Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.12.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 518/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. Przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach kandydaturę Grażyny Katarzyny ŁAZOWSKIEJ - sędziego sądu rejonowego.

2. Nie przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach kandydatury Grzegorza Dariusza TYRKI - sędziego sądu rejonowego.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155 zgłoszone zostały dwie wyżej wymienione kandydatury.

W dniu 2 grudnia 2013 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął w dniu 2 grudnia 2013 r. stanowisko w przedmiocie zarekomendowania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatury Pani sędziego sądu rejonowego Grażyny Katarzyny Łazowskiej na powyższe wolne stanowisko sędziowskie.

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zostały zgłoszone dwie kandydatury - Pani Grażyny Katarzyny Łazowskiej oraz Pana Grzegorza Dariusza Tyrki. Oboje kandydaci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy orzeczniczej na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

W ocenie Zespołu, kandydatura Pani Grażyny Katarzyny Łazowskiej jest kandydaturą bardziej odpowiednią na wolne stanowisko sędziowskie. Rekomendowana przez Zespół kandydatka posiada dłuższy i bardziej różnorodny staż orzeczniczy od Pana Grzegorza Dariusza Tyrki. Mianowana została asesorem sądowym z dniem 16 lipca 2001 r. oraz powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 grudnia 2003 r. Ponadto, w okresach od 15 listopada 2010 r. do 14 listopada 2011 r. oraz od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. delegowana została na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. W swojej karierze orzeczniczej orzekała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gliwicach. Posiada również dłuższe od kontrkandydata doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym - od 16 marca 2012 r. pełniła obowiązki, a od 16 września 2012 r. do 15 września 2015 r. powierzona jej została funkcja Przewodniczącej VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach (obowiązki te wykonywała do 30 kwietnia 2013 r. z uwagi na delegowanie do Sądu Okręgowego w Gliwicach). Jej praca charakteryzuje się prawidłowym wykorzystaniem czasu rozpraw, liczbą wyznaczanych i załatwianych spraw, terminowością sporządzanych uzasadnień oraz bardzo dobrą stabilnością orzecznictwa, zwłaszcza orzeczeń w okresie delegacji do Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gliwicach, kiedy to wyniosła ona ponad 94% przy 52 rozpoznanych apelacjach. Powyższe okoliczności stwierdzone uzyskaniem bardzo dobrej oceny kwalifikacyjnej oraz bardzo wysokim poparciem środowiska sędziowskiego na Kolegium Sądu Apelacyjnego w

Katowicach oraz Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej przemawiają za rekomendowaniem jej kandydatury jako najlepszej na wolne stanowisko sędziowskie.

Kontrkandydat - Pan Grzegorz Dariusz Tyrka - mianowany został asesorem sądowym z dniem 16 czerwca 2003 r., a powołany na stanowisko sędziowskie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 lutego 2007 r. Orzeka w Wydziale VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach. W kwietniu 2008 r. orzekał dodatkowo w Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 maja 2013 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Kandydat uzyskał gorszy wskaźnik stabilności orzecznictwa w badanym okresie od kandydatki oraz zdecydowanie niższe poparcie środowiska sędziowskiego.

II

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach kandydatury Pani Grażyny Katarzyny Łazowskiej, podzielając przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendację, uwzględniającą przede wszystkim oceny kwalifikacji Kandydatów, uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego, warunki powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Pani Grażyna Katarzyna Łazowska urodziła się 22 marca 1964 r. w Bytomiu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2004 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego dla Sędziów, a w 2008 r. Podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła ponadto w szeregu szkoleń specjalistycznych organizowanych dla sędziów sądów powszechnych. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła, w dniach 4, 5 i 21 kwietnia 2001 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 16 lipca 2001 r. mianowana została asesorem sądowym z powierzeniem czynności orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. W okresie od 15 listopada 2010 r. do 14 listopada 2011 r. była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Ponadto w okresie od 16 marca 2012 r. do 15 września 2012 r. pełniła obowiązki, a od 16 września 2012 r. funkcję przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Funkcję tę pełniła do 30 kwietnia 2013 r., gdyż od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. została ponownie delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Ocenę kwalifikacji Pani Grażyny Łazowskiej sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach sporządziła wizytator do spraw ubezpieczeń społecznych sędzia Małgorzata Andrzejewska. Pani sędzia wizytator wyraziła pogląd, że Pani sędzia Grażyna Łazowska orzekając w Wydziale VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz Wydziale VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gliwicach wykazała się dobrą znajomością prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i procedury cywilnej i wiedzę tą wykorzystuje należycie w pracy orzeczniczej. Podkreślenia przede wszystkim wymaga dobre przygotowanie do każdej rozprawy oraz prawidłowe wykorzystanie czasu rozpraw, liczba wyznaczanych i załatwianych spraw, terminowość sporządzanych uzasadnień oraz bardzo dobra stabilność orzeczeń zwłaszcza w okresie delegacji do Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gliwicach, kiedy to wyniosła ona ponad 94% (przy rozpoznanych 52 apelacjach). W związku z powyższym dotychczasowa praca, osiągnięte wyniki oraz przymioty osobiste Pani sędzi Grażyny Łazowskiej dają podstawę do powołania opiniowanej na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. przyznało kandydatce 4 głosy "za", 0 "przeciw" i 0 "wstrzymujących się" z łączną sumą 24 punktów poparcia.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w dniu 20 września 2013 r. kandydatka uzyskała 85 głosów "za", 2 "przeciw", oddano 6 głosów "wstrzymujących się".

III

Po przeprowadzonej analizie akt postępowania uwzględniającej przede wszystkim akta osobowe zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie kandydatów, stanowisko Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz po wysłuchaniu sprawozdania członków tego Zespołu, Krajowa Rada Sądownictwa uznała kandydaturę Pani Grażyny Katarzyny Łazowskiej za lepszą spośród dwóch zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Rada w pełni podzieliła pogląd i motywację wyrażoną w stanowisku Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 2 grudnia 2013 r.

Przedstawiona z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie kandydatka posiada dłuższy staż orzeczniczy na stanowisku sędziego sądu rejonowego oraz uzyskała wyższe poparcie na posiedzeniu Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz zdecydowanie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej od kontrkandydata. Powyższe nie przekreśla jednak okoliczności, że zarówno kandydatura Pani sędzi Grażyny Katarzyny Łazowskiej, jak i Pana Grzegorza Dariusza Tyrka są kandydaturami bardzo dobrymi, uzyskującymi odpowiednie wyniki zawodowe pozwalające na powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wyniki niniejszego postępowania nominacyjnego oraz fakt, że do obsadzenia jest tylko jedno stanowisko sędziowskie spowodowały jednak uznanie kandydatury Pani Grażyny Katarzyny Łazowskiej za kandydaturę bardziej odpowiednią z uwagi na dłuższy staż orzeczniczy i uzyskanie wyższego poparcia środowiska sędziowskiego od kontrkandydata - Pana Grzegorza Dariusza Tyrka.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 grudnia 2013 r. na kandydaturę:

- Grażyny Katarzyny ŁAZOWSKIEJ - sędziego sądu rejonowego, oddano: 15 głosów "za", 0 "przeciw", 0 "wstrzymujących się",

- Grzegorza Dariusza TYRKI - sędziego sądu rejonowego, oddano: 0 głosów "za", 0 "przeciw", 15 "wstrzymujących się",

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192).