Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 696/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Marty Mikołajczak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

UZASADNIENIE

I

W dniu 19 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pani Marty Mikołajczak - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Na posiedzeniu 11 lipca 2022 r. zespół przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Marty Mikołajczak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań -Stare Miasto w Poznaniu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że rekomendowana kandydatka spełnia wymagania ustawowe, a treść oceny kwalifikacji oraz zdobyte przez nią doświadczenie zawodowe i uzyskane poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu potwierdzają gwarancję właściwego wykonywania przez nią obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Marta Mikołajczak spełnia wymagania, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, i uwzględniła ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty, a także miała na uwadze opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu członków i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Marty Mikołajczak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

2. Pani Marta Mikołajczak urodziła się 24 października 1989 r. w Pile. W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2016 r. ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2016-2018 odbywała aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończyła, uzyskując 118 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W listopadzie 2018 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując 248 pkt. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2019 r. została mianowana do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Orzeka w I Wydziale Cywilnym.

Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach.

Jak wynika z opinii służbowej, sporządzonej przez Prezesa Sądu Rejonowego Poznań -Stare Miasto w Poznaniu, kandydatka dysponuje wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz znajomością orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, zaś powierzone jej zadania wykonuje terminowo, starannie i solidnie. W opinii służbowej podkreślono także, że Pani Marta Mikołajczak jest osobą pracowitą i obowiązkową, z szacunkiem odnosi się do przełożonych oraz współpracowników i nie stwierdzono jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności jej kandydatury na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

3. Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Jolanta Tembłowska - sędzia wizytator ds. cywilnych, wieczystoksięgowych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Koninie. Stwierdzono w niej, że wyniki dokonanej analizy przedstawionych i losowo wybranych akt spraw prowadzonych przez kandydatkę oraz treść wyrażonej opinii służbowej, jak również wynik egzaminu sędziowskiego, upoważniają do stwierdzenia o posiadaniu przez nią przygotowania zawodowego oraz cech osobowości w pełni pozwalających na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Sędzia wizytator podkreśliła, że obciążenie pracą Pani asesor i liczba załatwianych przez nią spraw wskazują na pełne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych jej obowiązków służbowych, merytoryczne i sprawne prowadzenie postępowań sądowych oraz kulturę osobistą. Konkludując, sędzia wizytator stwierdziła, że pozytywnie ocenia przydatność Pani Marty Mikołajczak do pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Na posiedzeniu 16 maja 2022 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Marty Mikołajczak, oddając: 20 głosów "za" (w tym 20 ocen wzorowych), przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Marty Mikołajczak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności ocenione łącznie: ocena kwalifikacji, obejmująca okres asesury, doświadczenie zawodowe, bardzo dobra ocena na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i wynik egzaminu sędziowskiego oraz jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 19 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" (przy udziale 19 osób).

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).