Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 704/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Dominiki Natalii Adamskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

UZASADNIENIE

I

Pismem z dnia 26 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pani Dominiki Natalii Adamskiej - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydatkę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Dominiki Natalii Adamskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

W uzasadnieniu stanowiska zespół podkreślił między innymi, że rekomendowana kandydatka zdobyła doświadczenie zawodowe, uzyskała pozytywną opinię o swojej pracy, posiada dobrą stabilność orzecznictwa oraz uzyskała poparcie środowiska sędziowskiego.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Dominika Natalia Adamska spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatki oraz opinią środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Dominiki Natalii Adamskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

2. Pani Dominika Natalia Adamska urodziła się w 1990 r. we Wrocławiu. W okresie od 18 listopada 2013 r. do 24 czerwca 2014 r. była zatrudniona na stanowisku asystentki prawnika w spółce Sendero Kania Lubaszka Michalski Spółka Cywilna z siedzibą we Wrocławiu.

W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. W latach 2015-2016 odbywała aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończyła, uzyskując łącznie 45,5 pkt. W okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 3 października 2018 r. odbywała aplikację sędziowską, którą ukończyła, uzyskując 108,9629 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W listopadzie 2018 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując 301 pkt. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2019 r. została mianowana do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, z przydziałem 100% wpływu. Brała udział w szkoleniach, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Ocenę pracy i kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Agnieszka Wiercińska -Bałaga - sędzia wizytator ds. wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, zdaniem której przeprowadzona analiza wyników pracy opiniowanej prowadzi do wniosku, że Pani asesor zasługuje na pozytywną ocenę swojej pracy. Sędzia wizytator stwierdziła, że kandydatka wypełnia powierzone obowiązki z dużym zaangażowaniem, zachowując stabilność osiągniętych wyników pracy. W opiniowanym okresie Pani asesor osiągnęła lepsze wyniki od średniej w Wydziale w zakresie sporządzenia liczby uzasadnień pisemnych, w tym brak jest takich uzasadnień, które zostałyby sporządzone z przekroczeniem terminu, bez usprawiedliwienia. Z rozpoznanych przez Sąd II instancji apelacji w sprawach Pani asesor, w 1 sprawie uchylono zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania, 5 orzeczeń zostało zmienionych i był to wynik lepszy niż średnia w Wydziale. W ocenie sędzi wizytator Pani asesor prezentuje wysoki poziom merytoryczny, w poprawnym stopniu opanowała technikę pracy orzeczniczej, posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego, uzyskuje bardzo dobre wyniki ilościowe, a sporządzane przez nią uzasadnienia są wnikliwe i staranne, co znajduje odzwierciedlenie w jakości orzecznictwa.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. pozytywnie zaopiniowało kandydatkę - 12 głosów "za" (12 - bardzo dobry, 0 - dobry, 0 - dostateczny), 0 głosów "przeciw", 0 "wstrzymujących się" (łączna ocena: ze średnią - 5,0). Stwierdzono, że Pani asesor w stopniu bardzo dobrym spełnia merytoryczne warunki do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

4. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Dominiki Natalii Adamskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ocenione łącznie: doświadczenie zawodowe, ocena kwalifikacyjna potwierdzająca rzetelną praktykę zawodową, posiadane umiejętności, predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

5. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 18 głosów, nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 18 osób).

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).