowego, wnioski płynące z oceny kwalifikacji, bardzo dobra opinia służbowa, dorobek naukowy, organizatorski i dydaktyczny, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie i wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 2 kwietnia 2019 r. na:

- Panią Annę Weronikę Karyś-Włodek nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Marię Lubeńczuk oddano 1 głos "za" oraz 2 głosy "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Katarzynę Pacek nie oddano głosów "za", oddając 3 głosy "przeciw" przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Dariusza Segita oddano 18 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Annę Siemianowską-Sokół nie oddano głosów "za", oddając 2 głosy "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Barbarę Krystynę Wojtowicz nie oddano głosów "za", oddając 2 głosy "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).