Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno spośród czterech wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 518.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 357/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 marca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno spośród czterech wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 518

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jana Krzysztofa Papki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu.
UZASADNIENIE

I

Na cztery wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 518, zgłosił się Pan Jan Krzysztofa Papka - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na Posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Podczas posiedzenia 20 marca 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa omówił kandydaturę Pana Jana Krzysztofa Papki, stwierdził, że zgromadzone materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, odbył naradę i przeprowadził głosowanie. Podczas głosowania członkowie zespołu na kandydata oddali 2 głosy "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 2 głosy "wstrzymujące się", w rezultacie czego zespół przyjął stanowisko o braku rekomendacji Pana Jana Krzysztofa Papki Krajowej Radzie Sądownictwa na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego, objęte niniejszym konkursem.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że rozpoznając kandydaturę Pana Jana Krzysztofa Papki miał na uwadze staż orzeczniczy kandydata, uzyskaną przez niego ocenę kwalifikacyjną, nie mniej o braku rekomendacji zadecydowało niskie poparcie środowiska sędziowskiego dla tej kandydatury.

III

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydat biorący udział w konkursie spełnia wymagania ustawowe określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

Pan Jan Krzysztof Papka urodził się 20 lipca 1963 r. w Kluczborku. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od 7 maja 1990 r. do 31 października 1990 r. pracował w Urzędzie Pracy w Kluczborku na stanowisku referenta. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu, we wrześniu 1992 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, z dniem 16 listopada 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Opolu, gdzie orzekał w wydziale gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1994 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kluczborku. Z dniem 1 stycznia 1995 r. na własny wniosek został przeniesiony do pełnienia obowiązków orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Opolu, w którym orzeka w I Wydziale Cywilnym, a od 1 grudnia 2004 r. pełni funkcję Przewodniczącego tego wydziału, a od 2011 r. odbywa jednodniowe delegacje do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Sprawował także funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Opolu (od 15 czerwca 2009 r. do 14 czerwca 2013 r.).

Ocenę kwalifikacji Pana Jana Krzysztofa Papki sporządziła Pani Lidia Sowińska-Ludewicz - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Opolu, która stwierdziła, że Pan Jan Krzysztof Papka jest doświadczonym sędzią i pozytywnie należy ocenić jego umiejętność organizowania pracy, poziom sprawności i efektywności czynności podejmowanych przez niego w toku postępowania, jak również przygotowanie spraw do wyznaczenia na rozprawę. Umiejętnie dyscyplinuje strony i ich pełnomocników, pierwsze czynności w sprawie podejmowane są bez zbędnej zwłoki. Poza nielicznymi przypadkami, brak jest uwag co do podstaw odroczenia rozpraw, bądź terminowości podejmowanych czynności w toku postępowania. Wyniki statystyczne jego pracy, są niższe niż w okręgu i apelacji, jednakże wynikają one z pełnienia przez kandydata funkcji Przewodniczącego. Terminowość sporządzania uzasadnień jest bardzo dobra, a wskaźnik stabilności należy ocenić dobrze. W konkluzji Pani Lidia Sowińska-Ludewicz stwierdziła, że przeprowadzona lustracja spraw, jak i opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu uzasadniają bardzo pozytywną ocenę pracy Pana Jana Krzysztofa Papki.

Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na posiedzeniu 30 października 2018 r. zaopiniowano Pan Jan Krzysztof Papka pozytywnie. Podczas głosowania na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej 19 listopada 2018 r. na kandydata oddano - 28 głosów "za", 31 głosów "przeciw", 20 głosów "wstrzymujących się" (3 głosy "nieważne").

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, uzyskany w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej nie odzwierciedlił poziomu kwalifikacji Pan Jana Krzysztofa Papki, w związku z czym nie mógł mieć charakteru rozstrzygającego. Krajowa Rada Sądownictwa, uznała, że kandydat ten spełnia wszelkie wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego, mając na uwadze posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, które od 2011 r. wzbogacane jest jednodniowymi delegacjami do orzekania w sądzie okręgowym, jak również pełnione funkcje (Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczącego wydziału).

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 21 marca 2019 r. na Pana Jana Krzysztofa Papkę oddano 8 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 6 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).