Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 412.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.11.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 937/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 412

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Niny Teresy Beczek oraz Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej do pełnienia urzędu na dwa stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego, Pani Magdaleny Andżeliny Gródeckiej, Pani Elżbiety Jabłońskiej-Gorzelak, Pana Krzysztofa Michała Kołtana, Pani Kingi Karoliny Krzemińskiej, Pana Andrzeja Karola Michrowskiego, Pana Pawła Daniela Muszyńskiego, Pani Anny Iwony Nasiłowskiej, Pani Magdaleny Olszewskiej, Pani Marzeny Żanety Piotrowskiej, Pani Katarzyny Anny Schliske, Pani Julity Mirosławy Skuzy-Błażkow, Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka, Pani Barbary Elżbiety Ubowskiej oraz Pani Katarzyny Anny Wojewody-Buraczyńskiej do pełnienia urzędu na dwa stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na dwa wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 412, zgłosili się:

- Pani Nina Teresa Beczek - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska - asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pan dr Tomasz Zbigniew Godlewski - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pani Magdalena Andżelina Gródecka - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pani Elżbieta Jabłońska-Gorzelak - starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,

- Pan Krzysztof Michał Kołtan - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Pani Kinga Karolina Krzemińska - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pan Andrzej Karol Michrowski - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pan Paweł Daniel Muszyński - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pani Anna Iwona Nasiłowska - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Pani Magdalena Olszewska - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,

- Pani Marzena Żaneta Piotrowska - asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Mokotowa w Warszawie, delegacja do Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości,

- Pani Katarzyna Anna Schliske - specjalista do spraw prawno-organizacyjnych, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,

- Pani Julita Mirosława Skuza-Błażkow - starszy specjalista, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy,

- Pan Sławomir Wojciech Tomczyk - główny specjalista, Ministerstwo Edukacji i Nauki,

- Pani Barbara Elżbieta Ubowska - asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

2

- Pani dr hab. Katarzyna Anna Wojewoda-Buraczyńska - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczo -Humanistycznym w Siedlcach.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wnikliwie zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i - po ich przeanalizowaniu - omówił szczegółowo zgłoszone kandydatury. Posiedzenie zostało odroczone do dnia 7 listopada 2022 r. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie.

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu oddali na: Panią Ninę Teresę Beczek - 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"; Panią Agnieszkę Dauter-Kozłowską - 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się"; Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego - 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się"; Panią Magdalenę Andżelinę Gródecką - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Elżbietę Jabłońską-Gorzelak - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Pana Krzysztofa Michała Kołtana - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Kingę Karolinę Krzemińską - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Pana Andrzeja Karola Michrowskiego - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Pana Pawła Daniela Muszyńskiego - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Annę Iwonę Nasiłowską - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Magdalenę Olszewską - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Marzenę Żanetę Piotrowską - 1 głos "za", przy 1 głosie "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących

3

się"; Panią Katarzynę Annę Schliske - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Julitę Mirosławę Skuzę-Błażkow- 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Barbarę Elżbietę Ubowską - 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"; Panią Katarzynę Annę Wojewodę-Buraczyńską - 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa: Pani Niny Teresy Beczek, która uzyskała 5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" - z pierwszego miejsca, Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej, która uzyskała 4 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się" - z drugiego miejsca oraz Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego, który uzyskał 3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosy "wstrzymujące się" - z trzeciego miejsca na dwa wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że - w jego ocenie - Pani Nina Teresa Beczek, Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska oraz Pan Tomasz Zbigniew Godlewski spełniają kryteria powołania na stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w stopniu najwyższym spośród uczestniczących w niniejszej procedurze konkursowej. Za rekomendacją wskazanych kandydatów przemawiają: długość ich stażu zawodowego, poziom wiedzy ze sfery prawa administracyjnego oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także dorobek naukowo-dydaktyczny oraz podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania formalne, określone w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 oraz art. 6a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca

4

2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 137 ze zm. - dalej: p.u.s.a). Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się również wymogiem posiadania odpowiedniej wiedzy prawniczej z art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a. oraz kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła: stopień posiadanej przez kandydatów wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, publikacje i inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia, a także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków odnośnie do kandydatur Pani Niny Teresy Beczek oraz Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej i nie podzieliła stanowiska zespołu członków odnośnie do kandydatury Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Niny Teresy Beczek oraz Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej do pełnienia urzędu na dwa stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Nina Teresa Beczek urodziła się dnia 4 lutego 1970 r. w Rykach. Od dnia 1 października 1990 r. do dnia 31 lipca 1998 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Od dnia 1 sierpnia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. pracowała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 września 2022 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowisku starszego sekretarza sądowego, od dnia 1 czerwca 2007 r. na stanowisku asystenta sędziego (Wydział I oraz Wydział IV), zaś od dnia 1 listopada 2013 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego (Wydział IV). W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. współpracowała - na podstawie umowy cywilnoprawnej - z Instytutem Nauk Prawnych 5 Polskiej Akademii Nauk Zespołem Polskiej Bibliografii Prawnej. W 2010 r. ukończyła szkolenie dla asystentów sędziego i zdała przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, egzamin końcowy z ogólną oceną dostateczną. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby, ale zawodu radcy prawnego nie wykonuje. Od dnia 1 października 2022 r. jest zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego asystenta sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Ponadto w latach 2006-2010 odbyła i ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk prawnych (tytuł rozprawy doktorskiej: "Administracyjnoprawne aspekty opłaty adiacenckiej"). W latach 2007-2010 prowadziła - na podstawie umów cywilnoprawnych - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów prawniczych we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. W 2012 r. ukończyła seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym". W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie legislacji w praktyce. Od 2018 r. prowadziła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zajęcia dla uczestników stażu urzędniczego. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Ocenę kwalifikacji Pani Niny Teresy Beczek sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydatka spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przebieg aktywności zawodowej opiniowanej wskazuje, że od 15 lat pozostaje ona w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Kandydatka posiada stosowną wiedzę i umiejętności do pełnienia obowiązków asesora sądowego. Rozwija wiedzę teoretyczną, na co wskazują ukończone studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk prawnych, roczne seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym" w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe "Legislacja w praktyce" w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Umiejętności praktycznego stosowania prawa potwierdzają przedłożone opinie przełożonych i sędziów z Wydziału IV, a także dokonana przez sporządzającą ocenę kwalifikacji kandydatki ocena 6 wyników jej pracy. Opiniowana, jako starszy asystent sędziego, cieszy się znakomitą opinią u przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracowała w Wydziale IV. Podkreślano jej niezwykłą pracowitość, rozległą wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, skrupulatność i zorganizowanie, świetnie przygotowane projekty uzasadnień. W ocenie okresowej i opiniach współpracujących z kandydatką sędziów Wydziału IV wskazano, że jest ona osobą kreatywną, rzetelną, dokładną, terminową, godną zaufania. Zwrócono uwagę na jej wysoką kulturę osobistą oraz właściwy stosunek do kolegów i przełożonych. Zdaniem opiniującej przeprowadzona ocena kwalifikacji kandydatki dowodzi, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Biorąc pod uwagę systematycznie doskonalone kwalifikacje, posiadane doświadczenie, osiągnięcia zawodowe i predyspozycje osobowościowe opiniująca oceniła kandydaturę Pani Niny Teresy Beczek na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę bardzo dobrą plus. Opiniująca dodała, że kandydatka po raz kolejny (czwarty) kandyduje na stanowisko asesora sądowego (kandydowała również raz na stanowisko sędziowskie) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Wcześniej (październik 2021 r.) uzyskała również ocenę kwalifikacji bardzo dobrą plus.

Pani Agnieszka Dauter-Kozlowska urodziła się dnia 11 maja 1981 r. w Lublinie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 9 sierpnia 2005 r. do dnia 3 listopada 2006 r. była zatrudniona w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, kolejno na stanowiskach: referenta stażysty, starszego sekretarza sądowego oraz asystenta sędziego (od dnia 16 sierpnia 2006 r., wydział cywilny). Od dnia 6 listopada 2006 r. do dnia 11 lipca 2008 r. pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego, wykonując obowiązki w Wydziale I. Od dnia 14 lipca 2008 r. jest zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Biurze Orzecznictwa) początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od 1 czerwca 2011 r. - na stanowisku asystenta specjalisty do spraw orzecznictwa. Od 2012 r. współpracuje z Wydawnictwem Wolters-Kluwer S.A. w zakresie stworzenia i aktualizowania dzieła zbiorowego pt.: "Lex Nawigator Postępowanie Sądowoadministracyjne" w zakresie przygotowywania schematów procedur wynikających z przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponadto w 2008 r. ukończyła z oceną dobrą plus szkolenie, zorganizowane dla asystentów sędziego. W 2020 r. ukończyła warsztaty rozwoju zawodowego pt.: "Introduction

7 to the Common European Asylum System", zorganizowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. W 2021 r. odbyła wizytę stażową on-line w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w ramach współpracy pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). W 2022 r. ukończyła warsztaty rozwoju zawodowego pt.: "Judicial Workshop on Qualification for International Protection", zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej do spraw Azylu. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa. Podnosi kwalifikacje zawodowe między innymi przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych (w tym jako wygłaszająca referat).

Ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że kandydatka spełnia kryteria formalne, określone w art. 6a § 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a. Opiniowana spełnia również wymóg wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej (art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 p.u.s.a.). Potwierdza to nie tylko kilkunastoletni staż pracy w sądownictwie, w tym prawie szesnastoletni w sądownictwie administracyjnym, ale i dorobek naukowy ściśle związany z prawem administracyjnym. Dorobek ten, w powiązaniu z uczestnictwem w licznych konferencjach naukowych (w tym jako referent) i szkoleniach, dowodzi, że kandydatka jest otwarta na stałe poszerzanie i pogłębianie swojej wiedzy. Jest to cecha niezwykle ważna w sądzie administracyjnym, gdzie zachodzi potrzeba dokonywania wykładni złożonych oraz często zmieniających się przepisów prawa, z reguły stanowiących przejaw implementacji prawa unijnego. Opiniujący podkreślił, że kandydatka brała również udział w pracach legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących sądownictwa administracyjnego. Na jej korzyść przemawia również znajomość szeroko pojętego prawa unijnego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawo administracyjne jest bowiem dziedziną prawa, która jest w najszerszym zakresie objęta harmonizacją na poziomie unijnym. Ergo, sędzia sądu administracyjnego ma szczególnie często okazję i obowiązek występować w roli sędziego europejskiego. Rzeczona znajomość prawa unijnego przez opiniowaną koresponduje z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Ułatwia to sięganie do argumentów komparatystycznych, w tym orzeczeń sądów innych państw unijnych i doktryny zagranicznej (praca magisterska kandydatki była poświęcona praktyce sądów niemieckich na gruncie zasady pierwszeństwa

8 prawa unijnego). Znajomość języków obcych istotna jest również z punktu widzenia ewentualnego reprezentowania przez opiniowaną sądu na konferencjach odbywających się za granicą oraz podczas wizyt przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości państw obcych w naszym kraju. Opiniujący podniósł, że warto odnotować udział kandydatki w 2020 r. oraz w 2022 r. w warsztatach, zorganizowanych przez European Union Asylum Support Office, a także odbycie stażu on-line w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Okolicznością przemawiającą na korzyść kandydatki jest również to, że specjalizuje się ona w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli podstawowym instrumencie, jakim na co dzień posługuje się sędzia sądu administracyjnego. Ważna jest również jej praca w związku z analizą orzecznictwa oraz przeprowadzaniem wizytacji i lustracji przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Znajomość błędów popełnianych przez wojewódzkie sądy administracyjne ułatwi jej bowiem unikanie tożsamych uchybień w jej praktyce orzeczniczej. Co równie ważne, wieloletnia praca w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego stwarza kandydatce możliwość codziennej pracy i wymiany poglądów oraz doświadczeń z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki i praktyki prawa administracyjnego. Uwaga ta wydaje się szczególnie istotna, jeżeli zważy się, że na wykształcenie prawnika ma wpływ nie tylko zdobyta wiedza teoretyczna, ale - w co najmniej równym stopniu - wiedza przekazana przez wybitnych prawników w trakcie codziennej pracy (w ramach relacji "mistrz - uczeń"). Opiniujący dodał, że nie sposób pominąć wyróżniających ocen, jakie sporządzili o kandydatce wszyscy współpracujący z nią dotychczas sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W aspekcie tych opinii szczególnie ważne wydają się takie cechy, jak: sumienność, rzetelność, terminowość i decyzyjność kandydatki, czyli podstawowe walory, jakie powinny charakteryzować sędziego. Wspominani sędziowie byli również zgodni co do tego, że opiniowana jest osobą o wysokim poziomie kultury osobistej, życzliwą i potrafiącą pracować w zespole. W konkluzji opiniujący stwierdził, że ocenia kandydaturę Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej jako wyróżniającą (na ocenę celującą).

Pan Tomasz Zbigniew Godlewski, Pani Magdalena Andżelina Gródecka, Pani Elżbieta Jabłońska-Gorzelak, Pan Krzysztof Michał Kołtan, Pani Kinga Karolina Krzemińska, Pan Andrzej Karol Michrowski, Pan Paweł Daniel Muszyński, Pani Anna Iwona Nasiłowska, Pani Magdalena Olszewska, Pani Marzena Żaneta Piotrowska, Pani Katarzyna Anna Schliske, Pani Julita Mirosława Skuza-Błażkow, Pan Sławomir Wojciech Tomczyk, Pani Barbara Elżbieta Ubowska oraz Pani Katarzyna Anna Wojewoda-Buraczyńska posiadają odpowiednie 9 kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Tomasz Zbigniew Godlewski urodził się dnia 4 sierpnia 1979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną plus, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 29 października do dnia 31 grudnia 2003 r. był zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Łodzi na stanowisku asystenta sędziego. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. pracował w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, kolejno na stanowiskach: referenta -stażysty, sekretarza sądowego oraz asystenta sędziego (od dnia 4 czerwca 2004 r.). W 2009 r. ukończył szkolenie dla asystentów sędziów i złożył przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, egzamin końcowy z ogólną oceną bardzo dobrą. Od dnia 1 lipca 2009 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od dnia 1 czerwca 2011 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 lutego 2016 r" na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Udział głowy państwa w działalności legislacyjnej parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Ponadto w 1999 r., po ukończeniu szkolenia agenta ubezpieczeniowego, uzyskał zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. W 2004 r. ukończył kurs urzędniczy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, uzyskując wynik bardzo dobry. W 2007 r. zajmował stanowisko specjalisty do spraw umów z artystami w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej. W 2016 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nie wykonywał i nie wykonuje czynnie zawodu radcy prawnego). Od marca 2017 r. uczestniczy w przygotowaniu Biuletynu Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego a od listopada 2017 r. jest redaktorem tego Biuletynu. Jest autorem bądź współautorem kilku publikacji z zakresu prawa. Prowadził szkolenie z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego dla kandydatów na aplikacje prawnicze, zorganizowane przez C.H. Beck (w 2019 r.). Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach (także jako prelegent).

10

Ocenę kwalifikacji Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przebieg jego zatrudnienia wskazuje, że od 18 lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Przeprowadzona ocena pracy dowodzi, że wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej i jest bardzo dobrze przygotowany zarówno pod względem merytorycznym, jak i predyspozycji osobistych do wykonywania działalności orzeczniczej jako asesor sądowy. Wysoki poziom wiedzy prawniczej kandydata potwierdza uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w 2016 r. w zakresie prawa, specjalność prawo konstytucyjne oraz ukończenie w 2008 r. dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej, z wynikiem dobrym, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opiniowany swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zdobył i utrwalił w sądownictwie administracyjnym. Przez cały okres zatrudnienia uzyskiwał znakomite oceny pracy. W opiniach i ocenach służbowych, sporządzonych przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Jacka Chlebnego - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej oraz przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Jerzego Stelmasiaka wskazano, że kandydat posiada rozległą wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego, stale podnosi kwalifikacje zawodowe, jest zorganizowany, bardzo dobrze przygotowuje projekty uzasadnień, które świadczą o doskonałej umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa, używa bardzo trafnej argumentacji prawniczej. Jest redaktorem Biuletynu Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opiniująca stwierdziła, że przeprowadzona ocena kwalifikacji kandydata dowodzi, że jest on wyróżniające przygotowany do wykonywania działalności orzeczniczej jako asesor sądowy. Biorąc pod uwagę wykazane bardzo wysokie kwalifikacje, bardzo duże doświadczenie zawodowe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiniująca przyznała kandydaturze Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie ocenę wyróżniającą. Dodała, że kandydat po raz drugi ubiega się o stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Przeprowadzając ocenę jego kwalifikacji w grudniu 2020 r. oceniła jego kandydaturę na ocenę bardzo dobrą. Aktualnie ocena została podwyższona

11 w związku ze zdobyciem większego doświadczenia zawodowego oraz utrzymującymi się bardzo wysokimi ocenami jego pracy.

Pani Magdalena Andżelina Gródecka urodziła się dnia 2 grudnia 1980 r. w Skierniewicach. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od kwietnia 2004 r. jest zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, a od maja 2011 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego. Obowiązki wykonuje w Izbie Finansowej. W 2008 r. ukończyła, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, szkolenie dla asystentów sędziego z oceną dobrą plus. Ponadto jest autorką siedmiu publikacji prawniczych z zakresu prawa podatkowego. Uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych oraz w licznych szkoleniach i seminariach, między innymi z zakresu prawa administracyjnego. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki odesłań w prawie podatkowym.

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Andżeliny Gródeckiej sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że kandydatka spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Przeprowadzona ocena pracy dowodzi, że wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, a szczególnie z zakresu podatkowego prawa materialnego i procesowego i jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Przebieg zatrudnienia kandydatki wskazuje, że od osiemnastu lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Pani Magdalena Andżelina Gródecka swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zdobyła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przez cały okres zatrudnienia jest bardzo dobrze oceniana przez przełożonych. Sędzia opiniująca wskazała, że Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oceniając pracę kandydatki stwierdził, że powierzone obowiązki asystenckie realizuje wyróżniająco. Zwrócił uwagę na jej samodzielność w podejmowaniu decyzji i umiejętność ich przekonującego uzasadnienia, stałe poszerzanie posiadanej wiedzy, a także sprawność, terminowość i dobrą organizację pracy. Ponadto podkreślił, że zajmuje się dodatkowo koordynacją pracy asystentów w Izbie Finansowej. Ocenił, że jej praca wnosi pozytywny wkład w dobry wizerunek Izby Finansowej. Pani Magdalena Andżelina Gródecka ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków.

12

W swoim dorobku zawodowym posiada publikacje z zakresu orzecznictwa finansowego. Nabyła również doświadczenie w wystąpieniach publicznych wygłaszając referaty na konferencjach naukowych. Sędzia opiniująca podsumowując wskazała, że - biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych - ocenia kandydaturę Pani Magdaleny Andżeliny Gródeckiej na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę wyróżniającą. Dodała, że kandydatka po raz kolejny (czwarty) kandyduje na stanowisko asesora sądowego. Wcześniej (luty 2022 r.) uzyskała również wyróżniającą ocenę kwalifikacji.

Pani Elżbieta Jabłońska-Gorzelak urodziła się dnia 27 października 1977 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2001 r. ukończyła wyższe studia na kierunku prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą i uzyskała tytuł magistra. Od września 2001 r. do lutego 2004 r. - w ramach umowy zlecenia -jako asystent prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa rzymskiego, prawa administracyjnego i prawa międzynarodowego publicznego w Katedrze Prawa Rzymskiego i Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a od marca 2002 r. do grudnia 2003 r. była zatrudniona na tej Uczelni na stanowisku samodzielnego referenta i samodzielnego referenta do spraw obsługi systemu komputerowego "Dziekanat". Od grudnia 2003 r. do stycznia 2009 r. pracowała, początkowo na stanowisku specjalisty (do dnia 3 lipca 2004 r.), a następnie asystenta, a także Kierownika Dziekanatu na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa rzymskiego, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego. Od marca do lipca 2006 r. - w ramach umowy o dzieło - prowadziła wykłady z zakresu prawa prasowego, prawa reklamy oraz prawa Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od lutego 2009 r. do lutego 2010 r. - w ramach umowy o dzieło - prowadziła jako asystent zajęcia dydaktyczne z prawa administracyjnego, prawa ochrony własności intelektualnej, przestępstw przeciwko wolności wypowiedzi na Wydziale Prawa oraz zajęcia dotyczące mediów w Polsce i na świecie, marketingu politycznego, strategii kampanii wyborczych i mediów we współczesnym świecie na Wydziale Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Od kwietnia do maja 2009 r. pracowała jako specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

13

Od czerwca 2009 r. do października 2011 r. i od stycznia 2014 r. do października 2018 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od listopada 2018 r. zajmuje stanowisko starszego asystenta sędziego w tym Sądzie. W latach 2016-2017 odbyła staż asystencki, zorganizowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Naczelny Sąd Administracyjny, i uzyskała ocenę ogólną bardzo dobrą. W czerwcu 2018 r. ukończyła, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, szkolenie dla asystentów sędziego z oceną dobrą plus. Ponadto w 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie marketingu politycznego i medialnego. Jest autorką pięciu publikacji prawniczych, głównie z zakresu prawa administracyjnego (w tym trzech sprawozdań pokonferencyjnych). Jest członkiem kolegium redakcyjnego Biuletynu Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od marca 2022 r. jest redaktorem odpowiedzialnym za wydawanie Biuletynu. Uczestniczyła w szkoleniach zawodowych oraz konferencjach naukowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Elżbiety Jabłońskiej-Gorzelak sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że kandydatka spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Przebieg zatrudnienia opiniowanej wskazuje, że przeszło dziesięć lat pozostaje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Przeprowadzona ocena pracy dowodzi, że jest bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i predyspozycji osobistych do wykonywania działalności orzeczniczej, jako asesor sądowy. Posiada wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zdobyte w sądownictwie administracyjnym. Przez cały okres zatrudnienia uzyskiwała bardzo dobre oceny pracy przełożonych. Jest bardzo dobrze oceniana za poziom merytoryczny, rzetelność, obowiązkowość, sumienność i terminowość. Jest kreatywna, zaangażowana zawodowo. Bierze udział w konferencjach i szkoleniach. Oceniający ją przełożeni wskazywali, że ma gruntowną wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, którą potrafi wykorzystać przy sporządzaniu projektów rozstrzygnięć. Posiada zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji i umiejętność świetnej organizacji czasu pracy. Zawsze terminowo wykonuje zlecone czynności. Jest bardzo zdyscyplinowana i zorganizowana. Powierzone zadania wykonuje solidnie i z ogromną dokładnością. Jest nadzwyczaj rzetelna i odpowiedzialna, wyjątkowo pracowita, punktualna i zaangażowana w pracę. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Jest kompetentna i odpowiedzialna. Ponadto wykonuje obowiązki redaktora Biuletynu Izby

14

Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posiada również duże doświadczenie dydaktyczne w związku z prowadzeniem zajęć w szkołach wyższych. Sędzia opiniująca wskazała, że - biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe - ocenia kandydaturę Pani Elżbiety Jabłońskiej-Gorzelak na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę bardzo dobrą plus. Dodała, że kandydatka po raz drugi ubiega się o stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Uprzednio, w sierpniu 2021 r., sędzia opiniująca oceniła jej kandydaturę na ocenę bardzo dobrą. Aktualnie podwyższyła tę ocenę w związku ze zdobyciem przez opiniowaną większego doświadczenia zawodowego oraz wysokimi ocenami jej pracy.

Pan Krzysztof Michał Kołtan urodził się dnia 19 grudnia 1981 r. w Łukowie. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. W trakcie studiów odbywał staże zawodowe w kancelariach prawniczych oraz kancelarii patentowej w Warszawie. Od października 2004 r. do stycznia 2013 r. był zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Izbie Finansowej. Pracował początkowo na stanowisku p.o. asystenta sędziego, następnie - od dnia 1 kwietnia 2005 r. - na stanowisku asystenta sędziego, a od dnia 1 sierpnia 2012 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego. W 2008 r. ukończył szkolenie, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, dla asystentów sędziego z oceną dobrą. W 2012 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 24 października 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Radę. Od dnia 17 stycznia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r. wykonywał zawód radcy prawnego w indywidualnej kancelarii w Warszawie. W ramach umowy zlecenia prowadził od lutego do kwietnia 2013 r. obsługę Urzędu Miasta i Gminy Kozienice. Ponadto współpracował z kancelariami prawniczymi w Warszawie i Lublinie. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku funkcjonariusza-radcy prawnego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obowiązki wykonuje w Biurze Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, początkowo na stanowisku specjalisty-radcy prawnego, a od dnia 1 czerwca 2019 r. - eksperta-radcy prawnego. Był pełnomocnikiem Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawach należących do właściwości Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2015 r. został mianowany na stopień kaprala, a w kolejnych latach uzyskiwał wyższe stopnie wojskowe. W 2019 r. został mianowany na stopień podporucznika, a w 2020 r. - porucznika. Ponadto ukończył czteroletnie studia doktoranckie

15 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie nauk prawnych - prawo - prawo finansowe. Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego, a także autorem artykułów w "Rzeczpospolitej" oraz "Dzienniku Gazecie Prawnej". Pełni funkcję recenzenta w "Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego". W latach 2007-2008 współpracował z "Wydawnictwem Wiedza i Praktyka" w zakresie analizy orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Prowadził szkolenia z zakresu pragmatyki służbowej, postępowania administracyjnego, dyscypliny służbowej oraz prawa cywilnego i gospodarczego w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brał udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Krzysztofa Michała Kołtana sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że kandydat spełnia kryteria formalne, określone w art. 6a § 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a. Opiniowany spełnia również wymóg wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej (art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 p.u.s.a.). Opiniujący stwierdził, że po pierwsze, kandydat przez dziewięć lat wykonywał obowiązki asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jego praca była oceniana przez sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego bardzo wysoko. Po drugie, jest autorem oraz współautorem kilku publikacji naukowych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego. Po trzecie, ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa finansowego. Po czwarte, zdał egzamin radcowski, uzyskując z części egzaminu dotyczącej prawa administracyjnego ocenę bardzo dobrą. Po piąte, na co dzień zajmuje się prawem administracyjnym pracując w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym w zakresie tzw. pragmatyk służbowych. Po szóste, od wielu lat bierze udział w licznych szkoleniach dotyczących szeroko pojętego prawa administracyjnego. Zdaniem opiniującego, na korzyść kandydata przemawia również jego bogate doświadczenie zawodowe. Obok pracy w charakterze asystenta sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, prowadzenia kancelarii radcowskiej, jest to również praca w administracji publicznej. Opiniujący stwierdził, że kandydat posiada ekspercką wiedzę w sprawach podatkowych, a także w sprawach dotyczących praw i obowiązków funkcjonariuszy publicznych, czyli w sprawach rozstrzyganych odpowiednio w Wydziałach III i II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

16 w Warszawie. Wartościowe jest również łączenie przez kandydata zainteresowań prawem administracyjnym z prawem własności przemysłowej. Może to, zdaniem opiniującego, ułatwić mu ewentualną pracę w Wydziale VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Potwierdzeniem posiadania przez kandydata szerokiej wiedzy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego są załączone do zgłoszenia opinie, w tym opinie kilku sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których uzyskuje on bardzo dobre oceny. Ponadto, analiza akt spraw, w których występował opiniowany, pozwala stwierdzić, że posiada on znakomity warsztat radcy prawnego. Reasumując, opiniujący przyznał kandydaturze Pana Krzysztofa Michała Kołtana ocenę bardzo dobrą. Dodał, że kandydat po raz pierwszy ubiega się o stanowisko asesora sądowego Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pani Kinga Karolina Krzemińska urodziła się dnia 19 grudnia 1977 r. w Warszawie. W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego studia wyższe na kierunku administracja w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, również z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od września 2003 r. do lutego 2004 r. odbywała staż w Sądzie Okręgowym w Warszawie (w XV Wydziale Gospodarczym). Od lutego 2004 r. jest zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowiskach referenta stażysty i starszego sekretarza sądowego, od dnia 1 lipca 2006 r. - na stanowisku asystenta sędziego, a od dnia 1 października 2014 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego. Obowiązki wykonuje w Wydziale VI. W 2010 r. ukończyła szkolenie, zorganizowane w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dla asystentów sędziego, składając egzamin końcowy z oceną dostateczną plus. Ponadto w roku akademickim 2008/2009 prowadziła zajęcia z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego na I roku niestacjonarnych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 r. ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Kingi Karoliny Krzemińskiej sporządził Pan Grzegorz Rząsa - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że kandydatka spełnia kryteria formalne, określone w art. 6a § 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1^4 p.u.s.a. Spełnia również wymóg wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem 17 organów administracji publicznej (art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a.). Zdaniem opiniującego, po pierwsze, należy zwrócić uwagę na wieloletnią pracę kandydatki w sądownictwie administracyjnym. Po drugie, opiniowana ukończyła również studia magisterskie na kierunku administracja. Po trzecie, brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego i stale podnosi swoje kwalifikacje w tej dziedzinie, a także ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W ocenie opiniującego na szczególną uwagę zasługuje udział kandydatki w szkoleniu, zorganizowanym w 2022 r. przez Europejską Akademię Prawa, na temat zasad ochrony powietrza. Dowodzi to gotowości opiniowanej do poszerzania wiedzy z zakresu prawa administracyjnego na dziedziny, którymi nie zajmuje się na co dzień (sprawy z zakresu ochrony środowiska rozpatrywane są w Wydziale IV). Po czwarte, kandydatka otrzymywała najwyższe oceny przełożonych w okresie ostatniej dekady. Po piąte, również współpracujący z nią sędziowie wypowiedzieli się w samych superlatywach na temat jej wiedzy, umiejętności i postawy. Na szczególną uwagę zasługuje opinia Pani sędzi Pameli Kuraś-Dębeckiej, która współpracuje z kandydatką od prawie siedemnastu lat. Po szóste, projekty uzasadnień opracowanych przez opiniowaną spełniają nie tylko wszelkie wymogi, określone w art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), ale są również sporządzone w sposób przekonujący i klarowny nie tylko dla stron, ale i dla osób trzecich. Po siódme, kandydatka jest autorką projektów uzasadnień w wielu sprawach o niezwykle złożonym stanie faktycznym i prawnym, w tym w tak specjalistycznych sprawach, jak te z zakresu prawa własności przemysłowej. Po ósme, sędziowie oceniający kandydatkę wskazywali na takie jej cechy, jak samodzielność i decyzyjność, tak ważne w codziennej pracy sędziego. Podsumowując, opiniujący wskazał, że wykształcenie, wiedza, umiejętność samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, potwierdzone kilkunastoletnią wzorcową pracą w charakterze asystenta sędziego, pozwalają na stwierdzenie, że Pani Kinga Karolina Krzemińska jest w pełni przygotowana do objęcia obowiązków asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Jej kandydaturę ocenił jako bardzo dobrą. Dodał, że kandydatka po raz drugi ubiega się o stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Poprzednio - w 2020 r. Pan sędzia Grzegorz Rząsa, dokonując oceny jej kwalifikacji, również przyznał jej ocenę bardzo dobrą.

Pan Andrzej Karol Michrowski urodził się dnia 25 sierpnia 1980 r. w Żyrardowie. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana 18 Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 marca do dnia 11 kwietnia 2005 r. odbywał staż absolwencki w Departamencie Orzecznictwa Ministerstwa Infrastruktury. Od dnia 15 kwietnia 2005 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, kolejno na stanowiskach: referenta stażysty, starszego referenta, sekretarza sądowego, starszego sekretarza sądowego, asystenta sędziego (od dnia 16 listopada 2009 r., Wydział VI) oraz starszego asystenta sędziego (od dnia 1 września 2018 r., Wydział VI). W dniu 22 września 2006 r. złożył egzamin na stanowisko urzędnika sądowego, uzyskując ocenę dobrą. W 2011 r. ukończył szkolenie dla asystentów sędziego i zdał przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, egzamin końcowy z ogólną oceną dostateczną. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Karola Michrowskiego sporządziła Pani Joanna Kubę - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Zdaniem opiniującej, przeprowadzona ocena kwalifikacji dowodzi, że jest on bardzo dobrze przygotowany do wykonywania działalności orzeczniczej jako asesor sądowy. Zdobył prawie 13-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego, pracując od dnia 16 listopada 2009 r. jako asystent sędziego, a od dnia 1 września 2018 r. - jako starszy asystent sędziego w Wydziale VI Orzeczniczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniowany jest bardzo dobrze oceniany przez sędziów z nim współpracujących: Panią Danutę Szydłowską, Panią Joannę Wagner i Pana Jakuba Linkowskiego, którzy - ze względu na jego wiedzę, doświadczenie i cechy osobowościowe - rekomendowali go na stanowisko asesora sądowego. Opiniująca dodała, że kandydat po raz trzeci ubiega się o stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Przeprowadzając ocenę jego kwalifikacji w październiku 2021 r. przyznała jego kandydaturze ocenę bardzo dobrą. Również aktualnie oceniła kandydaturę Pana Andrzeja Karola Michrowskiego jako kandydata na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę bardzo dobrą.

Pan Paweł Daniel Muszyński urodził się dnia 25 stycznia 1979 r. w Warszawie. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 maja 2005 r. pracował w Kancelarii Notarialnej Barbary Łukaszewicz z siedzibą 19 w Warszawie na stanowisku asystenta notarialnego. Od dnia 1 czerwca 2005 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, kolejno na stanowiskach: referenta stażysty, starszego referenta, sekretarza sądowego, starszego sekretarza sądowego, asystenta sędziego (od dnia 13 października 2008 r" Wydział VI), oraz starszego asystenta sędziego (od dnia 1 czerwca 2016 r., Wydział VI, Wydział II). W dniu 22 września 2006 r. złożył egzamin na stanowisko urzędnika sądowego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. W 2010 r. ukończył szkolenie dla asystentów sędziego i zdał przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, egzamin końcowy z ogólną oceną dostateczną. Ponadto w latach 2001/2002 oraz 2002/2003 był słuchaczem dwuletniego "Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego". Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Daniela Muszyńskiego sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś -Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt IM p.u.s.a.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, ukończył 30 rok życia. Spełnia także wymóg, określony w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a., tj. pozostawania przez sześć lat w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Ze znajdujących się w aktach osobowych arkuszy ocen pracy kandydata wynika, że w okresie zatrudnienia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie otrzymywał on bardzo dobre oceny swojej pracy. Ponadto z przedłożonych przez kandydata opinii wynika, że w pracy jest osobą samodzielną i kreatywną - wykorzystuje w pełni swoją wiedzę i umiejętności. Jest osobą o dużej kulturze osobistej, bezkonfliktową i łubianą w zespole. Niewątpliwym atutem opiniowanego jest doświadczenie w zakresie stosowania prawa administracyjnego, jakie zdobył podczas pracy w charakterze asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sporządzane przez niego projekty uzasadnień stanowią odzwierciedlenie posiadanej wiedzy prawniczej. Są merytoryczne, odnoszą się do stawianych w skargach zarzutów. Zdaniem opiniującej, nie bez znaczenia jest i to, że kandydat pracował w różnych wydziałach wojewódzkiego sądu administracyjnego, a więc przedmiotem jego pracy były różnorodne zagadnienia (prawo telekomunikacyjne, ubezpieczenia zdrowotne, transport drogowy, szkolnictwo wyższe, pozwolenia na broń, służba wojskowa i w policji, własność przemysłowa, itd.). Spektrum spraw, z którymi zetknął

20 się opiniowany, pozwala na stwierdzenie, że jest on bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do wykonywania zawodu asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Kandydat posiada zatem stosowną wiedzę w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego, a także niezbędne wykształcenie i przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z tych wszystkich względów, zdaniem opiniującej, kandydatura Pana Pawła Daniela Muszyńskiego zasługuje na ocenę bardzo dobrą.

Pani Anna Iwona Nasiłowska urodziła się dnia 9 kwietnia 1974 r. w Grójcu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 20 października 1998 r. do dnia 21 stycznia 2000 r. była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, w Departamencie Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa na stanowisku inspektora. Od dnia 24 stycznia 2000 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. pracowała w Izbie Skarbowej w Warszawie, w Wydziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, kolejno na stanowiskach starszego inspektora i komisarza skarbowego. Od dnia 1 maja do dnia 31 lipca 2004 r. była zatrudniona w Ernst & Young Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku asystenta. Od dnia 15 września 2004 r. do dnia 31 lipca 2005 r. pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego (Wydział III). Z dniem 1 sierpnia 2005 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obowiązki wykonywała kolejno w Wydziale III (do dnia 31 stycznia 2011 r.) oraz w Wydziale V (od dnia 1 lutego 2011 r.). W marcu 2015 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 20 maja 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby, zaś uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. zawieszono jej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Z dniem 1 grudnia 2015 r. została mianowana na stanowisko starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym pełni obowiązki w Wydziale V. Ponadto w 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw. W 2003 r. ukończyła kurs "Rachunkowość od podstaw - kurs na samodzielnego księgowego", zorganizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce, z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla referendarzy sądowych oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego

21 została powołana na członka Komisji Dyscyplinarnej II instancji. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Iwony Nasiłowskiej sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że kandydatka spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, ukończyła 30 rok życia. Ponadto od 1998 r. jest zatrudniona w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, a zatem spełnia również przesłankę, określoną w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a. Opiniowana zajmuje obecnie stanowisko starszego referendarza sądowego w Wydziale V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zgodnie z przydziałem czynności zajmuje się samodzielnie oceną wniosków o przyznanie prawa pomocy, kosztów zastępstwa procesowego świadczonego z urzędu i wykonuje inne zlecone przez przełożonych czynności, w tym przygotowuje sprawy na rozprawę, sporządza projekty uzasadnień. Obecnie sporządzona opinia jest potwierdzeniem pozytywnych opinii o Pani Annie Iwonie Nasiłowskiej. Analiza przedstawionych opinii i rekomendacji oraz wskazanych w opinii akt wskazuje, że kandydatka dysponuje szeroką znajomością literatury fachowej, piśmiennictwa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posiada przy tym bardzo duże umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Opiniujący ją sędziowie zwracają uwagę, że te umiejętności w połączeniu z wysoką odpowiedzialnością i pracowitością plasują ją w gronie osób zasługujących na powołanie na stanowisko asesora sądowego. Z drugiej strony złożone opinie i rekomendacje potwierdzają pozytywne cechy charakteru kandydatki jako osoby pracowitej, samodzielnej, odpowiedzialnej, sumiennej, koleżeńskiej, wyważonej i zorganizowanej w pracy. Zdaniem opiniującego, podsumowując należy wskazać, że kandydatka posiada stosowną wiedzę i wystarczające umiejętności do pełnienia obowiązków asesora sądowego. Ponadto posiada przygotowanie merytoryczne do rozstrzygania spraw o charakterze administracyjnym tym bardziej, że zajmowała samodzielne stanowisko w sądownictwie administracyjnym związane z wydawaniem merytorycznych rozstrzygnięć. Wszystkie opinie na jej temat są opiniami pozytywnymi. Opiniujący dodał, że kandydatka uczestniczyła w konkursach na wolne

22 stanowisko sędziowskie lub asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W konkursach tych sędziowie sporządzający o niej opinię wystawili jej ocenę bardzo dobrą. Pani sędzia Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, sporządzając ocenę kwalifikacji kandydatki w 2018 r., również wystawiła jej ocenę bardzo dobrą. Opiniujący zaznaczył, że sporządzając ocenę kwalifikacji kandydatki w listopadzie 2021 r. uznał, że udokumentowany postęp w zdobywaniu wiedzy prawniczej, a także nabyte doświadczenie zawodowe oraz najnowsza opinia Przewodniczącego Wydziału, który współpracuje z opiniowaną na co dzień i ma aktualną wiedzę co do jej zaangażowania, jakości wykonywanej pracy i obciążenia obowiązkami zawodowymi, pozwalają uznać, że Pani Anna Iwona Nasiłowska zasługuje na ocenę wyróżniającą w konkursie na stanowisko asesora w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wobec powyższego, w konkluzji aktualnej oceny kwalifikacji (z dnia 21 lipca 2022 r.) opiniujący stwierdził, że stopień posiadanej przez kandydatkę wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, uzyskane przez nią oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia oraz przeprowadzona obecnie analiza w pełni uzasadniają przyznanie Pani Annie Iwonie Nasiłowskiej oceny wyróżniającej.

Pani Magdalena Olszewska urodziła się dnia 15 sierpnia 1975 r. w Stargardzie Szczecińskim. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 2 listopada 1999 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kolejno na stanowiskach: starszego referenta, inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, głównego specjalisty p.o. Naczelnika Wydziału, głównego specjalisty. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w 2007 r. złożyła egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. zawieszono jej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego (uchwała ta została uchylona uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r.). Od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2018 r. pracowała 23 w Ministerstwie Środowiska na stanowisku radcy prawnego. Od dnia 1 marca 2018 r. jest zatrudniona w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie na stanowisku radcy prawnego w Wydziale Opłat i Opomiarowania w Departamencie Usług Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Olszewskiej sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że kandydatka spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1^1 p.u.s.a.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, ukończyła 30 rok życia. Ponadto od 1999 r. pracowała w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, a od 2015 r. wykonuje zawód radcy prawnego, zatem spełnia również przesłankę, określoną w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a. Opiniujący podniósł, że znajdujące się w dostarczonych materiałach dokumenty i informacje wskazują, że kandydatka przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego niewątpliwie styka się z prawem administracyjnym i ma rozległą wiedzę z tego zakresu. Wykazała również, że ma praktykę w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi, czy też znajomość i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących stosowania prawa administracyjnego. Z przedłożonych materiałów wynika, że szeroko rozumiane prawo administracyjne było przedmiotem zainteresowania kandydatki. Podkreślenia wymaga, że szczególnie okres pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wiązał się ze stosowaniem prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym, zaś praca w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie wymagała bieżącego, samodzielnego stosowania prawa administracyjnego. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej opiniowanej, wynikający z przedstawionych dokumentów, niewątpliwie potwierdza, że posiadane przez nią kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków asesorskich. W konkluzji opiniujący stwierdził, że stopień posiadanej przez Panią Magdalenę Olszewską wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, uzyskane przez nią doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa i wynikająca z tych okoliczności znajomość przepisów prawa materialnego oraz procesowego, stanowiących podstawę pracy orzeczniczej asesora i sędziego sądu

24 administracyjnego, świadczą o jej bardzo dobrym przygotowaniu do pełnienia obowiązków asesora sądowego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pani Marzena Żaneta Piotrowska urodziła się dnia 15 lipca 1985 r. w Serocku. Od dnia 22 listopada 2004 r. do dnia 21 listopada 2005 r. pracowała w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku na stanowisku pracownika biurowego. Od dnia 15 września 2008 r. do dnia 4 kwietnia 2017 r. prowadziła działalność gospodarczą z zakresu organizacji szkoleń oraz konferencji. Od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 12 lutego 2016 r. odbywała praktykę studencką w kancelarii notarialnej. Od dnia 5 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. pracowała w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na stanowisku głównego specjalisty w Zespole Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. W 2018 r. ukończyła w formie niestacjonarnej wyższe studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W dniu 1 maja 2019 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Obowiązki wykonywała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Z dniem 26 kwietnia 2021 r. została delegowana do wykonywania czynności administracyjnych w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto w 2008 r. ukończyła studia I stopnia w zakresie europeistyki w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł licencjata. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i obsługi turystyki biznesowej. W 2022 r. ukończyła studia doktoranckie w dyscyplinie nauki prawne w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Występowała publicznie z referatami dotyczącymi zagadnień prawnych.

Ocenę kwalifikacji Pani Marzeny Żanety Piotrowskiej sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że kandydatka nie spełnia przesłanki formalnej do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidzianej w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a. Opiniowana jako okresy zatrudnienia w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego wskazała zatrudnienie: od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. na stanowisku pracownika biurowego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 12 lutego 2016 r. - praktyka studencka w kancelarii notarialnej, od kwietnia 2017 r. do maja 2019 r. - na etacie głównego specjalisty Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy 25 Pomocowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, od maja 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. - na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, od dnia 26 kwietnia 2021 r. do chwili obecnej - na stanowisku głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Prawa Administracyjnego. Zdaniem opiniującego zatrudnienie w charakterze asystenta sędziego w sądzie powszechnym nie spełnia przesłanki zatrudnienia w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Poza tym - jak zauważa autor oceny kwalifikacyjnej - z zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej wynika, że opiniowana nie wykonywała żadnych czynności merytorycznych. Opiniujący wskazał jednak, że ze złożonej dokumentacji wynika, że kandydatka posiada stosowną wiedzę i wystarczające umiejętności do pełnienia obowiązków asesora sądowego. Opinie złożone przez kandydatkę na jej temat są opiniami bardzo pozytywnymi. Wynika z nich, że jest osobą sumienną, terminową i decyzyjną, które to cechy są niezbędne przy wykonywaniu zawodu asesora. Pozytywną opinię w tym zakresie sporządził Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na uwagę zasługują również cechy osobowościowe kandydatki, które zostały podkreślone w złożonych opiniach, a więc obowiązkowość, pracowitość, koleżeńskość wobec pracowników, duży takt i kultura osobista. Zdaniem opiniującego nie można jednak pominąć tego, że kandydatka posiada niewielki staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa, a prawa administracyjnego w szczególności. W konkluzji opiniujący stwierdził, że stopień posiadanej przez kandydatkę wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, uzyskane przez nią oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia pozwalają pozytywnie ocenić Panią Marzenę Żanetę Piotrowską jako kandydatkę na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pani Katarzyna Anna Schliske urodziła się dnia 20 grudnia 1985 r. w Warszawie. Od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca 2008 r. pracowała w WYG International Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw prawnych. W 2009 r. ukończyła wyższe studia prawnicze w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od lutego do lipca 2017 r. pracowała jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i partnerzy Spółka Partnerska. W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski (nie wykonuje zawodu radcy prawnego i nie jest 26 wpisana na listę radców prawnych). Od lipca 2017 r. do marca 2021 r. pracowała jako prawnik w Kancelarii Tenders Sp. z o.o. Od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. była zatrudniona w wymiarze pełnego etatu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty do spraw prawnych. Od dnia 6 kwietnia do dnia 2 października 2021 r. była zatrudniona w wymiarze pełnego etatu w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty. Od dnia 4 października 2021 r. jest zatrudniona w wymiarze pełnego etatu w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki w Warszawie na stanowisku specjalisty do spraw prawno-organizacyjnych. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w licznych szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Anny Schliske sporządziła Pani Agnieszka Wąsikowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydatka spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przebieg aktywności zawodowej opiniowanej wskazuje, że nieprzerwanie od jedenastu lat jest stale zatrudniona na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa administracyjnego - prawnik-specjalista zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W szczególności prowadziła postępowania w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i w tym zakresie przedłożyła materiał do oceny na stanowisko asesora sądowego. Analiza przedłożonych i opracowanych przez nią projektów postanowień i decyzji wskazuje, że posiada niezbędną wiedzę prawniczą oraz umiejętności klarownego i precyzyjnego formułowania wniosków, przy czym wiedza ta ogranicza się do określonej tematyki prawa administracyjnego - zamówień publicznych i postępowania egzekucyjnego, którą kandydatka zdobyła pracując w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Opiniowana często stosuje także przepisy procesowe (k.p.a. lub Ordynacji podatkowej). Opiniująca wskazała, że kandydatka przedkładając materiały w minimalnej liczbie, które zostały poddane analizie, przedłożyła między innymi postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, które nie spełnia wymogów formalnych zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a. oraz w decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka organu zarządzającego fundacją w podstawie prawnej błędnie powołała przepis k.p.a., gdy należało wskazać przepis Ordynacji podatkowej. Poza tym kandydatka uniemożliwiła przeprowadzenie pełnej kontroli wskazanych pism, bowiem przedkładając decyzje i postanowienia nie wyjaśniła, czy zostały one poddane kontroli instancyjnej albo czy pisma procesowe zostały złożone w terminie i uwzględnione przez

27 właściwe organy. Z uwagi na pełną anonimizację nie można było wyżej wymienionych kwestii ustalić. Zdaniem opiniującej dokonując oceny pracy Pani Katarzyny Anny Schliske pod kątem możliwości sprawowania przez nią urzędu asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego należy również mieć na względzie, że nieprzerwanie uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu powierzonych obowiązków, co świadczy o tym, że stale rozwija swoje zainteresowania w zakresie prawa administracyjnego. Złożyła także z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski w zakresie prawa administracyjnego. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że wiedza kandydatki oraz jej dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala na postawienie tezy, że jest ona dobrą kandydatką do pełnienia obowiązków asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Kandydatura ta zasługuje na ocenę dobrą plus.

Pani Julita Mirosława Skuza-Błażkow urodziła się dnia 15 kwietnia 1972 r. w Warszawie. W latach 1995-1996 pracowała w Amer Nielsen Research w Warszawie, zajmując się uaktualnianiem bazy danych. W 1997 r. była zatrudniona jako koordynator sprzedaży w Hospitality Marketing Concepts Poland Sp. z o.o. Od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 1998 r. pracowała w Polskiej Sieci Handlowej "POLMA" S.A. na stanowisku asystentki prezesa. Od dnia 1 sierpnia 1999 r. do dnia 8 stycznia 2000 r. była zatrudniona w MULTICO-PRESS Sp. z o.o. na stanowisku dziennikarza. W latach 1999-2002 pracowała jako dziennikarz w dzienniku "Życie Warszawy" a w latach 2000-2002 - w czasopiśmie "Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota". W latach 2002-2004 była zatrudniona jako pracownik biurowy w kancelarii podatkowo-notarialnej Metro Business Center Inc. Od dnia 2 listopada 2011 r. pracuje w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, ostatnio na stanowisku starszego specjalisty. W 2014 r. ukończyła w formie niestacjonarnej wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie) z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Ponadto w 2004 r. ukończyła wyższe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w licznych szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Julity Mirosławy Skuzy-Błażkow sporządziła Pani Agnieszka Wąsikowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydatka spełnia wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego, przewidziane w art. 6a § 1 p.u.s.a. Przebieg aktywności zawodowej opiniowanej wskazuje, że nieprzerwanie od prawie dwunastu lat jest stale zatrudniona na stanowisku 28 związanym ze stosowaniem prawa administracyjnego - specjalista, następnie starszy specjalista zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Analiza przedłożonych i opracowanych przez opiniowaną projektów postanowień i decyzji wskazuje, że posiada niezbędną wiedzę prawniczą oraz umiejętności klarownego i precyzyjnego formułowania wniosków, przy czym wiedza ta ogranicza się do wąskiej tematyki prawa administracyjnego - prawa budowlanego i postępowania egzekucyjnego, które kandydatka zdobyła pracując w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Zdaniem opiniującej, dokonując oceny pracy Pani Julity Mirosławy Skuzy-Błażkow pod kątem możliwości sprawowania przez nią urzędu asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego należy również mieć na względzie, że nieprzerwanie uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu powierzonych obowiązków, co świadczy o tym, że chce i stale rozwija swoje zainteresowania w zakresie prawa administracyjnego. Poza tym praca kandydatki oceniana jest bardzo dobrze, na co wskazują liczne pozytywne opinie przełożonych. Opiniowana umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę i doskonali się zawodowo. Jest osobą dobrze zorganizowaną, o czym świadczy między innymi to, że pracując w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego podjęła również dodatkową działalność zarobkową polegającą na prowadzeniu zajęć dla studentów oraz działalność związaną z zasiadaniem w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, której jest członkiem. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że wiedza kandydatki, jej dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz nienaganna postawa wobec współpracowników pozwala na postawienie tezy, że jest ona dobrą kandydatką do pełnienia obowiązków asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Kandydatura ta zasługuje na ocenę dobrą.

Pan Sławomir Wojciech Tomczyk urodził się dnia 7 października 1980 r. w Olkuszu. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. odbywał staż w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w XVI Wydziale Gospodarczym. Od dnia 1 lutego do dnia 31 maja 2006 r. odbywał staż w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w II Wydziale Cywilnym. Od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 lipca 2007 r. pracował w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywał w II Wydziale Cywilnym. Od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2007 r. był zatrudniony w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywał w II Wydziale Karnym. Od dnia 1 stycznia 2009 r.

29 do dnia 31 stycznia 2010 r. pracował w Biurze Rzecznika Praw Dziecka jako specjalista. Z dniem 3 marca 2008 r. podjął zatrudnienie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki), przy czym do dnia 9 października 2011 r. wykonywał obowiązki na stanowisku specjalisty w Departamencie Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego, a następnie - w wyniku przekształceń - w Departamencie Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego. Od dnia 10 października 2011 r. pełnił obowiązki na stanowisku specjalisty w Biurze Ministra a od dnia 15 października 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. pracował kolejno na stanowiskach: specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty w Departamencie Szkolnictwa Wyższego. Od dnia 1 maja 2021 r. pracuje w Departamencie Kontroli i Audytu na stanowisku głównego specjalisty. W maju 2018 r. brał udział w konferencji naukowej na temat godności akademickiej, etyki, prawa i odpowiedzialności.

Ocenę kwalifikacji Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a., tj.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, ukończył 30 rok życia. Spełnia także wymóg, określony w art. 6a § 1 pkt 2 p.u.s.a., tj. pozostawania przez sześć lat w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Kandydat od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). Przedstawione przez niego dokumenty związane z prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi świadczą o jego wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w zakresie wykonywanych obowiązków. Z opinii Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że wykonywana przez kandydata praca wymaga wiedzy prawniczej. Zdaniem opiniującego Pan Sławomir Wojciech Tomczyk starannie i sumiennie wykonuje powierzone mu zdania a swoją postawą zawsze wyraża chęć do pracy i wykonywania obowiązków. Potrafi w sposób prawidłowy zorganizować swój czas pracy. Podkreślono, że interesuje się orzecznictwem sądowoadministracyjnym, wynikającym ze specyfiki wykonywanych obowiązków, oraz umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Opiniujący wskazał, że sporządzane przez kandydata projekty pism charakteryzują się wnikliwością, zawierają pogłębioną argumentację prawną oraz uzasadnione okolicznościami sprawy odniesienia do orzecznictwa sądów powszechnych

30 i sądów administracyjnych. Podkreślono także, że opiniowany jest osobą niezwykle kompetentną, komunikatywną, zorganizowaną, o bardzo wysokiej kulturze osobistej. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że z tych wszystkich względów kandydatura Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka zasługuje na ocenę dobrą.

Pani Barbara Elżbieta Ubowska urodziła się dnia 6 kwietnia 1985 r. w Brzegu. W 2010 r. ukończyła studia wyższe: prawo i politologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskała dnia 24 maja 2010 r., ukończyła studia z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Natomiast tytuł zawodowy magistra politologii uzyskała 11 lipca 2013 r., ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym. Od dnia 12 sierpnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. pracowała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, kolejno na stanowiskach: inspektora-stażysty, protokolanta sądowego-stażysty, sekretarza sądowego. Od dnia 1 września 2012 r. do dnia 10 lutego 2014 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, kolejno na stanowisku p.o. asystenta sędziego i na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywała w III Wydziale Karnym. Od dnia 11 lutego 2014 r. rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywała w Wydziale VII. W 2016 r. ukończyła szkolenie, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, dla asystentów sędziego i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą. Od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. przebywała na urlopie bezpłatnym i w tym czasie była zatrudniona jako assistant lawyer w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ponadto Minister Sprawiedliwości - w związku z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości - powierzył jej obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego (od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 14 maja 2021 r., Wydział Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego) oraz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2022 r., Wydział do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Pismem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 lutego 2022 r. rozwiązano z nią umowę o pracę za wypowiedzeniem. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

Ocenę kwalifikacji Pani Barbary Elżbiety Ubowskiej sporządziła Pani Agnieszka Wąsikowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że analiza przedłożonych uzasadnień orzeczeń sporządzonych przez kandydatkę 31 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie potwierdza w pełni wysokie oceny, wystawione jej w załączonych do zgłoszenia opiniach. Orzeczenia te są poprawne pod względem formalnym i merytorycznym, co potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny kontrolując niektóre wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto zwraca uwagę staranność stylu języka prawniczego oraz wysoki poziom rozważań. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli chodzi o sporządzone przez opiniowaną projekty uzasadnień wyroków, to miarą ich jakości jest również to, że zostały zaaprobowane przez trzech sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem opiniującej, oceniając całościowo wyżej wskazane materiały, należy zauważyć, że sporządzane przez kandydatkę projekty uzasadnień orzeczeń i opinii dołączonych do wniosku są przemyślane i czytelne, a przesłanki rozstrzygnięć logiczne, co pozwala na trafne formułowanie wniosków na temat problematyki występującej w poszczególnych sprawach. Struktura pism jest przemyślana i uporządkowana. Kandydatka często odwołuje się do wyroków sądów administracyjnych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odsyła również do stron internetowych ETPCz (przede wszystkim w opiniach i pismach sporządzonych w Ministerstwie). Opiniowana od 2014 r. pełniła obowiązki asystenta sędziego oraz była na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości i tam pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Europejskiego, w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego i w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz pełniła stanowisko assistant lawyer w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Kandydatka miała okazję stosować wiele ustaw z zakresu prawa administracyjnego, co było związane między innymi z pracą w Wydziale VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak wynika z przedłożonych materiałów, opiniowana miała do czynienia z różnymi dziedzinami prawa administracyjnego, między innymi odwoływała się do ustawy Prawo budowlane, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czy ustawy o bezpieczeństwie morskim. Stosowała ponadto przepisy k.p.a. i p.p.s.a. Kandydatka co do zasady uzyskiwała najwyższe oceny okresowe od przełożonych. Sędziowie współpracujący z opiniowaną wystawiali jej bardzo wysokie oceny, zarówno co do wiedzy merytorycznej, jak i cech osobowościowych. Jedynie sędzia WSA Andrzej Siwek zwrócił uwagę, że kulturę osobistą asystentki ocenia jako "odpowiednią" (odnosząc się do pozostałych kryteriów wskazanych w arkuszu oceniał

32 kandydatkę "bardzo wysoko" albo "wyróżniająco). Opiniowana - mając na uwadze przedłożone projekty orzeczeń - potwierdziła, że posiada zarówno wiedzę, jak i cechy charakteru (np. decyzyjność) niezbędne do wykonywania zawodu asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że szeroka wiedza kandydatki oraz jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwalają na postawienie tezy, że jest ona bardzo dobrą kandydatką do pełnienia obowiązków asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Opiniująca dodała, że należy jednak zwrócić uwagę, że kandydatka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie pracowała na stanowisku asystenta sędziego od lutego 2014 r. do czerwca 2022 r" przy czym w tym okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. przebywała na urlopie bezpłatnym, a od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 16 maja 2022 r. była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. W okresie poza pracą asystenta sędziego - jak wynika z przedłożonej dokumentacji - nie poszerzała swojej wiedzy w zakresie stricte prawa administracyjnego (szkolenia, studia podyplomowe, aplikacje, studia doktoranckie itp.). Zdaniem opiniującej kandydatura Pani Barbary Elżbiety Ubowskiej zasługuje na ocenę bardzo dobrą minus.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. kandydatka zgłosiła uwagi do oceny kwalifikacji. Do uwag tych odniosła się Pani Agnieszka Wąsikowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która sporządziła ocenę kwalifikacji kandydatki, stwierdzając w konkluzji, że zastrzeżenia kandydatki nie miały wpływu na przyznaną jej ocenę, tj. ocenę bardzo dobrą minus

Pani Katarzyna Anna Wojewoda-Buraczyńska urodziła się dnia 22 kwietnia 1982 r. w Lublinie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2007-2008 prowadziła szkolenie "Księgowość i finanse z umiejętnością prowadzenia rozliczeń projektu w ramach programów strukturalnych" w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W latach 2007-2008 i 2010-2011 była wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jednocześnie w latach 2007-2013 była zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku asystenta. W 2010 r. prowadziła moduł księgowego w ramach kursu "Księgowość dla MSP z wykorzystaniem komputera" w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W 2011 r. ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa i uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2011 r"

33 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z działalności gospodarczej" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2012 r. współpracowała z Sawczuk & Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów. Z dniem 1 października 2012 r. podjęła zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach na stanowisku adiunkta, a obecnie pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych tego Uniwersytetu na stanowisku profesora uczelni. Od 2018 r. jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie finanse, finanse publiczne. Również od 2018 r. jest mediatorem sądowym, wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie - prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. W latach 2018-2019 oraz 2021-2022 prowadziła wykłady i ćwiczenia w Akademii Sztuki Wojennej. Od 2021 r. pełni funkcję mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 21 października 2021 r., na mocy uchwały Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (tytuł pracy habilitacyjnej: "Status osoby niepełnosprawnej w polskim prawie finansowym"). Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 20 grudnia 2021 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby (nie wykonuje zawodu radcy prawnego). Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych. W dniu 2 lipca 2020 r., na podstawie egzaminu zawodowego, zdanego przed Komisją Egzaminacyjną w Oddziale Okręgowym w Lublinie, uzyskała kwalifikacje księgowego, według wymagań, określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo (także jako organizator) w licznych konferencjach naukowych i seminariach naukowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Anny Wojewody-Buraczyńskiej sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydatka spełnia wymogi formalne, opisane w art. 6a § 1 pkt 1 w zw. z art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a., tj.: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, ukończyła 30 rok życia. Spełnia także wymóg, określony w art. 6a § 2 p.u.s.a., 34 tj. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk prawnych. Opiniująca podniosła, że z przedstawionych przez kandydatkę opinii wynika, że wykazuje wysoki poziom aktywności zawodowej w dziedzinie nauk prawnych. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest prawo finansowe, a w szczególności prawo podatkowe, finanse publiczne oraz gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, sytuacja osób niepełnosprawnych w polskim systemie finansowym, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach. W tym zakresie opiniowana opublikowała szereg prac, poświęconych analizie wskazanych tematów. Z załączonych recenzji wynika, że publikacje kandydatki w sposób istotny wzbogacają wiedzę o ważnych problemach prawa finansowego/podatkowego. Z recenzji jej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wynika, że jej osiągnięcia naukowe i publikacje stanowią dobry wkład w rozwój polskiego prawa finansowego, w rozwój systematyzacji i porządkowania prawa podatkowego. W prowadzonej działalności naukowej Pani Katarzyna Anna Wojewoda- Buraczyńska - oprócz analizy teoretyczno-prawnej omawianych rozwiązań z zakresu prawa finansowego - dużo uwagi poświęca praktycznym aspektom prezentowanych problemów. Kandydatka pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką stosowania prawa jako biegły sądowy i mediator sądowy. Z załączonych do akt rekomendacji wynika również, że opiniowana dała się poznać jako osoba rzetelna, sumienna, zrównoważona, umiejąca w sposób jasny i rzeczowy prezentować własne poglądy i stanowiska. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że osiągnięcia naukowe, jakość publikacji, opinie recenzentów oraz przebieg pracy kandydatki nie nasuwają wątpliwości co do jej przygotowania i przydatności do pełnienia obowiązków asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kandydaturę Pani Katarzyny Anny Wojewody-Buraczyńskiej na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oceniła jako wyróżniającą.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria 35

są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tych osób, które spełniają wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów, ich poziomem wiedzy ze sfery prawa administracyjnego, a także dorobkiem naukowo-dydaktyczno-szkoleniowym i aktywnościami mającymi na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Krajowa Rada Sądownictwa, w zakresie doświadczenia zawodowego kandydatów, szczególne znaczenie przyznała ich doświadczeniu wynikającemu z pracy w sądownictwie administracyjnym, nie deprecjonując jednak także innych aktywności zawodowych uczestników postępowania konkursowego. Rada jednocześnie miała na uwadze uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji, przedstawione przez nich opinie służbowe i rekomendacje, ich dorobek naukowo-dydaktyczno-szkoleniowy oraz aktywności mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także poziom poparcia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatki, tj. Pani Nina Teresa Beczek oraz Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe (zarówno w zakresie długości stażu zawodowego, jak i doświadczenia w pracy w sądownictwie administracyjnym), a także dorobek naukowo-dydaktyczno-szkoleniowy. Podejmują także aktywności zmierzające do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Pani Nina Teresa Beczek posiada doświadczenie zawodowe, wynikające między innymi z pracy w: Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego sekretarza sądowego (od sierpnia 1998 r. do grudnia 2003 r.), Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (od stycznia 2004 r. do września 2022 r., początkowo na stanowisku starszego sekretarza sądowego, a od czerwca 2007 r. - na stanowisku asystenta sędziego i od 1 listopada 2013 r. - na stanowisku starszego asystenta sędziego), Naczelnym Sądzie Administracyjnym

36 (Izbie Ogólnoadministracyjnej) na stanowisku starszego asystenta sędziego (od października 2022 r.). Ponadto kandydatka ta odbyła i ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk prawnych (tytuł rozprawy doktorskiej: "Administracyjnoprawne aspekty opłaty adiacenckiej"), ukończyła seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym" oraz studia podyplomowe w zakresie legislacji w praktyce. Prowadziła również zajęcia dydaktyczne z przedmiotów prawniczych we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, a także prowadziła - w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - zajęcia dla uczestników stażu urzędniczego. Podnosi przy tym kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Uzyskała także wpis na listę radców prawnych.

Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska posiada doświadczenie zawodowe, wynikające między innymi z pracy w: Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego (od listopada 2006 r. do lipca 2008 r.), Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Biurze Orzecznictwa) na stanowisku asystenta sędziego (od lipca 2008 r.) oraz na stanowisku asystenta specjalisty do spraw orzecznictwa (od czerwca 2011 r.). Dodatkowo, od 2012 r., współpracuje z Wydawnictwem Wolters-Kluwer S.A. w zakresie stworzenia i aktualizowania dzieła zbiorowego pt.: "Lex Nawigator Postępowanie Sądowoadministracyjne" w zakresie przygotowywania schematów procedur wynikających z przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponadto kandydatka ta ukończyła warsztaty rozwoju zawodowego pt.: "Introduction to the Common European Asylum System", zorganizowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, odbyła wizytę stażową on-line w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w ramach współpracy pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), ukończyła warsztaty rozwoju zawodowego pt.: "Judicial Workshop on Qualification for International Protection", zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej do spraw Azylu. Jest również autorką kilku publikacji z zakresu prawa. Podnosi przy tym kwalifikacje zawodowe między innymi przez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych (w tym jako prelegentka).

Wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatki, tj. Pani Nina Teresa Beczek oraz Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska uzyskały wysokie oceny kwalifikacji

37 oraz odpowiednio wyróżniającą oraz bardzo dobrą opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W ocenie kwalifikacji Pani Niny Teresy Beczek stwierdzono między innymi, że posiada stosowną wiedzę i umiejętności do pełnienia obowiązków asesora sądowego i jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania działalności orzeczniczej w tym charakterze. Wskazano, że jako starszy asystent cieszy się znakomitą opinią przełożonych i sędziów, z którymi współpracowała w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreślano jej niezwykłą pracowitość, rozległą wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, skrupulatność i zorganizowanie, a także świetnie przygotowane projekty uzasadnień. Zdaniem opiniującej, biorąc pod uwagę systematycznie doskonalone kwalifikacje kandydatki, posiadane doświadczenie oraz jej osiągnięcia zawodowe i predyspozycje osobowościowe, należy ocenić kandydaturę Pani Niny Teresy Beczek na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę bardzo dobrą plus.

W ocenie kwalifikacji Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej wskazano między innymi na jej kilkunastoletni staż pracy w sądownictwie administracyjnym oraz dorobek naukowy ściśle związany z prawem administracyjnym. Podkreślono jej udział w pracach legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących sądownictwa administracyjnego. Jako ważny atrybut tej kandydatury wskazano też znajomość szeroko pojętego prawa unijnego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bowiem prawo administracyjne jest dziedziną prawa, która jest w najszerszym zakresie objęta harmonizacją na poziomie unijnym. Opiniujący zwrócił również uwagę, że kandydatka specjalizuje się w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli podstawowym instrumencie, jakim na co dzień posługuje się sędzia sądu administracyjnego. Ważna jest także jej praca w związku z analizą orzecznictwa oraz przeprowadzaniem wizytacji i lustracji przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, zdaniem opiniującego, nie sposób pominąć wyróżniających ocen, jakie sporządzili o kandydatce wszyscy współpracujący z nią dotychczas sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W aspekcie tych opinii szczególnie ważne są takie cechy, jak: sumienność, rzetelność, terminowość i decyzyjność, czyli podstawowe walory, jakie powinny charakteryzować sędziego. W konkluzji opiniujący ocenił kandydaturę Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej jako wyróżniającą (na ocenę celującą).

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe pozostałych uczestników niniejszej procedury konkursowej, ich kwalifikacje, jak również poziom

38 ich wiedzy prawniczej oraz dorobek naukowo-dydaktyczny, a także szkoleniowy, i stwierdziła, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje, jednak kryteria wyboru - w ocenie Rady - w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania wypełniają Pani Nina Teresa Beczek oraz Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska. Zdaniem Rady wiedza teoretyczna, jaką posiadają te kandydatki, w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, w tym w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, dają gwarancję należytego wykonywania przez nie obowiązków na stanowisku asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Niny Teresy Beczek oraz Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej za kandydatki spełniające w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. zaopiniowało kandydatów w następujący sposób: Panią Ninę Teresę Beczek - 6 głosów "tak" i 2 głosy "nie"; Panią Agnieszkę Dauter-Kozłowską - 3 głosy "tak" i 5 głosów "nie"; Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego - 7 głosów "tak" i 1 głos "nie"; Panią Magdalenę Andżelinę Gródecką - 2 głosy "tak" i 6 głosów "nie"; Panią Elżbietę Jabłońską-Gorzelak - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Pana Krzysztofa Michała Kołtana - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Panią Kingę Karolinę Krzemińską - 4 głosy "tak" i 4 głosy "nie"; Pana Andrzeja Karola Michrowskiego - 1 głos "tak" i 7 głosów "nie"; Pana Pawła Daniela Muszyńskiego - 1 głos "tak" i 7 głosów "nie"; Panią Annę Iwonę Nasiłowską - 6 głosów "tak" i 2 głosy "nie"; Panią Magdalenę Olszewską - 1 głos "tak" i 7 głosów "nie"; Panią Marzenę Żanetę Piotrowską - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Panią Katarzynę Annę Schliske - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Panią Julitę Mirosławę Skuzę-Błażkow - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Panią Barbarę Elżbietę Ubowską - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie"; Panią Katarzynę Annę Wojewodę-Buraczyńską - 0 głosów "tak" i 8 głosów "nie".

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uwzględniając wynik głosowania oraz ocenę kwalifikacji, przyjęło następujące oceny dla poszczególnych kandydatów: Pani Nina Teresa Beczek - ocena wyróżniająca, Pani Agnieszka Dauter -Kozłowska - ocena bardzo dobra, Pan Tomasz Zbigniew Godlewski - ocena wyróżniająca, 39 Pani Magdalena Andżelina Gródecka - ocena bardzo dobra, Pani Elżbieta Jabłońska-Gorzelak - ocena bardzo dobra, Pan Krzysztof Michał Kołtan - ocena bardzo dobra, Pani Kinga Karolina Krzemińska - ocena bardzo dobra, Pan Andrzej Karol Michrowski - ocena bardzo dobra, Pan Paweł Daniel Muszyński - ocena bardzo dobra, Pani Anna Iwona Nasiłowska - ocena wyróżniająca, Pani Magdalena Olszewska - ocena bardzo dobra, Pani Marzena Żaneta Piotrowska - ocena pozytywna, Pani Katarzyna Anna Schliske - ocena dobra, Pani Julita Mirosława Skuza-Błażkow - ocena dobra, Pan Sławomir Wojciech Tomczyk - ocena pozytywna, Pani Barbara Elżbieta Ubowska - ocena dobra, Pani Katarzyna Anna Wojewoda -Buraczyńska - ocena bardzo dobra.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa niższy poziom poparcia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dla kandydatury Pani Niny Teresy Beczek w zakresie liczby głosów "tak" (niż dla kandydatury Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego) oraz dla kandydatury Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej w zakresie liczby głosów "tak" (w porównaniu do kandydatur Pani Niny Teresy Beczek, Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego, Pani Kingi Karoliny Krzemińskiej, Pani Anny Iwony Nasiłowskiej) i w zakresie przyjętej oceny (w porównaniu do kandydatur Pani Niny Teresy Beczek, Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego, Pani Anny Iwony Nasiłowskiej) nie znajduje odzwierciedlenia w zgromadzonej w niniejszej sprawie dokumentacji. Kandydatki te spełniają bowiem w wysokim stopniu wszelkie wymagania ustawowe stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym, a jednocześnie brak jest okoliczności deprecjonujących ich kandydatury.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Nina Teresa Beczek oraz Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dające rękojmię wykonywania zgodnie z najwyższymi standardami obowiązków orzeczniczych na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Niny Teresy Beczek oraz Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności uzyskane wysokie oceny kwalifikacji, dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego (w szczególności wieloletnia praca w sądownictwie administracyjnym), a także dorobek naukowo-dydaktyczno -szkoleniowy i aktywności podjęte w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz opinia 40

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wybrane przez Radę kandydatki wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

IV

Wyniki głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 8 listopada 2022 r. oddano na:

- Panią Ninę Teresę Beczek 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Agnieszkę Dauter-Kozłowską 12 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 5 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Tomasza Zbigniewa Godlewskiego 11 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Magdalenę Andżelinę Gródecką 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Elżbietę Jabłońską-Gorzelak 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 17 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Krzysztofa Michała Kołtana 7 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 11 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Kingę Karolinę Krzemińską 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

41

- Pana Andrzeja Karola Michrowskiego 2 glosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 16 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Pawła Daniela Muszyńskiego 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 15 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Iwonę Nasiłowską 9 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 9 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Magdalenę Olszewską 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 15 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Marzenę Żanetę Piotrowską 4 głosy "za", przy 1 głosie "przeciw" i 13 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Katarzynę Annę Schliske 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Julitę Mirosławę Skuzę-Błażkow 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 13 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Sławomira Wojciecha Tomczyka 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 12 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Barbarę Elżbietę Ubowską 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 18 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Katarzynę Annę Wojewodę-Buraczyńską 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 14 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Jak wynika z powyższego, Pani Nina Teresa Beczek, Pani Agnieszka Dauter-Kozłowska i Pan Tomasz Zbigniew Godlewski uzyskali bezwzględną większość głosów. W związku

42 z tym, że do obsadzenia w tym postępowaniu przewidziano dwa stanowiska asesorskie, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącego załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2019 r. poz. 192 ze zm.), za wybrane do przedstawienia z wnioskiem o powołanie uznano Panią Ninę Teresę Beczek i Panią Agnieszkę Dauter-Kozłowską, które uzyskały najwięcej głosów "za" spośród osób, które otrzymały bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

43