Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 669.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.3.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 97/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 marca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 669.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
I. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie kandydatury: Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik.

II. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie kandydatury:

1. Pana sędziego Józefa Biegańskiego,

2. Pani sędzi Agnieszki Czemiel-Wołoś,

3. Pani sędzi Urszuli Dąbrowskiej,

4. Pana sędziego Dariusza Józefa Drajewicza,

5. Pani sędzi Ewy Izabeli Fiedorowicz,

6. Pani sędzi Doroty Hańczyc-Górskiej,

7. Pani sędzi Katarzyny Ilczuk-Wojtkowskiej,

8. Pani sędzi Moniki Anny Jankowskiej,

9. Pana sędziego Pawła Sławomira Kacperskiego,

10. Pani sędzi Anny Józefy Kociołek,

11. Pani sędzi Joanny Magdaleny Kornatki,

12. Pani sędzi Katarzyny Anny Kruk,

13. Pani sędzi Kingi Urszuli Kubuj,

14. Pani prokurator Moniki Marii Lewandowskiej,

15. Pana sędziego Andrzeja Piotra Lipińskiego,

16. Pani sędzi Arletty Mierzwiak,

17. Pani sędzi Renaty Olejnik-Tyszki,

18. Pani sędzi Grażyny Petroneli Paczesnej,

19. Pana sędziego Łukasza Konrada Piebiaka,

20. Pani sędzi Marii Sałacińskiej,

21. Pani sędzi Agnieszki Stachurskiej-Zielińskiej,

22. Pani sędzi Anny Iwony Szanciło,

23. Pani sędzi Karoliny Katarzyny Toczyńskiej,

24. Pana sędziego Rafała Sebastiana Wagnera.

III. Ponadto, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym kandydatury Pana sędziego Marcina Bogusza Antosiewicza, Pani sędzi Katarzyny Bartosiewicz, Pani sędzi Agnieszki Wiesławy Boguckiej, Pani sędzi Beaty Dzierżko, Pana sędziego Tomasza Marka Gala, Pani sędzi Doroty Kalaty, Pana sędziego Marcina Jana Kołakowskiego, Pani sędzi Magdeleny Lidii Kurc-Mazurkiewicz, Pani sędzi Moniki Łukaszewicz, Pani sędzi Moniki Kingi Pawłowskiej, Pani adwokat Małgorzaty Ewy Sachajczuk-Puławskiej, Pani sędzi Katarzyny Sałaj-Alechno, Pani sędzi Moniki Jadwigi Sawy, Pani sędzi Katarzyny Marii Stasiów, Pani sędzi Anny Moniki Strączyńskiej, Pana sędziego Tomasza Szanciło, Pani sędzi Ewy Teofilak oraz Pani sędzi Aleksandry Magdaleny Westry.

UZASADNIENIE

I

1. Na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 699, zgłosiło się czterdziestu siedmiu kandydatów powyżej wymienionych.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 3 marca 2014 r. w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie, postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatury: Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej, Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa przedstawiając listę rekomendowanych kandydatów Krajowej Radzie Sądownictwa na pięć stanowisk sędziowskich na wyżej wskazane ogłoszenie wziął pod uwagę załączone do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa zgłoszeń uczestników postępowania: oceny kwalifikacyjne kandydatów, opinie przełożonych, rekomendacje, dokumenty dotyczące doświadczenia zawodowego kandydatów, opinie Kolegium Sądu Apelacyjnego, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz inne dołączone dokumenty.

Po zapoznaniu się z całym zgromadzonym w sprawie materiałem oraz całokształtem okoliczności przedmiotowej sprawy Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa postanowił przedstawić stanowisko w sprawie rekomendacji Radzie kandydatur: Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik. Zespół miał na uwadze, że wolne etaty sędziowskie w niniejszym konkursie są przeznaczone do pionu kaniego, co wynika z potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zespół podejmując powyższe stanowisko kierował się przed wszystkim ocenami kwalifikacji kandydatów. Każdy z rekomendowanych przez Zespół kandydatów uzyskał bardzo dobrą lub wyróżniającą się ocenę kwalifikacji sporządzoną przez sędziów wizytatorów.

Rekomendowani sędziowie stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe lub udział w licznych szkoleniach.

Ponadto Zespół uwzględnił doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz rekomendacje. Wszyscy rekomendowani kandydaci posiadają duże doświadczenie zawodowe, które zdobyli pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracują lub współpracowali są bardzo dobrymi kandydatami do objęcia urzędów sędziowskich w sądach okręgowych. Jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki ilościowe oraz jakościowe swojej pracy, a ich stabilność orzecznicza jest na dobrym poziomie.

Zespół uwzględnił również poparcie środowiska jakie uzyskali rekomendowani kandydaci.

Kandydatura Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kandydatura Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau uzyskała: 49 głosów "za", przy 16 głosach "przeciw" i 8 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło szósty w kolejności najwyższy wynik głosowania spośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.

Kandydatura Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kandydatura Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz uzyskała: 52 głosów "za", przy 9 głosach "przeciw" i 12 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło czwarty w kolejności najwyższy wynik głosowania spośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.

Kandydatura Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy została jednogłośnie pozytywnie z wyróżnieniem zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kandydatura Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy uzyskała: 55 głosów "za", przy 9 głosach "przeciw" i 5 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło trzeci w kolejności najwyższy wynik głosowania spośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.

Kandydatura Pani sędzi Doroty Radlińskiej została jednogłośnie pozytywnie z wyróżnieniem zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kandydatura Pani sędzi Doroty Radlińskiej uzyskała: 59 głosów "za", przy 10 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło drugi w kolejności najwyższy wynik głosowania spośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.

Kandydatura Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik została uznana jednogłośnie jako wyróżniająca przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej kandydatura Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik uzyskała: 61 głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło najwyższy wynik głosowania spośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.

Członkowie zespołu mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik postanowili zarekomendować Radzie właśnie ich kandydatury. Natomiast pozostałe kandydatury Zespół uznał za dobre, jednak nie wyróżniające się w tak znaczący sposób jak kandydatury Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik.

W posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury. W posiedzeniu nie uczestniczył również, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, kierując się przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendacją uwzględniając przede wszystkim doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów, tj. kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie wybrać najlepszych spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznałą że w obecnej procedurze nominacyjnej, najlepszymi Kandydatami spośród wszystkich osób ubiegających się o pięć wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie są: Pan sędzia Paweł Jan Du Chateau, Pani sędzia Izabela Janina Magdziarz, Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha, Pani sędzia Dorota Radlińska oraz Pani sędzia Magdalena Anna Roszkowska-Matusik.

2. Pan sędzia Paweł Jan Du Chateau urodził się 6 maja 1970 roku w Lublinie. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie w 1994 roku z wynikiem dostatecznym. Aplikację sądową etatową odbył w okresie od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 1996 r. Egzamin sędziowski złożył w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z wynikiem ogólnym dobrym.

W okresie od 1 października 1996 roku do 9 lipca 1998 r. pracował jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Orzekał w sprawach karnych.

Następnie zajmował następujące stanowiska sędziowskie:

- sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie od dnia 10 lipca 1998 roku do dnia 28 lutego 2000 roku,

- sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie od dnia 1 marca 2000 roku do dnia 31 października 2009 roku - IX Wydział Kamy, w tym od 1 stycznia 2007 r. objął funkcję Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń w/w Wydziału,

- sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie od dnia 1 listopada 2009 roku do nadal, w tym w okresie do 30 listopada 2010 roku w Wydziałach XII i XIV, a od 1 grudnia 2010 r. w Wydziale VIII, przy czym w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału, a od marca 2012 roku orzeka również w ramach jednorazowych delegacji w IX Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wizytator stwierdził, że przeprowadzona analiza spraw rozpoznawanych przez Pana Pawła Du Chateau i analiza danych statystycznych pracy Pana sędziego na tle Wydziałów, w których orzekał oraz danych pionu i okręgu pozwalają na wydanie kategorycznej oceny i sformułowanie wniosków.

Pan sędzia Paweł Du Chateau posiada duże doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu wszelkich kategorii spraw karnych należących do właściwości Sądu Rejonowego, a obecnie nabywa również doświadczenia w rozpoznawaniu spraw w sądzie odwoławczym. Sprawdził się zarówno jako sędzia orzecznik, jak i funkcyjny, gdyż przez okres roku czasu obie te funkcje z powodzeniem łączył. Jest systematyczny, konsekwentny i pracowity.

Opiniowany posiada bardzo dobrą znajomość prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Przez wiele lat doskonalił swój warsztat pracy sędziego kamisty, nie tylko w praktyce, ale również poszerzając wiedzę na szkoleniach i studiach podyplomowych.

Ugruntowana wiedza prawnicza oraz pozytywne cechy charakteru sprawiają, że jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sadu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało powyższą kandydaturę.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w dniu 25 listopada 2013 r. kandydat uzyskał następujące poparcie: 49 głosów "za", przy 16 głosach "przeciw" i 8 głosach "wstrzymujących się".

3. Pani sędzia Izabela Janina Magdziarz urodziła się 26 marca 1972 roku w Poddębicach. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując w dniu 8 października 1996 roku tytuł magistra z oceną dobrą. Po studiach, została przyjęta na aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. W kwietniu 2002r złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. W dniu 1 sierpnia 2002 roku opiniowana została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. W dniu 30 marca 2006 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał opiniowaną na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Początkowo Pani sędzia orzekała w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie, następnie w VII Wydziale Karnym, a następnie, w związku z reorganizacją i powstaniem IX Wydziału Grodzkiego, wykonywała czynności służbowe w nowo powstałym Wydziale. Od dnia 1 stycznia 201 Or opiniowana orzeka w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Wizytator stwierdził, że na podstawie analizy protokołów badanych przeze niego akt Pani sędzia Izabela Magdziarz dba o kulturę procedowania na sali sądowej. Ocenę tę potwierdza także opinia Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. W okresie dotychczasowego orzekania nie wpłynęły żadne skargi na sposób zachowania Pani sędzi zarówno na sali rozpraw w stosunku do stron i uczestników postępowania, jak i w relacji z innymi sędziami i pracownikami sekretariatu, czy poza Sądem. Analiza pracy i orzecznictwa Pani sędzi Izabeli Magdziarz wskazuje, iż posiada ona bardzo dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego. Na uwagę i podkreślenie zasługuje Jej duże doświadczenie w pracy merytorycznej sędziego sądu rejonowego.

Pozytywna opinia Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie o Pani sędzi Izabeli Magdziarz poparta jest przede wszystkim wynikami statystycznymi osiąganymi przez opiniowaną, zwłaszcza w najważniejszej, zdaniem wizytatora, statystyce załatwialności spraw z kategorii K. Jest ona wyższa, przede wszystkim od tej osiąganej przez Jej kolegów z Wydziału we wszystkich okresach statystycznych będących przedmiotem niniejszej analizy. Na podkreślenie zasługuje również bardzo dobra stabilność orzecznictwa Pani sędzi. Powyższe pozwala stwierdzić, że Pani sędzia Izabela Magdziarz posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, co w powiązaniu z opinią Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie i Przewodniczącego Wydziału upoważniło wizytatora do przedstawienia kandydatury Pani sędzi Krajowej Radzie Sądownictwa z wnioskiem o nominację na sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Wizytator jest przekonany, że Pani sędzia znakomicie poradzi sobie z wykonywaniem obowiązków sędziego Sądu Okręgowego. W opinii wizytatora Pani sędzia daje rękojmię godnego i prawidłowego wykonywania funkcji sędziego Sądu Okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało powyższą kandydaturę.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w dniu 25 listopada 2013 r. kandydatka uzyskała następujące poparcie: 52 głosy "za", przy 9 głosach "przeciw" i 12 głosach "wstrzymujących się".

4. Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha urodziła się 21 listopada 1975 r. w Biłgoraju. W okresie od października 2000 roku do marca 2003 roku odbywała aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Egzamin sędziowski zdała z wynikiem dobrym. Od 16 czerwca 2003 r. pełniła obowiązki asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy orzekając najpierw w X Wydziale Grodzkim, od 22.03.2004 r. w VIII Wydziale Karnym tego Sądu. Od 1 marca 2006 roku do czerwca 2009 r. pełniła funkcję Przewodniczącej V Wydziału Grodzkiego, orzekając jednocześnie (począwszy od stycznia 2006 r.) w IV Wydziale Karnym. W dniu 29 maja 2007 roku Pani Aneta Obszyńska-Małocha została mianowaną sędzią Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Od maja 2009 r. Opiniowana orzeka jako sędzia delegowany raz w miesiącu w Sądzie Okręgowym w Warszawie w IX Wydziale Karnym Odwoławczym. Od czerwca 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Wizytator stwierdził, że analiza akt poddanych badaniu (11 spraw w toku, 47 spraw prawomocnie zakończonych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 5 spraw zakończonych prawomocnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie w IX Wydziale Karnym Odwoławczym) wskazuje jednoznacznie na bardzo dobre opanowanie metodyki pracy sędziowskiej przez Opiniowaną. Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha sprawnie rozpoznaje sprawy, dążąc do ich wszechstronnego wyjaśnienia. Zarządzenia wydawane przez Nią są przemyślane i nakierowane na sprawne rozpoznanie sprawy. Lektura akt dąje nieodparte wrażenie, że Opiniowana panuje nad materią rozpoznawanych spraw, radząc sobie także w przypadku bardziej skomplikowanych i obszernych spraw. Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha w wielu przypadkach trafnie do sytuacji i stanowczo reaguje na przypadki niestawiennictwa oskarżonych i świadków. W protokołach rozpraw wizytator nie stwierdził uchybień. Wyroki i uzasadnienia sporządzane są w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami kpk. Podkreślić należy wysoki poziom uzasadnień wyroków, ich kompletność, odniesienie się do wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Opiniowana trafnie przytacza w uzasadnieniach orzecznictwo SN i poglądy nauki prawa. Należy zwrócić również uwagę na kompletność wydawanych wyroków zawierających wszystkie niezbędne elementy w tym rozstrzygnięcia o kosztach i dowodach rzeczowych. Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha trafnie stosuje nowe instytucje prawa karnego.

Wskazać należy również na bardzo dobrze przygotowane pierwsze terminy rozpraw (jak i kolejne), wizytator nie stwierdził sytuacji, w której rozprawa nie odbyła się na skutek zaniechań lub błędnej organizacji pracy sędziego referenta.

Nieliczne przypadki uchylenia wyroków bądź ich zmiany przez Sąd II instancji nie podważają ogólnie bardzo pozytywnej oceny pracy Opiniowanej. Stwierdzone w 3 sprawach opóźnienia w skierowaniu ich należy oceniać w kontekście ilości spraw załatwianych przez Opiniowaną w okresie podlegającym ocenie. Również i ta okoliczność nie zmienia ogólnego obrazu pracy Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy.

Stwierdzone dwa przypadki przewlekłości postępowania miały, jak wynika z opinii Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie, usprawiedliwiony okolicznościami charakter (wielkość referatów, zaległości z lat poprzednich i niewystarczająca obsada kadrowa).

Przedstawione wyżej bardzo dobre wyniki pracy Opiniowanej, doskonałe opanowanie warsztatu pracy sędziego, bardzo dobra znajomość prawa karnego materialnego i procesowego i jego trafne stosowanie w praktyce, doskonałe wskaźniki stabilności orzecznictwa oraz w pełni pozytywne opinie służbowe Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie nadzorującego pion kamy oraz Przewodniczącego IX Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie pozwalają na uznanie, że Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha w pełni zasługuje na uzyskanie nominacji na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Należy dodatkowo podkreślić, że cechy charakteru Pani sędzi (sumienność, pracowitość, dokładność) w połączeniu ze znajomością prawa i przekładającym się na to poziomem orzecznictwa dają rękojmię, że także rozpoznając sprawy jakościowo trudniejsze w Sądzie Okręgowym w pełni tym zadaniom sprosta.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r., jednogłośnie pozytywnie z wyróżnieniem zaopiniowało powyższą kandydaturę.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w dniu 25 listopada 2013 r. kandydatka uzyskała następujące poparcie: 55 głosy "za", przy 9 głosach "przeciw" i 5 głosach "wstrzymujących się".

5. Pani sędzia Dorota Radlińska urodziła się 1 października 1965 r. w Biłgoraju. Wyższe studia magisterskie ukończyła w 1997 r. z ogólnym wynikiem dobrym plus. Aplikację sądową zakończyła egzaminem sędziowski, który zdała w 2001 roku z wynikiem ogólnym dobrym.

Pani Dorota Radlińska rozpoczęła orzekanie w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia jako asesor w dniu 10 grudnia 2001 r.

Na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego została powołana z dniem 31 marca 2005 r. Do chwili obecnej orzeka w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. W 2007r. Pani sędzia Dorota Radlińska w ramach delegacji orzekała na trzech sesjach w IX Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie (była referentem w 5 sprawach). Zrezygnowała z orzekania w ramach delegacji w Wydziale IX Karnym Odwoławczym w ramach delegacji na skutek dużego obciążenia pracą w Wydziale macierzystym. Od 1 lipca 2009r. pani sędzia pełni funkcję kierownika Sekcji Wykonawczej. W II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Pani sędzia ma obowiązek orzekania na trzech sesjach i czterech posiedzeniach wykonawczych miesięcznie, ale zdarza się, że wyznacza dodatkowe posiedzenia i rozprawy, jeśli jest to konieczne w sądzonych przez nią sprawach. Od 13 stycznia 2011 r. orzeka dodatkowo pięć razy w miesiącu w ramach delegacji w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z informacji Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia wynika, że pani sędzia Dorota Radlińska stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu szkoleniach dla sędziów karnych (posiada dyplomy i certyfikaty), ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Podyplomowe Studium dot. Systemu Ochrony Praw Człowieka w Polsce zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Od 2008 r. pani sędzia uczyła też innych - prowadziła zajęcia dla asystentów sędziego z zakresu kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego, a także od 2010 r. prowadziła zajęcia na aplikacji radcowskiej z zakresu prawa karnego.

Wizytator stwierdził, na podstawie badanych akt, opinii przewodniczących Wydziałów: XVIII Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie i II Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie oraz oceny wizytatora dotyczącej pracy Pani Doroty Radlińskiej, że Opiniowana posiada bardzo dobrą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania go w praktyce. Pani sędzia w bardzo dobrym stopniu opanowała metodykę pracy sędziego. Łączy doskonale pracę orzeczniczą z tą jaką wykonuje jako kierownik Sekcji Wykonawczej. W pracy jest bardzo konkretna, wnikliwa i rzetelna, jest bardzo dobrze przygotowaniu do orzekania w ogóle i w konkretnych sprawach, rozprawy prowadzi z dużą kulturą, właściwie odnosi się do wszystkich uczestników postępowania, respektuje ich prawa jednocześnie jednak dbając o zachowanie powagi sądu przez egzekwowanie prawidłowego zachowania w trakcie rozpraw. Pani sędzia nie ma problemu z szybkim podejmowaniem właściwych decyzji zarówno na rozprawach jak i poza rozprawami. Nigdy nie było prowadzone postępowanie dyscyplinarne przeciwko Opiniowanej. Osiągnięte wyniki statystyczne, duża stabilność orzecznictwa (w 2012r. 100% wyroków było utrzymanych w mocy przez Sąd Odwoławczy), duże doświadczenie w orzekaniu w sprawach skomplikowanych i trudnych merytorycznie, pozytywne opinie przełożonych oraz pozytywna ocena kontrolowanych akt pozwala - zdaniem sędziego wizytatora - stwierdzić, że pani Dorota Radlińska w pełni zasługuje na powołanie jej na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r., jednogłośnie pozytywnie z wyróżnieniem zaopiniowało powyższą kandydaturę.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w dniu 25 listopada 2013 r. kandydatka uzyskała następujące poparcie: 59 głosów "za", przy 10 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

6. Pani sędzia Magdalena Roszkowska-Matusik urodziła się 14 grudnia 1976 r. w Grójcu. Studia prawnicze ukończyła z oceną bardzo dobrą w 2000 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2003 odbywała etatową aplikację sądową i zakończyła ją egzaminem sędziowskim z wynikiem dobrym. Od dnia 2 czerwca 2003 r. była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Dnia 29 maja 2007 została powołana na stanowisko sędziego w tym Sądzie, przy czym od 1 czerwca 2007 r. była Zastępcą Przewodniczącego X Wydziału Karnego. Orzekała w pionie karnym w Wydziale VII Karnym oraz IX Grodzkim, w którym rozpoznawano sprawy karne w postępowaniu uproszczonym i X Karnym (przy czym były to jedynie zmiany nazw tych Wydziałów i ich właściwości, nie zaś służbowe przeniesienia Pani Magdaleny Roszkowskiej - Matusik). Od lipca 2009 r. orzekała także w Wydziale X Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie na jednej lub dwóch sesjach w miesiącu.

Dodatkową wiedzę zawodową Pani sędzia zdobyła kończąc roczne seminarium "Stosowanie EKPC w polskim porządku prawnym" zorganizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych szkoleniach i seminariach.

Na podstawie analizy spraw, z którymi zapoznał się wizytator stwierdził On, że Opiniowana bez zbędnej zwłoki wyznaczała sprawy kierowane do jej referatu. Zarządzenia o wyznaczeniu terminów były jasne i czytelne dla pracowników sekretariatu. Starała się przy tym by sprawy zakończyły się na pierwszej rozprawie, co nierzadko miało miejsce. Dokładała starań by jak najszybciej zgromadzić dokumenty niezbędne do wydania wyroku łącznego. Stawiennictwo oskarżonych i świadków starała się zapewnić także poprzez doręczenia dokonywane przez policję. Uzasadnione korzystanie przez Panią sędzię z możliwości jakie płyną z art. 376 § 2 kpk i 377 kpk także skutkowało skróceniem postępowań. W sytuacji ujawnienia się nowych okoliczności na rozprawie Opiniowana decydowała niezwłocznie w tym zakresie wzywając nowych świadków, czy dopuszczając dowody z opinii biegłych. Przerwy i odroczenia były należycie umotywowane - zarządzenia i postanowienia w tym zakresie jednoznacznie wskazywały przyczyny niezakończenia postępowania. Przebieg rozpraw i posiedzeń obrazowany protokołami przekonuje, że Opiniowana dbała o to, by strony jak też świadkowie w pełni korzystali ze swych uprawnień i podporządkowywali się swym obowiązkom - zapisano w protokołach stosowne pouczenia. Także procedowanie w trybie art. 394 kpk jak też uprzedzanie stron w trybie art. 399 kpk odbywało się bez uchybień. Z drobnymi wyjątkami wyroki zapadały w dniu wygłoszenia mów końcowych. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych stosowano art. 409 kpk.

Orzeczenia końcowe jak też incydentalne postanowienia, w tym te zawarte w protokołach, były należycie sformułowane i umotywowane, opatrzone prawidłową postawą prawną - zawierały wszystkie elementy wymagane przepisami. Wyroki skazujące sporządzane przez Opiniowaną nierzadko odmiennie od prokuratora wskazywały opis czynów i ich kwalifikację prawną. Świadczy to dobitnie, iż rozpoznanie spraw nie było powierzchowne, a nacechowane głębokim namysłem. Uzasadnienia wyroków oraz postanowień kończących postępowania spełniały wszystkie wymogi procedury. Podkreślić trzeba, że były obszerne i wyczerpujące. Co niezwykle istotne były niewątpliwie zrozumiałe także dla stron w tym oskarżonych, co skutkowało niejednokrotnie zaniechaniem wnoszenia apelacji. W wyniku apelacji od wyroków Opiniowanej (a apelacje wywodzili także prokuratorzy i adwokaci czyli profesjonaliści) zapadały orzeczenia utrzymujące je w mocy i jednocześnie uznające apelacje za oczywiście bezzasadne. To także świadczy o tym, że nie tylko wyroki poddawane kontroli były sprawiedliwe ale też, że uzasadnienia wyroków sporządzane przez Opiniowaną były na tyle jasne, logiczne i wyczerpujące, że trudno je było skutecznie wzruszyć nawet profesjonalnym prawnikom.

Orzeczenia wydawane z udziałem Opiniowanej w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale X Karnym Odwoławczym jak też uzasadnienia wyroków sporządzone w sprawach w których była referentem - zdaniem sędziego wizytatora - także posiadają powyżej ustalone cechy.

Zarówno opinia z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jak też treść protokołów przekonuje, że brak jest najmniejszych wątpliwości, iż obowiązki swoje Opiniowana wypełniała z zachowaniem wysokiej kultury osobistej.

Reasumując wizytator stwierdził, że Pani Magdalena Roszkowska-Matusik zdobyte wykształcenie prawnicze wciąż uzupełnia. Nadto zdobyła ogromne doświadczenie praktyczne w pracy sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Dodatkowe doświadczenie uzyskała orzekając w Sądzie Okręgowym w Warszawie w X Wydziale Karnym Odwoławczym. W każdym miejscu pracy osiągała bardzo dobre wyniki i była bardzo dobrze oceniana.

Biorąc pod uwagę analizowane sprawy, wyniki statystyczne opisane we wcześniejszych opiniach, opinię z miejsca pracy, wizytator stwierdził, że Pani Magdalena Roszkowska-Matusik spełnia wszelkie wymogi by pełnić funkcję sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r., zaopiniowało powyższą kandydaturę jako jednogłośnie wyróżniającą.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w dniu 25 listopada 2013 r. kandydatka uzyskała następujące poparcie: 61 głosy "za", przy 8 głosach "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się".

7. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę oceny kwalifikacyjne oraz doświadczenie zawodowe kandydatów.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Paweł Jan Du Chateau, Pani sędzia Izabela Janina Magdziarz, Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha, Pani sędzia Dorota Radlińska oraz Pani sędzia Magdalena Anna Roszkowska-Matusik to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Są to sędziowie sumienni i bardzo starannie wykonujący powierzone im obowiązki. Charakteryzują się znakomitą organizacją swojej pracy. Ich wyniki zarówno orzecznicze, jak i ilościowe oraz jakościowe, są bardzo dobre. Stabilność orzecznictwa tych kandydatów również jest na dobrym poziomie. Przedstawiani z wnioskiem kandydaci stale podnoszą swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe lub uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tych kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić właśnie te osoby Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podkreślić również należy, że ich praca orzecznicza została bardzo dobrze oceniona przez przełożonych, sędziów wizytatorów oraz sędziów, z którymi kandydaci współpracują lub współpracowali.

8. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się również poparciem środowiska sędziowskiego dla kandydatur: Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik.

Wszyscy wnioskowani kandydaci uzyskali pozytywne opinie na Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wnioskowani kandydaci uzyskali wysokie poparcie dla swoich kandydatur.

Krajowa Rada Sądownictwa przeanalizowała również poparcie środowiska sędziowskiego pozostałych kandydatów biorących udział w konkursie.

Spośród kandydatów biorących udział w niniejszej procedurze nominacyjnej jedynie kandydatura Pani sędzi Moniki Anny Jankowskiej uzyskała zbliżone poparcie środowiska sędziowskiego, w porównaniu z kandydatami powyżej opisanymi.

9. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także uzyskane przez wnioskowanych kandydatów oceny z ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz egzaminu sędziowskiego.

Pan sędzia Paweł Jan Du Chateau ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną dostateczną. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Pani sędzia Izabela Janina Magdziarz ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Pani sędzia Aneta Obszyńska-Małocha ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Pani sędzia Dorota Radlińska ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną dobrą plus. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Pani sędzia Magdalena Anna Roszkowska-Matusik ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Krajowa Rada Sądownictwa przeanalizowała również oceny z ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz egzaminu zawodowego pozostałych kandydatów biorących udział w konkursie. Krajowa Rada Sądownictwa biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy uznała, że pomimo uzyskania przez niektórych kandydatów biorących udział w konkursie wyższych ocen z ukończenia studiów prawniczych lub egzaminów zawodowych w porównaniu z ocenami jakie uzyskali wnioskowani kandydaci nie jest to czynnik, któremu należy nadać szczególne znaczenie i wyróżnić go spośród pozostałych kryteriów jeśli uwzględnić, że od daty ukończenia studiów i zakończenia aplikacji upłynął znaczny czas i kandydaci swoimi osiągnięciami i kompetencją mogli wykazać się w okresie wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych.

10. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur: Pana sędziego Pawła Jana Du Chateau, Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz, Pani sędzi Anety Obszy ńskiej-Małochy, Pani sędzi Doroty Radlińskiej oraz Pani sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności uzyskane przez wnioskowanych kandydatów wysokie kwalifikacje zawodowe, duże doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie, tj.: Pan sędzia Józef Biegański, Pani sędzia Agnieszka Czemiel-Wołoś, Pani sędzia Urszula Dąbrowska, Pan sędzia Dariusz Józef Drajewicz, Pani sędzia Ewa Izabela Fiedorowicz, Pani sędzia Dorota Hańczyc-Górska, Pani sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska, Pani sędzia Monika Anna Jankowska, Pan sędzia Paweł Sławomir Kacperski, Pani sędzia Anna Józefa Kociołek, Pani sędzia Joanna Magdalena Komatka, Pani sędzia Katarzyna Anna Kruk, Pani sędzia Kinga Urszula Kubuj, Pani prokurator Monika Maria Lewandowska, Pan sędzia Andrzej Piotr Lipiński, Pani sędzia Arletta Mierzwiak, Pani sędzia Renata Olejnik-Tyszka, Pani sędzia Grażyna Petronela Paczesna, Pan sędzia Łukasz Konrad Piebiak, Pani sędzia Maria Sałacińska, Pani sędzia Agnieszka Stachurska-Zielińska, Pani sędzia Anna Iwona Szanciło, Pani sędzia Karolina Katarzyna Toczyńska oraz Pan sędzia Rafał Sebastian Wagner nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

11. Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 5 marca 2014 r. na kandydaturę:

- Pana sędziego Jana Du Chateau oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani sędzi Izabeli Janiny Magdziarz oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani sędzi Anety Obszyńskiej-Małochy oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani sędzi Doroty Radlińskiej oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Paru sędzi Magdaleny Anny Roszkowskiej-Matusik oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pana sędziego Józefa Biegańskiego nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Agnieszki Czemiel-Wołoś nie oddano głosów "za", oddano natomiast 5 głosów "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Urszuli Dąbrowskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana sędziego Dariusza Józefa Drajewicza nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Izabeli Fiedorowicz nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Doroty Hańczyc-Górskiej nie oddano głosów "za", oddano natomiast 2 głosy "przeciw" i 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Katarzyny Ilczuk-Wojtkowskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Moniki Anny Jankowskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana sędziego Sławomira Kacperskiego nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Anny Józefy Kociołek nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Joanny Magdaleny Komatki nie oddano głosów "za", oddano natomiast 2 głosy "przeciw" i 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Katarzyny Anny Kruk nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Kingi Urszuli Kubuj nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani prokurator Moniki Marii Lewandowskiej nie oddano głosów "za", oddano natomiast 2 głosy "przeciw" i 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana sędziego Andrzeja Piotra Lipińskiego nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Arletty Mierzwiak nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Renaty Olejnik-Tyszki nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Grażyny Petroneli Paczesnej nie oddano głosów "za", oddano natomiast 4 głosy "przeciw" i 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana sędziego Łukasza Piebiaka nie oddano głosów "za", oddano natomiast 6 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Marii Sałacińskiej nie oddano głosów "za", oddano natomiast 1 głos "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Pani sędzi Agnieszki Stachurskiej-Zielińskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Anny Iwony Szanciło nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani sędzi Karoliny Katarzyny Toczyńskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana sędziego Rafała Sebastiana Wagnera nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano natomiast 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Wobec cofnięcia wniosku, złożonej rezygnacji z udziału w tym postępowaniu konkursowym lub odebraniu nominacji sędziowskiej na urząd sędziego sądu okręgowego - Krajowa Rada Sądownictwa jednogłośnie (16 głosów "za") umorzyła postępowanie zainicjowane zgłoszeniami: Pana sędziego Marcina Bogusza Antosiewicza, Pani sędzi Katarzyny Bartosiewicz, Pani sędzi Agnieszki Wiesławy Boguckiej, Pani sędzi Beaty Dzierżko, Pana sędziego Tomasza Marka Gala, Pani sędzi Doroty Kalaty, Pana sędziego Marcina Jana Kołakowskiego, Pani sędzi Magdeleny Lidii Kurc-Mazurkiewicz, Pani sędzi Moniki Łukaszewicz, Pani sędzi Moniki Kingi Pawłowskiej, Pani adwokat Małgorzaty Ewy Sachajczuk-Puławskiej, Pani sędzi Katarzyny Sałaj-Alechno, Pani sędzi Moniki Jadwigi Sawy, Pani sędzi Katarzyny Marii Stasiów, Pani sędzi Anny Moniki Strączyńskiej, Pana sędziego Tomasza Szanciło, Pani sędzi Ewy Teofilak oraz Pani sędzi Aleksandry Magdaleny Westry.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).