Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.12.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1068/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Wołi w Warszawie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Małgorzaty Bystrowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

W dniu 22 listopada 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie przekazał Krajowej Radzie Sądownictwa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek Pani Małgorzaty Bystrowskiej - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 19 grudnia 2022 r. zapoznał się z wnioskiem Pani asesor i dołączoną do niego dokumentacją, omówił kandydaturę, po czym odbył naradę w celu zajęcia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Małgorzaty Bystrowskiej na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie i, w wyniku przeprowadzonej narady, uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół postanowił jednogłośnie (3 głosami "za") rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Małgorzaty Bystrowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem Pani Małgorzaty Bystrowskiej przemawiały: dotychczasowe doświadczenie zawodowe, odpowiedni staż pracy, pozytywna ocena jej pracy i kwalifikacji oraz pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i wysoki poziom poparcia podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Małgorzata Bystrowska spełnia wymagania, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm. - dalej: "p.u.s.p.").

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła: ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty, a także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i poziom poparcia, wyrażony podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Małgorzaty Bystrowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

2. Pani Małgorzata Bystrowska urodziła się w 1989 r. w Białymstoku. W 2013 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2016 r. ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W latach 2016-2018 odbyła w tej Szkole aplikację sędziowską, uzyskując 112 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W listopadzie 2018 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując 278 punktów. Z dniem 20 lutego 2019 r. została mianowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Obowiązki orzecznicze pełni w I Wydziale Cywilnym tego Sądu.

3. Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Bystrowskiej sporządziła Pani sędzia Anna Szymańska-Grodzka - wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie, która pozytywnie oceniła zarówno orzecznictwo Pani asesor, jak i sposób realizowania przez nią zasady sprawności postępowania i wyniki statystyczne jej pracy. W konkluzji wyraziła przekonanie, że Pani Małgorzata Bystrowska spełnia wymogi dla objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego i pozytywnie oceniła jej kandydaturę.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu 12 października 2022 r. zaopiniowało Panią Małgorzatę Bystrowską, oddając - 9 głosów "za" (42 punkty), przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".

Zgromadzenie Ogólne Sędziów tego Sądu na posiedzeniu 18 listopada 2022 r. oddało na Panią Małgorzatę Bystrowską 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się".

Kandydatka uzyskała zatem poparcie tych gremiów.

5. Pani Małgorzata Bystrowska posiada odpowiedni staż pracy na stanowisku asesora sądowego, uzyskała wysokie oceny na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i z egzaminu sędziowskiego, a wnioski płynące z oceny kwalifikacyjnej pozwalają uznać, że obowiązki orzecznicze wykonuje na odpowiednim poziomie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Małgorzaty Bystrowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności pozytywna ocena kwalifikacji, poziom posiadanej wiedzy prawniczej i stopień opanowania warsztatu pracy sędziego, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, a także wysokie poparcie zarówno Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 20 grudnia 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 13 głosów "za", przy braków głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" (oddano ogółem 14 głosów).

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).