Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 343/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 marca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Mirosława Skowyry do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Doroty Czajkowskiej-Balcerzak i Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 762, zgłosili się:

- Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Giżycku,

- Pan Mirosław Skowyra - prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach,

- Pani Katarzyna Sulewska-Freigin - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, przeanalizował je, omówił wszystkich kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, który poparł kandydaturę Pana Mirosława Skowyry i nie zgłosił żadnych uwag, ani zastrzeżeń co do jego pracy, czy osoby. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Dorotę Czajkowską-Balcerzak oddali 1 głos "za", nie oddali głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", na Pana Mirosława Skowyrę oddali 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", a na Panią Katarzynę Sulewską-Freigin nie oddali głosów "za", ani "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Mirosława Skowyry na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W ocenie zespołu Pan Mirosław Skowyra legitymuje się dłuższym stażem i większym doświadczeniem zawodowym od Pani Doroty Czajkowskiej-Balcerzak i Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin. Przygotowanie merytoryczne tego kandydata, dokładność, trafność podejmowanych decyzji, sprawność działania i profesjonalizm, przy zbliżonym poparciu środowiska sędziowskiego wszystkich kandydatów w trakcie obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, czyni z jego kandydatury bardziej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, ocenami ze studiów i z egzaminu zawodowego oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Mirosława Skowyry do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

2. Pan Mirosław Skowyra urodził się 21 lipca 1971 r. w Bartoszycach. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 1 sierpnia 1995 r. do 31 lipca 1996 r. oraz od 6 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1996 r. pracował w Rejonowym Urzędzie Poczty w Bartoszycach na stanowisku radcy. W okresie od 2 września 1996 r. do 31 października 1998 r. odbył etatową aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach i 23 września 1998 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Z dniem 1 listopada 1998 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach z powierzeniem wykonywania czynności prokuratorskich na okres dwóch lat. Następnie z dniem 1 listopada 2000 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach. Od 25 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej pełni ponadto funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Bartoszycach. Pan Mirosław Skowyra stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Mirosława Skowyry w zakresie spraw karnych sporządziła Pani Anna Gorczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, która na podstawie badanych akt stwierdziła, że Pan prokurator poprawnie, zgodnie z treścią przepisów postępowania karnego formułuje zarzuty w aktach oskarżenia, czy wnioskach w trybie art. 335 § 1 Kpk W mowach końcowych zasadnie i skutecznie wnosi o orzeczenie określonych kar.

Jedynie w jednej z ocenianych spraw Sąd nieznacznie zmienił opis czynu, we wszystkich pozostałych sprawach zarzuty postawione przez kandydata w akcie oskarżenia aprobowane były w całości przez sądy orzekające w zakresie opisu zarzucanych czynów, jak też przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej. Wymierzane przez sądy kary były bardzo zbliżone w wysokości do wnioskowych przez prokuratora kar. Apelacje wywiedzione przez kandydata były skuteczne, przekonujące i zawierały trafną argumentację. Pan prokurator w rozprawach brał czynny udział i aktywnie w nich uczestniczył. Oceniając kandydata sędzia skupiła się na postępowaniu sądowym, sposobie i poprawności formułowania wniosków, zadawania pytań przesłuchiwanym osobom i ocenie prawidłowości sporządzania aktów oskarżenia i wniosków w trybie art. 335 Kpk, a także trafności i zasadności wnoszonych apelacji. Analiza akt jednoznacznie wskazała, że wszystkie podejmowane przez Pana prokuratora czynności charakteryzują się profesjonalizmem i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Pan prokurator bardzo sprawnie stosuje konsensualne tryby zakończenia postępowania i trafnie obok aktu oskarżenia formułował wnioski w trybie art. 335 Kpk. Prawidłowo we wnioskach tych wskazywał podstawy prawne skierowania spraw na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku. Także czynności podejmowane w toku postępowania przygotowawczego charakteryzują styl pracy kandydata - sprawnie, rzeczowo i terminowo. Podejmowane decyzje procesowe kończące postępowanie (odmowa wszczęcia postępowania, czy też umorzenie postępowania) podejmowane były po dogłębnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego i w 9 na 10 badanych spraw nie wniesiono zażalenia. Wniesiony środek odwoławczy okazał się bezskuteczny. Przygotowanie merytoryczne kandydata, dokładność, trafność podejmowanych decyzji i doświadczenie zawodowe pozwala na stwierdzenie, że kandydat legitymuje się wymaganym poziomem wiedzy i umiejętności zarówno jeżeli chodzi o stosowanie prawa procesowego, jak i w zakresie prawa materialnego, aby zostać powołanym na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku prokuratora. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Mirosława Skowyry znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej oraz w bardzo dobrych opiniach Prokuratora Okręgowego w Olsztynie i Prokuratora Rejonowego w Bartoszycach, w których podkreślono jego wszechstronne przygotowanie prawnicze zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, profesjonalizm, sprawność działania i trafność podejmowanych decyzji, pracowitość, sumienność, duże zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz samodzielność w wykonywaniu zadań.

Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak i Pani Katarzyna Sulewska-Freigin posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak w świetle wszystkich kryteriów wyboru nie okazały się tak dobre jak Pan Mirosław Skowyra.

Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak urodziła się 17 lutego 1982 r. w Olsztynie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. odbyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie. Egzamin sędziowski zdała w dniach 1, 2 i 16 września 2009 r., na ocenę dobrą plus. W okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 maja 2011 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, a następnie z dniem 1 czerwca 2011 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Giżycku. Od 1 maja 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącej VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą w Węgorzewie. Od 1 grudnia 2014 r. Pani referendarz wykonuje także czynności w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Giżycku w zakresie postępowania upominawczego. Pani Dorota Czajkowska- Balcerzak pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Ocenę kwalifikacji Pani Doroty Czajkowskiej-Balcerzak sporządziła Pani Bożena Charukiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, która na podstawie badanych akt stwierdziła, że kandydatka do rozpoznania prowadzonych przez siebie spraw przygotowuje się bardzo starannie. Prawidłowo przeprowadza czynności wstępne, jak i te orzecznicze. Analiza statystyczna i wyniki badania akt pozwalają na sformułowanie wniosku, że kandydatka Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak pełni swoje obowiązki sprawnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wykazuje się wszechstronną wiedzą prawniczą, zaś sposób prowadzenia przez nią postępowań świadczy o bardzo dobrej organizacji i metodyce pracy. Wszelkie czynności podejmuje niezwłocznie i terminowo. Treść wydawanych przez nią orzeczeń wskazuje na umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa materialnego oraz procesowego. Badane akta wskazują, że Pani referendarz sprawuje należyty nadzór i kontrolę nad znajdującymi się w jej referacie sprawami. W ocenie Pani sędzi cechy osobiste, przygotowanie merytoryczne, osiągnięte wyniki pracy oraz bardzo dobra opinia przełożonego kandydatki w pełni pozwalają na stwierdzenie, że spełnia ona wszelkie wymogi faktyczne i prawne określone przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zatem Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak w pełni zasługuje na powołanie jej na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pani Katarzyna Sulewska-Freigin urodziła się 28 września 1981 r. w Piszu. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 1 listopada 2005 r. do 30 września 2008 r. odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie. Egzamin sędziowski zdała w dniach 1, 3 i 25 września 2008 r., na ocenę dobrą. W okresie od 1 czerwca 2006 r. do 14 kwietnia 2007 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w wymiarze !4 etatu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w VI Wydziale Gospodarczym. Od 3 kwietnia 2007 r. pracuje na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, początkowo w V Wydziale Gospodarczym, a od 1 maja 2016 r. w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Z dniem 1 czerwca 2016 r. została awansowana na stanowisko starszego asystenta sędziego. Pani Katarzyna Sulewska-Freigin pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin sporządziła Pani Ewa Oknińska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, która na podstawie badanych projektów, opinii sędziów współpracujących z kandydatką oraz opinii Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie stwierdziła, że Pani asystent prezentuje wysoki poziom merytoryczny, posiada bardzo dobrą znajomość prawa materialnego i procesowego. Wykazuje się umiejętnością stosowania przepisów z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego w praktyce. Powierzone jej czynności wykonuje w sposób rzetelny i sumienny. Przygotowywane przez Panią asystent projekty orzeczeń i uzasadnień są przemyślane, charakteryzują się dużą starannością. Konstrukcje uzasadnień i klarowność wywodów zasługują na bardzo wysoką ocenę, co przy uwzględnieniu obciążenia pracą w sposób szczególny zasługuje na podkreślenie (ilość sporządzonych uzasadnień jest bardzo duża, znacznie wykracza przeciętne wymagane standardy - na co zwrócił uwagę w opinii Przewodniczący IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego). Podniosła również, że kandydatka jest postrzegana jako osoba pracowita, zdyscyplinowana, zaangażowana, posiada bardzo dobre opinie wśród współpracujących z nią sędziów oraz u przełożonych. Cechy osobiste kandydatki, wyrażone o niej opinie oraz sposób dotychczasowego wykonywania obowiązków służbowych pozwalają na stwierdzenie z pełnym przekonaniem, że Pani asystent Katarzyna Sulewska-Freigin spełnia wszystkie wymogi faktyczne i prawne określone przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak i Pani Katarzyna Sulewska-Freigin - w niniejszej procedurze nominacyjnej - nie spełniają kryteriów wyboru w stopniu wyższym niż Pan Mirosław Skowyra. Niniejsza procedura konkursowa obejmuje jedno wolne stanowisko sędziowskie i Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Mirosław Skowyra jest lepszym kandydatem w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe i odpowiednie doświadczenie życiowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu 19 listopada 2018 r. pozytywnie zaopiniowało kandydatury Pani Doroty Czajkowskiej-Balcerzak - oddając 10 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się", Pana Mirosława Skowyry - oddając 10 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" i Pani Katarzyny Sulewskiej-Freigin - oddając 9 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie 23 listopada 2018 r. oddano na: Panią Dorotę Czajkowską-Balcerzak 44 głosów "za", 7 głosów "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się" (7 głosów nieoddanych), Pana Mirosława Skowyrę 42 głosów "za", 11 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się" (7 głosów nieoddanych) oraz Panią Katarzynę Sulewską-Freigin 51 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się" (6 głosów nieoddanych).

Kandydat rekomendowany przez Radę uzyskał wysokie poparcie i pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Otrzymał on nieznacznie niższe poparcie

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie niż Pani Dorota Czajkowska-Balcerzak i Pani Katarzyna Sulewska-Freigin. Z przebiegu głosowania na Zgromadzeniu wynika, że lokalne środowisko sędziowskie nie wskazało w sposób jednoznaczny rekomendowanego przez siebie kandydata. Dlatego w niniejszej procedurze konkursowej nie było to kryterium decydujące o wyborze najlepszego kandydata, wobec stażu zawodowego i zdobytych kwalifikacji po złożeniu egzaminu zawodowego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mirosława Skowyry zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności długie i wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku prokuratora, doświadczenie życiowe, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna i opinie służbowe, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 20 marca 2019 r. na:

- Panią Dorotę Czajkowską-Balcerzak oddano 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Mirosława Skowyrę oddano 16 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Katarzynę Sulewską-Freigin nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).