Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ogłoszone w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 507.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.5.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 214/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 maja 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 507

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu kandydatury:

- Pani referendarz Małgorzaty Adamek,

- Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu kandydatur:

- Pani referendarz Beaty Urszuli Arcipowskiej,

- Pani prokurator Edyty Bogusławy Ewertowskiej,

- Pana prokuratora Pawła Piotra Pabisiaka,

- Pani referendarz Katarzyny Moniki Fornal-Ciąćki,

- Pani referendarz Magdaleny Gajewskiej,

- Pana radcy prawnego Michała Glazika,

- Pani asystent Anny Gracz-Kacickiej,

- Pani referendarz Hanny Hanusik,

- Pana asystenta Pawła Wojciecha Harmacińskiego,

- Pani referendarz Aleksandry Marii Hatty-Derdowskiej,

- Pani referendarz Anny Marii Howaniec,

- Pani radcy prawnego Urszuli Jankiewicz,

- Pani prokurator Anny Elżbiety Karaś,

- Pana asystenta Radosława Klockowskiego,

- Pani asystent Agnieszki Katarzyny Krysztofiak,

- Pani referendarz Anny Honoraty Kwoczek-Wadeckiej,

- Pana referendarza Łukasza Piotrowicza,

- Pani referendarz Sylwii Plago,

- Pani asystent Marty Grażyny Płońskiej,

- Pani referendarz Agnieszki Przęczek,

- Pana referendarza Roberta Strzelczyka,

- Pani asystent Anny Szelugi-Skłodowskiej,

- Pani asystent Anny Marii Trockiej,

- Pani asystent Jolanty Danuty Wieczorek,

- Pani asystent Magdaleny Grażyny Wierzejskiej,

- Pana referendarza Marka Woźniaka,

- Pana adwokata Marcina Wróbla,

- Pani referendarz Katarzyny Wyckiej,

- Pana adwokata Cezarego Wydry.

Ponadto - na podstawie art. 41 ww. ustawy - Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym kandydatur:

- Pani asystent Renaty Teresy Maj,

- Pani asystent Joanny Marii Żuromskiej.

UZASADNIENIE

I

1. Na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 507, zgłosiło się trzydziestu trzech powyżej wymienionych kandydatów.

Następnie Pani asystent Renata Teresa Maj oraz Pani asystent Joanna Maria Żuromska cofnęły swoje zgłoszenia, w związku z czym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie w zakresie dotyczącym tych kandydatur (16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się").

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r., przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie przyjąć stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatur Pani referendarz Małgorzaty Adamek oraz Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej.

Powyższe kandydatury zasługiwały na rekomendację. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w sporządzonych ocenach kwalifikacyjnych, opiniach służbowych, informacjach dotyczących posiadanego doświadczenia zawodowego, ocenach ze studiów i egzaminów zawodowych, a także opiniach Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu oraz ocenach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w uzasadnieniu stanowiska stwierdził, że:

Pani referendarz Małgorzata Adamek ukończyła wyższe studia prawnicze oraz złożyła egzamin sędziowski z ocenami dobrymi. Ponadto ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu podatków w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jońskiego w Warszawie. Zna biegle język angielski. Posiada duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując kolejno jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu, asystent dyrektora w "Lupus" s.c. w Elblągu, starszy inspektor w Izbie Skarbowej w Olsztynie, Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz referendarz sądowy w tym Sądzie. Ponadto kandydatka udzielała porad prawnych w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Od 11 marca 2013 r. i nadal pełni funkcję Przewodniczącej VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu. Uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego. Posiada również stosunkowo duże doświadczenie życiowe, co dodatkowo przemawia za Jej kandydaturą.

Pani referendarz Małgorzata Ewa Uszacka ukończyła wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, zaś egzamin sędziowski złożyła z oceną dobrą. Biegle zna język angielski. Posiada duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobyła odbywając początkowo praktykę zawodową w Biurze Doradztwa Podatkowego "PA-MA" w Toruniu, a następnie pracując kolejno w Kancelarii Prawniczej adwokata prof. dr hab. Wojciecha Szwejdlera w Sopocie na stanowisku referenta prawnego, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej w Elblągu na stanowisku wykładowcy oraz jako asystent sędziego w I Wydziale Cywilnym, V Wydziale Gospodarczym i IX Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Elblągu. Od 4 maja 2011 r. do chwili obecnej jest zatrudniona jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Pracując jako referendarz sądowy wykonywała czynności służbowe w V Wydziale Gospodarczym, IX Wydziale Cywilnym, I Wydziale Cywilnym oraz IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu oraz wysokie poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.

W ocenie Zespołu pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie nie posiadają wyższych kwalifikacji zawodowych od rekomendowanych kandydatek.

Na posiedzeniu Zespołu stawił się przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej - Pan adwokat Andrzej Siemiński, który poparł kandydatury osób wykonujących zawód adwokata.

Na posiedzeniu Zespołu nie stawili się - prawidłowo zawiadomieni - przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Rady Prokuratury.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wyrażonymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego Rada uwzględniła przede wszystkim uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, ich doświadczenie zawodowe oraz oceny ze studiów i egzaminów zawodowych, a także opinie przełożonych i uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie wybrać najlepszego spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszymi spośród wszystkich osób ubiegających się o dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Elblągu są kandydatury Pani referendarz Małgorzaty Adamek oraz Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej.

2. Pani referendarz Małgorzata Adamek urodziła się 1 kwietnia 1974 r. w Elblągu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z oceną dobrą. W 2000 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu podatków w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jońskiego w Warszawie. Egzamin sędziowski złożyła w 2006 r. z wynikiem dobrym. Biegle zna język angielski. W okresie od 1 lipca 1995 r. do 31 marca 1997 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Elblągu na stanowisku pomocnika sekretarza sądowego. Następnie od 20 października 1997 r. do 19 grudnia 1999 r. pracowała na stanowisku asystentki dyrektora w spółce cywilnej Lupus w Elblągu. Od 20 grudnia 1999 r. do 31 października 2006 r. była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Olsztynie, Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu na stanowisku starszego inspektora. Ponadto w latach 2000 - 2001 r. pracowała jako nauczyciel przedmiotów prawniczych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu. Od 2004 do 2006 r. była również wolontariuszem w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, gdzie udzielała porad prawnych. Od 6 listopada 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Elblągu na stanowisku asystenta sędziego w wymiarze 0,4 etatu. Od 16 kwietnia 2007 r. do chwili obecnej jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Obowiązki orzecznicze wykonuje w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 11 marca 2013 r. pełni również funkcję Przewodniczącej tego Wydziału.

Kandydatka uzyskała bardzo dobre oceny kwalifikacyjne. Zdaniem sędziów wizytatorów utrzymuje Ona wysoki poziom orzecznictwa, osiąga bardzo dobre pod względem ilościowym wyniki pracy oraz posiada bogate doświadczenie zawodowe. Wykazuje się dobrą znajomością przepisów prawa materialnego i procesowego oraz potrafi podejmować szybkie i trafne decyzje, co świadczy o Jej odpowiednim przygotowaniu do wykonywania pracy orzeczniczej.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu w dniu 8 listopada 2013 r. kandydatura Pani referendarz Małgorzaty Adamek została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu w dniu 25 listopada 2013 r. za kandydaturą Pani referendarz Małgorzaty Adamek oddano 52 głosy "za", przy 4 głosach "przeciw".

3. Pani referendarz Małgorzata Ewa Uszacka urodziła się 9 sierpnia 1977 r. w Elblągu. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą. W 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. W latach 2001-2002 odbyła praktykę zawodową w Biurze Doradztwa Podatkowego "PA-MA" w Toruniu. W okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2002 r. oraz od 10 grudnia 2002 r. do 30 lipca 2004 r. pracowała na stanowisku referenta prawnego w Kancelarii Prawniczej adwokata prof. dr hab. Wojciecha Szwejdlera w Sopocie. Od 22 lutego 2003 r. do 1 kwietnia 2007 r. była wykładowcą na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Od 2 kwietnia 2007 r. do 3 maja 2011 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Elblągu, początkowo w wymiarze 0,6 etatu, a od 1 maja 2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązki asystenta wykonywała w I Wydziale Cywilnym, V Wydziale Gospodarczym oraz IX Wydziale Cywilnym.

Od 4 maja 2011 r. do chwili obecnej jest referendarzem sądowym w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Elblągu. Dodatkowo wykonywała obowiązki referendarskie w I Wydziale Cywilnym, IX Wydziale Cywilnym oraz IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora bardzo dobrze zna przepisy prawa materialnego i procesowego, posiada umiejętność logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji oraz prawidłowo organizuje sobie pracę. Przeprowadzona analiza spraw z referatu kandydatki wskazuje na wysoki poziom merytoryczny Jej pracy. Posiada wysoką kulturę osobistą oraz właściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu w dniu 8 listopada 2013 r. kandydatura Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu w dniu 25 listopada 2013 r. za kandydaturą Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej oddano 40 głosów "za", przy 14 głosach "przeciw".

4. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się przede wszystkim ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa każda z kandydatur przedstawianych z wnioskiem o powołanie posiada wysokie kwalifikacje oraz różnorodne doświadczenie zawodowe. Pani referendarz Małgorzata Adamek doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim pracując jako starszy inspektor w Izbie Skarbowej w Olsztynie, Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, nauczyciel przedmiotów prawniczych, asystent sędziego oraz referendarz sądowy. Pełni również funkcję administracyjną w sądownictwie - Przewodniczącej VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Elblągu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków oraz zna biegle język angielski. Pani referendarz Małgorzata Ewa Uszacka doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując na stanowisku referenta prawnego w kancelarii prawniczej, wykładowcy, asystenta sędziego oraz referendarza sądowego. Zna również biegle język angielski.

Kandydatki te uzyskały bardzo dobre oceny kwalifikacyjne sporządzone przez sędziów wizytatorów oraz bardzo dobre opinie służbowe. Z załączonych dokumentów wynika, że posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego, orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. Przeprowadzona analiza spraw znajdujących się w referatach kandydatek wskazuje na wysoki poziom merytoryczny ich pracy. Obowiązki zawodowe wykonują terminowo, sprawnie i z dużym zaangażowaniem. Ponadto każda z kandydatek posiada cechy osobowościowe wymagane od osób ubiegających się o urząd sędziego.

Rada brała pod uwagę okoliczność, że część spośród pozostałych osób biorących udział w konkursie także uzyskała bardzo dobre oceny kwalifikacyjne i opinie służbowe, przy czym kwalifikacje zawodowe tych osób - w ocenie Rady - nie są wyższe czy też bardziej odpowiednie od kwalifikacji posiadanych przez kandydatki przedstawiane z wnioskiem o powołanie.

5. Krajowa Rada Sądownictwa brała także pod uwagę uzyskane przez kandydatów oceny z ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz egzaminu zawodowego.

Pani referendarz Małgorzata Adamek ukończyła wyższe studia prawnicze oraz złożyła egzamin sędziowski z ocenami dobrymi.

Pani referendarz Małgorzata Ewa Uszacka ukończyła wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, zaś egzamin sędziowski złożyła z oceną dobrą.

Część spośród pozostałych osób biorących udział w konkursie uzyskała porównywalne lub nieznacznie wyższe oceny ze studiów i egzaminu zawodowego, przy czym nie był to czynnik na tyle różnicujący poszczególne kandydatury aby mógł samodzielnie i w oderwaniu od pozostałych kryteriów oceny kandydatów zadecydować o wyniku konkursu.

6. Krajowa Rada Sądownictwa brała również pod uwagę poparcie środowiska sędziowskiego.

Kandydatki przedstawiane z wnioskiem o powołanie uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu oraz wysokie poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.

Poparcie uzyskane przez Panią referendarz Małgorzatę Adamek na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu było najwyższe spośród wszystkich kandydatur, natomiast poparcie udzielone Pani referendarz Małgorzacie Ewie Uszackiej stanowi czwarty wynik pod względem ilości uzyskanych głosów poparcia. Wyniki głosowania dotyczące tych kandydatur zostały omówione powyżej.

Większą ilość głosów poparcia na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu niż Pani referendarz Małgorzata Ewa Uszacka uzyskały (poza drugą kandydatką przedstawianą z wnioskiem o powołanie) kandydatury Pani asystent Anny Gracz- Kacickiej (42 głosy "za", przy 14 głosach "przeciw") oraz Pana referendarza Roberta Strzelczyka (43 głosy "za", przy 13 głosach "przeciw"). Omówione różnice głosowania były znikome, dlatego nie miały decydującego wpływu na wynik konkursu, w szczególności gdy uwzględni się okoliczność, że w ocenie Rady kandydatki przedstawiane z wnioskiem o powołanie mają najwyższe kwalifikacje zawodowe spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie.

Pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie uzyskały mniejsze poparcie środowiska sędziowskiego.

7. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani referendarz Małgorzaty Adamek oraz Małgorzaty Ewy Uszackiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu zadecydował całokształt okoliczności analizowanej sprawy, w szczególności duże i różnorodne doświadczenie zawodowe kandydatek, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne oraz załączone opinie służbowe, oceny ze studiów i egzaminu sędziowskiego oraz wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Za bardzo dobre Rada uznała także kandydatury Pani referendarz Katarzyny Moniki Fomal-Ciąćki, Pani referendarz Aleksandry Marii Hatty-Derdowskiej oraz Pani referendarz Agnieszki Przęczek, które zostały przedstawione przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskami o powołanie do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego w ramach poprzednio zakończonych postępowań nominacyjnych.

Natomiast kandydatury pozostałych osób nieprzedstawianych z wnioskiem o powołanie, tj. Pani referendarz Beaty Urszuli Arcipowskiej, Pani prokurator Edyty Bogusławy Ewertowskiej, Pana prokuratora Pawła Piotra Fabisiaka, Pani referendarz Magdaleny Gajewskiej, Pana radcy prawnego Michała Glazika, Pani asystent Anny Gracz- Kacickiej, Pani referendarz Hanny Hanusik, Pana asystenta Pawła Wojciecha Harmacińskiego, Pani referendarz Anny Marii Howaniec, Pani radcy prawnego Urszuli Jankiewicz, Pani prokurator Anny Elżbiety Karaś, Pana asystenta Radosława Klockowskiego, Pani asystent Agnieszki Katarzyny Krysztofiak, Pani referendarz Anny Honoraty Kwoczek- Wadeckiej, Pana referendarza Łukasza Piotrowicza, Pani referendarz Sylwii Plago, Pani asystent Marty Grażyny Płońskiej, Pana referendarza Roberta Strzelczyka, Pani asystent Anny Szelugi-Skłodowskiej, Pani asystent Anny Marii Trockiej, Pani asystent Jolanty Danuty Wieczorek, Pani asystent Magdaleny Grażyny Wierzejskiej, Pana referendarza Marka Woźniaka, Pana adwokata Marcina Wróbla, Pani referendarz Katarzyny Wyckiej, Pana adwokata Cezarego Wydry, nie spełniają kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w takim stopniu jak kandydatki przedstawiane z wnioskiem o powołanie.

Rada stanowi kolegialny organ konstytucyjny, a każdy z jego członków swobodnie przejawia swoją wolę i wyraża własne stanowisko w poddanych głosowaniu kwestiach, kierując się wyłącznie przekonaniem o słuszności i zasadności wyrażanego stanowiska.

8. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 27 maja 2014 r. na kandydaturę:

- Pani referendarz Małgorzaty Adamek oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani referendarz Beaty Urszuli Arcipowskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani prokurator Edyty Bogusławy Ewertowskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana prokuratora Pawła Piotra Pabisiaka nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Katarzyny Moniki Fornal-Ciąćki nie oddano głosów "za" ani głosów "przeciw", natomiast oddano 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Magdaleny Gajewskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 3 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana radcy prawnego Michała Glazika nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Anny Gracz-Kacickiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 2 głosy "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Hanny Hanusik nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana asystenta Pawła Wojciecha Harmacińskiego nie oddano głosów "za", natomiast oddano 3 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Aleksandry Marii Hatty-Derdowskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Anny Marii Howaniec nie oddano głosów "za", natomiast oddano 3 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani radcy prawnego Urszuli Jankiewicz nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani prokurator Anny Elżbiety Karaś nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana asystenta Radosława Klockowskiego nie oddano głosów "za", natomiast oddano 6 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Agnieszki Katarzyny Krysztofiak nie oddano głosów "za", natomiast oddano 3 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Anny Honoraty Kwoczek-Wadeckiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana referendarza Łukasza Piotrowicza nie oddano głosów "za", natomiast oddano 3 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Sylwii Plago nie oddano głosów "za", natomiast oddano 6 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Marty Grażyny Płońskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 2 głosy "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Agnieszki Przęczek nie oddano ani głosów "za" ani "przeciw", natomiast oddano 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana referendarza Roberta Strzelczyka nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Anny Szelugi-Skłodowskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Anny Marii Trockiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Małgorzaty Ewy Uszackiej oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani asystent Jolanty Danuty Wieczorek nie oddano głosów "za", natomiast oddano 6 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Magdaleny Grażyny Wierzejskiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana referendarza Marka Woźniaka nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana adwokata Marcina Wróbla nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Katarzyny Wyckiej nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana adwokata Cezarego Wydry nie oddano głosów "za", natomiast oddano 5 głosów "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).