Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.2.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 196/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lutego 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Piotra Borkowskiego i Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Dominika Skocznia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

UZASADNIENIE

I

Na dwa wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 377, zgłosili się:

- Pan Piotr Borkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej,

- Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan- sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz

- Pan Dominik Skoczeń - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Podczas posiedzenia 11 lutego 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa omówił wszystkich kandydatów, stwierdził, że zgromadzone materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, odbył naradę i przeprowadził głosowanie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Pana Piotra Borkowskiego oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", Pana Dominika Skocznia oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" a na Panią Annę Bronisławę Serwin-Bajan oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na dwa wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego, objęte niniejszym konkursem, Pana Piotra Borkowskiego oraz Pana Dominika Skocznia.

Przedstawiając powyższe stanowisko, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że - na podstawie analizy całokształtu dokumentacji zgromadzonej w tym postępowaniu nominacyjnym - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym dłuższe okresy pracy orzeczniczej posiadają obecnie Pan Piotr Borkowski i Pan Dominik Skoczeń.

Zdaniem zespołu Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan nie wypełnia, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o KRS w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o jej powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w niniejszej procedurze konkursowej.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.). Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatów: oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz wyniki głosowania Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Rada podzieliła w części stanowisko zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Piotra Borkowskiego i Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

2. Pan Piotr Borkowski urodził się 2 lutego 1971 r. w Rzeszowie. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, w 1997 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem celującym. Z dniem 3 listopada 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Limanowej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu, w którym pełnił szereg funkcji, m.in. przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych (2003-2006), Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Limanowej (2003-2010), przewodniczącego wydziału cywilnego (2013-2014) a od roku 2010 do chwili obecnej Prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej. W 2007 r. ukończył podyplomowe studium "Prawo Europejskie dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów" a w 2010 r. "Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości". Od 15 kwietnia 2016 r. jest delegowany do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Orzeka w Wydziale Cywilnym. Od 12 kwietnia 2018 r. jest zatrudniony w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu jako Komisarz Wyborczy. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz legitymuje się doświadczeniem dydaktycznym, wynikającym między innymi z prowadzenia zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania cywilnego. Brał udział w licznych szkoleniach, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Ocenę kwalifikacji Pana Piotra Borkowskiego sporządził Pan Piotr Wicherek - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Z oceny tej wynika, że kandydat spełnia wszelkie wymogi powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego, legitymuje się długim stażem pracy, stale rozwijaną wiedzą prawniczą i doświadczeniem praktycznym. Ponadto, potrafił godzić ze sobą obowiązki wykonywane w Sądzie Rejonowym w Limanowej, w którym nie tylko orzekał, ale też pełnił funkcję Prezesa Sądu, z obowiązkami sędziego delegowanego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, co skutkowało dla niego znacznym dodatkowym obciążeniem. Sędzia opiniujący stwierdził także, że zmiany orzeczeń kandydata dotyczą zasadniczo kwestii albo ocennych albo mało istotnych i w żadnej z opiniowanych spraw nie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa.

Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan urodziła się 22 lutego 1978 r. w Zakopanem. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 2 listopada 2005 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w którym orzekała w wydziale grodzkim, a następnie w wydziale karnym. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego a w 2014 r. studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku prawników. Od 1 marca 2017 r. jest delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Orzeka w II Wydziale Karnym. Systematycznie uczestniczyła w szkoleniach, zorganizowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Prowadziła też szkolenie na temat: "Wszczęcie postępowania wobec cudzoziemca w sprawie o wykroczenia związane z nielegalnym zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej".

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan sporządził Pan Tomasz Kozioł - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego. Na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości pełni obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Legitymuje się też adekwatnym - dla potrzeb orzekania w sądzie okręgowym - zasobem wiedzy prawniczej oraz opanowaniem metodyki pracy sędziego-karnisty. Ogólny wskaźnik stabilności orzecznictwa opiniowanej w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w okresie objętym wskazaną delegacją, nie odbiega istotnie od przeciętnej Wydziału. Pani sędzia prezentuje również konieczne do pełnienia tego urzędu walory osobowościowe - jej kultura osobista, umiejętność współpracy w zespole, należyty stosunek do stron postępowań, opanowanie, zdyscyplinowanie oraz poczucie odpowiedzialności są akcentowane przez jej przełożonych.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan i Pan Piotr Borkowski legitymują się odpowiednio długim stażem pracy orzeczniczej, przy czym Pan Piotr Borkowski - najdłuższym stażem spośród uczestników postępowania, uzyskali pozytywne oceny kwalifikacji i reprezentują odpowiedni poziom, stale poszerzanej wiedzy prawniczej, wymagany od osób piastujących urząd sędziowski na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Kontrkandydat, ubiegający się o stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, również posiada kwalifikacje zawodowe, pozwalające na udział w konkursie na stanowisko sędziego sądu okręgowego, jednakże nie wypełnia łącznie - przyjętych przez Krajową Radę Sądownictwa - kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu jak Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan i Pan Piotr Borkowski.

Pan Dominik Skoczeń urodził się 31 stycznia 1976 r. w Radomiu. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w 2002 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Poza sądownictwem kandydat pracował między innymi jako referent prawny w spółce w Nowym Sączu. Z dniem 2 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym a od grudnia 2010 r. w V Wydziale Gospodarczym, w którym również pełnił obowiązki, a następnie funkcję przewodniczącego wydziału. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów a w 2007 r. studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego z elementami ekonomii prawa. Od 1 marca 2014 r. jest delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, w którym od 1 lutego 2017 r. pełni funkcję Rzecznika prasowego do spraw cywilnych.

Ocenę kwalifikacji Pana Dominika Skocznia sporządził Pan Wiesław Grajdura - wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Tarnowie, który wskazał, że opiniowany już od ponad 4 lat orzeka w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, dysponuje szeroką wiedzą prawniczą z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, nigdy nie był karany dyscyplinarnie, nie zwracano mu również uwagi i nie wytknięto uchybienia na podstawie art. 37 § 4, jak i art. 40 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto, dał się poznać jako osoba sumienna, odpowiedzialna, zdyscyplinowana i pracowita.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkie osoby biorące udział w tym konkursie spełniają wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wprawdzie zespół rekomendował Pana Piotra Borkowskiego i Pana Dominika Skocznia, jednakże Rada - zważywszy, że Pan Piotr Borkowski posiada najdłuższy staż orzeczniczy, zaś Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan największe doświadczenie karnistyczne a dwa wolne stanowiska sędziowskie przewidziane są do wydziałów karnego i cywilnego - uznała, że to Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan i Pan Piotr Borkowski w najwyższym stopniu wypełniają kryteria wyboru, do których należą przede wszystkim uzyskane przez nich oceny kwalifikacji oraz posiadane doświadczenie zawodowe.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 24 września 2018 r. zaopiniowało pozytywnie (4 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się") kandydatury: Pana Piotra Borkowskiego, Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan i Pana Dominika Skocznia.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w dniu 12 października 2018 r. kandydaci uzyskali odpowiednio: Pan Piotr Borkowski 55 głosów "za" i 18 głosów "przeciw", Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan 55 głosów "za" i 18 głosów "przeciw" a Pan Dominik Skoczeń 62 głosy "za" i 13 głosów "przeciw".

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, uzyskany przez kandydatów w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej wskazuje, że wszyscy kandydaci uzyskali wysokie poparcie obu gremiów. Niemniej, wynik ten nie w pełni odzwierciedla poziom ich kwalifikacji, wynikający z innych dokumentów zgromadzonych w toku niniejszego postępowania konkursowego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Piotra Borkowskiego i Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu zadecydował całokształt okoliczności sprawy.

Mając na uwadze, że wszyscy kandydaci w niniejszym postępowaniu nominacyjnym posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i bardzo dobre kwalifikacje, które są na wyrównanym poziomie, Rada uznała, że przy wyborze kandydatów na dwa stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zasadnym stało się, celem zachowania zasady równości stosowanych kryteriów przy ich wyborze, odstąpienie od posiłkowania się poparciem Kolegium oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów, które nie odzwierciedliło poziomu faktycznych kwalifikacji zawodowych uczestników postępowania. Krajowa Rada Sądownictwa jako okoliczność wyboru kandydatów na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego zastosowała zatem kryteria wyboru, które w całości zawierają się w ustawowym kryterium kwalifikacji zawodowych.

Po pierwsze, Krajowa Rada Sądownictwa, jako przesłankę wyboru wyróżniających się kandydatów na stanowiska sędziego sądu okręgowego uznała wskaźnik stabilności orzecznictwa w sądzie rejonowym, który dla poszczególnych kandydatów wynosił: 2,4% dla Pana Piotra Borkowskiego, 2,1% dla Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan a dla Pana Dominika Skocznia 4,4%. Tym samym, Rada uznała, że Pan Piotr Borkowski i Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan wyróżniają się pod względem statystycznym na tle pozostałego kandydata, albowiem posiadają wyższy wskaźnik stabilności orzecznictwa.

Po drugie, wybór kandydatów był podyktowany wzbogaceniem wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (prowadzenie wykładów, szkoleń, publikacje).

Pan Dominik Skoczeń jako jedyny, w odróżnieniu do pozostałych kandydatów (Pana Piotra Borkowskiego i Pani Anny Bronisławy Serwin-Bajan), nie posiada dorobku naukowego (tak jak Pan Piotr Borkowski) oraz nie prowadził wykładów i szkoleń (zarówno Pan Piotr Borkowski, jak i Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan).

Trzecią okolicznością stały się specjalizacje kandydatów w danej dziedzinie prawa, przy uwzględnieniu wolnych stanowisk i wydziałów, których dotyczy niniejsze postępowanie nominacyjne, tj. wydziałów karnego i cywilnego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Rady, Pan Piotr Borkowski i Pani Anna Bronisława Serwin-Bajan, jako że spełnili zastosowane przez Rade kryteria, na tle kontrkandydata posiadają wyróżniające i odpowiadające wymogom orzekania w sądzie okręgowym kwalifikacje.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Dominik Skoczeń nie wypełnia w wyższym stopniu niż wybrani kandydaci, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o jego powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lutego 2019 r. na:

- Pana Piotra Borkowskiego oddano 15 głosów "za" i 1 głos "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Annę Bronisławę Serwin-Bajan oddano 16 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Dominika Skocznia oddano 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się" i 2 głosach "nieważnych", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).