Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 693/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Łukasza Wawruszaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

UZASADNIENIE

I

Pismem z dnia 25 maja 2022 r. Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pana Łukasza Wawruszaka - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Łukasza Wawruszaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W uzasadnieniu stanowiska zespół podkreślił między innymi, że rekomendowany kandydat zdobył doświadczenie zawodowe, uzyskał pozytywną opinię o swojej pracy, posiada dobrą stabilność orzecznictwa oraz uzyskał poparcie środowiska sędziowskiego.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pan Łukasz Wawruszak spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydata oraz opinią środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Łukasza Wawruszaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

2. Pan Łukasz Wawruszak urodził się w 1989 r. w Chełmie. W 2013 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W tym samym roku i na tej samej Uczelni ukończył także studia magisterskie (uzupełniające) w zakresie prawa kanonicznego, również z oceną bardzo dobrą. W okresie od 2 września 2013 r. do 23 stycznia 2015 r. był zatrudniony jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. W latach 2015-2016 odbywał aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończył, uzyskując łącznie 45,5 pkt. W okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 3 października 2018 r. odbywał aplikację sędziowską, którą ukończył, uzyskując 106,8888 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W listopadzie 2018 r. złożył egzamin sędziowski, uzyskując 298,5 pkt. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2019 r. został mianowany do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Od 26 lutego do 14 listopada 2019 r. obowiązki wykonywał w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w pełnym wymiarze etatu, następnie także w IX Wydziale dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów, a od 15 listopada 2021 r. - w II Wydziale Karnym tego Sądu.

Ocenę pracy i kwalifikacji kandydata sporządził Pan Rafał Socha - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Radomiu, zdaniem którego przeprowadzona analiza wyników pracy opiniowanego prowadzi do wniosku, że Pan asesor zasługuje na pozytywną ocenę jego pracy. Sędzia wizytator stwierdził, że Pan asesor prezentuje wysoki poziom przygotowania do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego. W treści opinii zawarto sformułowania, że kandydat w sposób prawidłowy prowadzi postępowania, w tym czynności podejmuje dynamicznie, jego decyzje są trafne, a sam przebieg rozpraw bardzo sprawny. Jak zauważył sędzia wizytator, ocena instancyjna dokonywana przez Sąd Okręgowy w Lublinie pozwala na jednoznaczną pozytywną ocenę jakości sporządzanych przez Pana asesora uzasadnień, w tym oceny dowodów pod kątem ich przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie oraz ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydata (w głosowaniu wzięło udział 14 sędziów).

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r. zaopiniowało kandydata 75 głosami "za", 1 głosem "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się". Oddano 19 głosów "nieważnych". W głosowaniu wzięło udział 103 sędziów na ogólną liczbę 108 sędziów Zgromadzenia.

4. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Łukasza Wawruszaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ocenione łącznie: doświadczenie zawodowe, ocena kwalifikacyjna potwierdzająca rzetelną praktykę zawodową, posiadane umiejętności, predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie oraz poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie.

5. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 lipca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 18 głosów, nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" (przy udziale 18 osób).

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).