Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, ogłoszone w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.5.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 171/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 maja 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu kandydatury:

- Pana Tomasza Pawła Choczaja - sędziego Sądu Rejonowego w Wieluniu,

- Pana Sławomira Dariusza Matusiaka - sędziego Sądu Rejonowego w Łasku,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu kandydatury Pani Barbary Śniadek - sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu.

UZASADNIENIE

I

1. Na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692, swoje kandydatury zgłosiło troje powyżej wymienionych kandydatów.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatury Pana sędziego Tomasza Pawła Choczaja oraz Pana sędziego Sławomira Dariusza Matusiaka (4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się").

Powyższe kandydatury zasługiwały na rekomendację. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w załączonych ocenach kwalifikacyjnych, informacjach o posiadanym przez kandydatów doświadczeniu zawodowym, wynikach orzeczniczych, a także opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi i ocenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że:

Pan sędzia Tomasz Paweł Choczaj ukończył wyższe studia prawnicze z oceną dobrą, zaś egzamin sędziowski złożył z oceną dostateczną. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył przede wszystkim jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Łasku, gdzie wykonywał czynności służbowe w Wydziale Cywilnym i Wydziale Pracy oraz sędzia Sądu Rejonowego w Wieluniu. Od 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję * Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu. W okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. orzekał na delegacji w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Kandydat został bardzo dobrze oceniony przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie kwalifikacyjnej. Pomimo znacznego obciążenia pracą utrzymuje bardzo dobre wyniki statystyczne w zakresie wydajności i stabilności orzecznictwa. Uzasadnienia orzeczeń sporządza w ustawowym terminie. Uzyskał także jednomyślną pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz bardzo wysokie poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Pan sędzia Sławomir Dariusz Matusiak ukończył wyższe studia prawnicze oraz złożył egzamin sędziowski z ocenami dobrymi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył przede wszystkim jako asesor sądowy w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieluniu i Sądzie Rejonowym w Łasku - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach, a także pełniąc urząd sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku. Pełnił funkcje administracyjne - p.o. Przewodniczącego Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Poddębicach, Przewodniczącego IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Łasku oraz Wiceprezesa tego Sądu. Kilkukrotnie przebywał na delegacjach w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Otrzymał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Pomimo znacznego obciążenia pracą utrzymuje dobre wyniki ilościowe oraz dobrą stabilność orzecznictwa. Czynności służbowe wykonuje terminowo. Kandydat uzyskał jednomyślną pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz najwyższe poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Pani sędzia Barbara Śniadek jest dobrą kandydatką. Nie posiada Ona jednak wyższych kwalifikacji zawodowych od osób rekomendowanych. Z reguły orzekała w sprawach, które nie cechowały się skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym. Z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej kandydatki wynika, że Jej obciążenie pracą w okresie analizowanym nie było duże. Ponadto uzyskała wyraźnie niższe od pozostałych osób poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wyrażonymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego Rada uwzględniła przede wszystkim uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, ich doświadczenie zawodowe, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego, a także opinie przełożonych i uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydatury Pana sędziego Tomasza Pawła Chocząja oraz Pana sędziego Sławomira Dariusza Matusiaka zostaną przedstawione z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu.

2. Pan sędzia Tomasz Paweł Choczaj urodził się 1 maja 1969 r. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze z oceną dobrą. W 1995 r., po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski z oceną dostateczną. W okresie od 10 lutego 1996 r. do 5 marca 2000 r. pracował jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Łasku, wykonując czynności orzecznicze w Wydziałach Cywilnym i Pracy. Od 6 marca 1998 r. do chwili obecnej pełni urząd sędziego Sądu Rejonowego w Wieluniu. Od 1 marca 2004 r. do 26 stycznia 2005 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Od 27 stycznia 2005 r. do chwili obecnej jest Przewodniczącym tego Wydziału. W okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. kandydat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność ich stosowania w praktyce orzeczniczej. Jest osobą kulturalną, sumienną i odpowiedzialną. Posiada właściwy stosunek do współpracowników, przełożonych i stron postępowania. Postępowanie dowodowe prowadzi z zachowaniem reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Uzasadnienia orzeczeń sporządza z zachowaniem ustawowego terminu. Spełniają one wymogi określone w przepisach, a w razie potrzeby odwołują się do poglądów doktryny i judykatury. Kandydat, pomimo dużego obciążenia pracą, uzyskał bardzo dobre wyniki statystyczne w zakresie wydajności i stabilności orzecznictwa.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana sędziego Tomasza Pawła Chocząja.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej w dniu 31 marca 2014 r. za Jego kandydaturą oddano 86 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".

3. Pan sędzia Sławomir Dariusz Matusiak urodził się 18 sierpnia 1967 r. W 1992 r. ukończył wyższe studia prawnicze z oceną dobrą. W 1994 r., po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski również z oceną dobrą. W okresie od 1 grudnia 1994 r. do 9 czerwca 1995 r. pracował jako asesor sądowy w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieluniu, z tym że od 29 maja do 9 czerwca 1995 r. był delegowany do Sądu Rejonowego w Łasku - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach. Następnie od 10 czerwca 1995 r. do 23 stycznia 1997 r. był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łasku, gdzie powierzono mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Poddębicach. Od 24 stycznia 1997 r. do chwili obecnej pełni urząd sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku. Pełnił również funkcje administracyjne w sądownictwie - Przewodniczącego IV Wydziału Pracy oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Łasku, a także sędziego wizytującego zakłady lecznicze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresach od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora cechuje Go bardzo dobra znajomość prawa materialnego i procesowego oraz metodyki pracy sędziego. Pomimo znacznego obciążenia pracą w opiniowanym okresie, kandydat pracował sprawnie i wydajnie. Utrzymuje wysoką stabilność orzecznictwa. Uzasadnienia sporządza terminowo. Jest osobą sumienną, dokładną i bardzo zaangażowana w pracę. Posiada również wysoką kulturę osobistą.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana sędziego Sławomira Dariusza Matusiaka.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej w dniu 31 marca 2014 r. za Jego kandydaturą oddano 88 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".

4. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci przedstawiani z wnioskiem o powołanie posiadają wieloletnie i różnorodne doświadczenie orzecznicze, które zdobyli jako asesorzy sądowi, sędziowie w sądach rejonowych oraz wykonując - w ramach delegacji -czynności zawodowe w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Zostali bardzo dobrze ocenieni przez sędziów wizytatorów. W sporządzonych ocenach kwalifikacyjnych podkreślono, że posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów prawa oraz metodyki pracy sędziego. Czynności służbowe - pomimo dużego obciążenia pracą - wykonują terminowo i wydajnie. Utrzymują Oni również wysoką stabilność orzecznictwa, zaś uzasadnienia wyroków sporządzają terminowo. Ponadto każdy z Nich pełnił funkcje administracyjne w sądownictwie.

W ocenie Rady trzecia z kandydatek biorących udział w konkursie także posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, z tym że Jej doświadczenie orzecznicze w ramach wymiaru sprawiedliwości jest krótsze o kilka lat od doświadczenia pozostałych kandydatów. Ponadto uzyskała mniej wyróżniającą od pozostałych kandydatów ocenę kwalifikacyjną, z której wynika że Jej obciążenie pracą nie było duże oraz rozpoznawała głównie sprawy o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym.

5. Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz na egzaminie sędziowskim.

Każdy z kandydatów biorących udział w konkursie ukończył wyższe studia prawnicze z oceną dobrą.

Pan sędzia Tomasz Paweł Choczaj złożył egzamin sędziowski z oceną dostateczną, natomiast Pan sędzia Sławomir Dariusz Matusiak oraz Pani sędzia Barbara Śniadek złożyli egzamin sędziowski z ocenami dobrymi.

Kryterium to nie miało decydującego wpływu na wynik konkursu, ponieważ Pan sędzia Tomasz Paweł Choczaj - pomimo oceny dostatecznej na egzaminie sędziowskim - od wielu lat z powodzeniem wykonuje czynności orzecznicze.

6. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także fakt, że kandydaci przedstawiani z wnioskiem o powołanie uzyskali wyraźnie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego od kandydatki nieprzedstawianej z wnioskiem o powołanie. Wyniki głosowania na Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej dotyczące tych kandydatur zostały omówione powyżej.

Pani sędzia Barbara Śniadek wprawdzie uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, to jednak na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów

Apelacji Łódzkiej otrzymała tylko 37 głosów "za", przy aż 15 głosach "przeciw" i 33 głosach "wstrzymujących się".

7. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana sędziego Tomasza Pawła Choczaja oraz Pana sędziego Sławomira Dariusza Matusiaka z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności fakt, iż posiadają Oni dłuższy staż orzeczniczy, uzyskali bardziej wyróżniające oceny kwalifikacyjne oraz zdecydowanie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego. W tej sytuacji Rada uznała, że kandydatura Pani sędzi Barbary Śniadek - choć dobra - nie spełnia kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w takim stopniu co kandydatury przedstawiane z wnioskiem o powołanie.

Rada stanowi kolegialny organ konstytucyjny, a każdy z jego członków swobodnie przejawia swoją wolę i wyraża własne stanowisko w poddanych głosowaniu kwestiach, kierując się wyłącznie przekonaniem o słuszności i zasadności wyrażanego stanowiska.

8. Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 6 maja 2014 r. na kandydaturę:

- Pana sędziego Tomasza Pawła Choczaja oddano 19 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pana sędziego Sławomira Dariusza Matusiaka oddano 19 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani sędzi Barbary Śniadek nie oddano głosów "za", natomiast oddano 4 głosy "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).